منو
 صفحه های تصادفی
واژگان زیست شیمی
واژه نامه ی پارسه- فارسی
انواع آبکاری
ساختار و ترکیبات زمین
انواع نهاداجتماعی
کتابهای زمین شناسی نفت
قاعده لطف
داستان کلورا
رقابت صحیح در تربیت
مناظره یاران امام صادق علیه‌السلام
 کاربر Online
376 کاربر online
Lines: 1-504Lines: 1-401
-!مقدمه
بنام آنکه جان را فکرت آموخت
+
/>

{picture=arm-web-aeed-loutos.gif}

-"left" style="margin-right:1em" border=4bgcolor=lightyellow>
+> /><tr><br /><td>
-r>__رست یر های گیاهی__r>
<br>
r>
+~~gray:@#20:زی را بگستانیدیم و در آ کوهها فکندیم و همه یزهای مناسب ر آن برویانیدیم.#@~~
@@~~gray:@#18:سور
ه حجر آیه 19#@~~@@
d>
</tr>
</table>
 +

/>
 
 
-((تیه آناس))((تیره سرو)) +
@#20:
((پی درآ))#@
 
 
 
 
-((تیه نوناسه))((تیره سمپلوکاسه)) +
@#20:
((تقسیمت جهن گیاهی))#@
 
 
 
 
-((تیر آکتینیدیه))((یه ن ایب)) +
@#20:
((کاتی د مود ه نی ناگاری))#@
 
 
 
 
-((ی لاه))((تیره سنجد)) +
@#20:
((پوش گیی یرا))#@
 
 
 
 
-((ی آدکساه))((تره ن تلخ)) +
@#20:
((ل کی کات))،((داشت))((برت))#@
 
 
 
 
-((یر اپوتزیه))((تیره سیب زمینی)) +
@#20:
((ات می رد))#@
 
 
 
 
-((تیره اونژوناسه))((یره ید لاشجار)) +
@#20:
((رانی شناسیی مرحله ه محله گیاهان))#@
 
 
 
 
-((تیره الایناه))((تیره سیپه راسه)) +
@#20:
((فرهنگ اصطلاا))#@
 
 
 +
 +
 +@#20:((منابع و مراجع ))#@
 +
 +
 +
 +
 +@#20:((تماس با ما))#@
 +
 +
 +
 +__~~green:فهرست تیره های گیاهی~~__
</tr> />
r
>
d>((تیره استرکولیاسه))</td>
d>((تیره سینوموریاسه ))>>

>

>>

>

>>


</tr> />
r
>
d>((تیره پودوفیلاسه))</td>
d>((تیره کوله خاس))>


>

>>

>

>

>

>>>

>
>>

>

>
>


>

>

>

>

>

>

>>>

>

>

>
</tr> /><br /><tr>
/>
d>((تیره سرو))d>
 +
 +
 +
 
 
-((تیره ایترویاسه))((تیره اتره)) +((تیره آپوستایاسه))((تیره سمپلوسه))((تیر اپونوژتوناسه))((تیره نبل الطیب))((تیره آدوکساسه))((تیره سنجد تلخ))
 
 
 
 
 +((تیره اریتروگزیلاسه))
 +((تیره سنجد))
 ((تیره اریوکولاسه)) ((تیره اریوکولاسه))
-((تیره ه هی)) +((تیره ی زمینی))((تیره سارکایسه))((تیر یپه راسه))
 
 
 
 
 ((تیره استرلیتزیاسه)) ((تیره استرلیتزیاسه))
-((تیره اه پسد)) +((تیره یستاس))
 ((تیره استیراکاسه)) ((تیره استیراکاسه))
-((تیره شاهنه)) +((تیره شاه))
 
 
 
 
 ((تیره اسفناج)) ((تیره اسفناج))
-((تیره شب بو)) +((تیره شاخ بزی))((تیره اسفند))((تیره شاه بلوط هندی))((تیره اسفنوکله آسه))((تیره شاه پسند))
 
 
 
 
-((تیره افن)) +((تیره افرا))((تیره شاهدانه))((تیره افرا))((تیره شب بو))((تیره الاتینسه))
 ((تیره شمعدانی)) ((تیره شمعدانی))
 
 
 
 
-((تیره اسفنوکله آسه)) +((تیره آلاله))
 ((تیره شوشریاسه)) ((تیره شوشریاسه))
-
((تیره ادرا)) +((تیره ارودیان))
 ((تیره شوند)) ((تیره شوند))
-
((تیره ارا)) +((تیره اار))
 ((تیره شیرآور)) ((تیره شیرآور))
 
 
 
 
-((تیره اردیان)) +((تیره اگورک نی))
 ((تیره عدسک آبی)) ((تیره عدسک آبی))
-
((تیره نا)) +((تیره نوناه))
 ((تیره عرعر)) ((تیره عرعر))
-
((تیره انگورک)) +((تیره اوتریکولاریاسه))
 ((تیره عشقه)) ((تیره عشقه))
 
 
 
 
-((تیره اگک فگی)) +((تیره اکس))
 ((تیره علف چای)) ((تیره علف چای))
-
((تیره اوتریکولایاسه)) +((تیره اووا))
 ((تیره علف هفت بند)) ((تیره علف هفت بند))
-
((تیره لکاسه)) +((تیره کتیییاسه))
 ((تیره عناب)) ((تیره عناب))
 
 
 
 
-((تیره اووا)) +((تیره بادام هنی))
 ((تیره عودالبرق)) ((تیره عودالبرق))
-
((تیره باام هنی)) +((تیره باهن ))
 ((تیره فرانکنیاسه)) ((تیره فرانکنیاسه))
-
((تیره بارهنگ)) +((تیره برگ بو))
 ((تیره فرفیون)) ((تیره فرفیون))
 
 
 
 
-((تیره بارهنگ آبی)) +((تیره برگ بیدی))
 ((تیره فلاکورتیاسه)) ((تیره فلاکورتیاسه))
-
((تیره برگ )) +((تیره بروملیس))
 ((تیره فلفل)) ((تیره فلفل))
-
((تیره برگ بیی)) +((تیره بگونیسه))
 ((تیره فندق)) ((تیره فندق))
 
 
 
 
-((تیره بروملیسه)) +((تیره بلو))
 ((تیره کاسنی)) ((تیره کاسنی))
-
((تیره بگونیاس))((یره کدو))
((تیره بلوط)) +((تیره بنه))
 ((تیره کنجد)) ((تیره کنجد))
-
((تیره بنف)) +((تیره بهمنی))
 ((تیره کیش)) ((تیره کیش))
-
 
-
 
-((تیره بهمنیان)) 
-((تیره گاو زبان)) 
 
 
 
 
 ((تیره بورمانیاسه)) ((تیره بورمانیاسه))
-((تیره و))>
+((تیره ))
 ((تیره بوریا)) ((تیره بوریا))
-((تیره ز))>
+((تیره ازوآریناسه ))
 ((تیره بید)) ((تیره بید))
-((تیره ه)) +((تیره یتریکاسه))
 
 
 
 
 ((تیره بیگزاسه)) ((تیره بیگزاسه))
-((تیره یریداسه))>
+((تیره لیسراسه))
 ((تیره پارونی شیا)) ((تیره پارونی شیا))
-((تیره ل اتری)) +((تیره اکوس))((تیره پارناسیاسه))((تیره کتان))
 
 
 
 
 ((تیره پامچال)) ((تیره پامچال))
-((تیره استکانی))>
+((تیره تس))
 ((تیره پانداناسه)) ((تیره پانداناسه))
-((تیره گ برنجک))>
+((تیره ))
 ((تیره پای خرسان)) ((تیره پای خرسان))
-((تیره گل جالیز)) +((تیره کرگل))
 
 
 
 
 ((تیره پسته)) ((تیره پسته))
-((تیره سرت))>
((تیره پله سونیاسه))((تیره ح))>
+((تیره ر))((تیره پله مونیاسه))((تیره ))
 ((تیره پنیرک)) ((تیره پنیرک))
-((تیره اعت)) +((تیره ))
 
 
 
 
 ((تیره پوزیدونیاسه)) ((تیره پوزیدونیاسه))
-((تیره ر)) +((تیره یاریسه))
 ((تیره پونته دریاسه)) ((تیره پونته دریاسه))
-((تیره ل شیپوری)) +((تیره ولوملیاسه))
 
 
 
 
 ((تیره پیچ اناری)) ((تیره پیچ اناری))
-((تیره گ می))>
+((تیره گا ن))
 ((تیره پیچک صحرائی)) ((تیره پیچک صحرائی))
-((تیره گل میمون))>
+((تیره گردو))
 ((تیره تاکاسه)) ((تیره تاکاسه))
-((تیره گل میک)) +((تیره گ ))
 
 
 
 
 +((تیره تراپاسه))
 +((تیره گزنه))
 ((تیره ترشک)) ((تیره ترشک))
-((تیره گلواریاسه)) +((تیره گیریداسه))((تیره تلی گوناسه))((تیره گل اختری))
 
 
 
 
 ((تیره تمیس)) ((تیره تمیس))
-((تیره گ))>
+((تیره گ ستکای))
 ((تیره توت)) ((تیره توت))
-((تیره لن))>
+((تیره گل نجک))
 ((تیره تورنراسه)) ((تیره تورنراسه))
-((تیره لاله)) +((تیره گل جالیز))
 
 
 
 
 ((تیره توسکا)) ((تیره توسکا))
-((تیره لاله ی))>
+((تیره گل ))
 ((تیره توی)) ((تیره توی))
-((تیره لیتیداسه))>
+((تیره گل نا))
 ((تیره تیمه لئاسه)) ((تیره تیمه لئاسه))
-((تیره لوی)) +((تیره گل ساع))
 
 
 
 
 ((تیره تیزک)) ((تیره تیزک))
-((تیره لوسه))>
+((تیره گل ))
 ((تیره ثعلب)) ((تیره ثعلب))
-((تیره لوره)) +((تیره گل شیپوری))((یر فی))((تیره گل صدتومانی))
 
 
 
 
 ((تیره جنتیانا)) ((تیره جنتیانا))
-((تیره لگنیاسه))>
+((تیره گل ربی))
 ((تیره جوز)) ((تیره جوز))
-((تیره مرانتاه)) +((تیره گل میمون))((یر ای))((یره گل میخک))
 
 
-
 
-((تیره چای)) 
-((تیره ماگنولیا)) 
-
 
 
 
 ((تیره چنار)) ((تیره چنار))
-((تیره اسواسه))>
+((تیره گواریاسه))
 ((تیره چندل)) ((تیره چندل))
-((تیره منی پرماسه))>
+((تیره گنم))
 ((تیره چوج)) ((تیره چوج))
-((تیره موگور)))
((تیره حشره خواان))((تیره مورد)) +((تیره رویاه))
 
 
 
 
 +((تیره حشره خواران ))
 +((تیره لادن))
 ((تیره حنا)) ((تیره حنا))
-((تیره )) +((تیره اه باسی))((تیره خاراشکن))((تیره لاله))
 
 
 
 
 ((تیره خرزهره)) ((تیره خرزهره))
-((تیره ونی میاسه))>
+((تیره سیتیداسه))
 ((تیره خرفه)) ((تیره خرفه))
-((تیره میواسه)) +((تیره لوئی))((تیره خرما))((تیر وزاسه))
 
 
 
 
 ((تیره خرمالو)) ((تیره خرمالو))
-((تیره ارو))>
+((تیره وب لیا))
 ((تیره خشخاش)) ((تیره خشخاش))
-((تیره ند))>
+((تیره لوراناس))
 ((تیره داتیسکاسه)) ((تیره داتیسکاسه))
-((تیره رگس)) +((تیره وگانیاسه))
 
 
 
 
 ((تیره دارتیجک)) ((تیره دارتیجک))
-((تیره نا))>
+((تیره اانتاه))
 ((تیره دارچین)) ((تیره دارچین))
-((تیره نولناسه))>
>
+((تیره اروه))
-
((تیره غال اته))((تیره نیلور آبی)) +((تیره افلزیاه))((تیره ماگنویا))
 
 
 
 
 ((تیره رزه داسه)) ((تیره رزه داسه))
-((تیره الورااسه))>
+((تیره ایااسه))
 ((تیره رستیوناسه)) ((تیره رستیوناسه))
-((تیره زاری))
((تیره روپیاسه))((تیره هیدرویلاسه))>
+((تیره استواسه))
 ((تیره روناس)) ((تیره روناس))
-((تیره یرکارتیاسه)) +((تیره نی پراسه))
 
 
 
 
 ((تیره زانیشلیاسه)) ((تیره زانیشلیاسه))
-((تیره واو))>
+((تیره مو(اگور)))
 ((تیره زراوند)) ((تیره زراوند))
-((تیره ورسکیا))>
+((تیره مونی میاس))
 ((تیره زرشک)) ((تیره زرشک))
-((تیره ک)) +((تیره مو))
 
 
 
 
 +((تیره زغال اخته))
 +((تیره مورینگاسه))
 ((تیره زنبق)) ((تیره زنبق))
-((تیره کاوملیسه))>
+((تیره و))
 ((تیره زنجبیل)) ((تیره زنجبیل))
-((تیره کالیتریکاسه)) +((تیره مولوگیناسه))
 
 
 
 
 ((تیره زوستراسه)) ((تیره زوستراسه))
-((تیره کایراسه))>
+((تیره ونوروپاسه))
 ((تیره زیتون)) ((تیره زیتون))
-((تیره کاکس))>
+((تیره میوپورا))
 ((تیره زیرفون)) ((تیره زیرفون))
-((تیره کتان)) +((تیره نارون))
 
 
 
 
 ((تیره ژسنریاسه)) ((تیره ژسنریاسه))
-((تیره کو))>
((تیره ژونکاژنیاسه))((تیره کرگل))>
+((تیره نو))((تیره ژونکاژیناسه))((تیره نرگس))
 ((تیره ساپنداسه)) ((تیره ساپنداسه))
-((تیره کن)) +((تیره ننا))
 
 
 
 
 ((تیره ساپوتاسه)) ((تیره ساپوتاسه))
-((تیره کنو))>
+((تیره نولناسه))
 ((تیره سانتالاسه)) ((تیره سانتالاسه))
-((تیره کور))>
+((تیره نیلوفر آبی))
 ((تیره سانترولپیداسه)) ((تیره سانترولپیداسه))
-((تیره کوریاریاسه)) +((تیره هالوراگاسه))
 
 
 
 
 ((تیره سداب)) ((تیره سداب))
-((تیره کوله ا))>
+((تیره هانی))
 ((تیره سدم)) ((تیره سدم))
-(())>
+((تیره هیدروفیلاسه))
 ((تیره سرخدار)) ((تیره سرخدار))
-(()) +((تیره هیدروکاریتاسه))
 
 
 
 
 ((تیره سرخدانگان)) ((تیره سرخدانگان))
-(()) +((تیره واهو))((تیره ورسکیان))
 
 
 
 
 

 


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [08:50 ]   47   admin      جاری 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [08:49 ]   46   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [08:48 ]   45   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [08:47 ]   44   admin      v  c  d  s 
 جمعه 17 فروردین 1386 [11:06 ]   43   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 اسفند 1385 [19:29 ]   42   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 آذر 1385 [08:07 ]   41   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [08:17 ]   40   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [08:14 ]   39   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:40 ]   38   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:40 ]   37   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:37 ]   36   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:36 ]   35   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:30 ]   34   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:20 ]   33   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 شهریور 1385 [16:48 ]   32   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [05:29 ]   31   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 مرداد 1385 [03:36 ]   30   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [17:10 ]   29   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [17:09 ]   28   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [17:07 ]   27   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [15:52 ]   26   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [07:05 ]   25   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [06:53 ]   24   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [16:10 ]   23   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [08:52 ]   22   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [18:03 ]   21   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [17:58 ]   20   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [10:27 ]   19   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [10:18 ]   18   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [17:52 ]   17   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [17:30 ]   16   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 16 تیر 1385 [17:42 ]   15   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 جمعه 16 تیر 1385 [17:37 ]   14   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 تیر 1385 [06:50 ]   13   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [17:57 ]   12   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [09:43 ]   11   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [16:03 ]   10   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [09:22 ]   9   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [09:11 ]   8   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [09:02 ]   7   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:58 ]   6   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:44 ]   5   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:38 ]   4   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:34 ]   3   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [08:28 ]   2   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [08:05 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..