منو
 کاربر Online
388 کاربر online
تاریخچه ی: بافت پوششی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-5Lines: 1-160
-ای ا سطح بدن و تمام حفره ها و لوله های دا بدن، م: ((مده))، ((رو))، و دا دالی رگها را پوشانده است. م الی آن در ((پوست))، افت بدن و در ((روده))، ب واد ایی است. در بی نوای ف از یک ردیف ((سو)) و در نوای ی از چندین ردیف سلول، که روی هم قرار گرفته اند، دست شه است. بین سلولهای ن ماده بین سوی یی کم ات در بعی نا الا وجود ندارد.
بافت پوشش ماف دهان در چندین ردیف قرار دارد.
در بافت پوششی روه که سلولها در یک ردیف هستند ولی در یک سطح اف نبود، بلکه سط تشکیل دهنده نها برستیها و رورفتگیهای راوان دارد. که رنگ روشن تر دارند سلولهای ترشحی هستند، یعنی موادی را برای ((هم)) غا ترشح می نند. ((بافت همبند)) در زیر بافت پوششی قرار دارد.

+
||ل
ای پوانه سطوح خارجی و داخلی بدن را بافت پوششی (اپی‌تلیوم) می‌نامند. بافتهای پوششی عهده‌دار وظایف و اعمال مختلفی نظیر ~~green:حفاظت~~ ، ~~green:جذب~~ و ~~green:ترشح~~ می‌باشند.||
!اطلاعات اولی
ه
هر بافت مجموعه‌ای از سلولهای تخصص یافته می‌باشد که کار معینی را انجام می‌دهند. بافای بدن ه 4 دسته اصل به نامهی وششی ، ((بافت همند)) یا پیوندی ، ((بافت ماهیچه‌ای|بافت عضلانی)) و ((افت عصب)) تقسیم می‌گردند. ((غضروف|ات غضروفی)) ، ((بافت استخوانی)) و ((افت خون|بافت خونی)) ، بافتهای همبند تخصص یافه محسوب می‌شوند. شکل سلولها و عداد لایه‌های تشکیل دهنده بافت پوششی در ارگانهای مختلف بر حسب وظیفه‌ای که انجام می‌دهند متفاوت می‌باشند. بافتهای پوششی بر اساس تعداد لایه‌های سلولی تشکیل دهنده آنها به دو دسته اده و مطب تقسیم می‌شوند که هر کدام ز آنها نیز بنا به شکل سلولهای تشکیل دهنده آنها به چن نوع تقسیم می‌ردند.

::{picture=Epi.5.JPG}::مکعبی ساده


!بافت
پوششی ساده
باف
ت پوش ساد فق از یک ردیف لول پوششی تشکیل شده و بر اساس شکل سلولهای شرکت کننده در ساختمان نها سه دسته می‌باشد.
!!بافت پ
وششی سنگفرشی
این نوع بافت از ردیف سلول پهن ساخته شده که هسته آنها در مقاطع نیمرخ به صورت دوکی و خوابیده ملاحظه می‌گردد. این بافت
در ((ریه|کیسه‌های هوایی ریه)) و ((ساختمان نفرون|دیواره کپسول بومن)) ر ((کله)) یه می‌شود. پوشش داخلی رگهای خونی و پرده‌های سروزی نیز از نوع سنگفرشی ساده هستند.
!!
بافت وششی مکعبی ساده />ین نو اپی‌تلیوم از سلولهای مکعبی با هسته گرد و مرکزی تشکیل شده است. مجاری غدد ترشحی بویله ین نوع اپی‌لیوم ، مفر شده‌اند.
!!بافت پوششی منشوری یا استوانه‌ای ساده
این نوع پوشش
از سلولهای بلند استوانه‌ای یا منشوری تشکیل شده که هسته آنها به صورت دوکی و عمود بر قاعده سلول قرار گرفته‌اند. ((ساختان معده|دیوار معده)) ، ((روده‌ کوچک)) و ((روده بزرگ)) از این نوع باف پوششی پویه ده‌اند.
!بافت پوششی مطبق
بافت پوششی مطبق
از چند ردیف سلول که به صورت طبقه - طبقه روی هم قرار گرفتهاند شکل شده ست. و بر اساس شکل اهری سلولهای سطحی دسته بندی می‌شود.

::{picture=Epi.1.JPG}::سنگفرشی مطبق


!!بافت پوشش
ی سنگفرشی مطبق
در این نوع بافت ،
سلولهای طحی از نوع سنگفرشی و پهن و بقیه از نوع چند وجهی و عمقی‌ترین لایه از نوع استوانه‌ای بلند یا کوتاه می‌باشد که به نام طبقه قاعده‌ای نامیده می‌شود. این نوع بافت در ((پوست)) ، ((ری|پوشش ری)) و ((وژن|پوشش واژن)) دید می‌شود.
!!بافت پوششی م
کعبی مطبق />این نو بافت از دو یا چند ردیف سلول مکعبی تشکیل یافته است. مجاری دفعی زرگ در غدد مترشحه از این نع باف پوشیده شده‌ان.
!!بافت پوشش استوانه‌ای مطبق
لولهای عقی این بافت از نوع چند وجهی و مکعبی و سلولهای سطحی آن منشوری است. این نوع بافت محدود به نواحی معین مانند پوشش ((اپی‌گلوت)) ، پوشش کام نرم در سطح رو به ((آناتومی بینی|حفره بینی)) و مجاری دفعی بزرگ در برخی غدد می‌باشد.
!!بافت پوششی مبق کاذب
دراین نوع اپی تلیوم ،
فق یک ردیف سلول بر روی غشای پایه قرار می‌گیرد. ولی به علت کوتاه و بلند بودن سلولها ، ((هسته سلول|هسته‌ها)) در سطوح مختلف دیده شده و چنین به نظر می‌رسد که اپی تیوم از ند ردیف سلول تشکیل شده است. به همین دلیل آن را مطبق کاذب می‌نامند. اپی تلیوم مطبق کاذب در مجاری تنفسی به صورت مژکدار دیده می‌شود. />
::{picture=Epi.4.JPG}::نفرشی تغییر یافته


!!
بافت پوششی متغیر
این ن
و اپی تلیوم که منحصر به مجاری ادراری می‌باشد. پوشش مطبقی است که تعداد لایه‌ها و شکل سلولهای سطحی آن در حالت کشش و استراحت متفاوت دیده می‌شود. برای نمونه در ((مثانه)) خالی تعداد لایه‌های سلولی 4 تا 5 ردیف و سلولهای سطحی از نوع برجسته و مدورند. ولی در مثانه پر که تحت کشش قرار دارد تعداد لایه‌ها به 2 تا 3 ردیف کاهش یافته و سلولهای سطحی نی پهن دیده می‌شوند.
!تغییرات ب
افتهای پوششی
تحت برخی شرایط یک
نوع بافت پوششی ممکن است به نوع ی تغییر یابد، که این حالت را ~~green:متاپلازی (Metaplasia)~~ می‌نامند. مثلا بافت پوششی مطبق کاذب مژکدار مجاری تنفسی در افرادی که دخانیات مصرف می‌کنند به سنگفرشی مطق تبدیل می‌شود. این تغییر با برطرف شدن شرایط نامناسب و یا درمان ، قابل برگشت می‌باشد. بافتهای پوششی ممکن است بطور غیر طبیعی ولی کنترل شده تکثیر یابند که ین حالت را ~~green:دیسپلازی (dysplasia)~~ می‌نامند که مقدمه‌ای بر پیایش ((سرطان)) در بافت می‌باش.

::{picture=Epi.6.JPG}::منشوری ساده


!
اختصاصات سطوح راسی سولهای پوششی
به جز چند مو
رد استثنا ، سطح راسی به سطحی گفته می‌شود که در تماس با حفره وسطی ارگانهای توخالی قرار دارد. از مهمترین ویژگیهای ای سطح پیدایش برآمدگیهای ریز و انگشت مانند در آن است که سه دسته هستند. ~~green:میکروویلیها~~ زواید بسیار ریز به طول 1 - 0.5 میکرومتر هستند که در پوشش روده باریک و لوله‌های نزدی کلیه وظیفه افزایش جذب موا را بر عهده دارند. ~~green:مژه‌ها~~ زوایدی به طول 10 - 5 میکرومتر هستند که بیشتر در مجاری تنفسی و لوله‌های رحم دیده می‌شوند. ~~green:مژه‌های ثابت~~ از نظر ساختمانی شبیه میکروویلیها هستند و در پوشش مجرای اپی‌دیدیم (از مجاری منی‌بر بیضه) دیده می‌شوند.
!اختصاصات سطوح جانبی
سلولهای پوششی
از ویژگیهای سلولهای پوششی خاصی
ت چسبندگی آنها به سلولهای مجاور خود می‌باشد. غشای سلولهای پوششی در همه جا با هم جوش نخورده‌اند و فضایی در حدود 20 - 15 نانومتر آنها را از هم جدا می‌کند. این فضا در بافتهای زنده بوسیله ((گلیکوپروتئینه)) و ((پروتئولیکنها)) و ون کلسیم پر می‌شود. عال دیگر بهم سبیدن سلولهای مجاور ، چهار ساختمان ویژه می‌باشد که به اتصالات بین سلولی موسوم هستند. که شامل ~~green:اتصال محکم~~ ، ~~green:اتصال کمربندی~~ ، ~~green:دسموزوم~~ یا پلاک اتصالی و ~~green:اتصال سوراخدار~~ می‌باشد.

::{picture=Epi.2.JPG}::سنگفرشی مکعبی


!عروق و
اعصاب بافت پوششی />بافتهی پوششی بدون عروق هستند و تغذیه آنها از طریق انتشار صورت می‌گیرد. در مورد عصب‌گیری بافتهای پوششی ، در اکثر بافتها شاخه انتهایی ((اعصاب حسی)) پس از عبور از غای پایه به حد فاصل سلولهای پوششی نفوذ می‌کند.
!تجدید و
ترمیم بافتهای پوششی
سلولهای بافت پوششی عمر م
حدودی دارند و بطور مداوم سلولهای از بین رفته بوسیله سلولهای جدید جایزین می‌شوند. در بافتهای پوششی مطبق ، عمدتا سلولهای طبقه قاعده‌ای یا بازال که بر روی غشای پایه قرار دارند تقسیم می‌شوند و سلولهای ریخته شده را جایگزین می‌کنند. در اپی‌تلیومهای ساده مانند پوشش لوله‌های گوارش ، سلولهای متمایز نشده معینی پس از تکثیر و تمایز ، سلولهای از بین فته را جایزین می‌نمایند.

::{picture=Epi.3.JPG}::سنگفرشی منشوری


!بافت پوشش غده‌ای
طر
ز تشکیل غدد در مرحله جنینی بدین ترتیب است که در محل تشکل غده ، سلولهای طبقه قاعده‌ای تکثیر یافته و به صورت جوانه‌ای به ~~green:بافت مزانشیم~~ زیرین خود نفوذ می‌نماید که قسمت انتهایی آن پس از متسع شدن، ناحیه مترشحه غده را بوجود می‌آورد. در غدد مترشحه خارجی ، ساقه اتصالی کانالیزه شده و مجرای ترشحی را بوجود می‌آورد که ترشحات غده را به سطح اپی‌تلیوم هدایت می‌کند. در غدد مترشحه داخلی ، ساقه اتصالی تحلیل رفته و ارتباط غده تشکیل شده با اپی‌تلیوم از بین می‌رود و در این نوع غدد ترشحات از طریق خون به قسمتهای مورد نظر حمل می‌گردد. غده‌ها از نظر نحوه ترشح شامل غدد مروکرین مانند ((لوزوالمعده|پانکراس)) ، غدد آپوکرین مانند ((غدد عرق)) و هولوکرین مانند ((بافت چربی|غدد چربی)) در پوست ، می‌باشند.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((بافت استخوانی))
*((بافت چربی))
*((بافت خون))
*((بافت شناسی))
*((بافت عصبی))
*((بافت عضلانی))
*((بافت همبند))
*((لوزوالمعده))
*((غدد عرق))
*((غضروف))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 07 مهر 1384 [11:50 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 پنج شنبه 07 مهر 1384 [11:48 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [16:43 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 اسفند 1383 [21:58 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [10:46 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..