منو
 صفحه های تصادفی
رفتار پیامبر با یاران
رایانه در نجوم
شورش زنج
حالات ماده
روان سنجی و اندازه گیری
مدینه
جان ون
دانشکده اقتصاد
پیل گالوانی ولتا
آزمایش نور گرایی گیاهان
 کاربر Online
982 کاربر online
تاریخچه ی: برونشیت مزمن

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-79Lines: 1-78
 
 
 ||برونشیت مزمن به حالتی اطلاق می‌شود که در آن فرد بمدت حداقل 3 ماه از سال و در طول مدتی بیش از 2 سال متوالی ~~green:سرفه خلط ‌‌دار~~ داشته باشد که نتوان آنرا به علل دیگری نسبت داد. برونشیت مزمن و آمفیزم به عنوان دو علت ((بیماری انسداد مزمن راههای هوایی)) هستند ومعمولا باهم بحث می‌شوند. و با کاهش حداکثر حجم هوای بازدمی در طی بازدم پرقدرت مشخص می‌شوند. برونشیت مزمن عمدتا با مصرف ((سیگار)) و یا سایر آلوده کننده‌های هوای تنفسی ارتباط دارد.|| ||برونشیت مزمن به حالتی اطلاق می‌شود که در آن فرد بمدت حداقل 3 ماه از سال و در طول مدتی بیش از 2 سال متوالی ~~green:سرفه خلط ‌‌دار~~ داشته باشد که نتوان آنرا به علل دیگری نسبت داد. برونشیت مزمن و آمفیزم به عنوان دو علت ((بیماری انسداد مزمن راههای هوایی)) هستند ومعمولا باهم بحث می‌شوند. و با کاهش حداکثر حجم هوای بازدمی در طی بازدم پرقدرت مشخص می‌شوند. برونشیت مزمن عمدتا با مصرف ((سیگار)) و یا سایر آلوده کننده‌های هوای تنفسی ارتباط دارد.||
-

+ />

 
 
 
 
  
- {picture=bronchitis-1.JPG} +{picture=bronchitis-2.JPG}
  
 
 
 
 
 !مکانیسم ایجاد بیماری !مکانیسم ایجاد بیماری
 برونشیت مزمن به دنبال نوعی التهاب در مجاری هوایی بزرگ (برونش‌ها) و کوچک و اپیتلیوم آلوئولهای ریوی ایجاد می‌شود. التهاب مربوط به برونشیت بواسطه افزایش سلولهای التهابی اطراف برونشیولها در پاسخ به محرکهای سمی ، میکروبی و یا التهابی ایجاد می‌شود. در واقع افزایش فعالیت مواد اکسیدان و کاهش فعالیت ((آنتی اکسیدان‌ها)) عامل بروز این التهاب است. به عنوان مثال دود سیگار باعث تولید ((رادیکالهای آزاد اکسیژن)) (سوپراکسید و پروکسید هیدروژن) می‌شود.  برونشیت مزمن به دنبال نوعی التهاب در مجاری هوایی بزرگ (برونش‌ها) و کوچک و اپیتلیوم آلوئولهای ریوی ایجاد می‌شود. التهاب مربوط به برونشیت بواسطه افزایش سلولهای التهابی اطراف برونشیولها در پاسخ به محرکهای سمی ، میکروبی و یا التهابی ایجاد می‌شود. در واقع افزایش فعالیت مواد اکسیدان و کاهش فعالیت ((آنتی اکسیدان‌ها)) عامل بروز این التهاب است. به عنوان مثال دود سیگار باعث تولید ((رادیکالهای آزاد اکسیژن)) (سوپراکسید و پروکسید هیدروژن) می‌شود.
 !علل برونشیت !علل برونشیت
 +

 +
 +
 +
 +{picture=imgBScauses1.JPG}
 +
 +
 +
 !!سیگار !!سیگار
 استعمال سیگار شایعترین عامل شناخته شده‌ای است که با برونشیت مزمن ارتباط دارد. در حدود 90% از تمامی بیماران سیگاری می‌باشند (و یا سیگاری بوده اند). مکانیسم آسیب سیگار با اثرات زیر می‌باشد: استعمال سیگار شایعترین عامل شناخته شده‌ای است که با برونشیت مزمن ارتباط دارد. در حدود 90% از تمامی بیماران سیگاری می‌باشند (و یا سیگاری بوده اند). مکانیسم آسیب سیگار با اثرات زیر می‌باشد:
 *معیوب نمودن حرکات طبیعی مژکهای مجاری تنفسی که در حالت عادی هوای استنشاقی را پاکسازی می‌کنند.  *معیوب نمودن حرکات طبیعی مژکهای مجاری تنفسی که در حالت عادی هوای استنشاقی را پاکسازی می‌کنند.
 *مهار کردن فعالیت ماکروفاژهای اپی‌تلیال آلوئولها که بلعیدن عوامل آلوده کننده و ((انواع عفونت وعلل آن|عفونت‌زا)) را بر عهده دارد.  *مهار کردن فعالیت ماکروفاژهای اپی‌تلیال آلوئولها که بلعیدن عوامل آلوده کننده و ((انواع عفونت وعلل آن|عفونت‌زا)) را بر عهده دارد.
 *افزایش غدد ترشح کننده موکوس و بدنبال آن افزایش موکوس و ایجاد خلط و همچنین ضخیم شدن لایه مخاطی.  *افزایش غدد ترشح کننده موکوس و بدنبال آن افزایش موکوس و ایجاد خلط و همچنین ضخیم شدن لایه مخاطی.
 + ::{picture=bronchitis-copd1.JPG}::
 *رها سازی آنزیمهای پروتئولیتیک از ((گویچه‌های سفید خون|گلبولهای سفید)) و تخریب سلولهای مجاری تنفسی.  *رها سازی آنزیمهای پروتئولیتیک از ((گویچه‌های سفید خون|گلبولهای سفید)) و تخریب سلولهای مجاری تنفسی.
 *افزایش شدید مقاومت راههای هوایی در اثر انقباض عضلات صاف اطراف آنها که باعث انسداد راههای هوایی می‌شود. سیگار کشیدن نه تنها شایعترین عاملی است که سبب انسداد مزمن راههای هوایی می‌شود بلکه اثر سایر عوامل مسبب بیماری را نیز افزایش می‌دهد.  *افزایش شدید مقاومت راههای هوایی در اثر انقباض عضلات صاف اطراف آنها که باعث انسداد راههای هوایی می‌شود. سیگار کشیدن نه تنها شایعترین عاملی است که سبب انسداد مزمن راههای هوایی می‌شود بلکه اثر سایر عوامل مسبب بیماری را نیز افزایش می‌دهد.
 !!آلودگی هوا  !!آلودگی هوا
 میزان بروز و مرگ و میر برونشیت مزمن در مناطق شهری صنعتی بالاتر از مناطق دیگر است و ارتباط برونشیت با افزایش ((آلودگی هوا)) با ((دی اکسید گوگرد)) و بعضی مواد دیگر به وضوح نشان داده شده است.  میزان بروز و مرگ و میر برونشیت مزمن در مناطق شهری صنعتی بالاتر از مناطق دیگر است و ارتباط برونشیت با افزایش ((آلودگی هوا)) با ((دی اکسید گوگرد)) و بعضی مواد دیگر به وضوح نشان داده شده است.
 !!شغل  !!شغل
 در کارگرانی که در تماس با غبارهای آلی و غیر آلی و یا گازهای مضر هستند، برونشیت مزمن شایع است. به عنوان مثال برونشیت در کارگران کارخانجات پلاستیک سازی (به علت تماس با دی‌ایزوسیانات تولوئن) و یا کارخانجات آسیای پنبه بیشتر دیده شده است.  در کارگرانی که در تماس با غبارهای آلی و غیر آلی و یا گازهای مضر هستند، برونشیت مزمن شایع است. به عنوان مثال برونشیت در کارگران کارخانجات پلاستیک سازی (به علت تماس با دی‌ایزوسیانات تولوئن) و یا کارخانجات آسیای پنبه بیشتر دیده شده است.
-{picture=bronchitis-2.JPG}
+
 !!عفونت !!عفونت
 بر اساس مطالعات پزشکی ، ((نارسایی تنفسی|بیماری حاد تنفسی)) از جمله عوامل اصلی در ایجاد و پیشرفت برونشیت به شمار می‌رود. همچنین از علل حملات حاد برونشیت است.  بر اساس مطالعات پزشکی ، ((نارسایی تنفسی|بیماری حاد تنفسی)) از جمله عوامل اصلی در ایجاد و پیشرفت برونشیت به شمار می‌رود. همچنین از علل حملات حاد برونشیت است.
 !!ژنتیک  !!ژنتیک
 *برخلاف ارتباط قوی بین مصرف سیگار و ایجاد برونشیت تنها در 20% افراد سیگاری ممکن است برونشیت بروز کند و به نظر می‌رسد که __حساسیت به ((تنباکو)) به شاخص‌های ژنتیکی ارتباط داشته باشد.__ *برخلاف ارتباط قوی بین مصرف سیگار و ایجاد برونشیت تنها در 20% افراد سیگاری ممکن است برونشیت بروز کند و به نظر می‌رسد که __حساسیت به ((تنباکو)) به شاخص‌های ژنتیکی ارتباط داشته باشد.__
 *کمبود 1α آنتی‌تریپسین (نوعی مهار کننده پروتئاز‌هاست و جلوی الاستاز نوتروفیلها را می‌گیرد و نقش حفاظتی بافت ریه را دارد.) تنها اختلال ژنتیکی است که بطور خاص با بیماری انسداد مزمن ریه ارتباط دارد.  *کمبود 1α آنتی‌تریپسین (نوعی مهار کننده پروتئاز‌هاست و جلوی الاستاز نوتروفیلها را می‌گیرد و نقش حفاظتی بافت ریه را دارد.) تنها اختلال ژنتیکی است که بطور خاص با بیماری انسداد مزمن ریه ارتباط دارد.
 !علایم بیماری  !علایم بیماری
 __در این بیماران سابقه طولانی وجود سرفه خلط دار و مصرف شدید سیگار ، قابل ملاحظه است.__ در ابتدای بیماری ((سرفه)) تنها در زمستان جلب نظر می‌کند و درمان فقط در زمان عودهای شدید و مکرر حملات لازم می‌شود. ولی در طول سالها ، سرفه از محدوده فصل زمستان به تمام سال گسترش می‌یابد و عودها (با خلط فراوان) شدیدتر و مکرر خواهد بود. بیشتر عودهای برونشیت مزمن از ((عفونت تنفسی)) ناشی می‌شود. __در این بیماران سابقه طولانی وجود سرفه خلط دار و مصرف شدید سیگار ، قابل ملاحظه است.__ در ابتدای بیماری ((سرفه)) تنها در زمستان جلب نظر می‌کند و درمان فقط در زمان عودهای شدید و مکرر حملات لازم می‌شود. ولی در طول سالها ، سرفه از محدوده فصل زمستان به تمام سال گسترش می‌یابد و عودها (با خلط فراوان) شدیدتر و مکرر خواهد بود. بیشتر عودهای برونشیت مزمن از ((عفونت تنفسی)) ناشی می‌شود.
   
 با پیشرفت بیماری ، ((تنگی نفس)) موقع فعالیت ایجاد خواهد شد، خس‌خس سینه و کبودی ممکن است وجود داشته باشد و هیپوکسی حاصله (کمبود اکسیژن خون) باعث عدم اشباع ((هموگلوبین)) شده، و خونسازی را تحریک می‌کند. ((سردرد)) صبحگاهی می‌تواند نشانه آغاز احتباس دی‌اکسید کربن باشد. سرانجام همه این عوامل باعث انقباض عروق ریوی شده و باعث ((نارسایی قلبی)) می‌شود که با ((ادم)) (ورم پاها) و سیانوز (کبودی) خود را نشان می‌دهد. همچنین در این مرحله اضطراب و ((افسردگی)) و ((اختلالات خواب)) شایع هستند. در طولانی مدت برونشیت مزمن باعث بروز عوارضی از قبیل ((کاهش وزن)) ، ((پوکی استخوان)) و اختلال فعالیت عضلانی می‌شود.  با پیشرفت بیماری ، ((تنگی نفس)) موقع فعالیت ایجاد خواهد شد، خس‌خس سینه و کبودی ممکن است وجود داشته باشد و هیپوکسی حاصله (کمبود اکسیژن خون) باعث عدم اشباع ((هموگلوبین)) شده، و خونسازی را تحریک می‌کند. ((سردرد)) صبحگاهی می‌تواند نشانه آغاز احتباس دی‌اکسید کربن باشد. سرانجام همه این عوامل باعث انقباض عروق ریوی شده و باعث ((نارسایی قلبی)) می‌شود که با ((ادم)) (ورم پاها) و سیانوز (کبودی) خود را نشان می‌دهد. همچنین در این مرحله اضطراب و ((افسردگی)) و ((اختلالات خواب)) شایع هستند. در طولانی مدت برونشیت مزمن باعث بروز عوارضی از قبیل ((کاهش وزن)) ، ((پوکی استخوان)) و اختلال فعالیت عضلانی می‌شود.
-{picture=bronchitis-3.JPG}
+::{picture=MM-B-Bronchitis-Bild.jpg}::
 !تشخیص  !تشخیص
 !!رادیوگرافی قفسه سینه  !!رادیوگرافی قفسه سینه
 در برونشیت مزمن ساده ، هیچگونه علامتی در عکس ریه وجود ندارد. مگر اینکه ((عفونت)) هم وجود داشته باشد و یا اینکه علایم نارسایی قلبی به صورت افزایش عروق ریوی در عکس ریه دیده شود.  در برونشیت مزمن ساده ، هیچگونه علامتی در عکس ریه وجود ندارد. مگر اینکه ((عفونت)) هم وجود داشته باشد و یا اینکه علایم نارسایی قلبی به صورت افزایش عروق ریوی در عکس ریه دیده شود.
 !! آزمون عملکرد ریوی یا اسپیرومتری  !! آزمون عملکرد ریوی یا اسپیرومتری
 کاهش حجم جاری بازدمی در طی بازدم پرقدرت وجود داشته و بعد افزایش زمان بازدم و کاهش جریان بازدمی رخ می‌دهد.  کاهش حجم جاری بازدمی در طی بازدم پرقدرت وجود داشته و بعد افزایش زمان بازدم و کاهش جریان بازدمی رخ می‌دهد.
 !!گازهای خون سرخرگی  !!گازهای خون سرخرگی
 وضعیت گازهای خون غیر طبیعی می‌شود، بطوریکه مقدار دی‌اکسید کربن (CO) خون بالا می‌رود و مقدار اکسیژن O خون کاهش پیدا می‌کند. که شدت آن پیشرفت بیماری را نشان می‌دهد.  وضعیت گازهای خون غیر طبیعی می‌شود، بطوریکه مقدار دی‌اکسید کربن (CO) خون بالا می‌رود و مقدار اکسیژن O خون کاهش پیدا می‌کند. که شدت آن پیشرفت بیماری را نشان می‌دهد.
 !درمان  !درمان
 !!ترک سیگار  !!ترک سیگار
 در بیمار مبتلا به برونشیت ترک سیگار باعث افزایش طول عمر می‌شود، میزان بروز بدخیمی را کاهش می‌دهد و همچنین میزان بروز ((بیماریهای قلبی- عروقی)) را کاهش می‌دهد.  در بیمار مبتلا به برونشیت ترک سیگار باعث افزایش طول عمر می‌شود، میزان بروز بدخیمی را کاهش می‌دهد و همچنین میزان بروز ((بیماریهای قلبی- عروقی)) را کاهش می‌دهد.
 !!داروهای گشاد کننده برونش  !!داروهای گشاد کننده برونش
 این داروها از طریق افزایش جریان هوا و کاهش حجم پایان بازدمی و میزان هوای باقیمانده در ریه تنگی نفس را در بیمار کاهش می‌دهند و بر توانایی فعالیت بیمار می‌افزایند. از جمله این داروها ((سالبوتامول)) ، آلبوترول ، تربوتالین و سالمترول و همچنین ایپرتروپیوم بروماید می‌باشند که بیشتر به صورت اسپری استفاده می‌شوند.  این داروها از طریق افزایش جریان هوا و کاهش حجم پایان بازدمی و میزان هوای باقیمانده در ریه تنگی نفس را در بیمار کاهش می‌دهند و بر توانایی فعالیت بیمار می‌افزایند. از جمله این داروها ((سالبوتامول)) ، آلبوترول ، تربوتالین و سالمترول و همچنین ایپرتروپیوم بروماید می‌باشند که بیشتر به صورت اسپری استفاده می‌شوند.
 !!کورتونها  !!کورتونها
 این داروها از طریق مهار روند التهاب ، باعث پایین آمدن شدت بیماری و بهبود تنگی نفس فعالیتی می‌شوند.  این داروها از طریق مهار روند التهاب ، باعث پایین آمدن شدت بیماری و بهبود تنگی نفس فعالیتی می‌شوند.
 !!اکسیژن  !!اکسیژن
 اکسیژن در بیمارانی که غلظت CO2 خون آنها بالا بوده و غلظت O2 خون خیلی پایین باشد و همچنین اگر هیپوکسی شدید موقع فعالیت یا ((الگوی طبیعی خواب|خواب)) داشته باشد، کاربرد پیدا می‌کند. در این بیماران اکثرا باعث بهبود تنگی نفس موقع فعالیت شده، عملکرد عصبی- روانی را بهتر می‌کند همچنین جلوی بروز نارسایی قلبی را می‌گیرد.  اکسیژن در بیمارانی که غلظت CO2 خون آنها بالا بوده و غلظت O2 خون خیلی پایین باشد و همچنین اگر هیپوکسی شدید موقع فعالیت یا ((الگوی طبیعی خواب|خواب)) داشته باشد، کاربرد پیدا می‌کند. در این بیماران اکثرا باعث بهبود تنگی نفس موقع فعالیت شده، عملکرد عصبی- روانی را بهتر می‌کند همچنین جلوی بروز نارسایی قلبی را می‌گیرد.
 !!پیشگیری و درمان عفونت  !!پیشگیری و درمان عفونت
 در بیماران مبتلا به برونشیت که عارضه قلبی در آنها ظاهر شده، تزریق سالانه ((واکسن آنفلوانزا)) و واکسن پنوموکوک توصیه می‌شود، تا از بروز ((عفونت تنفسی)) جلوگیری شود. در بیماران مبتلا به برونشیت که عارضه قلبی در آنها ظاهر شده، تزریق سالانه ((واکسن آنفلوانزا)) و واکسن پنوموکوک توصیه می‌شود، تا از بروز ((عفونت تنفسی)) جلوگیری شود.
 !!درمان حمله حاد برونشیت  !!درمان حمله حاد برونشیت
 معمولا حمله حاد بیماری به علت عفونت ایجاد می‌شود که در این صورت خلط بیمار افزایش پیدا کرده و حالت چرکی پیدا می‌کند و ممکن است ((تنگی نفس)) شدت پیدا کند. که در اینصورت درمان با آنتی‌بیوتیک لازم است. به همراه آن سایر داروهای ذکر شده و اکسیژن هم باید به بیمار داده شود. تجویز مایعات خوراکی برای رقیق شدن ترشحات مفید بوده و فیزیوتراپی قفسه سینه و تخلیه خلط برای بیمار کمک کننده خواهد بود. در صورت شدت تنگی نفس و کبودی و یا اختلال هوشیاری بیمار (که ناشی از نارسایی تنفس است) باید بیمار در بیمارستان بستری شده و مراقبتهای لازم انجام شود.  معمولا حمله حاد بیماری به علت عفونت ایجاد می‌شود که در این صورت خلط بیمار افزایش پیدا کرده و حالت چرکی پیدا می‌کند و ممکن است ((تنگی نفس)) شدت پیدا کند. که در اینصورت درمان با آنتی‌بیوتیک لازم است. به همراه آن سایر داروهای ذکر شده و اکسیژن هم باید به بیمار داده شود. تجویز مایعات خوراکی برای رقیق شدن ترشحات مفید بوده و فیزیوتراپی قفسه سینه و تخلیه خلط برای بیمار کمک کننده خواهد بود. در صورت شدت تنگی نفس و کبودی و یا اختلال هوشیاری بیمار (که ناشی از نارسایی تنفس است) باید بیمار در بیمارستان بستری شده و مراقبتهای لازم انجام شود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آسم)) *((آسم))
 *((آمفیزم)) *((آمفیزم))
 *((آنفلوانزا)) *((آنفلوانزا))
 *((بیماری انسداد مزمن راههای هوایی)) *((بیماری انسداد مزمن راههای هوایی))
 *((تنگی نفس)) *((تنگی نفس))
 *((سرفه)) *((سرفه))
 *((عفونت تنفسی)) *((عفونت تنفسی))
 *((نارسایی تنفسی)) *((نارسایی تنفسی))
 *((وقفه تنفسی در خواب)) *((وقفه تنفسی در خواب))
 +
 +

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 10 دی 1384 [21:45 ]   2   سبحانی      جاری 
 سه شنبه 06 دی 1384 [12:39 ]   1   سبحانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..