منو
 کاربر Online
441 کاربر online
Lines: 1-397Lines: 1-401
-center>
+left>
 
 
   
  {picture=arm-web-aeed-loutos.gif}  {picture=arm-web-aeed-loutos.gif}
  
 
 
 
 
- +

 ~~gray:@#20:زمین را بگسترانیدیم و در آن کوهها فکندیم و همه چیزهای مناسب در آن برویانیدیم.#@~~ ~~gray:@#20:زمین را بگسترانیدیم و در آن کوهها فکندیم و همه چیزهای مناسب در آن برویانیدیم.#@~~
 @@~~gray:@#18:سوره حجر آیه 19#@~~@@ @@~~gray:@#18:سوره حجر آیه 19#@~~@@
 +
 +
 +
-
align=>
+
 
 
  
 @#20:((پیش درآمد))#@ @#20:((پیش درآمد))#@
  
 
 
 
 
  
 @#20:((تقسیمات جهان گیاهی))#@ @#20:((تقسیمات جهان گیاهی))#@
  
 
 
 
 
  
 @#20:((نکاتی در مورد رده بندی و نامگذاری))#@ @#20:((نکاتی در مورد رده بندی و نامگذاری))#@
  
 
 
 
 
  
 @#20:((پوشش گیاهی ایران))#@ @#20:((پوشش گیاهی ایران))#@
  
 
 
 
 
  
 @#20:((اصول کلی کاشت))،((داشت))،((برداشت))#@ @#20:((اصول کلی کاشت))،((داشت))،((برداشت))#@
  
 
 
 
 
  
 @#20:((شناخت محیط رشد))#@ @#20:((شناخت محیط رشد))#@
  
 
 
 
 
  
 @#20:((راهنمای شناسایی مرحله به مرحله گیاهان))#@ @#20:((راهنمای شناسایی مرحله به مرحله گیاهان))#@
  
 
 
 
 
  
 @#20:((فرهنگ اصطلاحات))#@ @#20:((فرهنگ اصطلاحات))#@
  
 
 
 
 
  
-@#20:((منابع،مراجع و کتاب شناسی))#@ +@#20:((منابع و مراجع ))#@
  
 
 
 
 
  
 @#20:((تماس با ما))#@ @#20:((تماس با ما))#@
  
 
 
  
 
 __~~green:فهرست تیره های گیاهی~~____~~green:فهرست تیره های گیاهی~~__
 
 
 
 
 
 
 
 
 ((تیره آپوستازیاسه)) ((تیره آپوستازیاسه))
 ((تیره سمپلوکاسه)) ((تیره سمپلوکاسه))
 ((تیره اپونوژتوناسه)) ((تیره اپونوژتوناسه))
 ((تیره سنبل الطیب)) ((تیره سنبل الطیب))
 ((تیره آدوکساسه)) ((تیره آدوکساسه))
 ((تیره سنجد تلخ)) ((تیره سنجد تلخ))
 
 
 
 
 ((تیره اریتروگزیلاسه)) ((تیره اریتروگزیلاسه))
 ((تیره سنجد)) ((تیره سنجد))
 ((تیره اریوکولاسه)) ((تیره اریوکولاسه))
 ((تیره سیب زمینی)) ((تیره سیب زمینی))
 ((تیره اسپارکانیاسه)) ((تیره اسپارکانیاسه))
 ((تیره سیپه راسه)) ((تیره سیپه راسه))
 
 
 
 
 ((تیره استرلیتزیاسه)) ((تیره استرلیتزیاسه))
 ((تیره سیستاسه)) ((تیره سیستاسه))
 ((تیره استرکولیاسه)) ((تیره استرکولیاسه))
 ((تیره سینوموریاسه )) ((تیره سینوموریاسه ))
 ((تیره استیراکاسه)) ((تیره استیراکاسه))
 ((تیره شاتره)) ((تیره شاتره))
 
 
 
 
 ((تیره اسفناج)) ((تیره اسفناج))
 ((تیره شاخ بزی)) ((تیره شاخ بزی))
 ((تیره اسفند)) ((تیره اسفند))
 ((تیره شاه بلوط هندی)) ((تیره شاه بلوط هندی))
 ((تیره اسفنوکله آسه)) ((تیره اسفنوکله آسه))
 ((تیره شاه پسند)) ((تیره شاه پسند))
 
 
 
 
 ((تیره افدرا)) ((تیره افدرا))
 ((تیره شاهدانه)) ((تیره شاهدانه))
 ((تیره افرا)) ((تیره افرا))
 ((تیره شب بو)) ((تیره شب بو))
 ((تیره الاتیناسه)) ((تیره الاتیناسه))
 ((تیره شمعدانی)) ((تیره شمعدانی))
 
 
 
 
 ((تیره آلاله)) ((تیره آلاله))
 ((تیره شوشریاسه)) ((تیره شوشریاسه))
 ((تیره امرودیان)) ((تیره امرودیان))
 ((تیره شوند)) ((تیره شوند))
 ((تیره انار)) ((تیره انار))
 ((تیره شیرآور)) ((تیره شیرآور))
 
 
 
 
 ((تیره انگورک فرنگی)) ((تیره انگورک فرنگی))
 ((تیره عدسک آبی)) ((تیره عدسک آبی))
 ((تیره آنوناسه)) ((تیره آنوناسه))
 ((تیره عرعر)) ((تیره عرعر))
 ((تیره اوتریکولاریاسه)) ((تیره اوتریکولاریاسه))
 ((تیره عشقه)) ((تیره عشقه))
 
 
 
 
 ((تیره اولاکاسه)) ((تیره اولاکاسه))
 ((تیره علف چای)) ((تیره علف چای))
 ((تیره اوواش)) ((تیره اوواش))
 ((تیره علف هفت بند)) ((تیره علف هفت بند))
 ((تیره آکتینیدیاسه)) ((تیره آکتینیدیاسه))
 ((تیره عناب)) ((تیره عناب))
 
 
 
 
 ((تیره بادام هندی)) ((تیره بادام هندی))
 ((تیره عودالبرق)) ((تیره عودالبرق))
 ((تیره بارهنگ )) ((تیره بارهنگ ))
 ((تیره فرانکنیاسه)) ((تیره فرانکنیاسه))
 ((تیره برگ بو)) ((تیره برگ بو))
 ((تیره فرفیون)) ((تیره فرفیون))
 
 
 
 
 ((تیره برگ بیدی)) ((تیره برگ بیدی))
 ((تیره فلاکورتیاسه)) ((تیره فلاکورتیاسه))
 ((تیره بروملیاسه)) ((تیره بروملیاسه))
 ((تیره فلفل)) ((تیره فلفل))
 ((تیره بگونیاسه)) ((تیره بگونیاسه))
 ((تیره فندق)) ((تیره فندق))
 
 
 
 
 ((تیره بلوط)) ((تیره بلوط))
 ((تیره کاسنی)) ((تیره کاسنی))
 ((تیره بنفشه)) ((تیره بنفشه))
 ((تیره کنجد)) ((تیره کنجد))
 ((تیره بهمنیان)) ((تیره بهمنیان))
 ((تیره کیش)) ((تیره کیش))
 
 
 
 
 ((تیره بورمانیاسه)) ((تیره بورمانیاسه))
 ((تیره کاج)) ((تیره کاج))
 ((تیره بوریا)) ((تیره بوریا))
 ((تیره کازوآریناسه )) ((تیره کازوآریناسه ))
 ((تیره بید)) ((تیره بید))
 ((تیره کالیتریکاسه)) ((تیره کالیتریکاسه))
 
 
 
 
 ((تیره بیگزاسه)) ((تیره بیگزاسه))
 ((تیره کالیسراسه)) ((تیره کالیسراسه))
 ((تیره پارونی شیا)) ((تیره پارونی شیا))
 ((تیره کاکتوس)) ((تیره کاکتوس))
 ((تیره پارناسیاسه)) ((تیره پارناسیاسه))
 ((تیره کتان)) ((تیره کتان))
 
 
 
 
 ((تیره پامچال)) ((تیره پامچال))
 ((تیره کتوس)) ((تیره کتوس))
 ((تیره پانداناسه)) ((تیره پانداناسه))
 ((تیره کدو)) ((تیره کدو))
 ((تیره پای خرسان)) ((تیره پای خرسان))
 ((تیره کرگل)) ((تیره کرگل))
 
 
 
 
 ((تیره پسته)) ((تیره پسته))
 ((تیره کندر)) ((تیره کندر))
 ((تیره پله مونیاسه)) ((تیره پله مونیاسه))
 ((تیره کنور)) ((تیره کنور))
 ((تیره پنیرک)) ((تیره پنیرک))
 ((تیره کور)) ((تیره کور))
 
 
 
 
 ((تیره پوزیدونیاسه)) ((تیره پوزیدونیاسه))
 ((تیره کوریاریاسه)) ((تیره کوریاریاسه))
 ((تیره پودوفیلاسه)) ((تیره پودوفیلاسه))
 ((تیره کوله خاس)) ((تیره کوله خاس))
 ((تیره پونته دریاسه)) ((تیره پونته دریاسه))
 ((تیره کولوملیاسه)) ((تیره کولوملیاسه))
 
 
 
 
 ((تیره پیچ اناری)) ((تیره پیچ اناری))
 ((تیره گاو زبان)) ((تیره گاو زبان))
 ((تیره پیچک صحرائی)) ((تیره پیچک صحرائی))
 ((تیره گردو)) ((تیره گردو))
 ((تیره تاکاسه)) ((تیره تاکاسه))
 ((تیره گز )) ((تیره گز ))
 
 
 
 
 ((تیره تراپاسه)) ((تیره تراپاسه))
 ((تیره گزنه)) ((تیره گزنه))
 ((تیره ترشک)) ((تیره ترشک))
 ((تیره گزیریداسه)) ((تیره گزیریداسه))
 ((تیره تلی گوناسه)) ((تیره تلی گوناسه))
 ((تیره گل اختری)) ((تیره گل اختری))
 
 
 
 
 ((تیره تمیس)) ((تیره تمیس))
 ((تیره گل استکانی)) ((تیره گل استکانی))
 ((تیره توت)) ((تیره توت))
 ((تیره گل برنجک)) ((تیره گل برنجک))
 ((تیره تورنراسه)) ((تیره تورنراسه))
 ((تیره گل جالیز)) ((تیره گل جالیز))
 
 
 
 
 ((تیره توسکا)) ((تیره توسکا))
 ((تیره گل حسرت)) ((تیره گل حسرت))
 ((تیره توی)) ((تیره توی))
 ((تیره گل حنا)) ((تیره گل حنا))
 ((تیره تیمه لئاسه)) ((تیره تیمه لئاسه))
 ((تیره گل ساعت)) ((تیره گل ساعت))
 
 
 
 
 ((تیره تیزک)) ((تیره تیزک))
 ((تیره گل سرخ)) ((تیره گل سرخ))
 ((تیره ثعلب)) ((تیره ثعلب))
 ((تیره گل شیپوری)) ((تیره گل شیپوری))
 ((تیره جعفری)) ((تیره جعفری))
 ((تیره گل صدتومانی)) ((تیره گل صدتومانی))
 
 
 
 
 ((تیره جنتیانا)) ((تیره جنتیانا))
 ((تیره گل مغربی)) ((تیره گل مغربی))
 ((تیره جوز)) ((تیره جوز))
 ((تیره گل میمون)) ((تیره گل میمون))
 ((تیره چای)) ((تیره چای))
 ((تیره گل میخک)) ((تیره گل میخک))
 
 
 
 
 ((تیره چنار)) ((تیره چنار))
 ((تیره گلوبولاریاسه)) ((تیره گلوبولاریاسه))
 ((تیره چندل)) ((تیره چندل))
 ((تیره گندم)) ((تیره گندم))
 ((تیره چوج)) ((تیره چوج))
 ((تیره روپیاسه)) ((تیره روپیاسه))
 
 
 
 
 ((تیره حشره خواران )) ((تیره حشره خواران ))
 ((تیره لادن)) ((تیره لادن))
 ((تیره حنا)) ((تیره حنا))
 ((تیره لاله عباسی)) ((تیره لاله عباسی))
 ((تیره خاراشکن)) ((تیره خاراشکن))
 ((تیره لاله)) ((تیره لاله))
 
 
 
 
 ((تیره خرزهره)) ((تیره خرزهره))
 ((تیره لسیتیداسه)) ((تیره لسیتیداسه))
 ((تیره خرفه)) ((تیره خرفه))
 ((تیره لوئی)) ((تیره لوئی))
 ((تیره خرما)) ((تیره خرما))
 ((تیره لوآزاسه)) ((تیره لوآزاسه))
 
 
 
 
 ((تیره خرمالو)) ((تیره خرمالو))
 ((تیره لوبه لیا)) ((تیره لوبه لیا))
 ((تیره خشخاش)) ((تیره خشخاش))
 ((تیره لورانتاسه)) ((تیره لورانتاسه))
 ((تیره داتیسکاسه)) ((تیره داتیسکاسه))
 ((تیره لوگانیاسه)) ((تیره لوگانیاسه))
 
 
 
 
 ((تیره دارتیجک)) ((تیره دارتیجک))
 ((تیره مارانتاسه)) ((تیره مارانتاسه))
 ((تیره دارچین)) ((تیره دارچین))
 ((تیره مارچوبه)) ((تیره مارچوبه))
 ((تیره رافلزیاسه)) ((تیره رافلزیاسه))
 ((تیره ماگنولیا)) ((تیره ماگنولیا))
 
 
 
 
 ((تیره رزه داسه)) ((تیره رزه داسه))
 ((تیره مایاکاسه)) ((تیره مایاکاسه))
 ((تیره رستیوناسه)) ((تیره رستیوناسه))
 ((تیره ملاستوماسه)) ((تیره ملاستوماسه))
 ((تیره روناس)) ((تیره روناس))
 ((تیره منیس پرماسه)) ((تیره منیس پرماسه))
 
 
 
 
 ((تیره زانیشلیاسه)) ((تیره زانیشلیاسه))
 ((تیره مو(انگور))) ((تیره مو(انگور)))
 ((تیره زراوند)) ((تیره زراوند))
 ((تیره مونی میاسه)) ((تیره مونی میاسه))
 ((تیره زرشک)) ((تیره زرشک))
 ((تیره مورد)) ((تیره مورد))
 
 
 
 
 ((تیره زغال اخته)) ((تیره زغال اخته))
 ((تیره مورینگاسه)) ((تیره مورینگاسه))
 ((تیره زنبق)) ((تیره زنبق))
 ((تیره موز)) ((تیره موز))
 ((تیره زنجبیل)) ((تیره زنجبیل))
 ((تیره مولوگیناسه)) ((تیره مولوگیناسه))
 
 
 
 
 ((تیره زوستراسه)) ((تیره زوستراسه))
 ((تیره مونوتروپاسه)) ((تیره مونوتروپاسه))
 ((تیره زیتون)) ((تیره زیتون))
 ((تیره میوپوراسه)) ((تیره میوپوراسه))
 ((تیره زیرفون)) ((تیره زیرفون))
 ((تیره نارون)) ((تیره نارون))
 
 
 
 
 ((تیره ژسنریاسه)) ((تیره ژسنریاسه))
 ((تیره نخود)) ((تیره نخود))
 ((تیره ژونکاژیناسه)) ((تیره ژونکاژیناسه))
 ((تیره نرگس)) ((تیره نرگس))
 ((تیره ساپنداسه)) ((تیره ساپنداسه))
 ((تیره نعناع)) ((تیره نعناع))
 
 
 
 
 ((تیره ساپوتاسه)) ((تیره ساپوتاسه))
 ((تیره نولاناسه)) ((تیره نولاناسه))
 ((تیره سانتالاسه)) ((تیره سانتالاسه))
 ((تیره نیلوفر آبی)) ((تیره نیلوفر آبی))
 ((تیره سانترولپیداسه)) ((تیره سانترولپیداسه))
 ((تیره هالوراگاسه)) ((تیره هالوراگاسه))
 
 
 
 
 ((تیره سداب)) ((تیره سداب))
 ((تیره هزارنی)) ((تیره هزارنی))
 ((تیره سدم)) ((تیره سدم))
 ((تیره هیدروفیلاسه)) ((تیره هیدروفیلاسه))
 ((تیره سرخدار)) ((تیره سرخدار))
 ((تیره هیدروکاریتاسه)) ((تیره هیدروکاریتاسه))
 
 
 
 
 ((تیره سرخدانگان)) ((تیره سرخدانگان))
 ((تیره واهو)) ((تیره واهو))
 ((تیره سرو)) ((تیره سرو))
 ((تیره ورسکیان)) ((تیره ورسکیان))
 
 
 
 
 

 


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [08:50 ]   47   admin      جاری 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [08:49 ]   46   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [08:48 ]   45   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [08:47 ]   44   admin      v  c  d  s 
 جمعه 17 فروردین 1386 [11:06 ]   43   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 اسفند 1385 [19:29 ]   42   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 آذر 1385 [08:07 ]   41   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [08:17 ]   40   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [08:14 ]   39   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:40 ]   38   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:40 ]   37   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:37 ]   36   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:36 ]   35   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:30 ]   34   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:20 ]   33   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 شهریور 1385 [16:48 ]   32   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [05:29 ]   31   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 مرداد 1385 [03:36 ]   30   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [17:10 ]   29   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [17:09 ]   28   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [17:07 ]   27   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [15:52 ]   26   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [07:05 ]   25   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [06:53 ]   24   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [16:10 ]   23   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [08:52 ]   22   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [18:03 ]   21   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [17:58 ]   20   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [10:27 ]   19   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [10:18 ]   18   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [17:52 ]   17   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [17:30 ]   16   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 16 تیر 1385 [17:42 ]   15   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 16 تیر 1385 [17:37 ]   14   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 تیر 1385 [06:50 ]   13   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [17:57 ]   12   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [09:43 ]   11   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [16:03 ]   10   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [09:22 ]   9   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [09:11 ]   8   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [09:02 ]   7   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:58 ]   6   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:44 ]   5   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:38 ]   4   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:34 ]   3   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:28 ]   2   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [08:05 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..