منو
 صفحه های تصادفی
فرایند پلیمریزاسیون
اعدام هواداران سفیانی
تحول
صوت های مختلف با رشته های مختلف
کارایی سیستم فایل
جان بکوس
سینوزیت
علویان در حکومت منصور
عیب‌یابی کولر آبی
توسعه روستایی چیست؟
 کاربر Online
681 کاربر online
Lines: 1-24Lines: 1-31
 !دید کلی !دید کلی
 برخی از ((ذرات بنیادی)) دارای ((بار الکتریکی)) هستند. مقدار این بار برای تمام ذرات ، یکسان بوده و با گذشت زمان ، تغییر نمی‌کند. ((بار الکتریکی بنیادی)) ، یک ثابت جهانی است و همیشه زمانی ظاهر می‌شود که برهمکنش های الکترومغناطیسی صورت می گیرند. در عمل به جای بار الکتریکی بنیادی e ، یک کمیت بدون بعد e2hc=1/137 که در برهمکنش های مغناطیسی ((ایزواسپین|قدرت جفت شدگی)) نام دارد ، لحاظ می‌شود. برخی از ((ذرات بنیادی)) دارای ((بار الکتریکی)) هستند. مقدار این بار برای تمام ذرات ، یکسان بوده و با گذشت زمان ، تغییر نمی‌کند. ((بار الکتریکی بنیادی)) ، یک ثابت جهانی است و همیشه زمانی ظاهر می‌شود که برهمکنش های الکترومغناطیسی صورت می گیرند. در عمل به جای بار الکتریکی بنیادی e ، یک کمیت بدون بعد e2hc=1/137 که در برهمکنش های مغناطیسی ((ایزواسپین|قدرت جفت شدگی)) نام دارد ، لحاظ می‌شود.
 !قیاس برهمکنش الکترومغناطیسی و گرانشی !قیاس برهمکنش الکترومغناطیسی و گرانشی
-((ذرات باردار)) ، ((منابع میدان الکترومغناطیسی)) و نیز پذیرنده اثرات آن هستند. ((خواص الکترومغناطیسی باریکه ذرات|خواص الکترومغناطیسی ذرات باردار)) به بارشان بستگی دارد. در حالیکه خواص مکانیکی آنها به جرمشان وابسته است. بار الکتریکی تنها می تواند یکی از دو مقدارe± را داشته باشد ، اما ((جرم سکون|جرم در حال سکون ))آنها m0 در فاصله از صفر تا 1672Mev جای دارد.
جرم یک ذره هم ((گرانش القایی|گرانش)) خلق می کند و هم از ((میدان گرانشی)) تاثیر می‌پذیرد. گرانش و ((نیروی الکتریکی)) ، با فاصله r از ذرات به صورت m/r2 و e/r2 کاهش می‌یابند. با این وجود ، تفاوت های فاحشی بین این دو نیرو که هر دو از یک ذره سرچشمه می‌گیرند وجود دارد. در ((اتم هیدروژن)) نسبت نیروی الکتریکی به گرانشی 1036 است. برای نیروی الکتریکی هم جاذبه و هم دافعه مطرح است در صورتی که در ((برمکنش گرانشی|برهمکنش گرانشی اجرام)) همدیگر را جذب می‌کنند.
+((ذرات باردار)) ، ((منابع میدان الکترومغناطیسی)) و نیز پذیرنده اثرات آن هستند. ((خواص الکترومغناطیسی باریکه ذرات|خواص الکترومغناطیسی ذرات باردار)) به بارشان بستگی دارد. در حالیکه ((خواص مکانیکی باریکه ذرات|خواص مکانیکی)) آنها به جرمشان وابسته است. بار الکتریکی تنها می تواند یکی از دو مقدارe± را داشته باشد ، اما ((جرم سکون|جرم در حال سکون ))آنها m0 در فاصله از صفر تا 1672Mev جای دارد.

جرم یک ذره هم ((گرانش القایی|گرانش)) خلق می کند و هم از ((میدان گرانشی)) تاثیر می‌پذیرد. گرانش و ((نیروی الکتریکی)) ، با فاصله r از ذرات به صورت m/r2 و e/r2</sup> کاهش می‌یابند. با این وجود ، تفاوت های فاحشی بین این دو نیرو که هر دو از یک ذره سرچشمه می‌گیرند وجود دارد. در ((اتم هیدروژن)) نسبت ((نیروی الکتریکی)) به ((نیروی گرانشی|گرانشی)) 1036 است. برای نیروی الکتریکی هم جاذبه و هم دافعه مطرح است در صورتی که در ((نیری گرانشی|برهمکنش گرانشی اجرام)) همدیگر را جذب می‌کنند.
 !جایگاه برهمکنش الکترومغناطیسی !جایگاه برهمکنش الکترومغناطیسی
-بار الکتریکی متحرک ، ((میدان مغناطیسی)) تولید می‌کند. در حقیقت ((نیروی مغناطیسی)) بین دو بار متحرک صورتی از نیروی الکتریکی بین بارهاست. از دیدگاه ((الکترودینامیک)) هر دو نیروی الکتریکی و مغناطیسی ماهیت یکسان داشته و منشا ثابتی دارند و تحت عنوان ((نیروی الکترومغناطیسی)) مطرح هستند. />در نتیجه برهمکنش الکترومغناطیسی ، تمایل شدیدی به خنثی شدن در طبیعت وجود دارد. به خاطر این تمایل ، برهم کنش‌های الکترومغناطیسی در ((ساختمان بزرگ مقیاس جهان)) ، در رتبه دوم حائز اهمیت است. ((نیروی گرانش|گرانش)) ، نیروی اصلی است که به ((اجرام آسمانی|اجرام بزرگ سماوی)) شکل داده و آن سیستمها را یکپارچه نگه می‌دارد. نقش دو جانیه و پیچیده نیروهای الکترومغناطیسی بین ((هسته)) و ((الکترون|الکترونها)) و در میان خود الکترونها ، طیف و خواص شیمیایی اتم را تعیین می‌کند. عدم تعادل بار بین ((پروتون|پروتونهای هسته)) و الکترونهای پوسته و باقیمانده آن ، نشاندهنده ((نیروی شیمیایی|نیروهای شیمیایی)) است. وقتی ((اتم|اتم ها)) ، ((مولکول)) را می‌سازند ، نیروهای شیمیایی که منشا الکترومغناطیسی دارند ، اشباع می‌شوند. بنابراین ، حتی در مولکولها نیز بخش کوچک و ضعیفی از نیروهای الکترومغناطیسی (((نیروی واندروالس))) برجا می‌ماند تا ماده را در ((ساختار ماده|سطوح ساختمانی منظم و منسجمی)) ، سازمان دهد. +بار الکتریکی متحرک ، ((میدان مغناطیسی)) تولید می‌کند. در حقیقت ((نیروی مغناطیسی)) بین دو بار متحرک صورتی از نیروی الکتریکی بین بارهاست. از دیدگاه ((الکترودینامیک)) هر دو نیروی الکتریکی و مغناطیسی ماهیت یکسان داشته و منشا ثابتی دارند و تحت عنوان ((نیروی الکترومغناطیسی)) مطرح هستند. در نتیجه برهمکنش الکترومغناطیسی ، تمایل شدیدی به خنثی شدن در طبیعت وجود دارد. به خاطر این تمایل ، برهم کنش‌های الکترومغناطیسی در ((جهان بزرگ مقیاس|ساختمان بزرگ مقیاس جهان)) ، در رتبه دوم حائز اهمیت است. ((نیروی گرانش|گرانش)) ، نیروی اصلی است که به ((اجرام آسمانی|اجرام بزرگ سماوی)) شکل داده و آن سیستمها را یکپارچه نگه می‌دارد.

نقش دو جانیه و پیچیده نیروهای الکترومغناطیسی بین ((هسته)) و ((الکترون|الکترونها)) و در میان خود الکترونها ، ((طیف اتم|طیف)) و ((خواص شیمیایی اتم)) را تعیین می‌کند. عدم تعادل بار بین ((پروتون|پروتونهای هسته)) و الکترونهای پوسته و باقیمانده آن ، نشاندهنده ((نیروی شیمیایی|نیروهای شیمیایی)) است. وقتی ((اتم|اتم ها)) ، ((مولکول)) را می‌سازند ، نیروهای شیمیایی که منشا الکترومغناطیسی دارند ، اشباع می‌شوند. بنابراین ، حتی در مولکولها نیز بخش کوچک و ضعیفی از نیروهای الکترومغناطیسی ((«نیروی واندروالسی))) بر جا می‌ماند تا ماده را در ((ساختار ماده|سطوح ساختمانی منظم و منسجمی)) ، سازمان دهد.
 !برهمکنش الکترومغناطیسی معرف گرانش !برهمکنش الکترومغناطیسی معرف گرانش
-نیروهای ضعیف بین مولکولی واندروالس ، در اصل یک ((نیروی الکتروستاتیک|نیروی جاذیه الکتروستاتیکی)) مربوط به ((گشتاور دو قطبی الکتریکی|گشتاور دو قطبی)) است که ممکن است ((گشتاور دو قطبی الکتریکی دائمی|دائمی)) یا ((گشتاور دو قطبی الکتریکی القایی|القایی)) باشند. این ساختمانها تا رسیدن به ((ساختار بلوری|شکل بلوری)) ، از بلور به تخته سنگ و از تخته سنگ‌ها به ((سیارک|سیارکها)) ، ((اقمار)) و ((سیاره|سیارات)) ، ادامه می‌یابند و هر قدر ((جرم|جرم جسم)) افزایش می‌یابد ، گرانش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تا اینکه درسیارات و اقمار به نیروی بزرگی تبدیل می‌شود. +نیروهای ضعیف بین مولکولی واندروالس ، در اصل یک ((نیروی الکتروستاتیک|نیروی جاذیه الکتروستاتیکی)) مربوط به ((گشتاور دو قطبی الکتریکی|گشتاور دو قطبی)) است که ممکن است ((گشتاور دو قطبی الکتریکی دائمی|دائمی)) یا ((گشتاور دو قطبی الکتریکی القایی|القایی)) باشند. این ساختمانها تا رسیدن به ((ساختار بلوری|شکل بلوری)) ، از ((بلور)) به تخته سنگ و از تخته سنگ‌ها به ((سیارک|سیارکها)) ، ((اقمار)) و ((سیاره|سیارات)) ، ادامه می‌یابند و هر قدر ((جرم|جرم جسم)) افزایش می‌یابد ، ((گرانش)) اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تا اینکه در سیارات و اقمار به نیروی بزرگی تبدیل می‌شود.
 !نقش برهمکنش الکترومغناطیسی در تکامل ستارگان !نقش برهمکنش الکترومغناطیسی در تکامل ستارگان
-اگر چه ستارگان در نتیجه وجود ((نیروی گرانشی|جاذبه گرانشی)) بین ذرات بنیادی سازنده ، خود یکپارچه نگه داشته می‌شوند ، اما برهمکنش الکترومغناطیسی بین ذرات باردار تشکیل دهنده جسم نیز نقش مهمی در ساختمان و ((تکامل ستارگان)) ایفا می‌کنند.
آهنگ تولید ((انرژی)) در داخل ستارگان ، از طریق نیروهای دافعه الکتریکی بین هسته هایی که با هم ((برخورد ذرات باردار|برخورد)) می‌کنند ، کنترل می‌شود. انرژی که از طریق ((واکنش گرما هسته‌ای|واکنش های گرما هسته‌ای)) در نواحی مرکزی ستاره تولید می‌شود به وسیله تابش به سطح خارجی ستاره انتقال می‌یابد. این انتقال ، شامل زنجیره بسیار طولانی از ((فرایند جذب و نشر|فرایندهای متناوب جذب و نشر)) ، یعنی برهمکنش الکترومغناطیسی بین ((فوتون|فوتونها)) و ((پلاسمای ستاره‌ای)) است.
+اگر چه ستارگان در نتیجه وجود ((نیروی گرانشی|جاذبه گرانشی)) بین ذرات بنیادی سازنده ، خود یکپارچه نگه داشته می‌شوند ، اما برهمکنش الکترومغناطیسی بین ((ذرات باردار)) تشکیل دهنده جسم نیز نقش مهمی در ساختمان و ((تکامل ستارگان)) ایفا می‌کنند.

آهنگ تولید ((انرژی)) در داخل ستارگان ، از طریق نیروهای دافعه الکتریکی بین هسته هایی که با هم ((برخورد ذرات باردار|برخورد)) می‌کنند ، کنترل می‌شود. انرژی که از طریق ((واکنش گرما هسته‌ای|واکنش های گرما هسته‌ای)) در ((ساختمان ستاره|نواحی مرکزی ستاره)) تولید می‌شود به وسیله تابش به سطح خارجی ستاره انتقال می‌یابد. این انتقال ، شامل زنجیره بسیار طولانی از ((فرایند جذب و نشر|فرایندهای متناوب جذب و نشر)) ، یعنی برهمکنش الکترومغناطیسی بین ((فوتون|فوتونها)) و ((پلاسمای ستاره‌ای)) است.
 در عمل با نزول تدریجی فوتونها ، ((قانون بقای انرژی|انرژی)) بقا داشته و بنابراین ((آنتروپی)) افزایش می‌یابد. از جو ستاره ، مقادیری انرژی به شکل فوتون ، یعنی ((فوتون|کوانتای میدان الکترومغناطیسی)) ، به ((فضای بین ستاره‌ای)) اطراف گسیل می‌شود. که این ((ذرات بدون جرم)) ، برهمکنش های متفاوتی را سبب می‌شوند و در تمام برهمکنش‌ها ((قوانین بقای فیزیک|قوانین بقا)) را رعایت می‌کنند. با این حال اکثر ((اندر‌کنش های فوتون با ماده|اندر‌کنش های فوتونی)) و پدیده‌های ایجاد شده به توسط برهمکنش الکترومغناطیسی قابل تحلیل و بررسی است. در عمل با نزول تدریجی فوتونها ، ((قانون بقای انرژی|انرژی)) بقا داشته و بنابراین ((آنتروپی)) افزایش می‌یابد. از جو ستاره ، مقادیری انرژی به شکل فوتون ، یعنی ((فوتون|کوانتای میدان الکترومغناطیسی)) ، به ((فضای بین ستاره‌ای)) اطراف گسیل می‌شود. که این ((ذرات بدون جرم)) ، برهمکنش های متفاوتی را سبب می‌شوند و در تمام برهمکنش‌ها ((قوانین بقای فیزیک|قوانین بقا)) را رعایت می‌کنند. با این حال اکثر ((اندر‌کنش های فوتون با ماده|اندر‌کنش های فوتونی)) و پدیده‌های ایجاد شده به توسط برهمکنش الکترومغناطیسی قابل تحلیل و بررسی است.
 !مباحث مرتبط باعنوان !مباحث مرتبط باعنوان
 *((الکترودینامیک)) *((الکترودینامیک))
 *((برهمکنش گرانشی)) *((برهمکنش گرانشی))
 +*((پلاسمای ستاره‌ای))
 *((خواص الکترومغناطیسی باریکه ذرات)) *((خواص الکترومغناطیسی باریکه ذرات))
 +*((خواص مکانیکی باریکه ذرات))
 +*((فضای بین ستاره‌ای))
 +*((فضای بین سیاره‌ای))
 *((منابع میدان الکترومغناطیسی)) *((منابع میدان الکترومغناطیسی))
 *((نیروی الکتریکی)) *((نیروی الکتریکی))
 *((نیروی مغناطیسی)) *((نیروی مغناطیسی))
 *((نظریه وحدت)) *((نظریه وحدت))
 *((وحدت نیروها )) *((وحدت نیروها ))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 19 آبان 1383 [09:33 ]   3   حسین خادم      جاری 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [11:32 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [06:55 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..