منو
 کاربر Online
651 کاربر online
تاریخچه ی: بافت پوششی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-40Lines: 1-160
-!دیدکلی />لایه پوشاننده سطوح خارجی و داخلی بدن را بافت پوششی (اپی تلیوم) می‌نامند. بافتهای پوششی عهده دار وظایف و اعمال مختلفی نظیر محافظت ، جذب و ترشح می‌باشند. به همین دلیل شکل سلولها و تعداد لایه‌های تشکیل دهنده در ارگانهای مختلف برحسب وظیفه‌ای که انجام می‌دهند، متفاوت می‌باشد. بافتهای پوششی بر اساس تعداد لایه‌های سلولی تشکیل دهنده آنها به دو دسته ساده و مطبق تقسیم می‌شوند که هرکدام از آنها نیز بنا به شکل سلولهای تشکیل دهنده آنها به چند نوع تقسیم می‌گردند.
!((بافت پوششی ساده))
این اف فقط از یک ردیف سلول پوششی تشکیل شده و بر اساس شکل سلولهای شرکت کننده در ساختمان آنها به سه دسته سنگفرشی ، مکعبی و منشوری یا استوانه‌ای تقسیم می‌شود.
!!بافت پوششی سنگفرشی ساده
این نوع ای تلیوم از یک ردیف ((سلول)) پهن ساخته شده است که هسته آنها در مقاطع نیم رخ به صورت دوکی و خوابیده ملاحظه می‌گردد. ((بافت سنگفرشی اه)) در ((کیسه‌ هوایی ریه|کیسه‌های هوایی ریه‌ها)) ، ((کپس ومن|دیواره کپسول بومن کلیه)) دیده می‌شود. پوشش داخلی رگهای خونی و ~~red:پرده‌های سروزی~~ نیز از این نوع ات می‌باشد ه ر ور رگهای نوتلیوم و درورد پرده‌های سروزی ، ~~red:مزوتلیوم~~ نامیده می‌شود.
+
||لایه پوشاننده سطوح خارجی و داخلی بدن را بافت پوششی (اپیتلیوم) می‌نامند. بافتهای پوششی عهدهدار وظایف و اعمال مختلفی نظیر ~~green:حفاظت~~ ، ~~green:جذب~~ و ~~green:ترشح~~ می‌باشند.||
!اطلاعات اولیه
هر
بافت مجموعه‌ای از سلولهای تخصص یافته می‌باشد که کار معینی را انجام می‌دهند. بافتهای بدن به 4 دسته اصلی به نامهای پوششی ، ((بافت همبند)) یا پیوندی ، ((بافت ماهیچه‌ای|بافت عضلانی)) و ((بافت عصبی)) تقسیم می‌گردند. ((غضروف|بافت غضروفی)) ، ((بافت استخوانی)) و ((بافت خون|بافت خونی)) ، بافتهای همبند تخصص یافته محسوب می‌شوند. شکل سلولها و تعداد لایه‌های تشکیل دهنده ات وشی در ارگانهای مختلف بر حسب وظیفه‌ای که انجام می‌دهند متفاوت می‌باشند. بافتهای پوششی بر اساس تعداد لایه‌های سلولی تشکیل دهنده آنها به دو دسته ساده و مطبق تقسیم می‌شوند که هر کدام از آنها نیز بنا به شکل سلولهای تشکیل دهنده آنها به چند نوع تقسیم می‌گردند.

::{picture=Epi.5.JPG}::مکعبی ساده


!بافت پوششی ساده
بافت پوششی اه فقط از یک ردیف سلول پوششی تشکیل شده و بر اساس شکل سلولهای شرکت کننده در ساختمان آنها سه دسته می‌باشد.
!!بافت پوششی سنگفرشی
این نوع بات از ردیف سلول پهن ساخته شده که هسته آنها در مقاطع نیمرخ به صورت دوکی و خوابیده ملاحظه می‌گردد. این اف در ((ریه|کیسه‌های هوایی ریه)) و ((ساختا نفون|دیواره کپسول بومن)) در ((کلیه)) دیده می‌شود. پوشش داخلی رگهای خونی و پرده‌های سروزی نیز از نوع گری د هستند.
 !!بافت پوششی مکعبی ساده !!بافت پوششی مکعبی ساده
-این نوع اپی تلیوم از سلولهای مکعبی با هسته گرد و مرکزی تشکیل شده است. ((غدد ترشحی|مجاری غدد ترشحی)) این اپی تلیوم مفروش شده‌اند. +این نوع اپیتلیوم از سلولهای مکعبی با هسته گرد و مرکزی تشکیل شده است. مجاری غدد ترشحی ویله این نوع اپیتلیوم ، مفروش شده‌اند.
 !!بافت پوششی منشوری یا استوانه‌ای ساده !!بافت پوششی منشوری یا استوانه‌ای ساده
-این نوع پوشش از سلولهای بلند استوانه‌ای یا منشوری تشکیل شده که هسته آنها به صورت دوکی و قائم و عمود بر قاعده سلول قرار گرفته‌اند. ((معده|دیواره معده)) و ((روده|روده‌ه)) از این نوع ای تیوم پوشیده شده ات. +این نوع پوشش از سلولهای بلند استوانه‌ای یا منشوری تشکیل شده که هسته آنها به صورت دوکی و عمود بر قاعده سلول قرار گرفته‌اند. ((ساختمان معده|دیواره معده)) ، ((روده‌ کوچک)) و ((روده زرگ)) از این نوع بات وششی پوشیده شدهان.
 !بافت پوششی مطبق !بافت پوششی مطبق
-((بافت پوششی مطبق)) از چند ردیف سلول که به صورت طبقه طبقه روی هم قرار گرفته‌اند، تشکیل شده است. بافت پوششی مطبق بر اساس شکل سلولهای سطحی د ب دسته سنگفرش مکبی استوانه‌ای تقسیم می‌گردد.
!!بافت پوششی سنگفرش مطبق
در این نوع ای لوم سلولهای سطحی از نوع سنگفرشی و پهن ، بقیه سلولها از نوع چند وجهی و عمیق ترین لایه از نوع استوانه‌ای بلند یا کوتاه می‌باشد که به نام طبقه قاعده‌ای یا ~~red:بازال~~ نیز نامیده می‌شود. در اپی تیوم سنگشی مطبق اگ طحی ترین لایه‌ها مانند ((پوست)) ز سلولها شاخی شد باشند، آن را سنگفرشی طب شاخی شده می‌نامند. در غیر ای صوت به سنگرشی مطبق غیر شاخی موسوم است مانند ((مری|وشش مری)) و ((وژن)).
+بافت پوششی مطبق از چند ردیف سلول که به صورت طبقه - طبقه روی هم قرار گرفته‌اند تشکیل شده است. و بر اساس شکل ظاهری سلولهای سطحی د بدی می‌د.

::{picture=Epi.1.JPG}::سنگفرشی مب />
/>
/>
!!بافت پوششی سنگفرشی مطبق
در این نوع بات ، سلولهای سطحی از نوع سنگفرشی و پهن و بقیه از نوع چند وجهی و عمقیترین لایه از نوع استوانه‌ای بلند یا کوتاه می‌باشد که به نام طبقه قاعده‌ای نامیده می‌شود. ای ن باف ر ((پوست)) ، ((ری|شش مری)) ((وژن|وشش واژن)) دید می‌شو.
 !!بافت پوششی مکعبی مطبق !!بافت پوششی مکعبی مطبق
-این نوع ای تلیوم از دو یا چند ردیف سلول مکعبی تشکیل ه است. مجاری دفعی بزرگ در غدد مترشحه از این ای تلیوم پوشیده‌اند.
!!بافت پوششی استوانه ای مطبق
اپی تلیومی است که سلولهای عمقی ن از نوع چند وجهی و مکعبی و سلولهای سطحی آن از نوع منشوری هستند. این نوع ای تلیوم محدود به نواحی معینی مانند ((گوش|گوش ملتحمه)) ، ((پوشش اپی گلوت)) ، پوشش کام نرم در سطح رویه حفره بینی و مجاری دفعی بزرگ در برخی غدد می‌باشد.
+این نوع بات از دو یا چند ردیف سلول مکعبی تشکیل یفه است. مجاری دفعی بزرگ در غدد مترشحه از این نوع بات پوشیده شده‌اند.
!!بافت پوشش استوانهای مطبق
لولهای عمقی ین بافت از نوع چند وجهی و مکعبی و سلولهای سطحی آن منشوری است. این نوع بات محدود به نواحی معین مانند پوشش ((اپیگلوت)) ، پوشش کام نرم در سطح رو به ((آناتومی بینی|حفره بینی)) و مجاری دفعی بزرگ در برخی غدد می‌باشد.
 !!بافت پوششی مطبق کاذب !!بافت پوششی مطبق کاذب
-دراین نوع اپی تلیوم ، فقط یک ردیف سلول بر روی غشای پایه قرار می‌گیرد. ولی به علت کوتاه و بلند بودن سلولها ، ((هسته|هسته‌ها)) در سطوح مختلف دیده شده و چنین به نظر می‌رسد که اپی تلیوم از چند ردیف سلول تشکیل شده است. به همین دلیل آن را مطبق کاذب می‌نامند. اپی تلیوم مطبق کاذب در مجاری تنفسی به صورت مژکدار دیده می‌شود. +دراین نوع اپی تلیوم ، فقط یک ردیف سلول بر روی غشای پایه قرار می‌گیرد. ولی به علت کوتاه و بلند بودن سلولها ، ((هسته سلول|هسته‌ها)) در سطوح مختلف دیده شده و چنین به نظر می‌رسد که اپی تلیوم از چند ردیف سلول تشکیل شده است. به همین دلیل آن را مطبق کاذب می‌نامند. اپی تلیوم مطبق کاذب در مجاری تنفسی به صورت مژکدار دیده می‌شود.

::{picture=Epi.4.JPG}::سنگفرشی تغییر یافته

 !!بافت پوششی متغیر !!بافت پوششی متغیر
 این نوع اپی تلیوم که منحصر به مجاری ادراری می‌باشد. پوشش مطبقی است که تعداد لایه‌ها و شکل سلولهای سطحی آن در حالت کشش و استراحت متفاوت دیده می‌شود. برای نمونه در ((مثانه)) خالی تعداد لایه‌های سلولی 4 تا 5 ردیف و سلولهای سطحی از نوع برجسته و مدورند. ولی در مثانه پر که تحت کشش قرار دارد تعداد لایه‌ها به 2 تا 3 ردیف کاهش یافته و سلولهای سطحی نیز پهن دیده می‌شوند. این نوع اپی تلیوم که منحصر به مجاری ادراری می‌باشد. پوشش مطبقی است که تعداد لایه‌ها و شکل سلولهای سطحی آن در حالت کشش و استراحت متفاوت دیده می‌شود. برای نمونه در ((مثانه)) خالی تعداد لایه‌های سلولی 4 تا 5 ردیف و سلولهای سطحی از نوع برجسته و مدورند. ولی در مثانه پر که تحت کشش قرار دارد تعداد لایه‌ها به 2 تا 3 ردیف کاهش یافته و سلولهای سطحی نیز پهن دیده می‌شوند.
 !تغییرات بافتهای پوششی !تغییرات بافتهای پوششی
-تحت برخی شرایط یک نوع بافت پوششی ممکن است به نوع دیگری تغییر یابد که این حالت را ~~red:متاپلازی~~ (Metaplasia) می‌نامند. مثلا بافت پوششی مطبق کاذب مژکدار ((مجاری تنفسی)) در افرادی که ((دخانیات)) استعم می‌کنند به سنگفرشی مطبق تبدیل می‌شود. این تغییر با برطرف شدن شرایط نامناسب و یا درمان قابل برگشت می‌باشد. بافتهای پوششی ممکن است بطور غیر طبیعی ولی کنترل شده تکثیر یابند که این حالت را ~~red:دیسپلازی~~ می‌نامند که می‌تواند مقدمه‌ای برای پیدایش ((سرطان)) در بافت باشد.
!اختصاصات سطوح سلولهای پوششی
با تجم س بعدی سوله ه ساگی می‌تون دریافت که ه سلول همنن مکعب دارای 6 سطح می‌باشد. شامل یک ح اس یک سطح عده‌ای و چهار سطح انی می‌اشد. سطوح مخل ا وه ه ویفه‌ی ک عهد ار می‌باشند، ویژگیهای خاصی پیدا کرده‌اند. در سطوح ا بر آمدگیهای ریز و انگشت مانندی را می‌وان ی که ا توجه ه ساختمانشان به سه دست میکرویلی ، مژه و مژه ثات قسیم مود. میکرو یی در پوشش ((روده باریک)) و ((ژه)) د جاری نی و ی ر ((ستمان ر|لوله‌های رحمی)) دیده می‌شود. مژه ثابت نی در پوشش مجرای اپی یدیم (از مجاری منی بر بیضه) دیده می‌شود.

از ویژگیهای اساسی سلولهای اپی لیال خاصیت چسبندگی آنها به سلولهای مجاور می‌باشد ا تواد به ور ایه یکاره‌ای سط فرات ل را رو کند. او ال بین سلولی ارتنا اتصال مک (مثلا (())) ، اتصال کمربندی ، اتصال دسموزوم ، اتصال سوراخ دار. س قاعه‌ای وهای پوششی و اق ویگی اب احه است و سلولهای پوششی ر قاد ود بر وی لای‌ای ب ا یه پایه قرار می‌یرد که اصا لوهای پوششی ر ه ((بات همن)) زیرین فرام می‌سازد.
!((بافت پوششی غده‌ای))
طرز تشکیل غدد در مرحله جنین به ین ترتیب است که در محل تشکیل غده ، سلولهای طبقه قاعده‌ای تکثیر یافته و به صورت جوانه‌ای به بافت زیرین خود نفوذ می‌نمایند که قسمت انتهایی آن از متسع شدن ناحیه مترشحه غده را بوجود می‌آورد. در غدد مترشحه خارجی ساقه اتصالی کانالیزه شده و مجرای ترشحی را بوجود می‌آورد که ترشحات غده را به سطح اپی تلیوم هدایت می‌کند. در غدد مترشحه داخلی ساقه اتصالی تحلیل می‌ر و ارتباط غده تشکیل شده با اپی تلیوم از بین می‌رود. در این نوع غدد ترشحات از طریق ((خون)) به قسمتهای مورد نظر حمل می‌گردد.
+تحت برخی شرایط یک نوع بافت پوششی ممکن است به نوع دیگری تغییر یابد، که این حالت را ~~green:متاپلازی (Metaplasia)~~ می‌نامند. مثلا بافت پوششی مطبق کاذب مژکدار مجاری تنفسی در افرادی که دخانیات مر می‌کنند به سنگفرشی مطبق تبدیل می‌شود. این تغییر با برطرف شدن شرایط نامناسب و یا درمان ، قابل برگشت می‌باشد. بافتهای پوششی ممکن است بطور غیر طبیعی ولی کنترل شده تکثیر یابند که این حالت را ~~green:دیسپلازی (dysplasia)~~ می‌نامند که مقدمه‌ای بر پیدایش ((سرطان)) در بافت می‌باشد.

::{picture=Epi.6.JPG}::منشوری ساده


!اختصاصات سطوح راسی سلولهای پوششی
به ج چد و اتنا س راسی به سطحی گفته می‌شود که ماس ا حه وسطی رگانهی وخلی ار د. هرین ویژگیهای این سطح پیای برآمدگیهای ریز و انگشت مانند در ن ت که ه سته هستد. ~~green:میکروویلیها~~ زوای سیار ری به طول 1 - 0.5 میکرومتر ستد که در پوشش روده باریک و وله‌های نزدیک کلیه ویفه ازایش جذب مواد را ر عهده دارند. ~~green:ژه‌ه~~ زوایدی به طول 10 - 5 یکومر هسن که بیشتر در مجاری فسی و لوله‌های رحم دیده می‌شوند. ~~green:مژه‌های ثابت~~ از نظر ساختمانی بیه میکروویلیها هستند و در پوشش مجرای اپییدیم (از مجاری منیبر بیضه) دیده می‌شوند. />!اختصاصات سطوح جانبی سلولهای پوششی />از ویژگیهای سلولهای پوشی خاصیت چسبندگی آنها به سلولهای مجاور خود می‌باشد. شای لولهای ششی در همه جا با هم وش نخوره‌اند فضایی در حدد 20 - 15 نانومتر آها را از هم جدا میکند. این ا ر بافتهای زه وسیل ((گلیکوپروتئینها)) ((روئوگلیکانا)) یون کلیم پ می‌و. امل یگ بهم چسبیدن سلولهای مور ، چهار ساختمان ویژه می‌اد که به اتصالات بین سلولی مووم هستند. ک شامل ~~green:ا مک~~ ، ~~green:اتصال کمربندی~~ ، ~~green:دسموزوم~~ ی پلاک اتصال و ~~green:اتصال سوراخدار~~ می‌باشد.

::{picture=Epi.2.JPG}::سنگفی مکعبی


!عرو
ق و اعاب ات پوششی
با
تهای پوششی ن عروق ستند و تغذیه آنها از طریق نتشار صورت میرد. در مورد عصب‌گیری باتهای پوششی ، در اکثر باتها شاخ اتهایی ((اعصاب حی)) پس از عبور از غشای پایه به حد فاصل سلولهای پوششی نفوذ می‌کند.
!
تجدید و ترمیم بافتهای پوششی
سلولهای بافت پوششی مر موی داند طور مداوم سلولهای از بین رفته وسیله سلولهای جدید جایگزی میشوند. در بافتهای پوششی مطب ، عدتا سولهای بقه قاعده‌ای ی بازال که بر روی غشای پایه قرار دارند تقسیم می‌شون و سلولهای ریخت شده را ایگزی می‌کنن. در اپی‌تلیوهای ساده مانند پوشش لوله‌های گوار سلولهای تمایز نشده مینی پ از تکثیر و تمایز ، سلولهای از بین رفته را جایگزی می‌نمایند.

::{picture=Epi.3.JPG}::سنگفرشی منشوری


!بافت پوشش غده‌ای
طرز تشکیل غدد در مرحله جنینی بین ترتیب است که در محل تشکل غده ، سلولهای طبقه قاعده‌ای تکثیر یافته و به صورت جوانه‌ای به ~~green:بافت مزانشیم~~ زیرین خود نفوذ می‌نماید که قسمت انتهایی آن پس از متسع شدن، ناحیه مترشحه غده را بوجود می‌آورد. در غدد مترشحه خارج ساقه اتصالی کانالیزه شده و مجرای ترشحی را بوجود می‌آورد که ترشحات غده را به سطح اپیتلیوم هدایت می‌کند. در غدد مترشحه داخل ساقه اتصالی تحلیل ره و ارتباط غده تشکیل شده با اپیتلیوم از بین می‌رود و در این نوع غدد ترشحات از طریق خون به قسمتهای مورد نظر حمل می‌گردد. غده‌ها از نظر نحوه ترشح شامل غدد مروکرین مانند ((لوزوالمعده|پانکراس)) ، غدد آپوکرین مانند ((غدد عرق)) و هولوکرین مانند ((بافت چربی|غدد چربی)) در پوست ، می‌باشند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((بافت پوشی س))
*((بافت پوی ))
*((بافت پوششی غدای))
*((بافت نگفی ا))
*((بافت همبند))
*((وش اپی گل))
*((ول))
*((کپول ون))


+*((بافت سانی))
*((بافت چی)) />*((با ن))
*((بافت شاسی))
*((بافت ی)) />*((اف عضانی))
*((بافت همبند))
*((ووالده))
*((دد عر))
*((ضو))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 07 مهر 1384 [11:50 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 پنج شنبه 07 مهر 1384 [11:48 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [16:43 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 اسفند 1383 [21:58 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [10:46 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..