منو
 کاربر Online
1178 کاربر online
Lines: 1-704Lines: 1-704
 +
 
 
 
 
 __سال__ __سال__
 __نام فیزیکدان__ __نام فیزیکدان__
 __ملیت__ __ملیت__
 __عنوان پژوهش__ __عنوان پژوهش__
 
 
 
 
 1901 1901
 ویلهلم کنراد ((رونتگن)) ویلهلم کنراد ((رونتگن))
 آلمان آلمان
 کشف پرتوهای رونتگن ((«اشعه ایکس|پرتوهای ایکس))) کشف پرتوهای رونتگن ((«اشعه ایکس|پرتوهای ایکس)))
 
 
 
 
 
1902
 
1902
 هندریک آنتون ((لورنتس))
((پیتر زیمان))
 هندریک آنتون ((لورنتس))
((پیتر زیمان))
 هلند
 هلند
 ((تاثیر مغناطیس بر تابش))
 ((تاثیر مغناطیس بر تابش))
 
 
 
 
 

1903
 

1903
 آنتوان ((هانری بکرل)) ( 1908ـ1859)
((پیر کوری)) (1906ـ1859)
((ماری کوری|ماری اسکلو دوسکا کوری))(1934ـ1867)
 آنتوان ((هانری بکرل)) ( 1908ـ1859)
((پیر کوری)) (1906ـ1859)
((ماری کوری|ماری اسکلو دوسکا کوری))(1934ـ1867)
 فرانسه

 فرانسه

 کشف ((واپاشی پرتوزا|پرتوزایی خودبه خودی))
مطالعه پدیدههای تابشی در کشف بکرل
 کشف ((واپاشی پرتوزا|پرتوزایی خودبه خودی))
مطالعه پدیدههای تابشی در کشف بکرل
 
 
 
 
 1904 1904
 ((لرد ریلی)) (جان ویلیام استرات) (1919ـ1842) ((لرد ریلی)) (جان ویلیام استرات) (1919ـ1842)
 بریتانیای کبیر بریتانیای کبیر
 بررسی ((چگالی گاز|چگالی گازها)) و کشف ((آرگون)) بررسی ((چگالی گاز|چگالی گازها)) و کشف ((آرگون))
 
 
 
 
 1905 1905
 فیلیپ ادوارد ((آنتون فون لنارد)) (1947ـ1862) فیلیپ ادوارد ((آنتون فون لنارد)) (1947ـ1862)
 آلمان آلمان
 کار با ((پرتوی کاتدی|پرتوهای کاتودی)) کار با ((پرتوی کاتدی|پرتوهای کاتودی))
 
 
 
 
 1906 1906
 جوزف جان ((تامسون)) (1940ـ1856) جوزف جان ((تامسون)) (1940ـ1856)
 بریتانیای کبیر بریتانیای کبیر
 ((رسانش الکتریکی گاز|رسانش الکتریکی گازها)) ((رسانش الکتریکی گاز|رسانش الکتریکی گازها))
 
 
 
 
 1907 1907
 آلبرت آبراهام ((مایکلسون)) (1931ـ1852) آلبرت آبراهام ((مایکلسون)) (1931ـ1852)
 ایالات متحده امریکا ایالات متحده امریکا
 ساخت سنجش افزارهای دقیق اپتیکی و کاربردهای ((طیف نمایی)) و سنجه شناختی ساخت سنجش افزارهای دقیق اپتیکی و کاربردهای ((طیف نمایی)) و سنجه شناختی
 
 
 
 
 1908 1908
 گابریل ((لیپمن)) (1921ـ1845) گابریل ((لیپمن)) (1921ـ1845)
 فرانسه فرانسه
 روش بازآفرینی ((رنگ)) در ((عکاسی)) ، بر اساس ((تداخل|پدیده تداخل)) روش بازآفرینی ((رنگ)) در ((عکاسی)) ، بر اساس ((تداخل|پدیده تداخل))
 
 
 
 
 
1909
 
1909
 ((گوگلیلمو مارکونی)) (1937ـ1845)
کارل ((فردیناند براون)) (1918ـ1850)
 ((گوگلیلمو مارکونی)) (1937ـ1845)
کارل ((فردیناند براون)) (1918ـ1850)
 ایتالیا
آلمان
 ایتالیا
آلمان
 توسعه ارتباط تلگرافی بی سیم
 توسعه ارتباط تلگرافی بی سیم
 
 
 
 
 1910 1910
 یوهانس ((دیدریک وان دروالس)) (1923ـ1837) یوهانس ((دیدریک وان دروالس)) (1923ـ1837)
 هلند هلند
 درباره ((معادله حالت گاز|معادلات حالت گازها)) و ((معادله حالت مایع|مایعات)) درباره ((معادله حالت گاز|معادلات حالت گازها)) و ((معادله حالت مایع|مایعات))
 
 
 
 
 1911 1911
 ((ویلهلم وین)) (1928ـ1864) ((ویلهلم وین)) (1928ـ1864)
 آلمان آلمان
 کشف قوانین حاکم بر ((تابش گرمایی)) کشف قوانین حاکم بر ((تابش گرمایی))
 
 
 
 
 1912 1912
 ((نیلس گوستاف دالن)) (1937ـ1869) ((نیلس گوستاف دالن)) (1937ـ1869)
 سوئد سوئد
 اختراع ((تنظیم کننده خودکار)) به همراه با مخزن گاز برای مصارف دریا نوردی اختراع ((تنظیم کننده خودکار)) به همراه با مخزن گاز برای مصارف دریا نوردی
 
 
 
 
 1913 1913
 هایکه ((کامرلینگ اونس)) (1926ـ1853) هایکه ((کامرلینگ اونس)) (1926ـ1853)
 هلند هلند
 ((خواص ماده)) در دماهای کم که منجر به تولید ((هلیوم مایع)) ((خواص ماده)) در دماهای کم که منجر به تولید ((هلیوم مایع))
 
 
 
 
 1914 1914
 ((ماکس فون لاوه)) (1960ـ1879) ((ماکس فون لاوه)) (1960ـ1879)
 آلمان آلمان
 کشف ((پراش اشعه ایکس به توسط بلور|پراش پرتوهای رونتگن در بلورها)) کشف ((پراش اشعه ایکس به توسط بلور|پراش پرتوهای رونتگن در بلورها))
 
 
 
 
 
1915
 
1915
 ((ویلیام هنری براگ)) (1942ـ1862)
((ویلیام لارنس براگ)) (1971ـ1890)
 ((ویلیام هنری براگ)) (1942ـ1862)
((ویلیام لارنس براگ)) (1971ـ1890)
 بریتانیای کبیر
 بریتانیای کبیر
 تحلیل ((ساختار بلوری)) با استفاده از ((اشعه ایکس))
 تحلیل ((ساختار بلوری)) با استفاده از ((اشعه ایکس))
 
 
 
 
 1917 1917
 ((چارلز گلوور بارکلا)) (1944ـ1877) ((چارلز گلوور بارکلا)) (1944ـ1877)
 بریتانیای کبیر بریتانیای کبیر
 کشف ((تابش مشخصه رونتگن))  کشف ((تابش مشخصه رونتگن))
 
 
 
 
 1918 1918
 ((ماکس کارلارنست لودیگپلانک)) (1947ـ1858) ((ماکس کارلارنست لودیگپلانک)) (1947ـ1858)
 آلمان آلمان
 کشف ((کوانتوم انرژی)) کشف ((کوانتوم انرژی))
 
 
 
 
 1919 1919
 ((یوهان اشتارک)) (1957ـ1874) ((یوهان اشتارک)) (1957ـ1874)
 آلمان آلمان
 کشف ((دوپلر موجی|اثر دوپلر)) در پرتوهای کانالی و ((اثر اشتارک|تجزیه خطوط طیف میدان الکتریکی)) کشف ((دوپلر موجی|اثر دوپلر)) در پرتوهای کانالی و ((اثر اشتارک|تجزیه خطوط طیف میدان الکتریکی))
 
 
 
 
 1920 1920
 ((شارل ادوارد گیوم)) (1938ـ1861) ((شارل ادوارد گیوم)) (1938ـ1861)
 سوئیس سوئیس
 کشف ناهنجاریهای ((آلیاژ نیکل ـ فولاد)) کشف ناهنجاریهای ((آلیاژ نیکل ـ فولاد))
 
 
 
 
 1921 1921
 آلبرت ((آلبرت انیشتین)) (1955ـ1879) آلبرت ((آلبرت انیشتین)) (1955ـ1879)
 آلمان آلمان
 برای خدماتش به ((فیزیک نظری)) ، به ویژه برای کشف قانون ((اثر فوتو الکتریک)) برای خدماتش به ((فیزیک نظری)) ، به ویژه برای کشف قانون ((اثر فوتو الکتریک))
 
 
 
 
 1922 1922
 ((نیلز هنریک داویدبور)) (1962ـ1885) ((نیلز هنریک داویدبور)) (1962ـ1885)
 دانمارک دانمارک
 ((ساختار اتمی|ساختار اتمها)) و گسیل تابشی از آنها ((ساختار اتمی|ساختار اتمها)) و گسیل تابشی از آنها
 
 
 
 
 1923 1923
 ((رابرت اندروز میلیکان)) (1953ـ1868) ((رابرت اندروز میلیکان)) (1953ـ1868)
 ایالات متحد ه امریکا ایالات متحد ه امریکا
 ((بار الکتریکی بنیادی)) و اثر ((فوتو الکتریک)) ((بار الکتریکی بنیادی)) و اثر ((فوتو الکتریک))
 
 
 
 
 1924 1924
 ((کارل مان گیورک سیگبان)) (1978ـ1886) ((کارل مان گیورک سیگبان)) (1978ـ1886)
 سوئد سوئد
 ((طیف نمایی اشعه ایکس)) ((طیف نمایی اشعه ایکس))
 
 
 
 
 
1925
 
1925
 ((جیمز فرانک)) (1964ـ1882)
((گوستاف هرتز)) (1975ـ1887)
 ((جیمز فرانک)) (1964ـ1882)
((گوستاف هرتز)) (1975ـ1887)
 آلمان
 آلمان
 کشف قوانین حاکم بر ((برخورد الکترون با اتم))
 کشف قوانین حاکم بر ((برخورد الکترون با اتم))
 
 
 
 
 1926 1926
 ((ژان باپیتست پرن)) (1942ـ1870) ((ژان باپیتست پرن)) (1942ـ1870)
 فرانسه فرانسه
 ((ساختار ماده|ساختار ناپیوسته ماده)) ، به ویژه کشف تعادل ته نشستی ((ساختار ماده|ساختار ناپیوسته ماده)) ، به ویژه کشف تعادل ته نشستی
 
 
 
 
 1927 1927
 ((آرتور هالی کامپتون)) (1962ـ1892) ((آرتور هالی کامپتون)) (1962ـ1892)
 ایالات متحده امریکا ایالات متحده امریکا
 کشف ((اثر کامپتون)) کشف ((اثر کامپتون))
 
 
 
 
 1928 1928
 ((اوین ولانز ریچاردسون)) (1959ـ1879) ((اوین ولانز ریچاردسون)) (1959ـ1879)
 بریتانیای کبیر بریتانیای کبیر
 ((نشر ترمویونی|پدیده گرمایونی)) و ((قانون ریچاردسون)) ((نشر ترمویونی|پدیده گرمایونی)) و ((قانون ریچاردسون))
 
 
 
 
 1929 1929
 لویی ویکتور پییر ریمون ((دوبروی)) (1987ـ1892) لویی ویکتور پییر ریمون ((دوبروی)) (1987ـ1892)
 فرانسه  فرانسه
 ((موج مادی|کشف سرشت موجی الکترون)) ((موج مادی|کشف سرشت موجی الکترون))
 
 
 
 
 1930 1930
 چانداسکارا ونکاتا ((رامان)) (1970ـ1888) چانداسکارا ونکاتا ((رامان)) (1970ـ1888)
 هند هند
 ((پراکندگی نور)) و ((طیف نمایی رامان)) ((پراکندگی نور)) و ((طیف نمایی رامان))
 
 
 
 
 1932 1932
 ورنر کارل ((هایزنبرگ)) (1976ـ1901) ورنر کارل ((هایزنبرگ)) (1976ـ1901)
 آلمان آلمان
 ابداع ((مکانیک کوانتومی)) ابداع ((مکانیک کوانتومی))
 
 
 
 
 
1933
 
1933
 اروین ((شرودینگر)) (1961ـ1887)
پاول ((آدرین موریس دیراک)) (1984ـ1902)
 اروین ((شرودینگر)) (1961ـ1887)
پاول ((آدرین موریس دیراک)) (1984ـ1902)
 اتریش
بریتانیایی کبیر
 اتریش
بریتانیایی کبیر
 کشف ((نظریه اتمی مدرن|صورتهای جدید و مفید نظریه اتمی))
 کشف ((نظریه اتمی مدرن|صورتهای جدید و مفید نظریه اتمی))
 
 
 
 
 1935 1935
 ((جیمز چادویک)) (1974ـ1891) ((جیمز چادویک)) (1974ـ1891)
 بریتانیای کبیر بریتانیای کبیر
 برای کشف ((نوترون)) برای کشف ((نوترون))
 
 
 
 
 
1936
 
1936
 ((ویکتور فرانتس هس)) (1964ـ1883)
((کارل دیوید اندرسون)) (1991ـ1905)
 ((ویکتور فرانتس هس)) (1964ـ1883)
((کارل دیوید اندرسون)) (1991ـ1905)
 اتریش
ایالات متحده امریکا
 اتریش
ایالات متحده امریکا
 کشف ((پرتوی کیهانی|تابش کیهانی))
کشف ((پراش باریکه الکترونی توسط بلور|پراش الکترونها در بلور))
 کشف ((پرتوی کیهانی|تابش کیهانی))
کشف ((پراش باریکه الکترونی توسط بلور|پراش الکترونها در بلور))
 
 
 
 
 
1937
 
1937
 ((کلینتون جوزف دیویسون)) (1958ـ1881)
جرج پجت ((تامسون)) (1975ـ1892)
 ((کلینتون جوزف دیویسون)) (1958ـ1881)
جرج پجت ((تامسون)) (1975ـ1892)
 ایالات متحده امریکا
بریتانیای کبیر
 ایالات متحده امریکا
بریتانیای کبیر
 کشف ((پراش الکترونی در بلور|پراش الکترونها در بلور))
کشف پراش الکترونها در بلور
 کشف ((پراش الکترونی در بلور|پراش الکترونها در بلور))
کشف پراش الکترونها در بلور
 
 
 
 
 1938 1938
 ((انریکو فرمی)) (1954ـ1901) ((انریکو فرمی)) (1954ـ1901)
 ایتالیا ایتالیا
-برای نشان دادن تولید ((مواد رادیواکتیو مصنوعی|عناصر جدید پرتوزا)) بر اثر تابش ((نوترون)) و برای کشف ((واکنش های هسته ای)) ناشی از ((نوترون حرارتی|نوترونها کند)) +برای نشان دادن تولید ((مواد رادیواکتیو مصنوعی|عناصر جدید پرتوزا)) بر اثر تابش ((نوترون)) و برای کشف ((واکنشهای هسته‌ای|واکنش های هسته ای)) ناشی از ((نوترون حرارتی|نوترونها کند))
 
 
 
 
 1939 1939
 ((ارنست اورلاندو لارنس)) (1958ـ1901) ((ارنست اورلاندو لارنس)) (1958ـ1901)
 ایالات متحده امریکا ایالات متحده امریکا
 اختراع و ساخت ((سیکلوترون)) اختراع و ساخت ((سیکلوترون))
 
 
 
 
 1943 1943
 ((اتو اشترن)) (1969ـ1888) ((اتو اشترن)) (1969ـ1888)
 ایالات متحده امریکا ایالات متحده امریکا
 سهم در تکامل روش ((پرتوی مولکولی)) و کشف ((گشتاور مغناطیسی)) پروتون  سهم در تکامل روش ((پرتوی مولکولی)) و کشف ((گشتاور مغناطیسی)) پروتون
 
 
 
 
 1944 1944
 ((ایزیدور آیزاک رابی)) (1988ـ1898) ((ایزیدور آیزاک رابی)) (1988ـ1898)
 ایالات متحده امریکا ایالات متحده امریکا
 ابداع روش تشدید در ثبت ((خاصیت مغناطیسی مواد|خواص مغناطیسی)) ((هسته اتم))ها ابداع روش تشدید در ثبت ((خاصیت مغناطیسی مواد|خواص مغناطیسی)) ((هسته اتم))ها
 
 
 
 
 1945 1945
 ((ولفگانگ پاولی)) (1958ـ1900) ((ولفگانگ پاولی)) (1958ـ1900)
 اتریش اتریش
  کشف ((اصل طرد پاولی))  کشف ((اصل طرد پاولی))
 
 
 
 
 1946 1946
 ((پرسی ویلیامز بریجمن)) (1961ـ1882) ((پرسی ویلیامز بریجمن)) (1961ـ1882)
 ایالات متحده امریکا ایالات متحده امریکا
 اختراع دستگاه تولید ((فشار)) بسیار زیاد و کشف در زمینه ((هوای فشرده|فیزیک فشارهای زیاد)) اختراع دستگاه تولید ((فشار)) بسیار زیاد و کشف در زمینه ((هوای فشرده|فیزیک فشارهای زیاد))
 
 
 
 
 1947 1947
 ((ادوارد ویکتور اپلتون)) (1965ـ1892) ((ادوارد ویکتور اپلتون)) (1965ـ1892)
 بریتانیای کبیر بریتانیای کبیر
 ((فیزیک جو|فیزیک طبقات بالای جو)) ،به ویژه برای کشف ((لایه اپلتون)) ((فیزیک جو|فیزیک طبقات بالای جو)) ،به ویژه برای کشف ((لایه اپلتون))
 
 
 
 
 1948 1948
 پاتریک مینارد استوارت بلاکت (1974ـ1897) پاتریک مینارد استوارت بلاکت (1974ـ1897)
 بریتانیای کبیر بریتانیای کبیر
 تکامل روش ((اتاقک ابر ویلسون)) و کشف در زمینه فیزیک هسته ای و ((اشعه کیهانی|تابش کیهانی)) تکامل روش ((اتاقک ابر ویلسون)) و کشف در زمینه فیزیک هسته ای و ((اشعه کیهانی|تابش کیهانی))
 
 
 
 
 1949 1949
 ((هیدکی یوکاوا)) (1981ـ1907) ((هیدکی یوکاوا)) (1981ـ1907)
 ژاپن ژاپن
 پیش بینی وجود ((مزون)) بر اساس کار نظری در زمینه ((نیروی هسته ای)) پیش بینی وجود ((مزون)) بر اساس کار نظری در زمینه ((نیروی هسته ای))
 
 
 
 
 1950 1950
 ((سسیل فرانک پاویل)) (1969ـ1903) ((سسیل فرانک پاویل)) (1969ـ1903)
 بریتانیای کبیر بریتانیای کبیر
 ابداع روش ((عکاسی)) در مطالعه ((واکنش های هسته ای|فرایندهای هسته ای)) ، و استفاده از آن در کشف های مرتبط با مزونها ابداع روش ((عکاسی)) در مطالعه ((واکنش های هسته ای|فرایندهای هسته ای)) ، و استفاده از آن در کشف های مرتبط با مزونها
 
 
 
 
 1951 1951
  ((جان داگلاس کاکرافت)) (1897-1967)
((ارنست تامس سینتون والتون))
  ((جان داگلاس کاکرافت)) (1897-1967)
((ارنست تامس سینتون والتون))
 بریتانیای کبیر
ایرلند
 بریتانیای کبیر
ایرلند
 تبدیل ((هسته اتمی|هسته های اتمی)) با ((شتاب دهنده ذرات|شتابدهی مصنوعی ذرات اتمی))
 تبدیل ((هسته اتمی|هسته های اتمی)) با ((شتاب دهنده ذرات|شتابدهی مصنوعی ذرات اتمی))
 
 
 
 
 
1952
 
1952
 ((فلیکس بلوخ)) (1983ـ1905)
((ادوارد میلز پورسل)) ( -1912)
 ((فلیکس بلوخ)) (1983ـ1905)
((ادوارد میلز پورسل)) ( -1912)
 ایالات متحده امریکا
 ایالات متحده امریکا
 ابداع روش جدید ((اندازه گیری مغناطیس هسته ای|اندازه گیری دقیق مغناطیس هسته ای)) و کشف مرتبط با آن
 ابداع روش جدید ((اندازه گیری مغناطیس هسته ای|اندازه گیری دقیق مغناطیس هسته ای)) و کشف مرتبط با آن
 
 
 
 
 1953 1953
 ((فریتس فردریک تسرنیکه)) (1966ـ1888) ((فریتس فردریک تسرنیکه)) (1966ـ1888)
 هلند هلند
 نمایش روش تمایز فاز ، به ویژه برای اختراع ((میکروسکوپ تمایز فاز)) نمایش روش تمایز فاز ، به ویژه برای اختراع ((میکروسکوپ تمایز فاز))
 
 
 
 
 1954 1954
 ((ماکس بورن)) (1970ـ1882)
((والتر بوته)) (1957ـ1891)
 ((ماکس بورن)) (1970ـ1882)
((والتر بوته)) (1957ـ1891)
 بریتانیای کبیر
آلمان
 بریتانیای کبیر
آلمان
 پژوهش بنیادی در ((مکانیک کوانتومی)) به ویژه برای تعبیر آماری ((تابع موج))
((روش همفرودی)) و کشفهای مرتبط باآن
 پژوهش بنیادی در ((مکانیک کوانتومی)) به ویژه برای تعبیر آماری ((تابع موج))
((روش همفرودی)) و کشفهای مرتبط باآن
 
 
 
 
 
1955
 
1955
 ((ویلیس یوجین لمب)) ( ـ1913)
((پولی کارپ کوش)) (1993ـ1911)
 ((ویلیس یوجین لمب)) ( ـ1913)
((پولی کارپ کوش)) (1993ـ1911)
 ایالات متحده امریکا
 ایالات متحده امریکا
 ((ساختار ریز طیف هیدروژن))
((اندازه گیری گشتاور مغناطیسی الکترون|اندازه گیری دقیق گشتاور مغناطیسی الکترون))
 ((ساختار ریز طیف هیدروژن))
((اندازه گیری گشتاور مغناطیسی الکترون|اندازه گیری دقیق گشتاور مغناطیسی الکترون))
 
 
 
 
 

1956
 

1956
 ((ویلیام شاکلی)) (1989ـ1910)
((جان باردین)) (1991ـ1908)
((والتر هاوزر براتین)) (1987ـ1902)
 ((ویلیام شاکلی)) (1989ـ1910)
((جان باردین)) (1991ـ1908)
((والتر هاوزر براتین)) (1987ـ1902)
 ایالات متحده امریکا

 ایالات متحده امریکا

 پژوهش در زمینه ((اجسام نیم رسانا|نیم رسانا)) و کشف ((اثر ترانزیستور)) پژوهش در زمینه ((اجسام نیم رسانا|نیم رسانا)) و کشف ((اثر ترانزیستور))
 
 
 
 
 
1957
 
1957
 ((چن نینگ یانگ)) ( ـ1922)
((تسونگ ـ دایولی)) ( ـ1926)
 ((چن نینگ یانگ)) ( ـ1922)
((تسونگ ـ دایولی)) ( ـ1926)
 چین
 چین
 بررسی ((قانون پاریته)) و کشف مهمی در ((ذرات بنیادی))
 بررسی ((قانون پاریته)) و کشف مهمی در ((ذرات بنیادی))
 
 
 
 
 1958 1958
 ((پاول چرنکوف)) ( ـ1904)
((ایلیا فرانک)) (1990ـ1908)
 ((پاول چرنکوف)) ( ـ1904)
((ایلیا فرانک)) (1990ـ1908)
 شوروی سابق

 شوروی سابق

 کشف و تعبیر ((پدیده چرکونوف))
 کشف و تعبیر ((پدیده چرکونوف))
 
 
 
 
 1959 1959
 ((امیلیو جینو سگره)) (1989ـ1905) ((امیلیو جینو سگره)) (1989ـ1905)
 ایالات متحده امریکا ایالات متحده امریکا
 کشف ((پادپروتون)) کشف ((پادپروتون))
 
 
 
 
 1960 1960
 ((دانالد گلیزر)) ( ـ1926) ((دانالد گلیزر)) ( ـ1926)
 ایالات متحده امریکا ایالات متحده امریکا
 اختراع ((اتاقک حباب)) در مطالعه ((ذرات بنیادی)) اختراع ((اتاقک حباب)) در مطالعه ((ذرات بنیادی))
 
 
 
 
 
1961
 
1961
 ((رابرت هافشتاتر)) (1990ـ1915)
((رودلف موسباور)) ( ـ1929)
 ((رابرت هافشتاتر)) (1990ـ1915)
((رودلف موسباور)) ( ـ1929)
 ایالات متحده امریکا
آلمان
 ایالات متحده امریکا
آلمان
 مطالعه پیشگامانه بررسی ((پراکندگی الکترون در هسته اتم)) و کشف در زمینه ((ساختار هسته ای|ساختار هسته))
پژوهش در زمینه جذب تشدید ((اشعه گاما|تابش گاما)) و کشف ((اثر موسباور))
 مطالعه پیشگامانه بررسی ((پراکندگی الکترون در هسته اتم)) و کشف در زمینه ((ساختار هسته ای|ساختار هسته))
پژوهش در زمینه جذب تشدید ((اشعه گاما|تابش گاما)) و کشف ((اثر موسباور))
 
 
 
 
 1962 1962
 ((لو داویدویچ لانداو)) (1968ـ1908) ((لو داویدویچ لانداو)) (1968ـ1908)
 شوروی سابق شوروی سابق
 نظریه پیشگامان در مورد ((ماده چگال)) به ویژه ((هلیوم مایع)) نظریه پیشگامان در مورد ((ماده چگال)) به ویژه ((هلیوم مایع))
 
 
 
 
 

1963
 

1963
 ((یوجین ویگنر)) ( ـ1902)
((ماریا گوپرت مایر)) (1972ـ1906)
((هانس ینسن)) (1973ـ1907)
 ((یوجین ویگنر)) ( ـ1902)
((ماریا گوپرت مایر)) (1972ـ1906)
((هانس ینسن)) (1973ـ1907)
 ایالات متحده امریکا

آلمان
 ایالات متحده امریکا

آلمان
 سهمش در نظریه ((هسته اتم)) و ((ذرات بنیادی)) به ویژه برای کشف و کاربرد ((اصول بنیادی تقارن))
کشف در زمینه ((ساختار هسته ای|ساختار پوسته ای هسته))
 سهمش در نظریه ((هسته اتم)) و ((ذرات بنیادی)) به ویژه برای کشف و کاربرد ((اصول بنیادی تقارن))
کشف در زمینه ((ساختار هسته ای|ساختار پوسته ای هسته))
 
 
 
 
 1964 1964
 ((چارلز هارد تاونز)) ( -1915) ((چارلز هارد تاونز)) ( -1915)
 شوروی سابق شوروی سابق
 کار بنیادی در زمینه ((الکترونیک کوانتومی)) ، که بر اساس اصل ((لیزر)) ـ ((میزر)) به ساخت ((نوسانگر)) و ((تقویت کننده)) منجر شد کار بنیادی در زمینه ((الکترونیک کوانتومی)) ، که بر اساس اصل ((لیزر)) ـ ((میزر)) به ساخت ((نوسانگر)) و ((تقویت کننده)) منجر شد
 
 
 
 
 1965 1965
 ((سین ـ ایتیرو توماناگا)) (1979ـ1906)
((جولیان شویینگر)) ( ـ1918)
((ریچارد فیلیپس فاینمن)) (1988ـ1918)
 ((سین ـ ایتیرو توماناگا)) (1979ـ1906)
((جولیان شویینگر)) ( ـ1918)
((ریچارد فیلیپس فاینمن)) (1988ـ1918)
 ژاپن
ایالات متحده امریکا
 ژاپن
ایالات متحده امریکا
 کار بنیادی در زمینه ((الکترودینامیک کوانتومی))

 کار بنیادی در زمینه ((الکترودینامیک کوانتومی))

 
 
 
 
 1966 1966
 ((آلفرد کاستلر)) (1984ـ1902) ((آلفرد کاستلر)) (1984ـ1902)
 فرانسه فرانسه
 کشف و ابداع روش اپتیکی و مطالعه در زمینه ((تشدید اپتیکی اتم|تشدید هرتزی در اتم)) کشف و ابداع روش اپتیکی و مطالعه در زمینه ((تشدید اپتیکی اتم|تشدید هرتزی در اتم))
 
 
 
 
 1967 1967
 ((هانس آلبرشت بته)) ( ـ1906) ((هانس آلبرشت بته)) ( ـ1906)
 ایالات متحده امریکا ایالات متحده امریکا
-برای نقشش در نظریه ((واکنش های هسته ای)) ، به ویژه کشف زمینه ((منابع انرژی ستاره|تولید انرژی در ستاره ها)) +برای نقشش در نظریه ((واکنشهای هسته‌ای|واکنش های هسته ای)) ، به ویژه کشف زمینه ((منابع انرژی ستاره|تولید انرژی در ستاره ها))
 
 
 
 
 1968 1968
 ((لوییس آلوارز)) (1988ـ1911) ((لوییس آلوارز)) (1988ـ1911)
 ایالات متحده امریکا ایالات متحده امریکا
 برای سهم تعیین کننده اش در ((فیزیک ذرات بنیادی)) ، به ویژه کشف تعداد زیادی ((حالات تشدید فیزیکی|حالت های تشدید)) برای سهم تعیین کننده اش در ((فیزیک ذرات بنیادی)) ، به ویژه کشف تعداد زیادی ((حالات تشدید فیزیکی|حالت های تشدید))
 
 
 
 
 1969 1969
 ((موری گل ـ من)) ( ـ1929) ((موری گل ـ من)) ( ـ1929)
 ایالات متحده امریکا ایالات متحده امریکا
 کشف در زمینه طبقه بندی ((ذرات بنیادی)) و ((برهمکنش ذرات بنیادی|برهم کنش)) آنها کشف در زمینه طبقه بندی ((ذرات بنیادی)) و ((برهمکنش ذرات بنیادی|برهم کنش)) آنها
 
 
 
 
 1970 1970
 ((هانس آلفن)) (1995ـ1908)
((لویی نیل)) ( ـ1904)
 ((هانس آلفن)) (1995ـ1908)
((لویی نیل)) ( ـ1904)
 سوئد
فرانسه
 سوئد
فرانسه
 کار بنیادی و کشف در زمینه ((مغناطوهیدرودینامیک)) و کاربردشان در بخشهای مختلف ((فیزیک پلاسما))
برای کار بنیادی و کشف در زمینه ((مواد پادفرومغناطیس|پادفرومغناطیس)) و ((مواد فرو مغناطیس|فرو مغناطیس)) در ((فیزیک حالت جامد)) کاربردی
 کار بنیادی و کشف در زمینه ((مغناطوهیدرودینامیک)) و کاربردشان در بخشهای مختلف ((فیزیک پلاسما))
برای کار بنیادی و کشف در زمینه ((مواد پادفرومغناطیس|پادفرومغناطیس)) و ((مواد فرو مغناطیس|فرو مغناطیس)) در ((فیزیک حالت جامد)) کاربردی
 
 
 
 
 1971 1971
 ((دنیس گابور)) (1979ـ1900) ((دنیس گابور)) (1979ـ1900)
 بریتانیای کبیر بریتانیای کبیر
 اختراع و پیشبرد ((هولوگرافی|روش هولوگرافی)) اختراع و پیشبرد ((هولوگرافی|روش هولوگرافی))
 
 
 
 
 

1972
 

1972
 ((جان باردین)) (1991ـ1908)
((لیون کوپر)) ( ـ1930)
((جان برات شریفر)) ( ـ1931)
 ((جان باردین)) (1991ـ1908)
((لیون کوپر)) ( ـ1930)
((جان برات شریفر)) ( ـ1931)
 ایالات متحده امریکا

 ایالات متحده امریکا

 برای ابداع ((پدیده ابررسانایی|نظریه ابررسانایی)) ((باردین ـ کوپر ـ شریفر))

 برای ابداع ((پدیده ابررسانایی|نظریه ابررسانایی)) ((باردین ـ کوپر ـ شریفر))

 
 
 
 
 

1973
 

1973
 ((لیو اساکی)) ( -1925)
((ایوار گیاور)) ( ـ1929)
((برایان جوزفسون)) ( ـ1940)
 ((لیو اساکی)) ( -1925)
((ایوار گیاور)) ( ـ1929)
((برایان جوزفسون)) ( ـ1940)
 ژاپن
ایالات متحده امریکا
بریتانیای کبیر
 ژاپن
ایالات متحده امریکا
بریتانیای کبیر
 کشفات تجربی اش در زمینه ((پدیده تونل زنی در نیم رسانا))ها و ((پدیده تونل زنی در ابررسانا|ابررساناها))
برای پیش بینی نظری خواص ((ابر جریانی)) در گذار از مانع تونلی ، به ویژه برای پدیده هایی که عموما به ((اثر جوزفسون)) معروف اند
 کشفات تجربی اش در زمینه ((پدیده تونل زنی در نیم رسانا))ها و ((پدیده تونل زنی در ابررسانا|ابررساناها))
برای پیش بینی نظری خواص ((ابر جریانی)) در گذار از مانع تونلی ، به ویژه برای پدیده هایی که عموما به ((اثر جوزفسون)) معروف اند
 
 
 
 
 1974 1974
 ((مارتین رایل)) (1984ـ1918)((آنتونی هیوییش)) ( ـ1924) ((مارتین رایل)) (1984ـ1918)((آنتونی هیوییش)) ( ـ1924)
 بریتانیای کبیر بریتانیای کبیر
 برای پژوهش پیشگامانه اش در ((اختر فیزیک رادیویی)) ، و مشاهدات و اختراعاتش به ویژه در روش ((ترکیب گشودگی))
برای پژوهش پیشگامانه اش در اختر فیزیک رادیویی ، به ویژه نقش تعیین کننده اش در کشف ((پالسار|تپ اخترها))
 برای پژوهش پیشگامانه اش در ((اختر فیزیک رادیویی)) ، و مشاهدات و اختراعاتش به ویژه در روش ((ترکیب گشودگی))
برای پژوهش پیشگامانه اش در اختر فیزیک رادیویی ، به ویژه نقش تعیین کننده اش در کشف ((پالسار|تپ اخترها))
 
 
 
 
 

1975
 

1975
 ((آگه بور)) ( ـ1922)
((بن موتلسون)) ( ـ1926)
((جیمز رین واتر)) (1986ـ1917)
 ((آگه بور)) ( ـ1922)
((بن موتلسون)) ( ـ1926)
((جیمز رین واتر)) (1986ـ1917)
 دانمارک

ایالات متحده امریکا
 دانمارک

ایالات متحده امریکا
 کشف ارتباط میان حرکت جمعی و حرکت ذره ای در ((هسته اتم)) و نظریه پردازی ((ساختار هسته ای|ساختار هسته)) بر اساس این ارتباط

 کشف ارتباط میان حرکت جمعی و حرکت ذره ای در ((هسته اتم)) و نظریه پردازی ((ساختار هسته ای|ساختار هسته)) بر اساس این ارتباط

 
 
 
 
 
1976
 
1976
 ((برتون ریختر)) ( ـ1931)
((سامویل تینگ)) ( ـ1936)
 ((برتون ریختر)) ( ـ1931)
((سامویل تینگ)) ( ـ1936)
 ایالات متحده امریکا
 ایالات متحده امریکا
 پژوهش پیشگامانه اش در کشف نوع جدیدی از ((ذرات بنیادی|ذره بنیادی سنگین)) (J/ψ)
 پژوهش پیشگامانه اش در کشف نوع جدیدی از ((ذرات بنیادی|ذره بنیادی سنگین)) (J/ψ)
 
 
 
 
 
1977
 
1977
 ((فیلیپ اندرسون)) ( ـ1923)
((نوبل مات)) ( -1905)
((جان ون ولک)) (1980ـ1899)
 ((فیلیپ اندرسون)) ( ـ1923)
((نوبل مات)) ( -1905)
((جان ون ولک)) (1980ـ1899)
 ایالات متحده امریکا
بریتانیای کبیر
ایالات متحده امریکا
 ایالات متحده امریکا
بریتانیای کبیر
ایالات متحده امریکا
 برای پژوهش های نظری بنیادی درباره ((ساختار الکترونی سیستم مغناطیسی|ساختار الکترونی سیستم های مغناطیسی)) و سیستمهای بی نظم

 برای پژوهش های نظری بنیادی درباره ((ساختار الکترونی سیستم مغناطیسی|ساختار الکترونی سیستم های مغناطیسی)) و سیستمهای بی نظم

 
 
 
 
 1978 1978
 ((پیوتر لیونیدویچ کاپیتسا)) (1984ـ1894)
((آرنو پنزیاس)) ( ـ1933)
 ((پیوتر لیونیدویچ کاپیتسا)) (1984ـ1894)
((آرنو پنزیاس)) ( ـ1933)
 شوروی [سابق]
ایالات متحده امریکا
 شوروی [سابق]
ایالات متحده امریکا
 برای کشف و اختراعات بنیادی اش در زمینه ((فیزیک دماهای پایین))
برای کشف ((تابش زمینه میکرو موج کیهانی))
 برای کشف و اختراعات بنیادی اش در زمینه ((فیزیک دماهای پایین))
برای کشف ((تابش زمینه میکرو موج کیهانی))
 
 
 
 
 

1979
 

1979
 ((شلدون گلاشو)) ( ـ1932)
((محمد عبدالسلام)) (1996ـ1926)
((استیون واینبرگ)) ( ـ1933)
 ((شلدون گلاشو)) ( ـ1932)
((محمد عبدالسلام)) (1996ـ1926)
((استیون واینبرگ)) ( ـ1933)
 ایالات متحده امریکا
پاکستان
 ایالات متحده امریکا
پاکستان
 سهمش در ((نظریه وحدت برهمکنش ضعیف و الکترومغناطیس|نظریه وحدت یافته برهمکنش ضعیف و الکترومغناطیسی بین ذرات بنیادی))

 سهمش در ((نظریه وحدت برهمکنش ضعیف و الکترومغناطیس|نظریه وحدت یافته برهمکنش ضعیف و الکترومغناطیسی بین ذرات بنیادی))

 
 
 
 
 
1980
 
1980
 ((جیمز کرونین)) ( ـ1931)
((وال فیچ)) ( ـ1923)
 ((جیمز کرونین)) ( ـ1931)
((وال فیچ)) ( ـ1923)
 ایالات متحده امریکا
 ایالات متحده امریکا
 برای کشف نقض ((اصول بنیادی تقارون)) در واپاشی ((مزون|مزونهای خنثای)) K
 برای کشف نقض ((اصول بنیادی تقارون)) در واپاشی ((مزون|مزونهای خنثای)) K
 
 
 
 
 
1981
 
1981
 ((نیکولاس بلومبرگن)) ( ـ1920)
((آرتور شاولو)) ( ـ1921)
((کای سیگبان)) ( ـ1918)
 ((نیکولاس بلومبرگن)) ( ـ1920)
((آرتور شاولو)) ( ـ1921)
((کای سیگبان)) ( ـ1918)
 ایالات متحد امریکا

سوئد
 ایالات متحد امریکا

سوئد
 برای سهم پژوهشی اش در واپاشی مزونهای خنثای K
برای سهم پژوهشی اش در ابداع ((طیف نمایی لیزری))
برای سهم پژوهشی در ابداع ((طیف نمایی الکترونی)) با توان تفکیک زیاد
 برای سهم پژوهشی اش در واپاشی مزونهای خنثای K
برای سهم پژوهشی اش در ابداع ((طیف نمایی لیزری))
برای سهم پژوهشی در ابداع ((طیف نمایی الکترونی)) با توان تفکیک زیاد
 
 
 
 
 1982 1982
 ((کنت ویلسون)) ( ـ1936) ((کنت ویلسون)) ( ـ1936)
 ایالات متحده امریکا  ایالات متحده امریکا
 نظریه اش در زمینه ((پدیده های بحرانی مرتبط با گذار فاز)) نظریه اش در زمینه ((پدیده های بحرانی مرتبط با گذار فاز))
 
 
 
 
 
1983
 
1983
 ((سوبر امانیان چاندراسکار)) (1995ـ1910)
((ویلیام فاولر)) ( ـ1911)
 ((سوبر امانیان چاندراسکار)) (1995ـ1910)
((ویلیام فاولر)) ( ـ1911)
 ایالات متحده امریکا
 ایالات متحده امریکا
 برای مطالعات در مورد فرایندهای فیزیکی حایز اهمیت در ((ساختار ستارگان|ساختار)) و ((تحول ستارگان))
مطالعات نظری و تجربی در زمینه ((واکنش های هسته ای|واکنش هسته ای)) حایز اهمیت در ((تشکیل عناصر شیمیایی عالم))
 برای مطالعات در مورد فرایندهای فیزیکی حایز اهمیت در ((ساختار ستارگان|ساختار)) و ((تحول ستارگان))
مطالعات نظری و تجربی در زمینه ((واکنش های هسته ای|واکنش هسته ای)) حایز اهمیت در ((تشکیل عناصر شیمیایی عالم))
 
 
 
 
 
1984
 
1984
 ((کارلو روبیا)) ( ـ1934)
((سیمون وان درمیر)) ( ـ1925)
 ((کارلو روبیا)) ( ـ1934)
((سیمون وان درمیر)) ( ـ1925)
 ایتالیا
هلند
 ایتالیا
هلند
 برای سهم تعیین کنندهاش در کشف ذرات میدانی W و Z که میانجی های ((نیروی هسته ای ضعیف|برهم کنش ضعیف)) اند
 برای سهم تعیین کنندهاش در کشف ذرات میدانی W و Z که میانجی های ((نیروی هسته ای ضعیف|برهم کنش ضعیف)) اند
 
 
 
 
 1985 1985
 ((کلاوس فون کلیتزینگ)) ( ـ1943) ((کلاوس فون کلیتزینگ)) ( ـ1943)
 آلمان غربی (سابق) آلمان غربی (سابق)
 کشف ((مقاومت کوانتیده هال)) کشف ((مقاومت کوانتیده هال))
 
 
 
 
 

1986
 

1986
 ((ارنست روسکا)) (1988ـ1906)
((گرد بینیگ)) ( ـ1947)
((هاینریش روهرر)) ( ـ1933)
 ((ارنست روسکا)) (1988ـ1906)
((گرد بینیگ)) ( ـ1947)
((هاینریش روهرر)) ( ـ1933)
 آلمان غربی (سابق)

 آلمان غربی (سابق)

 برای کار بنیادیش در زمینه ((اپتیک الکترونی)) و برای طراحی اولین ((میکروسکوپ الکترونی)) و برای طراحی اولین میکروسکوپ الکترونی
برای طراحی ((میکروسکوپ تونلی روبشی))
 برای کار بنیادیش در زمینه ((اپتیک الکترونی)) و برای طراحی اولین ((میکروسکوپ الکترونی)) و برای طراحی اولین میکروسکوپ الکترونی
برای طراحی ((میکروسکوپ تونلی روبشی))
 
 
 
 
 
1987
 
1987
 ((گیورگ بدنورتس)) ( ـ1950)
((کارل الکساندر مولر)) ( ـ1927)
 ((گیورگ بدنورتس)) ( ـ1950)
((کارل الکساندر مولر)) ( ـ1927)
 آلمان غربی (سابق)
سوئیس
 آلمان غربی (سابق)
سوئیس
 کشف ((ابررسانای گرم|ابررساناهای با دمای زیاد))
 کشف ((ابررسانای گرم|ابررساناهای با دمای زیاد))
 
 
 
 
 1988 1988
 ((لیون لدرمن)) ( ـ1922)
((ملوین شوارتز)) ( ـ1932)
جک اشتاین برگر ( ـ1921)
 ((لیون لدرمن)) ( ـ1922)
((ملوین شوارتز)) ( ـ1932)
جک اشتاین برگر ( ـ1921)
 ایالات متحده امریکا

 ایالات متحده امریکا

 ((چشمه تولید نوترینو|تولید باریکه های نوترینو)) که به صورت ابزار پژوهشی مورد استفاده اند

 ((چشمه تولید نوترینو|تولید باریکه های نوترینو)) که به صورت ابزار پژوهشی مورد استفاده اند

 
 
 
 
 

1989
 

1989
 ((نورمن رمزی)) ( ـ1915)
((هانس دملت)) ( ـ1922)
((ولفگانگ پاول)) (1993ـ1913)
 ((نورمن رمزی)) ( ـ1915)
((هانس دملت)) ( ـ1922)
((ولفگانگ پاول)) (1993ـ1913)
 ایالات متحده امریکا

آلمان غربی (سابق)
 ایالات متحده امریکا

آلمان غربی (سابق)
 روش بررسی ((ساختار اتمی|ساختار اتم ها))

 روش بررسی ((ساختار اتمی|ساختار اتم ها))

 
 
 
 
 

1990
 

1990
 ((جرومی فریدمن)) ( ـ1930)
((هنری کندال)) ( ـ1926)
((ریچارد تیلور)) ( ـ1929)
 ((جرومی فریدمن)) ( ـ1930)
((هنری کندال)) ( ـ1926)
((ریچارد تیلور)) ( ـ1929)
 ایالات متحده آمریکا

کانادا
 ایالات متحده آمریکا

کانادا
 برای اثبات تجربی وجود ((کوارک))ها. برای اثبات تجربی وجود ((کوارک))ها.
 
 
 
 
 1991 1991
 ((پییر ـ ژیل دوژن)) ( ـ1932) ((پییر ـ ژیل دوژن)) ( ـ1932)
 فرانسه فرانسه
 کشف ریاضیش در زمینه ((نظم پذیری مولکول|نظم پذیری مولکول ها)) کشف ریاضیش در زمینه ((نظم پذیری مولکول|نظم پذیری مولکول ها))
 
 
 
 
 1992 1992
 ((ژرژ شارپاک)) ( ـ1924) ((ژرژ شارپاک)) ( ـ1924)
 فرانسه فرانسه
 ابداع اتاقک تناسبی چند سیمی به منظور ((آشکار سازی ذرات)) ابداع اتاقک تناسبی چند سیمی به منظور ((آشکار سازی ذرات))
 
 
 
 
 1993 1993
 ((راسل هالسی)) ( ـ1950) ((راسل هالسی)) ( ـ1950)
 ایالات متحده امریکا ایالات متحده امریکا
 پژوهش درباره ((نیروی گرانشی|نیروهای گرانشی)) ناشی از ((پالسار|تپ اخترها)) پژوهش درباره ((نیروی گرانشی|نیروهای گرانشی)) ناشی از ((پالسار|تپ اخترها))
 
 
 
 
 
1994
 
1994
 ((برترام براکهاوس)) ( ـ1918)
((کلیفور شول)) ( ـ1915)
 ((برترام براکهاوس)) ( ـ1918)
((کلیفور شول)) ( ـ1915)
 کانادا
 کانادا
 ابداع روش های ((پراکندگی نوترون)) به منظور بررسی ((ساختار اتمی)) ماده
ابداع روشهای پراکندگی نوترون به منظور بررسی ساختار اتمی ((ماده))
 ابداع روش های ((پراکندگی نوترون)) به منظور بررسی ((ساختار اتمی)) ماده
ابداع روشهای پراکندگی نوترون به منظور بررسی ساختار اتمی ((ماده))
 
 
 
 
 
1995
 
1995
 ((مارتین پرل)) ( ـ1927)
((فردریک راینز)) ( ـ1918)
 ((مارتین پرل)) ( ـ1927)
((فردریک راینز)) ( ـ1918)
 ایالات متحده امریکا
 ایالات متحده امریکا
 کشف ((لپتون|لپتون تاو))
((آشکارسازی نوترینو))
 کشف ((لپتون|لپتون تاو))
((آشکارسازی نوترینو))
 
 
 
 
 1996 1996
  
  
  
 
 
 
 
 1997 1997
  
  
  
 
 
 
 
 1998 1998
  
  
  
 
 
 
 
 1999 1999
  
  
  
 
 
 
 
 2000 2000
  
  
  
 
 
 
 
 2001 2001
  
  
  
 
 
 
 
 2002 2002
  
  
  
 
 
 
 
 2003 2003
  
  
  
 
 
 
 
 2004 2004
  
  
  
 
 
 
 
 2005 2005
  
  
  
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 24 شهریور 1384 [16:15 ]   3   حسین خادم      جاری 
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [11:28 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 جمعه 08 آبان 1383 [12:48 ]   1   10.1.1.9      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..