منو
 کاربر Online
525 کاربر online
تاریخچه ی: برومین

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-137Lines: 1-120
-V{maketoc} 
  
-right" style="margin-left:1em">
+left" style="margin-left:1em">
 
 
 
 
 
 
-
((Selenium)) - __Bromine__ - ((Krypton)) +
Selenium - __Bromine__ - Krypton
 
 
-
((Chlorine|Cl))
__Br__
((Iodine|I))  
 
 
+
Cl
__Br__
I

 
{picture=Br_TableImage.png} 
{picture=Br_TableImage.png}
-
right">((جدول استاندارد|جدول کامل))
+
left">جدول کامل
 
 
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
-((فهرست نام ناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهست شماره عناصر|شماره))Bromine, Br, 35
+نام علامت اختصاری شمارهBromine ، Br، 35
 
 
-((گروه شیمیایی)) ((هالوژنها))
+گروه شیمیایی هالوژنها
 
 
-((گروه دول تناوبی|گروه)), ((وره جدول تناوب|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 17|17 «VIIA))), ((نصر دوره 4|4)) , ((بلوک p|p))
+گروه تناوب ، بلوک td>17 VIIA 4 ، بلوک p
 
 
-((جرم حجمی)), ((رجه سخت موهز|سختی)) 3119 ((کیلو گرم بر متر مکعب|kg/m3)) (300 ((کلوین|K))), NA
+جرم حجمی ، سختی 3119 kg/m3 (300 K, NA
 
 
-((رنگ)) گاز قرمز قهوه ای
جامدفلزی درخشان
{picture=125pxBr2C35.jpg}
+رنگ گاز قرمز قهوه ای
جامدفلزی درخشان
{picture=125pxBr2C35.jpg}
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
-((وزن اتمی)) 79.904 ((واحد جرم اتمی|amu))
+وزن اتمی 79.904 amu
 
 
-((شعاع اتمی)) (calc.) 115 (94) ((پیکومتر|pm))
+شعاع اتمی (calc.) 115 (94) pm
 
 
-((شعاع کووالانسی)) 114 pm
+شعاع کووالانسی 114 pm
 
 
-((شعاع وندروالس)) 185 pm
+شعاع وندروالس 185 pm
 
 
-((ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((argon|Ar))~np~]~/np~3((بلوک d|d))10 4((بلوک s|s))24p5]
+ساختار الکترونی ~np~~/np~((argon|Ar))~np~]~/np~3بلوک d10 4 بلوک s24p5]
 
 
-((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی))2, 8, 18, 7
+((الکترون| -e)) بازای هر سطح انرژی2, 8, 18, 7
 
 
-((درجه اکسیداسیون)) (اکسید))) ±1,5 (اسید)) قوی)
+درجه اکسیداسیون (اکسید) ±1,5 (اسید قوی)
 
 
-((ساختار کریستالی)) اورتورومبیک
+ساختار کریستالی اورتورومبیک
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
-
((حالت ماده)) مایع ((«مغناطیسی|غیر مغناطیسی)))
+
((حالات ماده|حالت ماده)) مایع (غیر مغناطیسی)
 
 
-((نقطه ذوب)) 265.8 ((کلوین|K)) (19 °((فارنهایت|F)))
+نقطه ذوب 265.8 K (19 °F)
 
 
-((نقطه جوش)) 332 K (138 °F)
+نقطه جوش 332 K (138 °F)
 
 
-((حجم مولی)) 19.78 ((scientific notation|ש»10-6 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
+حجم مولی 19.78 ((scientific notation|ש»10-6 m3/mol
 
 
-((گرمای تبخیر)) 15.438 ((کیلو ژول بر مول|kJ/mol))
+گرمای تبخیر 15.438 kJ/mol
 
 
-((گرمای هم جوشی)) 5.286 kJ/mol
+گرمای هم جوشی 5.286 kJ/mol
 
 
-((فشار بخار)) 5800 ((پاسکال|Pa)) at 280.1 K
+((فشار بخار)) 5800 Pa at 280.1 K
 
 
-((سرعت صوت)) 206 ((متر بر ثانیه|m/s)) at 293.15 K
+سرعت صوت 206 m/s at 293.15 K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
-((الکترونگاتیویته)) 2.96 (درجه پائولینگ)))
+((الکترونگاتیویته)) 2.96 (درجه پائولینگ)
 
 
-((ظرفیت گرمایی ویژه)) 480 ((ژول بر کیلو گرم کلوین|J/«kg*K)))
+ظرفیت گرمایی ویژه 480 J/kg*K
 
 
-((رسانائی الکتریکی)) اطلاعات موجود نیست
+رسانائی الکتریکی اطلاعات موجود نیست
 
 
-((رسانائی گرمایی)) 0.122 ((وات بر متر کلوین|W/«m*K)))
+رسانائی گرمایی 0.122 W/m*K
 
 
-1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) 1139.9 kJ/mol
+1st پتانسیل یونیزاسیون 1139.9 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 2103 kJ/mol
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 2103 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 3470 kJ/mol
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 3470 kJ/mol
 
 
 4th پتانسیل یونیزاسیون 4560 kJ/mol
 4th پتانسیل یونیزاسیون 4560 kJ/mol
 
 
 5th پتانسیل یونیزاسیون 5760 kJ/mol
 5th پتانسیل یونیزاسیون 5760 kJ/mol
 
 
 6th پتانسیل یونیزاسیون 8550 kJ/mol
 6th پتانسیل یونیزاسیون 8550 kJ/mol
 
 
 7th پتانسیل یونیزاسیون 9940 kJ/mol
 7th پتانسیل یونیزاسیون 9940 kJ/mol
 
 
 8th پتانسیل یونیزاسیون 18600 kJ/mol
 8th پتانسیل یونیزاسیون 18600 kJ/mol
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
-((ایزوتوپ|ایزو))((وفور طبیعی))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
+ایزووفور طبیعینیمه عمر DMDE MeVDP
 
 
-79Br__50.69%__Br با 44 ((نوترون)) ((ایزوتوپ پایدار|پایدار)) است
+79Br__50.69%__Br با 44 ((نوترون)) پایدار است
 
 
 81Br49.31%Br با 46 نوترون پایدار است
 81Br49.31%Br با 46 نوترون پایدار است
 
 
 
 
 
 
- واحدهای ((SI))& ((دما و فشار استاندارد|STP)) استفاده شده مگرآنکه ذکر شده باشد. + واحدهای SI & STP استفاده شده مگرآنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
 
 
-__برم__ یکی از ((عناصرشیمیائی)) ((جدول تناوبی)) است که دارای نشان Br و ((عدد اتمی)) 35 می باشد.برم که عنصری ((هالوژن)) است در حرارت اتاق به صورت مایع قرمز رنگ فراری می باشد که با ((کلر)) و ((ید)) واکنش پذیری دارد.این عنصر در حالت مایع برای بافتهای بدن انسان مضر ، و بخار آن چشم و گلو را تحریک می کند.
خصوصیات قابل توجه
برم تنها عنصر غیر فلز مایع در حرارت اتاق است. این عنصر، مایعی سنگین ، سیال و قهوه ای متمایل به قرمزاست که به راحتی در ((دما و فشار استاندارد)) تبخیرمی شود ( رنگ آن شبیه ((دی اکسید نیتروژن)) است) و بوی بسیار نا خوشا یندی دارد.برم که هالوژن می باشد از نظر شیمیایی مثل ((کلر)) اما با فعالیتی کمتر است.( اما بهرحال از ((ید)) فعال تر است.) برم در ((آب)) یا ((دی سولفید کربن)) بسیار ((قابل حل)) بوده و تولید محلولی قرمز رنگ می کند.این عنصر به راحتی با عناصر زیادی ((پیوند شیمیائی|پیوند)) برقرار کرده و از قدرت ((سفید کنندگی)) بالایی برخوردار است. /> />برم بسیار واکنشگر و عامل اکسید کننده قوی در حضور آب است.این عنصرعلاوه بر ((هیدروکربن|هیدروکربنهای)) ((معطر)) ،((کتون|کتونها)) و ((اسید|اسیدها)) (اینها با اضافه شدن ویا بوسیله جایگزینی با برم ترکیب می شوند) به شدت با ((آمین|آمینها)) ، ((آلکین|آلکینها)) و ((فنل|فنلها)) واکنش نشان می دهند. برم بی آب نسبت به برم همراه آب، با بسیاری از عناصر و فلزات کمتر واکنش انجام می دهد اما برم خشک به شدت با ((آلومینیوم)) ، ((تیتانیوم)) ، ((جیوه)) ، ((فلزات قلیایی)) و ((فلزات قلیائی خاکی|قلیایی خاکی)) واکنش دارد.

! کاربردها

برم عنصری، برای تولید انواع گسترده ای از ترکیبات برم که در صنعت وکشاورزی کاربرد دارند مورد استفاده قرار می گیرد.از نظر سنتی بیشترین کاربرد برم در تولید ((دی برمید اتیلین)) بود که بعنوان عامل محلول ضد ضربه در ((بنزین|بنزینهای)) ((سرب دار)) (که به سوخت اتومبیل می افزایند) استفاده می شد ، اما در حال حاضر به دلیل ملاحظات زیست محیطی از رده خارج شده است . />بعلاوه برم در ساخت fumigants(گازهای دودگر)،عوامل ضدآتش، ترکیبات تصفیه آب، رنگ مو، داروها، پاک کننده ها، برمیدهای معدنی برای عکاسی وغیره بکار می رود.

! تاریخچه

برم ( bromos
((بان یونانی|یونانی)) برای بوی گند)بوسیله ((Antoin Balard)) در سال 1826 کشف شد اما تا سال 1860 به مقدار زیاد تولید نشد.

! پیدایش

برم در طبی
عت بصورت ((نمکهای برمید)) وبصورت مقادیر بسیر پراکنده در سنگهای پوسته زمین وجود دارد.چون نمکهای برمید شسته شده در آب دریاها انباشته می شوند ) ((جزء در میلیون|ppm)) 85 )ممکن است بصورت قتصادی ا ppm 5000 از چاههای آب شور و ((بحرالمیت)) بازیافت گردند.
تقریبا"هر سال 500 میلیون کیلوگرم (350 میلیون USDآمری
کا) برم در جهان تولید می شود و ((آمرکا)) و ((اسرائیل)) تولید کنندگان عمده آن هستند.


! هشدارها
>
>برم عنصری به شدت سمی بوده و لمس یا استنشاق آن بیشتر از مقادیر بسیار کم(10ppm) می تواند موجب مشکلات سلامتی آنی و مرگ شود .برم باعث تحریک ((چشم)) و ((گلو)) شده و بعد از تماس با ((پوست)) منجر به سوزشهای دردناک می گردد.استفاده نابجا از این عنصر سلاتی را جدا" به خطر انداخته لذا به حداکثر هشدارهای ایمنی نیاز است.
+!تاریخچه اکتشاف برم
برم ( bromos یونانی ، بمعنای بوی گند ) بوسیله "__Antoin Balard__" در سال 1826 کشف شد، اما تا سال 1860 به مقدار زیاد تولید نشد.
!پیدایش
برم در طبیعت بصورت نمکهای برمید و بصورت مقادیر بسیار پراکنده در سنگهای پوسته زمین وجود دارد. چون نمکهای برمید شسته شده در آب دریاها انباشته می‌شوند، ppm )85 ) ممکن است بصورت اقتصادی تا ppm 5000 از چاههای آب شور و بحرالمیت بازیافت گردند. تقریبا" هر سال 500 میلیون کیلوگرم (350 میلیون USDآمریکا) برم در جهان تولید می‌شود و __آمریکا__ و __اسرائیل__ تولید کنندگان عمده آن هستند.
!معرفی
__برم__ یکی از عناصرشیمیائی ((جدول تناوبی)) است که دارای نشان __Br__ و ((عدد اتمی)) 35 میباشد. برم که عنصری ((هالوژنها|هالوژن)) است، در حرارت اتاق به صورت مایع قرمز رنگ فراری میباشد که با ((کلر)) و ((ید)) واکنش پذیری دارد. این عنصر در ((حالات ماده|حالت مایع)) برای بافتهای بدن انسان مضر و بخار آن چشم و گلو را تحریک میکند.
!خصوصیات قابل توجه
برم تنها ((عنصر)) غیر فلز مایع در حرارت اتاق است. این عنصر ، مایعی سنگین ، سیال و قهوهای متمایل به قرمز است که براحتی در دما و فشار استاندارد تبخیر میشود ( رنگ آن شبیه ((دیاکسید نیتروژن)) است) و بوی بسیار ناخوشایندی دارد. برم که هالوژن میباشد، از نظر شیمیایی مثل ((کلر)) اما با فعالیتی کمتر است، (اما بهرحال از ((ید)) فعالتر است.) برم در ((آب)) یا دیسولفید کربن بسیار ((قابلیت انحلال مواد|قابل حل)) بوده ، تولید محلولی قرمز رنگ میکند. این عنصر براحتی با عناصر زیادی ((پیوند شیمیائی و انواع آن|پیوند)) برقرار کرده ، از قدرت سفید کنندگی بالایی برخوردار است.

برم بسیار واکنشگر و عامل اکسید کننده قوی در حضور آب است. این عنصر علاوه بر ((هیدروکربنهای آروماتیک|هیدروکربنهای معطر)) ،((کتون|کتونها)) و ((اسید|اسیدها)) ، (اینها با اضافه شدن و یا بوسیله جایگزینی با برم ترکیب میشوند) ، بهشدت با ((آمین آلیفاتیک|آمینها)) ، ((آلکینها)) و ((فنل|فنلها)) واکنش نشان میدهند. برم بیآب نسبت به برم همراه آب ، با بسیاری از عناصر و فلزات کمتر واکنش انجام میدهد. اما برم خشک بهشدت با ((آلومینیوم)) ، ((تیتانیوم)) ، ((جیوه)) ، ((فلزات قلیایی)) و ((فلزات قلیائی خاکی|قلیایی خاکی)) واکنش دارد.
!کاربردها
برم عنصری ، برای تولید انواع گسترده ای از ترکیبات برم که در صنعت و کشاورزی کاربرد دارند، مورد استفاده قرار میگیرد. از نظر سنتی بیشترین کاربرد برم در تولید دیبرمید اتیلین بود که بعنوان عامل محلول ضد ضربه در ((بنزین|بنزینهای سرب دار)) (که به سوخت اتومبیل میافزایند) استفاده میشد، اما در حال حاضر به دلیل ملاحظات زیست محیطی از رده خارج شده است.>>بعلاوه برم در ساخت fumigants (گازهای دودگر) ، عوامل ضدآتش ، ترکیبات تصفیه آب ، رنگ مو ، داروها ، پاککنندهها ، برمیدهای معدنی برای ((یمی عکاسی|کاسی)) و یه بکار میرود.
!هشدارها
برم عنصری بهشدت سمی بوده ، لمس یا استنشاق آن بیشتر از مقادیر بسیار کم (10ppm) میتواند موجب مشکلات سلامتی آنی و مرگ شود. برم باعث تحریک چشم و گلو شده ، بعد از تماس با پوست منجر به سوزشهای دردناک میگردد. استفاده نابجا از این عنصر سلاتی را جدا" به خطر انداخته ، لذا به حداکثر هشدارهای ایمنی نیاز است.
 !منبع !منبع
 *[http://periodic.lanl.gov/elements/35.html|Los|Alamos|National Laboratory - Bromine] *[http://periodic.lanl.gov/elements/35.html|Los|Alamos|National Laboratory - Bromine]
-
! اتصالات خارجی
+!اتصالات خارجی
 *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Br/index.html WebElements.com - Bromine] *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Br/index.html WebElements.com - Bromine]
 *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Br.html EnvironmentalChemistry.com - Bromine] *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Br.html EnvironmentalChemistry.com - Bromine]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 30 فروردین 1385 [05:30 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [07:58 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [07:18 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..