منو
 کاربر Online
368 کاربر online
Lines: 1-30Lines: 1-401
-!بانک اطلاعاتی پوشش گیاهی ایرانr />!!تیره های گیاهی
align=right width=48% bgcolor=fcdfff>
<TR> >
<TR>
>> <br />
<TR> >
<TR> r />>
</TR><br /> </TR>
((تیره بنفشه)) ((تیره میمون)) ((تیره گاوزبان)) (( تیرهگل سرخ)) ((سیب زمینی)) ((گزنه)) ((جعفری))((خشخاش))
((نعناع)) ((گندم)) ((مارچوبه)) ((نخود))
((چای)) ((کدو)) ((گردو)) ((بلوط))
((نارون))</TD> ((دارواش)) ((بید))((توسکا)) ((خرما)) ((توت)) ((کیش)) ((سنجد))
((فندق)) ((اسفناج)) ((مازریون)) ((برگ بو))
((علف هفت بند)) ((زیتون)) ((چوچ))((سرخدار)) +<table align=left>
<tr>
<td>
{picture=arm-web-aeed-loutos.gif}
<td/>
<tr/>
<table/>
 +

table> /> /><tr><br /><td>
@#20:
((یمات جهان گیاهی))#@<br /> />tr>
<tr> /><td>
>@#20:((نکتی در مورد رده بندی و ناگذاری))#@<br /></td><br />tr
>
<tr> /><td><br />@#20:((شش یاهی ای))#@<br /></td><br />tr>
<tr> /><td>
@#20:
((و کلی کاشت))،((شت))،((بردات))#@<br />td
>
</tr> /><tr> /><td>
@#20:
((شات می د))#@<br /></td> />tr>
<tr> /><td><br />@#20:((انمای شایی مله ب ح یاهان))#@ />td> />tr>
<tr> /><td>
@#20:
((فهنگ اصطلت))#@<br /></td><br />tr
><br /><tr>
<td> />@#20:((نع مراع ))#@<br /></td> />tr> />
/><td>
@#20:
((تاس ا ا))#@<br /> />tr>
tabel>
 +
 +
-
((ند)) (( بو)) ((آاه))((نیر آبی))TD> TR> +~~gray:@#20:ین بگسترانیدیم و در آ کوهها کندیم و هه یزای اسب در آن برویانیدیم.#@~~<br />@@~~gray:@#18:سوره حجر آیه 19#@~~@@
-<TR> <TD>((زرشک))TD> <TD>((شتر))TD> <TD>((کاسنی))TD><TD>((یانا))TD> TR>
<TR> <TD>((کند))
((مورد)) ((اار))TD><TD>((حنا))TD> TR>
<TR> <TD>((خرفه))TD> >((ع ای))
((کاک))TD><TD>((گز))TD> TR>
<TR> <TD>((یفو))
((کتان)) ((شک))((داچین))TD> TR>
<TR> <TD>((گل میخک))</TD> <TD>((اونی ی))
((پند))TD><TD>((سداب)) </TD> TR>
<TR> <TD>((عرعر))TD> >((انداسه))
((شانی)) ((ه ب ی)) TD> TR>
<TR> <TD>((ال ن))TD> <TD>((مو))TD>
((خاس)) TD> <TD>((کندر)) </TD> </TR>
<TR> >(())
((مورینگاه))TD> <TD>((کنور)) TD> <TD>((گ اسکای))TD> TR>
TABLE>
+<table> /><tr><br /><td>
@#20:
((پیش رآد))#@<br />
 +__~~green:فهرست تیره های گیاهی~~__
 +
 +
 +
 +
 +((تیره آپوستازیاسه))
 +((تیره سمپلوکاسه))
 +((تیره اپونوژتوناسه))
 +((تیره سنبل الطیب))
 +((تیره آدوکساسه))
 +((تیره سنجد تلخ))
 +
 +
 +((تیره اریتروگزیلاسه))
 +((تیره سنجد))
 +((تیره اریوکولاسه))
 +((تیره سیب زمینی))
 +((تیره اسپارکانیاسه))
 +((تیره سیپه راسه))
 +
 +
 +((تیره استرلیتزیاسه))
 +((تیره سیستاسه))
 +((تیره استرکولیاسه))
 +((تیره سینوموریاسه ))
 +((تیره استیراکاسه))
 +((تیره شاتره))
 +
 +
 +((تیره اسفناج))
 +((تیره شاخ بزی))
 +((تیره اسفند))
 +((تیره شاه بلوط هندی))
 +((تیره اسفنوکله آسه))
 +((تیره شاه پسند))
 +
 +
 +((تیره افدرا))
 +((تیره شاهدانه))
 +((تیره افرا))
 +((تیره شب بو))
 +((تیره الاتیناسه))
 +((تیره شمعدانی))
 +
 +
 +((تیره آلاله))
 +((تیره شوشریاسه))
 +((تیره امرودیان))
 +((تیره شوند))
 +((تیره انار))
 +((تیره شیرآور))
 +
 +
 +((تیره انگورک فرنگی))
 +((تیره عدسک آبی))
 +((تیره آنوناسه))
 +((تیره عرعر))
 +((تیره اوتریکولاریاسه))
 +((تیره عشقه))
 +
 +
 +((تیره اولاکاسه))
 +((تیره علف چای))
 +((تیره اوواش))
 +((تیره علف هفت بند))
 +((تیره آکتینیدیاسه))
 +((تیره عناب))
 +
 +
 +((تیره بادام هندی))
 +((تیره عودالبرق))
 +((تیره بارهنگ ))
 +((تیره فرانکنیاسه))
 +((تیره برگ بو))
 +((تیره فرفیون))
 +
 +
 +((تیره برگ بیدی))
 +((تیره فلاکورتیاسه))
 +((تیره بروملیاسه))
 +((تیره فلفل))
 +((تیره بگونیاسه))
 +((تیره فندق))
 +
 +
 +((تیره بلوط))
 +((تیره کاسنی))
 +((تیره بنفشه))
 +((تیره کنجد))
 +((تیره بهمنیان))
 +((تیره کیش))
 +
 +
 +((تیره بورمانیاسه))
 +((تیره کاج))
 +((تیره بوریا))
 +((تیره کازوآریناسه ))
 +((تیره بید))
 +((تیره کالیتریکاسه))
 +
 +
 +((تیره بیگزاسه))
 +((تیره کالیسراسه))
 +((تیره پارونی شیا))
 +((تیره کاکتوس))
 +((تیره پارناسیاسه))
 +((تیره کتان))
 +
 +
 +((تیره پامچال))
 +((تیره کتوس))
 +((تیره پانداناسه))
 +((تیره کدو))
 +((تیره پای خرسان))
 +((تیره کرگل))
 +
 +
 +((تیره پسته))
 +((تیره کندر))
 +((تیره پله مونیاسه))
 +((تیره کنور))
 +((تیره پنیرک))
 +((تیره کور))
 +
 +
 +((تیره پوزیدونیاسه))
 +((تیره کوریاریاسه))
 +((تیره پودوفیلاسه))
 +((تیره کوله خاس))
 +((تیره پونته دریاسه))
 +((تیره کولوملیاسه))
 +
 +
 +((تیره پیچ اناری))
 +((تیره گاو زبان))
 +((تیره پیچک صحرائی))
 +((تیره گردو))
 +((تیره تاکاسه))
 +((تیره گز ))
 +
 +
 +((تیره تراپاسه))
 +((تیره گزنه))
 +((تیره ترشک))
 +((تیره گزیریداسه))
 +((تیره تلی گوناسه))
 +((تیره گل اختری))
 +
 +
 +((تیره تمیس))
 +((تیره گل استکانی))
 +((تیره توت))
 +((تیره گل برنجک))
 +((تیره تورنراسه))
 +((تیره گل جالیز))
 +
 +
 +((تیره توسکا))
 +((تیره گل حسرت))
 +((تیره توی))
 +((تیره گل حنا))
 +((تیره تیمه لئاسه))
 +((تیره گل ساعت))
 +
 +
 +((تیره تیزک))
 +((تیره گل سرخ))
 +((تیره ثعلب))
 +((تیره گل شیپوری))
 +((تیره جعفری))
 +((تیره گل صدتومانی))
 +
 +
 +((تیره جنتیانا))
 +((تیره گل مغربی))
 +((تیره جوز))
 +((تیره گل میمون))
 +((تیره چای))
 +((تیره گل میخک))
 +
 +
 +((تیره چنار))
 +((تیره گلوبولاریاسه))
 +((تیره چندل))
 +((تیره گندم))
 +((تیره چوج))
 +((تیره روپیاسه))
 +
 +
 +((تیره حشره خواران ))
 +((تیره لادن))
 +((تیره حنا))
 +((تیره لاله عباسی))
 +((تیره خاراشکن))
 +((تیره لاله))
 +
 +
 +((تیره خرزهره))
 +((تیره لسیتیداسه))
 +((تیره خرفه))
 +((تیره لوئی))
 +((تیره خرما))
 +((تیره لوآزاسه))
 +
 +
 +((تیره خرمالو))
 +((تیره لوبه لیا))
 +((تیره خشخاش))
 +((تیره لورانتاسه))
 +((تیره داتیسکاسه))
 +((تیره لوگانیاسه))
 +
 +
 +((تیره دارتیجک))
 +((تیره مارانتاسه))
 +((تیره دارچین))
 +((تیره مارچوبه))
 +((تیره رافلزیاسه))
 +((تیره ماگنولیا))
 +
 +
 +((تیره رزه داسه))
 +((تیره مایاکاسه))
 +((تیره رستیوناسه))
 +((تیره ملاستوماسه))
 +((تیره روناس))
 +((تیره منیس پرماسه))
 +
 +
 +((تیره زانیشلیاسه))
 +((تیره مو(انگور)))
 +((تیره زراوند))
 +((تیره مونی میاسه))
 +((تیره زرشک))
 +((تیره مورد))
 +
 +
 +((تیره زغال اخته))
 +((تیره مورینگاسه))
 +((تیره زنبق))
 +((تیره موز))
 +((تیره زنجبیل))
 +((تیره مولوگیناسه))
 +
 +
 +((تیره زوستراسه))
 +((تیره مونوتروپاسه))
 +((تیره زیتون))
 +((تیره میوپوراسه))
 +((تیره زیرفون))
 +((تیره نارون))
 +
 +
 +((تیره ژسنریاسه))
 +((تیره نخود))
 +((تیره ژونکاژیناسه))
 +((تیره نرگس))
 +((تیره ساپنداسه))
 +((تیره نعناع))
 +
 +
 +((تیره ساپوتاسه))
 +((تیره نولاناسه))
 +((تیره سانتالاسه))
 +((تیره نیلوفر آبی))
 +((تیره سانترولپیداسه))
 +((تیره هالوراگاسه))
 +
 +
 +((تیره سداب))
 +((تیره هزارنی))
 +((تیره سدم))
 +((تیره هیدروفیلاسه))
 +((تیره سرخدار))
 +((تیره هیدروکاریتاسه))
 +
 +
 +((تیره سرخدانگان))
 +((تیره واهو))
 +((تیره سرو))
 +((تیره ورسکیان))
 +
 +
 +


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [08:50 ]   47   admin      جاری 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [08:49 ]   46   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [08:48 ]   45   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [08:47 ]   44   admin      v  c  d  s 
 جمعه 17 فروردین 1386 [11:06 ]   43   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 اسفند 1385 [19:29 ]   42   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 آذر 1385 [08:07 ]   41   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [08:17 ]   40   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [08:14 ]   39   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:40 ]   38   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:40 ]   37   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:37 ]   36   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:36 ]   35   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:30 ]   34   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:20 ]   33   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 شهریور 1385 [16:48 ]   32   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [05:29 ]   31   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 مرداد 1385 [03:36 ]   30   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [17:10 ]   29   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [17:09 ]   28   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [17:07 ]   27   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [15:52 ]   26   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [07:05 ]   25   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [06:53 ]   24   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [16:10 ]   23   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [08:52 ]   22   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [18:03 ]   21   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [17:58 ]   20   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [10:27 ]   19   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [10:18 ]   18   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [17:52 ]   17   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [17:30 ]   16   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 16 تیر 1385 [17:42 ]   15   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 16 تیر 1385 [17:37 ]   14   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 تیر 1385 [06:50 ]   13   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [17:57 ]   12   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [09:43 ]   11   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [16:03 ]   10   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [09:22 ]   9   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [09:11 ]   8   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [09:02 ]   7   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:58 ]   6   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:44 ]   5   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:38 ]   4   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:34 ]   3   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:28 ]   2   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [08:05 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..