منو
 کاربر Online
1191 کاربر online
Lines: 1-535Lines: 1-401
-!مقدمه
بنام آنکه جان را فکرت آموخت
@@به کوشش: دکتر سید محمد سعید بنی هاشمیان@@
+
/> />

{picture=arm-web-aeed-loutos.gif} />
/>
-"left" style="margin-right:1em" border=4bgcolor=lightyellow>
+> /><tr><br /><td>
-r>__رست یر های گیاهی__r>
<br>
r>
+~~gray:@#20:زی را بگستانیدیم و در آ کوهها فکندیم و همه یزهای مناسب ر آن برویانیدیم.#@~~
@@~~gray:@#18:سور
ه حجر آیه 19#@~~@@
d>
</tr>
</table>
 +

 
 
-((تیه پوزیاسه))((تیره سمپلوکاسه)) +
@#20:
((پی م))#@
 
 
 
 
-((تیه اپونوتوناسه))((تیره سنبل الطیب)) +
@#20:
((تقسیمت جهان یاهی))#@
 
 
 +
 +
 +@#20:((نکاتی در مورد رده بندی و نامگذاری))#@
 +
 +
 +
 +
 +@#20:((پوشش گیاهی ایران))#@
 +
 +
 +
 +
 +@#20:((اصول کلی کاشت))،((داشت))،((برداشت))#@
 +
 +
 +
 +
 +@#20:((شناخت محیط رشد))#@
 +
 +
 +
 +
 +@#20:((راهنمای شناسایی مرحله به مرحله گیاهان))#@
 +
 +
 +
 +
 +@#20:((فرهنگ اصطلاحات))#@
 +
 +
 +
 +
 +@#20:((منابع و مراجع ))#@
 +
 +
 +
 +
 +@#20:((تماس با ما))#@
 +
 +
 +
 +__~~green:فهرست تیره های گیاهی~~__
 +
 +
 +
 
 
 +((تیره آپوستازیاسه))
 +((تیره سمپلوکاسه))
 +((تیره اپونوژتوناسه))
 +((تیره سنبل الطیب))
 ((تیره آدوکساسه)) ((تیره آدوکساسه))
 ((تیره سنجد تلخ)) ((تیره سنجد تلخ))
 
 
 
 
 ((تیره اریتروگزیلاسه)) ((تیره اریتروگزیلاسه))
 ((تیره سنجد)) ((تیره سنجد))
-
 
-
 
 ((تیره اریوکولاسه)) ((تیره اریوکولاسه))
 ((تیره سیب زمینی)) ((تیره سیب زمینی))
-
 
-
 
 ((تیره اسپارکانیاسه)) ((تیره اسپارکانیاسه))
 ((تیره سیپه راسه)) ((تیره سیپه راسه))
 
 
 
 
 ((تیره استرلیتزیاسه)) ((تیره استرلیتزیاسه))
 ((تیره سیستاسه)) ((تیره سیستاسه))
-
 
-
 
 ((تیره استرکولیاسه)) ((تیره استرکولیاسه))
 ((تیره سینوموریاسه )) ((تیره سینوموریاسه ))
-
 
-
 
 ((تیره استیراکاسه)) ((تیره استیراکاسه))
 ((تیره شاتره)) ((تیره شاتره))
 
 
 
 
 ((تیره اسفناج)) ((تیره اسفناج))
 ((تیره شاخ بزی)) ((تیره شاخ بزی))
-
 
-
 
 ((تیره اسفند)) ((تیره اسفند))
 ((تیره شاه بلوط هندی)) ((تیره شاه بلوط هندی))
-
 
-
 
 ((تیره اسفنوکله آسه)) ((تیره اسفنوکله آسه))
 ((تیره شاه پسند)) ((تیره شاه پسند))
 
 
 
 
 ((تیره افدرا)) ((تیره افدرا))
 ((تیره شاهدانه)) ((تیره شاهدانه))
-
 
-
 
 ((تیره افرا)) ((تیره افرا))
 ((تیره شب بو)) ((تیره شب بو))
-
 
-
 
 ((تیره الاتیناسه)) ((تیره الاتیناسه))
 ((تیره شمعدانی)) ((تیره شمعدانی))
 
 
 
 
 ((تیره آلاله)) ((تیره آلاله))
 ((تیره شوشریاسه)) ((تیره شوشریاسه))
-
 
-
 
 ((تیره امرودیان)) ((تیره امرودیان))
 ((تیره شوند)) ((تیره شوند))
-
 
-
 
 ((تیره انار)) ((تیره انار))
 ((تیره شیرآور)) ((تیره شیرآور))
 
 
 
 
 ((تیره انگورک فرنگی)) ((تیره انگورک فرنگی))
 ((تیره عدسک آبی)) ((تیره عدسک آبی))
-
 
-
 
 ((تیره آنوناسه)) ((تیره آنوناسه))
 ((تیره عرعر)) ((تیره عرعر))
-
 
-
 
 ((تیره اوتریکولاریاسه)) ((تیره اوتریکولاریاسه))
 ((تیره عشقه)) ((تیره عشقه))
 
 
 
 
 ((تیره اولاکاسه)) ((تیره اولاکاسه))
 ((تیره علف چای)) ((تیره علف چای))
-
 
-
 
 ((تیره اوواش)) ((تیره اوواش))
 ((تیره علف هفت بند)) ((تیره علف هفت بند))
-
 
-
 
 ((تیره آکتینیدیاسه)) ((تیره آکتینیدیاسه))
 ((تیره عناب)) ((تیره عناب))
 
 
 
 
 ((تیره بادام هندی)) ((تیره بادام هندی))
 ((تیره عودالبرق)) ((تیره عودالبرق))
-
 
-
 
 ((تیره بارهنگ )) ((تیره بارهنگ ))
 ((تیره فرانکنیاسه)) ((تیره فرانکنیاسه))
-
 
-
 
 ((تیره برگ بو)) ((تیره برگ بو))
 ((تیره فرفیون)) ((تیره فرفیون))
 
 
 
 
 ((تیره برگ بیدی)) ((تیره برگ بیدی))
 ((تیره فلاکورتیاسه)) ((تیره فلاکورتیاسه))
-
 
-
 
 ((تیره بروملیاسه)) ((تیره بروملیاسه))
 ((تیره فلفل)) ((تیره فلفل))
-
 
-
 
 ((تیره بگونیاسه)) ((تیره بگونیاسه))
 ((تیره فندق)) ((تیره فندق))
 
 
 
 
 ((تیره بلوط)) ((تیره بلوط))
 ((تیره کاسنی)) ((تیره کاسنی))
-
 
-
 
 ((تیره بنفشه)) ((تیره بنفشه))
 ((تیره کنجد)) ((تیره کنجد))
-
 
-
 
 ((تیره بهمنیان)) ((تیره بهمنیان))
 ((تیره کیش)) ((تیره کیش))
 
 
 
 
 ((تیره بورمانیاسه)) ((تیره بورمانیاسه))
 ((تیره کاج)) ((تیره کاج))
-
 
-
 
 ((تیره بوریا)) ((تیره بوریا))
 ((تیره کازوآریناسه )) ((تیره کازوآریناسه ))
-
 
-
 
 ((تیره بید)) ((تیره بید))
 ((تیره کالیتریکاسه)) ((تیره کالیتریکاسه))
 
 
 
 
 ((تیره بیگزاسه)) ((تیره بیگزاسه))
 ((تیره کالیسراسه)) ((تیره کالیسراسه))
-
 
-
 
 ((تیره پارونی شیا)) ((تیره پارونی شیا))
 ((تیره کاکتوس)) ((تیره کاکتوس))
-
 
-
 
 ((تیره پارناسیاسه)) ((تیره پارناسیاسه))
 ((تیره کتان)) ((تیره کتان))
 
 
 
 
 ((تیره پامچال)) ((تیره پامچال))
 ((تیره کتوس)) ((تیره کتوس))
-
 
-
 
 ((تیره پانداناسه)) ((تیره پانداناسه))
 ((تیره کدو)) ((تیره کدو))
-
 
-
 
 ((تیره پای خرسان)) ((تیره پای خرسان))
 ((تیره کرگل)) ((تیره کرگل))
 
 
 
 
 ((تیره پسته)) ((تیره پسته))
 ((تیره کندر)) ((تیره کندر))
-
 
-
 
 ((تیره پله مونیاسه)) ((تیره پله مونیاسه))
 ((تیره کنور)) ((تیره کنور))
-
 
-
 
 ((تیره پنیرک)) ((تیره پنیرک))
 ((تیره کور)) ((تیره کور))
 
 
 
 
 ((تیره پوزیدونیاسه)) ((تیره پوزیدونیاسه))
 ((تیره کوریاریاسه)) ((تیره کوریاریاسه))
-
 
-
 
 ((تیره پودوفیلاسه)) ((تیره پودوفیلاسه))
 ((تیره کوله خاس)) ((تیره کوله خاس))
-
 
-
 
 ((تیره پونته دریاسه)) ((تیره پونته دریاسه))
 ((تیره کولوملیاسه)) ((تیره کولوملیاسه))
 
 
 
 
 ((تیره پیچ اناری)) ((تیره پیچ اناری))
 ((تیره گاو زبان)) ((تیره گاو زبان))
-
 
-
 
 ((تیره پیچک صحرائی)) ((تیره پیچک صحرائی))
 ((تیره گردو)) ((تیره گردو))
-
 
-
 
 ((تیره تاکاسه)) ((تیره تاکاسه))
 ((تیره گز )) ((تیره گز ))
 
 
 
 
 ((تیره تراپاسه)) ((تیره تراپاسه))
 ((تیره گزنه)) ((تیره گزنه))
-
 
-
 
 ((تیره ترشک)) ((تیره ترشک))
 ((تیره گزیریداسه)) ((تیره گزیریداسه))
-
 
-
 
 ((تیره تلی گوناسه)) ((تیره تلی گوناسه))
 ((تیره گل اختری)) ((تیره گل اختری))
 
 
 
 
 ((تیره تمیس)) ((تیره تمیس))
 ((تیره گل استکانی)) ((تیره گل استکانی))
-
 
-
 
 ((تیره توت)) ((تیره توت))
 ((تیره گل برنجک)) ((تیره گل برنجک))
-
 
-
 
 ((تیره تورنراسه)) ((تیره تورنراسه))
 ((تیره گل جالیز)) ((تیره گل جالیز))
 
 
 
 
 ((تیره توسکا)) ((تیره توسکا))
 ((تیره گل حسرت)) ((تیره گل حسرت))
-
 
-
 
 ((تیره توی)) ((تیره توی))
 ((تیره گل حنا)) ((تیره گل حنا))
-
 
-
 
 ((تیره تیمه لئاسه)) ((تیره تیمه لئاسه))
 ((تیره گل ساعت)) ((تیره گل ساعت))
 
 
 
 
 ((تیره تیزک)) ((تیره تیزک))
 ((تیره گل سرخ)) ((تیره گل سرخ))
-
 
-
 
 ((تیره ثعلب)) ((تیره ثعلب))
 ((تیره گل شیپوری)) ((تیره گل شیپوری))
-
 
-
 
 ((تیره جعفری)) ((تیره جعفری))
 ((تیره گل صدتومانی)) ((تیره گل صدتومانی))
 
 
 
 
 ((تیره جنتیانا)) ((تیره جنتیانا))
 ((تیره گل مغربی)) ((تیره گل مغربی))
-
 
-
 
 ((تیره جوز)) ((تیره جوز))
 ((تیره گل میمون)) ((تیره گل میمون))
-
 
-
 
 ((تیره چای)) ((تیره چای))
 ((تیره گل میخک)) ((تیره گل میخک))
 
 
 
 
 ((تیره چنار)) ((تیره چنار))
 ((تیره گلوبولاریاسه)) ((تیره گلوبولاریاسه))
-
 
-
 
 ((تیره چندل)) ((تیره چندل))
 ((تیره گندم)) ((تیره گندم))
-
 
-
 
 ((تیره چوج)) ((تیره چوج))
-((تیره لاسه)) +((تیره وپیاسه))
 
 
 
 
 ((تیره حشره خواران )) ((تیره حشره خواران ))
 ((تیره لادن)) ((تیره لادن))
-
 
-
 
 ((تیره حنا)) ((تیره حنا))
 ((تیره لاله عباسی)) ((تیره لاله عباسی))
-
 
-
 
 ((تیره خاراشکن)) ((تیره خاراشکن))
 ((تیره لاله)) ((تیره لاله))
 
 
 
 
 ((تیره خرزهره)) ((تیره خرزهره))
 ((تیره لسیتیداسه)) ((تیره لسیتیداسه))
-
 
-
 
 ((تیره خرفه)) ((تیره خرفه))
 ((تیره لوئی)) ((تیره لوئی))
-
 
-
 
 ((تیره خرما)) ((تیره خرما))
 ((تیره لوآزاسه)) ((تیره لوآزاسه))
 
 
 
 
 ((تیره خرمالو)) ((تیره خرمالو))
 ((تیره لوبه لیا)) ((تیره لوبه لیا))
-
 
-
 
 ((تیره خشخاش)) ((تیره خشخاش))
 ((تیره لورانتاسه)) ((تیره لورانتاسه))
-
 
-
 
 ((تیره داتیسکاسه)) ((تیره داتیسکاسه))
 ((تیره لوگانیاسه)) ((تیره لوگانیاسه))
 
 
 
 
 ((تیره دارتیجک)) ((تیره دارتیجک))
 ((تیره مارانتاسه)) ((تیره مارانتاسه))
-
 
-
 
 ((تیره دارچین)) ((تیره دارچین))
 ((تیره مارچوبه)) ((تیره مارچوبه))
-
 
-
 
 ((تیره رافلزیاسه)) ((تیره رافلزیاسه))
 ((تیره ماگنولیا)) ((تیره ماگنولیا))
 
 
 
 
 ((تیره رزه داسه)) ((تیره رزه داسه))
 ((تیره مایاکاسه)) ((تیره مایاکاسه))
-
 
-
 
 ((تیره رستیوناسه)) ((تیره رستیوناسه))
 ((تیره ملاستوماسه)) ((تیره ملاستوماسه))
-
 
-
 
 ((تیره روناس)) ((تیره روناس))
 ((تیره منیس پرماسه)) ((تیره منیس پرماسه))
 
 
 
 
 ((تیره زانیشلیاسه)) ((تیره زانیشلیاسه))
 ((تیره مو(انگور))) ((تیره مو(انگور)))
-
 
-
 
 ((تیره زراوند)) ((تیره زراوند))
 ((تیره مونی میاسه)) ((تیره مونی میاسه))
-
 
-
 
 ((تیره زرشک)) ((تیره زرشک))
 ((تیره مورد)) ((تیره مورد))
 
 
 
 
 ((تیره زغال اخته)) ((تیره زغال اخته))
 ((تیره مورینگاسه)) ((تیره مورینگاسه))
-
 
-
 
 ((تیره زنبق)) ((تیره زنبق))
 ((تیره موز)) ((تیره موز))
-
 
-
 
 ((تیره زنجبیل)) ((تیره زنجبیل))
 ((تیره مولوگیناسه)) ((تیره مولوگیناسه))
 
 
 
 
 ((تیره زوستراسه)) ((تیره زوستراسه))
 ((تیره مونوتروپاسه)) ((تیره مونوتروپاسه))
-
 
-
 
 ((تیره زیتون)) ((تیره زیتون))
 ((تیره میوپوراسه)) ((تیره میوپوراسه))
-
 
-
 
 ((تیره زیرفون)) ((تیره زیرفون))
 ((تیره نارون)) ((تیره نارون))
 
 
 
 
 ((تیره ژسنریاسه)) ((تیره ژسنریاسه))
 ((تیره نخود)) ((تیره نخود))
-
 
-
 
 ((تیره ژونکاژیناسه)) ((تیره ژونکاژیناسه))
 ((تیره نرگس)) ((تیره نرگس))
-
 
-
 
 ((تیره ساپنداسه)) ((تیره ساپنداسه))
 ((تیره نعناع)) ((تیره نعناع))
 
 
 
 
 ((تیره ساپوتاسه)) ((تیره ساپوتاسه))
 ((تیره نولاناسه)) ((تیره نولاناسه))
-
 
-
 
 ((تیره سانتالاسه)) ((تیره سانتالاسه))
 ((تیره نیلوفر آبی)) ((تیره نیلوفر آبی))
-
 
-
 
 ((تیره سانترولپیداسه)) ((تیره سانترولپیداسه))
 ((تیره هالوراگاسه)) ((تیره هالوراگاسه))
 
 
 
 
 ((تیره سداب)) ((تیره سداب))
 ((تیره هزارنی)) ((تیره هزارنی))
-
 
-
 
 ((تیره سدم)) ((تیره سدم))
 ((تیره هیدروفیلاسه)) ((تیره هیدروفیلاسه))
-
 
-
 
 ((تیره سرخدار)) ((تیره سرخدار))
-((تیره هیدروکارتیاسه)) +((تیره هیدروکاریتاسه))
 
 
 
 
 ((تیره سرخدانگان)) ((تیره سرخدانگان))
 ((تیره واهو)) ((تیره واهو))
-
 
-
 
 ((تیره سرو)) ((تیره سرو))
 ((تیره ورسکیان)) ((تیره ورسکیان))
 
 
 
 
 

 


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [09:50 ]   47   admin      جاری 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [09:49 ]   46   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [09:48 ]   45   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [09:47 ]   44   admin      v  c  d  s 
 جمعه 17 فروردین 1386 [12:06 ]   43   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 اسفند 1385 [20:29 ]   42   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 آذر 1385 [09:07 ]   41   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [09:17 ]   40   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [09:14 ]   39   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [08:40 ]   38   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [08:40 ]   37   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [08:37 ]   36   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [08:36 ]   35   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [08:30 ]   34   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [08:20 ]   33   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 شهریور 1385 [17:48 ]   32   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [06:29 ]   31   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 مرداد 1385 [04:36 ]   30   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [18:10 ]   29   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [18:09 ]   28   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [18:07 ]   27   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [16:52 ]   26   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [08:05 ]   25   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [07:53 ]   24   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [17:10 ]   23   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [09:52 ]   22   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [19:03 ]   21   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [18:58 ]   20   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [11:27 ]   19   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [11:18 ]   18   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [18:52 ]   17   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [18:30 ]   16   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 16 تیر 1385 [18:42 ]   15   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 16 تیر 1385 [18:37 ]   14   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 تیر 1385 [07:50 ]   13   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [18:57 ]   12   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [10:43 ]   11   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [17:03 ]   10   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [10:22 ]   9   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [10:11 ]   8   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [10:02 ]   7   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [09:58 ]   6   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [09:44 ]   5   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [09:38 ]   4   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [09:34 ]   3   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [09:28 ]   2   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [09:05 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..