منو
 صفحه های تصادفی
واژگان آنالیز
وجه تسمیه شش نام پیامبر
میقات
مراسم ازدواج
ریگ
الگوی تدریس
آمفیبولیت
آلودگی آب
پنیر پیتزا
سازمان صنایع هواپیمایی چین
 کاربر Online
365 کاربر online
تاریخچه ی: بانک اطلاعاتی پوشش گیاهی ایران

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:13
img/daneshnameh_up/6/6b/arm-web-aeed-loutos.gif
زمین را بگسترانیدیم و در آن کوهها فکندیم و همه چیزهای مناسب در آن برویانیدیم.
سوره حجر آیه 19
پیش درآمد
تقسیمات جهان گیاهی
نکاتی در مورد رده بندی و نامگذاری
پوشش گیاهی ایران
اصول کلی کاشت،داشت،برداشت
شناخت محیط رشد
راهنمای شناسایی مرحله به مرحله گیاهان
فرهنگ اصطلاحات
منابع و مراجع
تماس با ما
فهرست تیره های گیاهی

تیره آپوستازیاسه تیره سمپلوکاسه تیره اپونوژتوناسه تیره سنبل الطیب تیره آدوکساسه تیره سنجد تلخ
تیره اریتروگزیلاسه تیره سنجد تیره اریوکولاسه تیره سیب زمینی تیره اسپارکانیاسه تیره سیپه راسه
تیره استرلیتزیاسه تیره سیستاسه تیره استرکولیاسه تیره سینوموریاسه تیره استیراکاسه تیره شاتره
تیره اسفناج تیره شاخ بزی تیره اسفند تیره شاه بلوط هندی تیره اسفنوکله آسه تیره شاه پسند
تیره افدرا تیره شاهدانه تیره افرا تیره شب بو تیره الاتیناسه تیره شمعدانی
تیره آلاله تیره شوشریاسه تیره امرودیان تیره شوند تیره انار تیره شیرآور
تیره انگورک فرنگی تیره عدسک آبی تیره آنوناسه تیره عرعر تیره اوتریکولاریاسه تیره عشقه
تیره اولاکاسه تیره علف چای تیره اوواش تیره علف هفت بند تیره آکتینیدیاسه تیره عناب
تیره بادام هندی تیره عودالبرق تیره بارهنگ تیره فرانکنیاسه تیره برگ بو تیره فرفیون
تیره برگ بیدی تیره فلاکورتیاسه تیره بروملیاسه تیره فلفل تیره بگونیاسه تیره فندق
تیره بلوط تیره کاسنی تیره بنفشه تیره کنجد تیره بهمنیان تیره کیش
تیره بورمانیاسه تیره کاج تیره بوریا تیره کازوآریناسه تیره بید تیره کالیتریکاسه
تیره بیگزاسه تیره کالیسراسه تیره پارونی شیا تیره کاکتوس تیره پارناسیاسه تیره کتان
تیره پامچال تیره کتوس تیره پانداناسه تیره کدو تیره پای خرسان تیره کرگل
تیره پسته تیره کندر تیره پله مونیاسه تیره کنور تیره پنیرک تیره کور
تیره پوزیدونیاسه تیره کوریاریاسه تیره پودوفیلاسه تیره کوله خاس تیره پونته دریاسه تیره کولوملیاسه
تیره پیچ اناری تیره گاو زبان تیره پیچک صحرائی تیره گردو تیره تاکاسه تیره گز
تیره تراپاسه تیره گزنه تیره ترشک تیره گزیریداسه تیره تلی گوناسه تیره گل اختری
تیره تمیس تیره گل استکانی تیره توت تیره گل برنجک تیره تورنراسه تیره گل جالیز
تیره توسکا تیره گل حسرت تیره توی تیره گل حنا تیره تیمه لئاسه تیره گل ساعت
تیره تیزک تیره گل سرخ تیره ثعلب تیره گل شیپوری تیره جعفری تیره گل صدتومانی
تیره جنتیانا تیره گل مغربی تیره جوز تیره گل میمون تیره چای تیره گل میخک
تیره چنار تیره گلوبولاریاسه تیره چندل تیره گندم تیره چوج تیره روپیاسه
تیره حشره خواران تیره لادن تیره حنا تیره لاله عباسی تیره خاراشکن تیره لاله
تیره خرزهره تیره لسیتیداسه تیره خرفه تیره لوئی تیره خرما تیره لوآزاسه
تیره خرمالو تیره لوبه لیا تیره خشخاش تیره لورانتاسه تیره داتیسکاسه تیره لوگانیاسه
تیره دارتیجک تیره مارانتاسه تیره دارچین تیره مارچوبه تیره رافلزیاسه تیره ماگنولیا
تیره رزه داسه تیره مایاکاسه تیره رستیوناسه تیره ملاستوماسه تیره روناس تیره منیس پرماسه
تیره زانیشلیاسه تیره مو(انگور) تیره زراوند تیره مونی میاسه تیره زرشک تیره مورد
تیره زغال اخته تیره مورینگاسه تیره زنبق تیره موز تیره زنجبیل تیره مولوگیناسه
تیره زوستراسه تیره مونوتروپاسه تیره زیتون تیره میوپوراسه تیره زیرفون تیره نارون
تیره ژسنریاسه تیره نخود تیره ژونکاژیناسه تیره نرگس تیره ساپنداسه تیره نعناع
تیره ساپوتاسه تیره نولاناسه تیره سانتالاسه تیره نیلوفر آبی تیره سانترولپیداسه تیره هالوراگاسه
تیره سداب تیره هزارنی تیره سدم تیره هیدروفیلاسه تیره سرخدار تیره هیدروکاریتاسه
تیره سرخدانگان تیره واهو تیره سرو تیره ورسکیان


مقدمه

بنام آنکه جان را فکرت آموخت

فهرست تیره های گیاهی

تیره آناناس تیره سرو
تیره آنوناسه تیره سمپلوکاسه
تیره آکتینیدیاسه تیره سنبل الطیب
تیره آلاله تیره سنجد
تیره آدوکساسه تیره سنجد تلخ
تیره اپوستازیاسه تیره سیب زمینی
تیره اپونوژتوناسه تیره سید الاشجار
تیره الاتیناسه تیره سیپه راسه
تیره اریتروگزیلاسه تیره شاتره
تیره اریوکولاسه تیره شاه بلوط هندی
تیره استرلیتزیاسه تیره شاه پسند
تیره استیراکاسه تیره شاهدانه
تیره اسفناج تیره شب بو
تیره اسفند تیره شمعدانی
تیره اسفنوکله آسه تیره شوشریاسه
تیره افدرا تیره شوند
تیره افرا تیره شیرآور
تیره امرودیان تیره عدسک آبی
تیره انار تیره عرعر
تیره انگورک تیره عشقه
تیره انگورک فرنگی تیره علف چای
تیره اوتریکولاریاسه تیره علف هفت بند
تیره اولاکاسه تیره عناب
تیره اوواش تیره عودالبرق
تیره بادام هندی تیره فرانکنیاسه
تیره بارهنگ تیره فرفیون
تیره بارهنگ آبی تیره فلاکورتیاسه
تیره برگ بو تیره فلفل
تیره برگ بیدی تیره فندق
تیره بروملیاسه تیره کاسنی
تیره بگونیاسه تیره کدو
تیره بلوط تیره کنجد
تیره بنفشه تیره کیش
تیره بهمنیان تیره گاو زبان
تیره بورمانیاسه تیره گردو
تیره بوریا تیره گز
تیره بید تیره گزنه
تیره بیگزاسه تیره گزیریداسه
تیره پارونی شیا تیره گل اختری
تیره پامچال تیره گل استکانی
تیره پانداناسه تیره گل برنجک
تیره پای خرسان تیره گل جالیز
تیره پسته تیره گل حسرت
تیره پله سونیاسه تیره گل حنا
تیره پنیرک تیره گل ساعت
تیره پوزیدونیاسه تیره گل سرخ
تیره پونته دریاسه تیره گل شیپوری
تیره پیچ اناری تیره گل مغربی
تیره پیچک صحرائی تیره گل میمون
تیره تاکاسه تیره گل میخک
تیره ترشک تیره گلوباریاسه
تیره تمیس تیره گندم
تیره توت تیره لادن
تیره تورنراسه تیره لاله
تیره توسکا تیره لاله عباسی
تیره توی تیره لسیتیداسه
تیره تیمه لئاسه تیره لوئی
تیره تیزک تیره لوآزاسه
تیره ثعلب تیره لورانتاسه
تیره جنتیانا تیره لوگانیاسه
تیره جوز تیره مارانتاسه
تیره چای تیره ماگنولیا
تیره چنار تیره ملاستوماسه
تیره چندل تیره منیس پرماسه
تیره چوج تیره مو(انگور)
تیره حشره خواران تیره مورد
تیره حنا تیره موز
تیره خرزهره تیره مونی میاسه
تیره خرفه تیره میوپوراسه
تیره خرمالو تیره نارون
تیره خشخاش تیره نخود
تیره داتیسکاسه تیره نرگس
تیره دارتیجک تیره نعناع
تیره دارچین تیره نولاناسه
تیره ذغال اخته تیره نیلوفر آبی
تیره رزه داسه تیره هالوراگاسه
تیره رستیوناسه تیره هزارنی
تیره روپیاسه تیره هیدروفیلاسه
تیره روناس تیره هیدروکارتیاسه
تیره زانیشلیاسه تیره واهو
تیره زراوند تیره ورسکیان
تیره زرشک تیره کاج
تیره زنبق تیره کالوملیاسه
تیره زنجبیل تیره کالیتریکاسه
تیره زوستراسه تیره کالیسراسه
تیره زیتون تیره کاکتوس
تیره زیرفون تیره کتان
تیره ژسنریاسه تیره کتوس
تیره ژونکاژنیاسه تیره کرگل
تیره ساپنداسه تیره کندر
تیره ساپوتاسه تیره کنور
تیره سانتالاسه تیره کور
تیره سانترولپیداسه تیره کوریاریاسه
تیره سداب تیره کوله خاس
تیره سدم (())
تیره سرخدار (())
تیره سرخدانگان (())


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [08:50 ]   47   admin      جاری 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [08:49 ]   46   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [08:48 ]   45   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [08:47 ]   44   admin      v  c  d  s 
 جمعه 17 فروردین 1386 [11:06 ]   43   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 اسفند 1385 [19:29 ]   42   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 آذر 1385 [08:07 ]   41   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [08:17 ]   40   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [08:14 ]   39   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:40 ]   38   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:40 ]   37   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:37 ]   36   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:36 ]   35   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:30 ]   34   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:20 ]   33   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 شهریور 1385 [16:48 ]   32   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [05:29 ]   31   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 مرداد 1385 [03:36 ]   30   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [17:10 ]   29   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [17:09 ]   28   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [17:07 ]   27   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [15:52 ]   26   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [07:05 ]   25   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [06:53 ]   24   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [16:10 ]   23   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [08:52 ]   22   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [18:03 ]   21   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [17:58 ]   20   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [10:27 ]   19   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [10:18 ]   18   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [17:52 ]   17   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [17:30 ]   16   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 16 تیر 1385 [17:42 ]   15   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 16 تیر 1385 [17:37 ]   14   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 تیر 1385 [06:50 ]   13   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [17:57 ]   12   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [09:43 ]   11   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [16:03 ]   10   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [09:22 ]   9   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [09:11 ]   8   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [09:02 ]   7   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:58 ]   6   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:44 ]   5   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:38 ]   4   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:34 ]   3   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:28 ]   2   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [08:05 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..