/> /> />
    
 منو
 صفحه های تصادفی
تشکیل دولت صفویان به عنوان دولت رسمی ایران
عقرب ماهی
عبور خاندان امام حسین علیه السلام از کربلا در بازگشت به مدینه
خداوند گفت نیوتن بماند
لباسهای ضد شوک
اسحاق نیوتن
جلوگیری از اسلام آوردن افراد
شنیدنیهایی از اینکاها
عباس علیه السلام و مبارزه در روز عاشورا
ریبوزوم
 کاربر Online
581 کاربر online
تاریخچه ی: باقلا «داروئی»

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-9Lines: 1-56
-کلیات گیاه شناسی
/>باقلا گیاهی است علفی و یکساله که ارتفاع آن تا 80 سانتیمتر می رسد . برگهای آن متناوب و مرکب است که دارای برگچه هایی بشکل تخم مرغ می باشد . گلهای باقلا درشت و سفید که دارای لکه های سیاه و یا بنفش است . میوه آن که همان باقلا است دارای غلافی پوشیده از کرک بطول تقریبا 12 سانتیمتر است .در هر غلاف تعدادی دانه قرار درد . گل و شاخه گلدار ، میوه و تخم باقلا مصارف طبی دارند . />ترکیبا یمایی: ر د گ انه بال سز و ا مواد زی د است :ب 72 مروتین 8/4 گ وا چب 0/4 ر نشاسته 15/8 گکلیم 28 میلی گرس 155 میلی گهن 2/2 یی گسدیم 40 میی گمپتایم 470 میلی گرمویتاین آ 220 میل گرویتامین 1 0/3 یلی گرویین 2 0/18 میی رمویامین ب 3 1/5 یلی گمیامین 30 میلی گرمرنیک 0/02 میلی گرمنا باا درای ا ای بنا فیتین Phytine م د ک بسیار مغذی است و قوی کننده بد ا . ای مده کسیم بد را امین ی کند لا ی وی است رای دورن نقاه . />خ ارئی: باقلا ا ر ب دیم این د و تر ا و آن گرم می اشد 1)دم کرده گل باقلا ضد تشنج و ادرار آور است .2)دم کرده گل باقلا سنگ کلیه را دفع می کند و برای قولنج های کلیوی مفید است.3)جوشانده باقلا برای ورم مثانه مفید است.4)جوشانده باقلا اثر خوبی در رفع رماتیسم درد .5)از جوشانده باقلا برای درمان نقرس استفاده کنید.7)باقلا را اگر با آب سرکه و آب بپزید و با پوست بخورید اسهال مزمن را درمان می کند.8)برای رفع گرفتگی صدا در باقلا را با روغن بادام و قند مخلوط کنید و بخورید .9) برای رفع کوفتگی و روم پستان ، در باقلا را با آب جو مخلوط کرده و با سرکه و نعناع بپزید و ضمادی را که بدست می آید روی ورم و کوفتگی قرار دهید . 10)ضماد در باقلا را با شنبلیله و عسل برای نرم کردن دمل و ورم بناگوش و زیر چشم مفید است.11)جوشانده باقلا شکم روشهای مزمن را برطرف می کند.12)ضماد باقلا جوش و کورک را می رساند و چرک را خارج می کند.13)برای درمان تکرر ادرار از جوشانده ریشه باقلا استفاده کنید.14)جوشانده سر شاخه های باقلا مستی مشروبات الکلی را برطرف می کند.15)برای رفع التهاب و درد نوک انگشتان و ناخن باید یک مشت برگ باقلا را با نیم لیتر آب جوشانید و بگذارید کمی سرد شود و انگشتان خود را بمدت دو ساعت در آن قرار دهید تا برطرف شود.16)ا خومزه بمقدر 2% در باقلا بن ااه کنید.
رز استفاده: به مب خ یچی یاهان اویی رای یمای مورد ن مرا نمایید />مضرات : بالا در بی از اا تولید ف و سینی سر و مد ی کند رای لوگیری ا این وار باید ابتدا اا را وست کنده و بوانید و را دور بیزید . سپ ن مقدری ب ااه کرده و ع ا تن با رون بادام و ادویه گر انند درین و بورید .مر بالای اه مکن ات تی میت و حسای دید کن که گای مو م ی ود باراین اید در وردن الای تازه و ام ایا کنید . ممولا اشاصی که ه باای تازه ای دارد فاد ی نیم مخوص هند.

+!کلیات گیاه شناسی
باقلا با نام علمی __~~green:Vicia faba~~__ گیاهی از ((خانواده بقولات)) می‌باشد. گیاهی است علفی و یکساله که ارتفاع آن تا 80 سانتیمتر میرسد. برگهای آن متناوب و مرکب است که دارای برگچههایی به شکل تخم مرغ میباشد. گلهای باقلا درشت و سفید که دارای لکههای سیاه و یا بنفش است. میوه آن که همان باقلا است دارای غلافی پوشیده از کرک به طول تقریبا 12 سانتیمتر است. در هر غلاف تعدادی دانه قرار دارد. گل و شاخه گلدار ، میوه و تخم باقلا مصارف طبی دارند. باقل ارای مادهای ه نم __~~green:فیی Phytine~~__ می‌اشد که بسیار ذی اس و وی ک بدن است. ین ماده لیم بد را تمین می‌ن. اا ذای وبی است برای ورا نقاهت.

/> dir align = left> />
/>{img src=img/daneshnameh_up/0/02/viciafaba1.JPG} />
/>

الی تازه و لطیف اگر ست که شود و با نمک ده شود و خوب جید د پیش غذای مطبعی ست. باقلی خشک خیلی مقوی است و سرشار از آن و آهک می باشد گرچ ویتامین آن کم شده است لی اگر چد برگ آوین ر آ بینازند طعم مطبوعی یدا خواه کرد. جوانده گل بالا ه ما 30 تا 60 گرم ری یک لیتر نوشاب دری است که در وا غذا یک فنجا آن مصرف شود برای رماتیسم نق و رد فاصل بسیار مفید است. وانده بای قلا برای رع ورم انشتهای دست ک ب اطلاح می گیند گوه کد ا سی مفید است و ر این مور بای یک باقلا را ر یک یر ب ب مدت نیم سا وانید و انگشت مریض را آب جوشی آن که گرم و داغ است فرو برد و مدتی نگه اشت.
!خواص
داروئی />*دم کرده گل باقلا ضد تشنج و ادرارآور است.
*
دم کرده گل باقلا سنگ کلیه را دفع میکند و برای قولنجهای کلیوی مفید است.
*
جوشانده باقلا برای ورم مثانه مفید است.
*
جوشانده باقلا اثر خوبی در رفع ((رماتیسم)) دارد.


*
از جوشانده باقلا برای درمان نقرس استفاده کنید.
*
باقلا را اگر با آب سرکه و آب بپزید و با پوست بخورید ((اسهال|اسهال مزمن)) را درمان میکند.
*
برای رفع گرفتگی صدا در باقلا را با روغن بادام و قند مخلوط کنید و بخورید. />*برای رفع کوفتگی و ورم پستان ، در باقلا را با آب جو مخلوط کرده و با سرکه و ((نعناع)) بپزید و ضمادی را که بدست میآید روی ورم و کوفتگی قرار دهید.
*
ضماد در باقلا را با ((شنبلیله)) و ((عسل)) برای نرم کردن دمل و ورم بناگوش و زیر چشم مفید است.


*
جوشانده باقلا شکم روشهای مزمن را برطرف میکند.
*
ضماد باقلا جوش و کورک را میرساند و چرک را خارج میکند.
*
برای درمان تکرر ادرار از جوشانده ریشه باقلا استفاده کنید. />*برای رفع التهاب و درد نوک انگشتان و ناخن باید یک مشت برگ باقلا را با نیم لیتر آب جوشانید و بگذارید کمی سرد شود و انگشتان خود را به مدت دو ساعت در آن قرار دهید تا برطرف شود.
{img src=img/daneshnameh_up/f/f3/viciafaba2.JPG}

!
ضرات
ب
الا در بعضی از اشخاص تولی نفخ و سنگینی سر و معده می‌کند. برای جلوگیری از این عوارض باید ابتدا باقلا را پوست کنده و بجوشانید و آب آنرا دور بریزید. سپس بان مقدری آب اضافه کرده و بعد از پختن با روغن بادام و ادویه گرم مانند ((دارچین)) و(( فلفل)) بخورید. مصرف باقلای تازه ممکن است تولید مسمومیت و حساسیت شدید بکن که گاهی موجب مرگ می‌شود بنابراین بای در خوردن بالای تازه و خام احتیاط کنید.
!لت بیماری فاویسم
در ((فاویسم)) گلبولهای قرم
ز خون 24 تا 48 ساعت بعد از خوردن باقلا شروع به تخریب شدن نموده و ((هموگلوبین)) و را ب گدش خن آزاد ند. در نتیجه زری و گاهی نارسایی کلیوی ممکن ست ایاد شود. این علایم ارای یک پیه ژنتیکی هستند: __~~green:کمبود گلوکز 6 - فسفا دهیدروژناز~~__ که حدود 400 میلیون نفر به آن مبتلا هستند. این نیم اولین واکنش ((مسیر پنتوز فسفا)) ا کاتایز می‌کند که تولید NADPH می‌کند. این ماده احیا کننده در بسیاری از مسیرهای بیوسنتتیک ضروری بوده و همچنین سبب حفاظت سلول در برابر آسیب اکسیداتی ((پراکسید هیدروژن)) و رادیکالهای آزاد سوپراکسید می‌شود.

در م
بلیان به کمبود گلوکز 6 - فسفا هیدروژنا ، تولید NADPH کاش یافه و س‌زایی پراکسید هیدروژن متوقف می‌ود. در ای حات آسیب سلولی به صورت پراکسیداسیون لیپیدی و کسته شدن ((گویچه‌های قرمز خون|غشای گلولهای قرمز)) و اسیاسیون پروتئین و DNA رخ می‌دهد. __~~green:فیثاورث~~__ ، فیلسوف و ریاضیدان یوننی ، پیروان خود ر از مصرف باقلای فاوا منع کرد که احتمالا علت آن ایجاد بیماری فاویسم در تعداد یادی از رد بوده است که در مواردی ی‌توانست کشنده بشد.
ویات
محمد ب
ن یعقوب درکتاب فروع کفی ز __~~green:ضرت اام رضا (ع) روایت کرده که فرمود: خوردن بقلا موجب زیادی مغز ساقهای پ و قوی آنها می‌شود.~~__ __~~green:امام صادق (ع) می‌فرماید: باقلا را با پوست بخورید یرا که باقلا را ا وست خوردن معده را شستشو می‌کند.~~__ در کتاب مکارم‌الاخلاق از رسول خدا (ص) روایت شده است که فرمود: عم حضرت عیسی باقل ب تا آن موقعی که به آسمان بالا رفت، حضرت عیسی چیزی نخود که آتش آن را تغییر داده باشد.
!مب
احث مرتبط با عنوان
>

||
((آرتیشو «داروئى»))|((آقطی سیاه «داروئی»))|((آواو «دارئی»))|((اسطوخودوس «دارئی»))|((اسفناج «داروئی»))|((انار «داروئی»))|((انبه «داروئی»))|((اجیر «داروئی»))|((انگور «داروئی»))|((باباآدم «دارئی»))
((باب
«ببونه»))|((بادام «داروئی»))|((بادام زمینی «ارئی»))|((بادمجان «داروئی»))|((هویج «داروئی»))|((برنج «دارئی»))|((بلوط «داروئی»))|((به «اوئی»))|((پسته «دارئی»))|((پرتقال «داروئی»))
((پیاز «داروئی»))|((تخ
م کتان «داوئی»))|((ترب و تربچ «دارئی»))|((مر دی «دارئی»))|((توس «داوئی»))|((عفری «اروئی»))|((جو «داروئی»))|((جودوسر «ارئی»))|((ی کوهی «داروئی»))|((غندر «ارئی»)) />((خاک شیر «داروئی»))|((ختمی «داروی»))|((رم «اروئی»))|((خیار «دارئی»))|((دارچین «اروئی»))|((دم اسب «دارئی»))|((ذرت «داوئی»))|((رازیانه «اروئی»))|((روناس «داروئی»))|((خواص دارویی یحان))|
((زرد آل
و «داروئی»))|((زردچوبه «داروئی»))|((زرشک «داروئی»))|((زعفران «ارئی»))|((زنجبیل «داروئی»))|((زوفا «داروئی»))|((زیتون «داروئی»))|((زیره سبز «داروئی»))|((سنبل لطیب «داروئی»))|((سیب «داروئی»))
((سیب ز
مینی «داوی»))|((سیر «داوئی»))|((شاه پسند وحشی «داروئی»))|((شبدر قرم «داروئی»))|((شلغم «داروئی»))|((شنبلیله «داروئی»))|((شوید «داروئی»))|((شیین بیان «داروئی»))|((صبر زرد «داروئی»))|((عدس «داروئی»))
((علف هفت بند «داروئی»))|((عناب «داروئی»))|((فندق «داروئی»))|((قاصد
ک «داروئی»))|((قهوه «اروئی»))|((کاهو «داروئی»))|((کدو «داروئی»))|((کنجد «داروئی»))|((کوشاد «داروئی»))|((گاوزبا «دارئی»))
((گردو «د
اروئی»))|((گریپ فروت «داروئی»))|((گزنه «روئی»))|((گشنیز «داوئی»))|((گلبی «داری»))|((وجه فرنگی «دارئی»))|((لوبیا «داروئی»))|((لوبیای سویا «داروئی»))|((لیمو ترش «داروئی»))|((ماروبه «اروئی»))
((مامیرا
ن کیر «داروئی»))|((موز «داروئی»))|((میخک «اروئی»))|((خواص دارویی نارگیل))|((نخود «داروئی»))|((نعناع «داروئی»))|((هل «روئی»))|((هلو «داروئی»))|((هندوانه «داروئی»))|
||
>

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [03:40 ]   9   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [09:23 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [08:12 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:43 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:38 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:31 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:12 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:00 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [06:48 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..