منو
 کاربر Online
405 کاربر online
تاریخچه ی: بانک اطلاعاتی پوشش گیاهی ایران

نگارش: 33

زمین را بگسترانیدیم و در آن کوهها فکندیم و همه چیزهای مناسب در آن برویانیدیم.
سوره حجر آیه 19

مقدمه

بنام آنکه جان را فکرت آموخت
سپاس آن آفریدگار را که هرچه آفرید درست و خوب آفرید و ستایش آن کردگار را که هرچ کرد بسنده و پسندیده کرد.داننده پیدا و نهان،سازنده کار هر دو جهان،هر گونه چیزها آفرید و دانست که از هر یکی چه آید و هر دوئی را چه زاید.آسمانها بیافرید به قدرت و در میان اشیان زمین نهاد به حکمت،آسمانها بر هم نهاد و در میان زمین ایستاده،یکی را جنبش و یکی را آرام و هر دو بخواست و فرمان او رام.و درود بر فرستادگان او کی گزیدگان و پاکان بودند و مردم را به پرستش او راه نمودند هر چه گفتند راست گفتند و بهترین مردم جستند،و درود خدای تعالی بر ایشان باد و ما را از نادانی و گمراهی نگاه داراد.
تمحیدیه از کتاب" کیهان شناخت " اثر عین الزمان حسن بن علی قطان ادیب و حکیم و پزشک اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم

بخش عظیمی از جهان زنده را گروههای گیاهی تشکیل می دهند.گروهی که خاموش ترین موجودات و در عین حال گویا ترین مظهر عظمت آفرینش و آیات الهی هستند.آیاتی که با الوان و اشکال بدیع و بی بدیل خود سفره طبیعت را زینت می بخشند و آنرا چنان سرشار از نیروی حیاتی می سازند که هیچ بساطی را یارای رقابت با آن نیست.
گیاهان در مسیر تکاملی خود از مراحل مختلفی گذشته و در هر یک از این مراحل عده ای در همان سطح تکاملی باقی مانده و گروه دیگر،گیاهان دیگری را در سطح تکاملی بالاتر بوجود آورده اند.تاکنون بیش از 450000 گونهگیاه را نام برده اند.از گذشته های دور ضرورت نظم و دسته بندی این حجم وسیع گونه ها همیشه مورد توجه بوده است. در بررسیهای تاریخی مشخص می شود که پایه های علم رده بندی به 6 تا 8 هزار سال پیش وبه تمدن مصر و زمانی مربوط می شود که انسان به شیوه کشاورزی دست یافته بود.در پاپیروسهای کشف شده از این دوران تا حدودی گیاهان زراعی شناخته شده به گیاهان علوفه ای،گیاهان غذایی و گیاهان مفید و سمی و همچنین بر حسب نوع و چگونگی کشت تقسیم شده بودند.
پس از این دوره شکل تازه ای از رده بندی در تاریخ ثبت شده است که به 350 سال پیش از میلاد مسیح و به ارسطو وسپس به دیوسکورید Dioscorides و تئوفراست Theophrastus / Theophraste ( حدود 370 تا 258 پیش از میلاد)
مربوط می شود.تئوفراست فیلسوف یونانی و شاگرد ارسطو را اغلب پدر علم گیاه شناسی نامیده اند. تئوفراست در کتابی بنام، Enquiry into plants،گیاهان را به سه دسته درختی،درختچه ای و علفی تقسیم نموده و بر حسب برخی ویژگیهای گل و خواص دارویی آنها را از هم متمایز نموده بود و با شعار معروف : خودت را بشناس و سرزمینت را،،و عمل به این شعار را اساس رشد هر نوع خرد دانسته که با رشد خرد بیماریهای زندگی بهبود می یافت.
تاریخ رده بندی در واقع تاریخ تکامل فکری انسان در اعصار مختلف و همراه با توسعه بینش و اندیشه اوست و بیانگر پیشرفت منطق فکری انسان در ارائه رده بندیها در هر دوره بوده است.حاصل این تحول فکری ظهور رشته جدیدی مثل تاکسونومی (Taxonomy) را باعث گردیده است.تاکسونومی علمی است که در آن از تشخیص یا شناسایی،نامگذاری و رده بندیclassification) )گیاهان بحث میشود.امروزه بخصوص در مورد گیاهان تاکسونومی معادل با سیستماتیک گیاهی Systemic botany بکار می رود و منظور دانشی است که با نامگذاری،شناسایی و تقسیم بندی گیاهان و احیانا جمع آوری آنها به صورت یک مجموعه یا هرباریومسروکار دارد.
منظور از رده بندی گیاهی آنست که بدانیم گیاه نامگذاری شده در کدام گروه یا دسته از یک سیستم طبقه بندی خاص قرار دارد.تاکنون سه نوع رده بندی مورد بحث بوده است که شامل رده بندی مصنوعی و رده بندی طبیعی و رده بندی خویشاوندی (فیلوژنی) می باشد.ولی در کل میتوان مشاهده نمود که هر گونه (Species)
به عنوان عضوی از یک جنس Genus است و هر جنس به یک تیره (Family)
و هر تیره به یک راسته (Order) و هر راسته به یک رده (Class) و هر رده به شاخهای خاص (Division) تعلق دارد.
بعضی از دانشمندان پوشش گیاهی جهان را از نظر فیتوژئو گرافیک بررسی و دسته بندی کرده اند.کشور ما ایران ما بین ( 5 دقیقه ، 25 درجه) و( 45 دقیقه ، 39 درجه) عرض جغرافیایی قرار گرفته است و در بین کشورهای خاورمیانه به لحاظ ژئوبتانیک مقام ویژه ای را دارا می باشد و از حیث تعداد گونه های گیاهی بسیار قوی بوده و متجاوز از هشت هزار گونه در آن وجود دارد.
ایران چون پلی نواحی پنج گانه فیتوژئوگرافیک را به یکدیگر متصل می سازد. نواحی پنج گانه فیتوژئوگرافیک به قرار زیر می باشند:
ناحیه ایرانی تورانی Irano – touranian region
ناحیه ارو سیبری و شمال آمریکای شمالی Euro – siberian region
ناحیه سودانی – دکانی Soudano – decanian region
ناحیه مدیترانه ای Mediterranian region
ناحیه صحارا – سندی Saharo – Sindian region
طبق نظر زهری دانشمند معاصر از بین 2400 گونه گیاهان مختلف ایران که وی مورد مطالعه قرار داده است 69 درصد از فلور ایران را عناصر ایرانی تورانی، 5 درصد آنرا عناصر سودانی – دکانی، نیم درصد آنرا عناصر مدیترانه ای، نیم درصد آنرا عناصر صحارا – سندی تشکیل می دهد و بیست درصد بقیه یا در عداد گیاهان عادی و یا از عناصر مشترک آن نواحی محسوب می شوند.
علت اصلی چنین وضعیت محتملا تغییراتی است که طی دورانهای مختلف زمین شناسی در کشور صورت گرفته است.دریای مدیترانه که زمانی تا ایران پیش رفته بود ، عقب نشینی نموده و شبه جزیره عربستان که با فلات ایران پیوستگی داشته بود با پیشروی خلیج فارس و دریای عمان از یکدیگر جدا شده اند.
در بانک اطلاعاتی حاضر بخشی از گونه های گیاهی موجود در کشور ارائه شده است تا به لطف حق مقدمه ای باشد بر عرضه ی بانک جامع تمامی گونه های موجود در کشور در آینده ای نه چندان دور.

تقسیمات جهان گیاهی
نکاتی در مورد رده بندی و نامگذاری
پوشش گیاهی ایران
اصول کلی کاشت،داشت،برداشت
شناخت محیط رشد
راهنمای شناسایی مرحله به مرحله گیاهان
فرهنگ اصطلاحات
فهرست تیره های گیاهی

تیره آپوستازیاسه تیره سمپلوکاسه
تیره اپونوژتوناسه تیره سنبل الطیب
تیره آدوکساسه تیره سنجد تلخ
تیره اریتروگزیلاسه تیره سنجد
تیره اریوکولاسه تیره سیب زمینی
تیره اسپارکانیاسه تیره سیپه راسه
تیره استرلیتزیاسه تیره سیستاسه
تیره استرکولیاسه تیره سینوموریاسه
تیره استیراکاسه تیره شاتره
تیره اسفناج تیره شاخ بزی
تیره اسفند تیره شاه بلوط هندی
تیره اسفنوکله آسه تیره شاه پسند
تیره افدرا تیره شاهدانه
تیره افرا تیره شب بو
تیره الاتیناسه تیره شمعدانی
تیره آلاله تیره شوشریاسه
تیره امرودیان تیره شوند
تیره انار تیره شیرآور
تیره انگورک فرنگی تیره عدسک آبی
تیره آنوناسه تیره عرعر
تیره اوتریکولاریاسه تیره عشقه
تیره اولاکاسه تیره علف چای
تیره اوواش تیره علف هفت بند
تیره آکتینیدیاسه تیره عناب
تیره بادام هندی تیره عودالبرق
تیره بارهنگ تیره فرانکنیاسه
تیره برگ بو تیره فرفیون
تیره برگ بیدی تیره فلاکورتیاسه
تیره بروملیاسه تیره فلفل
تیره بگونیاسه تیره فندق
تیره بلوط تیره کاسنی
تیره بنفشه تیره کنجد
تیره بهمنیان تیره کیش
تیره بورمانیاسه تیره کاج
تیره بوریا تیره کازوآریناسه
تیره بید تیره کالیتریکاسه
تیره بیگزاسه تیره کالیسراسه
تیره پارونی شیا تیره کاکتوس
تیره پارناسیاسه تیره کتان
تیره پامچال تیره کتوس
تیره پانداناسه تیره کدو
تیره پای خرسان تیره کرگل
تیره پسته تیره کندر
تیره پله مونیاسه تیره کنور
تیره پنیرک تیره کور
تیره پوزیدونیاسه تیره کوریاریاسه
تیره پودوفیلاسه تیره کوله خاس
تیره پونته دریاسه تیره کولوملیاسه
تیره پیچ اناری تیره گاو زبان
تیره پیچک صحرائی تیره گردو
تیره تاکاسه تیره گز
تیره تراپاسه تیره گزنه
تیره ترشک تیره گزیریداسه
تیره تلی گوناسه تیره گل اختری
تیره تمیس تیره گل استکانی
تیره توت تیره گل برنجک
تیره تورنراسه تیره گل جالیز
تیره توسکا تیره گل حسرت
تیره توی تیره گل حنا
تیره تیمه لئاسه تیره گل ساعت
تیره تیزک تیره گل سرخ
تیره ثعلب تیره گل شیپوری
تیره جعفری تیره گل صدتومانی
تیره جنتیانا تیره گل مغربی
تیره جوز تیره گل میمون
تیره چای تیره گل میخک
تیره چنار تیره گلوبولاریاسه
تیره چندل تیره گندم
تیره چوج تیره روپیاسه
تیره حشره خواران تیره لادن
تیره حنا تیره لاله عباسی
تیره خاراشکن تیره لاله
تیره خرزهره تیره لسیتیداسه
تیره خرفه تیره لوئی
تیره خرما تیره لوآزاسه
تیره خرمالو تیره لوبه لیا
تیره خشخاش تیره لورانتاسه
تیره داتیسکاسه تیره لوگانیاسه
تیره دارتیجک تیره مارانتاسه
تیره دارچین تیره مارچوبه
تیره رافلزیاسه تیره ماگنولیا
تیره رزه داسه تیره مایاکاسه
تیره رستیوناسه تیره ملاستوماسه
تیره روناس تیره منیس پرماسه
تیره زانیشلیاسه تیره مو(انگور)
تیره زراوند تیره مونی میاسه
تیره زرشک تیره مورد
تیره زغال اخته تیره مورینگاسه
تیره زنبق تیره موز
تیره زنجبیل تیره مولوگیناسه
تیره زوستراسه تیره مونوتروپاسه
تیره زیتون تیره میوپوراسه
تیره زیرفون تیره نارون
تیره ژسنریاسه تیره نخود
تیره ژونکاژیناسه تیره نرگس
تیره ساپنداسه تیره نعناع
تیره ساپوتاسه تیره نولاناسه
تیره سانتالاسه تیره نیلوفر آبی
تیره سانترولپیداسه تیره هالوراگاسه
تیره سداب تیره هزارنی
تیره سدم تیره هیدروفیلاسه
تیره سرخدار تیره هیدروکاریتاسه
تیره سرخدانگان تیره واهو
تیره سرو تیره ورسکیان
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [08:50 ]   47   admin      جاری 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [08:49 ]   46   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [08:48 ]   45   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [08:47 ]   44   admin      v  c  d  s 
 جمعه 17 فروردین 1386 [11:06 ]   43   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 اسفند 1385 [19:29 ]   42   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 آذر 1385 [08:07 ]   41   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [08:17 ]   40   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [08:14 ]   39   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:40 ]   38   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:40 ]   37   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:37 ]   36   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:36 ]   35   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:30 ]   34   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:20 ]   33   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 شهریور 1385 [16:48 ]   32   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [05:29 ]   31   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 مرداد 1385 [03:36 ]   30   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [17:10 ]   29   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [17:09 ]   28   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [17:07 ]   27   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [15:52 ]   26   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [07:05 ]   25   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [06:53 ]   24   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [16:10 ]   23   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [08:52 ]   22   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [18:03 ]   21   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [17:58 ]   20   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [10:27 ]   19   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [10:18 ]   18   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [17:52 ]   17   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [17:30 ]   16   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 16 تیر 1385 [17:42 ]   15   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 16 تیر 1385 [17:37 ]   14   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 تیر 1385 [06:50 ]   13   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [17:57 ]   12   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [09:43 ]   11   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [16:03 ]   10   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [09:22 ]   9   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [09:11 ]   8   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [09:02 ]   7   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:58 ]   6   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:44 ]   5   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:38 ]   4   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:34 ]   3   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:28 ]   2   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [08:05 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..