/>

    
 منو
 کاربر Online
622 کاربر online
تاریخچه ی: بافت ماهیچه‌ای

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-50Lines: 1-49
-||بافت ماهیچه‌ای بافتی که از تییر یافتن ((باف یودی)) ا می‌شود. ماهیچه‌ها در انجام حرکات بدن به جاندارن کمک می‌کنند. جانداران برای ماهیچه‌های خود تکیه گاهی دارند که این تکیه گاه ((اسکلت)) نام دارد و در مجموع ماهیچه‌ها و اسکلت حرکات جاندارن را کنترل می‌کنند. بافت ماهیچه‌ای از سلولهای ماهیچه‌ای تشکیل شده است که برای انقباض تخصیص یافته‌اند.

ماهیچه‌ها وسیله حرکت هستند. سلولهای ماهیچه‌ای معمولا طویل بوده و توسط بافت پیوندی به یکدیگر متصلند و ماهیچه‌های بدن را تشکیل می‌دهند. یکی از اختصاصات عمده سلولهای ماهیچه بافت ماهیچه‌ای این است که در ((سیتوپلاسم)) این سلولها رشته‌های منقبض شونده‌ای بوجود آورده‌اند و انقباض و انبساط آنها موجب انقباض و انبساط سلول ماهیچه‌ای و در نتیجه بافت ماهیچه‌ای می‌شود.|| />!اوع ماهیچه
!!ماهیچه صاف
مسئول حرکات غیر ارادی اندامهای داخل بدن است. این نوع ماهیچه‌ها در اطراف اندامهای داخلی مثل ((روده)) ، ((طحال)) ، رگهای بزرگ قرار دارند. تحت کنترل اراده نیست و انقباض آن نسبتا به کندی صورت می‌گیرد. ماهیچه صاف از تعدادی سلولهای دوکی شکل طویل ساخته شده است که برخلاف ماهیچه‌های مخطط در زیر ((میکروسکوپ)) منظره مخطط ندارند و در دیواره ((رگ خونی|رگهای خونی)) ، دستگاههای گوارشی مانند لوله گوارش و دستگاههای تنفسی و قاعده موها و یا ((مثانه)) و بسیاری از اندامهای دیگر قرار دارند. سلولهای این بافت تک هسته‌ای هستند.
!!بافت ماهیچه‌ای مخطط یا اسکلتی
این هیچه‌ها ارای هند و ا یک ((میکروسکوپ نوری)) ه کل مخطط ه وند. این میه‌ها که به استخوانهای وها ، ها و ((ستو قرات)) چبید‌ا. در رکا پیچی و هماهنگ مل راه رفتن و نشستن دخال دارند. این ماهیچه از رشتهای مایه‌ی ساخته ده ات. رشت ماهیی ه ورت ونه طویلی است که در آن ستههای معد و تارچهای قل اق وجد داد. ارچه ر طل ود ا خشهای تایک و وش درس ده‌اند.

ب
ه ین ماسبت ت‌هی ماهیچهی خطط در یر ((میکروسکوپ شطرنجی)) یا مطط ب نر می‌ند. رشته‌های ایه‌ای ر کنا هم قرار میگند و اصل بین ها بافت پیوندی پر می‌کند. مجموعه‌ای از رشته‌هی مهیچه‌ای در یک رد یونی حکم قر گرفته و ماهیچه قم یا اسکلتی را بجود می‌آورد. دنلهای مصوی به نم ((دپی)) ماهچه قمز را به استخوانها مل ی‌کند. ماهیچههای اسکلتی به شکلهای گوناگون مانند دوکی ، پهن ، نواری و حلقوی وجود دارند.
!!بافت
ماهیچه‌ای لبی
م
اهیچه قلب ا بیسای جهت شبی ماهیه مخطط می‌باشد ولی برای اقباضات غیر ارادی و ی‌وقفه ک برای پمپ کردن خون ضروریست ختصاص یافته ست ف شکیل دهنده ((قلب)) می‌باشد. /
>!ساختار و عملکرد ماهیچه />لکرد ماهیچه بانگر اندرکش دقیق بی ((اکتین)) و ((پوئین)) ضمیمه مهم ن ، ((میوزین)) ست. مطاله سلولهای مهچه مخطط دارای تشکیات نظمی ز رشتای اقای این و میوی میباشند اطلاعات مفیدی را ر ارتباط با چگونگی انقباض در هر س وع ماهیه ر اختیار م گاشته‌اند. />!ساختار یوین />ملکول میوزین و دو زنجیره نین یکا و دو جفت نیر بک مفوت است. زنجیره‌های سگین ه دور یکدیگر پیچ یورند در یک طرف دنباله‌ی بلند به طل 130 انومتر و ر طر دیگر دو کری بوجود می‌آورند. نجیره‌های ک به و طرف سرهای کروی متصل هستند. در میه دنباه‌های 300 تا 400 لکول میوزین در کنار یکدیگر رار می‌یرند و مجموعه‌ای را ه نام رشته‌های ضخیم جود می‌آورد.

بخش مرکزی رشت
ه‌ای ی ز دستجات ناهسوی دناله تشکی شده و فاقد سر می‌باشد در و طرف ین ناحیه سرها به صورت ماریچی بیرون می‌زنند. در ((میکوسکوپ الکترونی)) تصالات عرضی بی کتین و میوزین دیده می‌ود ک های میوین ر فواصل معین با رشته‌های اکتین اتصا رقار ی‌نماید سر میوزین دارای فایت ((ینوزین تی ات|ATP)) آزی است و این فعالیت تنها در حضر اکتین صرت می‌یرد. />!ساختار اکتی
رشت
ه‌های اکین که در تمام سلولهای یوکاریوتی به وفور یافت می‌شند از واحدهای پروتئینی روی ب نام اکتین تشکیل شده‌اند که ه صورت منظم به دنبال یکدیگر قار گرته‌اند. ن رشته‌ها در سلولهای مختلف ساختاری شابه ارد تنوع آنها به دلیل وجود پوتئینهای میمه آنهست. یکی از مهمترین پروتئینهای ضمیمه میوزین است که در عملکرد ماهیچه نقش دارد.
!عملکر ماهیچه مخطط
ماهیچه مخطط دارای سلولهایی به شکل استوانه و بسیار بزرگ به طول 1 تا 40 میلیمتر به پهنای 10 تا 50 میکرومتر است. هر ((سلول)) یک میوفیبر خوانده می‌شود واجد تعدادی زیادی رشته به نام ((میوفیبریل)) است. میوفیبریل از دو نوع رشته تشکیل شده است، رشته‌های ضخیم که از میوزین و رشته‌های نازک که از اکتین بوجود آمده‌اند. هر میوفیبریل از واحدهای تکراری ((سارکومر)) تشکیل شده است که هر سارکومر در حال استراحت حدود 2 میکرومتر درازا دارد. مجموعه سارکومرها در هر میوفیبریل به شکل نوارهای تیره و روشن متناوب دیده می‌شوند هر نوار روشن توسط نوار تیره باریکی به نام صفه Z به دو نیم تقسیم می‌شود. در حقیقت فاصله بین دو صفحه Z همان سارکومر است.

در نوارهای روشن رشته‌های اکتین وجود دارند و در نوارهای تیره رشته‌های اکتین و میوزین کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. در نوارهای تیره رشته‌های اکتین و میوزین به صورت متصل قرار گرفته‌اند و این اتصال از طریق سر ((میوزین)) صورت می‌گیرد. انرژی لازم برای انقباض ماهیچه از ((هیدرولیز)) ATP و با فعالیت ATP آزی سر میوزین تامین می‌گردد. هنگام انقباض سارکومرها کوتاه می‌شوند که این امر ماحصل در هم فرو رفتن رشته‌های میوزین و گذشتن آنها از کنار یکدیگر است. اندازه نوار تیره در این حالت ثابت می‌ماند در حالیکه نوار روشن کوتاه می‌شود.
!مراحل حرکت ملکول میوزین در طول رشته اکتین
!!اتصال
در ابتدا سر ملکول میوزین که به آن ATP متصل نیست به رشته اکتین محکم چسبیده و حالت انجماد وجود دارد. این حالت در ماهیچه‌ای که فعالانه منقبض می‌شود بسیار کوتاه است و سریعا در اثر ملکول ATP خاتمه می‌یابد. ضربه ایجاد می‌شود و سر میوزین رشته ((اکتین)) را به همراه خود به حرکت در می‌آورد. ضمن ضربه به ملکول ADP نیز رها می‌شود. پس از مراحل ذکر شده میوزین که فاقد ((نوکلئوتید)) است به آرایش اول برگشته و حالت انجماد بوجود آمده است. اکنون میوزین می‌تواند وارد یک چرخه انقباضی جدید شود.
!رها شدن
یک ملکول ATP به شکاف واقع در پشت سر ملکول میوزین ، جایی که از رشته اکتین دورتر است متصل می‌شود. جای گرفتن ATP در این شکاف باعث می‌شود که آرایش فضایی نواحی که به اکتین متصل می‌شوند، تغییر کند. نتیجه این امر سست شدن اتصال سر میوزین با اکتین است. در این حالت سر میوزین می‌تواند در طول رشته اکتین حرکت کند.
!جابه جا شدن
اتصال ATP به سر میوزین همچنین باعث القا فعالیت ATP آزی آن می‌شود. هیدرولیز ATP باعث تغییراتی در سر میوزین می‌شود که نتیجه آن حرکت سر در طول رشته اکتین و چسبیدن آن به نقطه جدیدی بر روی رشته اکتین است. ملکولهای ADP وp1 که در اثر ((هیدرولیز)) ایجاد شده‌اند متصل به سر میوزین باقی می‌مانند.
!ایجاد نیرو
اتصال ضعیف سر میوزین به یک نقطه جدید بر روی رشته اکتین باعث آزاد شدن Pi می‌شود. همزمان با آزاد شدن Pi اتصال میوزین با اکتین محکمتر می‌شود و نیرویی بوجود می‌آید که در نهایت ضربه ایجاد می‌کن
د.
+
||بافت ماهیچه‌ای یا بافت لنی (Muscular tissue) یکی از بافتهی اصلی بدن جانوران است. برای نامگذاری اجزای بافتهای عضلانی اغلب ا د کلمه ریشه‌ای __~~green:Myo~~__ و __~~green:Sarco~~__ ک هر دو به معنای ضله هستند اتاده می‌شود.|| />!اطلاعات اولیه
ماهیچه‌ها در انجام حرکات بدن به جاندارن کمک می‌کنند. جانداران برای ماهیچه‌های خود تکیه گاهی دارند که این تکیه گاه ((اسکلت بدن|اسکلت)) نام دارد و در مجموع ماهیچه‌ها و اسکلت حرکات جاندارن را کنترل می‌کنند. بافت ماهیچه‌ای از سلولهای ماهیچه‌ای تشکیل شده است که برای انقباض تخصیص یافته‌اند. ماهیچه‌ها وسیله حرکت هستند. سلولهای ماهیچه‌ای معمولا طویل بوده و توسط ((بافت همبند|بافت پیوندی)) به یکدیگر متصلند و ماهیچه‌های بدن را تشکیل می‌دهند. یکی از اختصاصات عمده سلولهای ماهیچه این است که در ((سیتوپلاسم)) این سلولها ، رشته‌های منقبض شونده‌ای وجود دارد و انقباض و انبساط آنها موجب انقباض و انبساط سلول ماهیچه‌ای و در نتیجه بافت ماهیچه‌ای می‌شود. با ماهیچه‌ای به سه دسته عضله تقسیم بندی می‌شود.
{img src=img/daneshnameh_up/f/fb/smooth muscle.jpg}

!ماهیچه صاف
مسئول حرکات غیر ارادی اندامهای داخل بدن است. این نوع ماهیچه‌ها در اطراف اندامهای داخلی مثل ((روده کوچک|روده)) ، ((طحال)) ، ((رگ|رگهای بزرگ)) قرار دارند. تحت کنترل اراده نیست و انقباض آن نسبتا به کندی صورت می‌گیرد. ماهیچه صاف از تعدادی سلولهای دوکی شکل طویل ساخته شده است که برخلاف ماهیچه‌های مخطط در زیر ((میکروسکوپ نوری|میکروسکوپ)) منظره مخطط ندارند و در دیواره رگهای خونی ، ((دستگاه گوارشی)) مانند لوله گوارش و ((دستگاه تنفسی)) و قاعده موها و یا ((مثانه)) و بسیاری از اندامهای دیگر قرار دارند. سلولهای این بافت تک هسته‌ای هستند.
!ماهیچه مخطط
این و عضله را به خاطر داشتن نوارهای یره و ون (د زیر میکروسکوپ) له مخطط ، ه عت چسبیه بودن نها به ((استخوان|اوانها)) ، ه اسکلتی و ب جت کد رای ها ضلات اادی می‌امن که ویفه ای ای و ضله رکت کات بدن یباد. لوهای له چو ا هم پ عدا یای لو سنده عضای (__~~green:میبلاست~~__) و می‌ید سیا بن می‌شند و رشته‌های عضای ی نامیه می‌وند. گروای ولهای لانی را که از تادی سو وزی م هر گروه کی می‌گردد ده مموه هه را باهم ل می‌نامند. این ماهیچه‌ا اای هتند و با یک ((یکروکپ نوری)) ه کل یده می‌شوند.

ی ماهیچهها ک ب استونهی اوها ، راها ((ت قا)) بی‌اند در رکات پیچیده ماهنگ مل اه رن و نن دات ر. ته‌های هیچی در کنا ه رر گیرند و فو بین نها ((بفت همند|بات یوندی)) ر می‌ند. مجموعه‌ای ا رشته‌های میه‌ای یک ده یون ک قرار رفه و مایچه قرمز ی اسکلتی ا بود می‌ورد. دله‌های موصی به نا ((ری)) ماهی قرمز را ((ت|استخوانها)) تص می‌ند. ماهیه‌های اکلتی به شکهای گوناو مانند __~~green:وکی~~__ __~~green:هن~~__ ، __~~green:نواری~~__ __~~green:وی~~__ وجود ان. />

/> dir align = left> />
/>{img src=img/daneshnameh_up/5/54/mus.1.JPG}

!عملکرد ماهیچه مخطط
ماهیچه مخطط دارای سلولهایی به شکل استوانه و بسیار بزرگ به طول 1 تا 40 میلیمتر به پهنای 10 تا 50 میکرومتر است. هر سلول یک __~~green:میوفیبر~~__ خوانده می‌شود واجد تعدادی زیادی رشته به نام __~~green:میوفیبریل~~__ است. میوفیبریل از دو نوع رشته تشکیل شده است، رشته‌های ضخیم که از میوزین و رشته‌های نازک که از ((اکتین)) بوجود آمده‌اند. هر میوفیبریل از واحدهای تکراری __~~green:سارکومر~~__ تشکیل شده است که هر سارکومر در حال استراحت حدود 2 میکرومتر درازا دارد. مجموعه سارکومرها در هر میوفیبریل به شکل نوارهای تیره و روشن متناوب دیده می‌شوند هر نوار روشن توسط نوار تیره باریکی به نام صفه Z به دو نیم تقسیم می‌شود. در حقیقت فاصله بین دو صفحه Z همان سارکومر است.

در نوارهای روشن رشته‌های اکتین وجود دارند و در نوارهای تیره رشته‌های اکتین و ((میوزین)) کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. در نوارهای تیره رشته‌های اکتین و میوزین به صورت متصل قرار گرفته‌اند و این اتصال از طریق سر میوزین صورت می‌گیرد. انرژی لازم برای انقباض ماهیچه از هیدرولیز ATP و با فعالیت ATP آزی سر میوزین تامین می‌گردد. هنگام انقباض سارکومرها کوتاه می‌شوند که این امر ماحصل در هم فرو رفتن رشته‌های میوزین و گذشتن آنها از کنار یکدیگر است. اندازه نوار تیره در این حالت ثابت می‌ماند در حالیکه نوار روشن کوتاه می‌شود.
 !انقباض ماهیچه !انقباض ماهیچه
-انقباض ماهیچه تحت تاثیر ((تحریک عصبی|تحریکات عصبی)) صورت می‌گیرد. آزاد شدن یون کلسیم از ((شبکه سارکوپلاسمی)) باعث شروع انقباض می‌شود. شبکه ساکوپلاسمی شبکه‌ای از غشاهای صاف است که میوفیبریلها را احاطه می‌کند. این شبکه مخزن یونهای کلسیم است. شبکه‌های سارکوپلاسمی شبیه به ((شبکه آندوپلاسمی)) است. با این تفاوت که در غشای سارکوپلاسمی ((پروتئین)) خاصی وجود دارد که ((کلسیم)) به آن متصل می‌شود تحریکات عصبی باعث تغییراتی در غشای پلاسمایی سلولهای ماهیچه‌ای می‌شود.

این تحریکات طی مراحلی بر شبکه سارکوپلاسمی تاثیر می‌گذارد که نتیجه آن باز شدن مجرای کلسیم موجود در شبکه سارکوپلاسمی و رها شدن یونهای کلسیم به درون ((سیتوزول)) است. افزایش ATP آز در سرهای میوزین و انقباض ماهیچه می‌گردد. وقتی تحریک عصبی قطع می‌شود فعالیت ATP آزی پمپ کلسیم در غشای سارکوپلاسمی، یونهای کلسیم را به داخل شبکه ساکوپلاسمی هدایت می‌کند و غلظت آن را در سیتوزول کاهش می‌دهد. نتیجه این فرآیند توقف فرآیند انقباض است.
!این نرژی ماهیچه
بع هایی تولی انری در ایه ((یدرات کربن|هیاتهای کربن)) ((ایهای چرب)) است. در ماهیچه‌هایی ک ((خون)) و ((کیژن)) کی دریات ی‌کنن، ((گوک)) بطو کال اکسید ده انرژی یاد ولی ی‌کد ام در هنام کبود اکسیژن ر ایچه گلوک به ((ی لاکیک)) تجزیه د مقدار کی اژی یجا می‌کند که ر این وت ماهیچه ب ت دچار خستگی می‌شود. ر و فعلیت هیچه‌ای قر هی مهچه افزایش ی‌ید ون یشتری ه این اندم می‌سر و اکسیژ ام ری تامین ((انرژی مایای)) فاهم می‌آید.
!
تصال ماهیچه با استخان />ماهیچه‌ها مقم ا امه یافتن ((ات پیوی)) حی خد به ری ((تخان)) ب می‌چسبند. ای افت با رده ضریع روی استخوا در هم میآمید. نوع دیر اتصال توسط ((زردپی)) است. زردپی نوعی بافت یندی شته‌ای و سیار مک ست. هیچه یز تسط پرد‌ای هن بافت پیونی مراکم ب یکیگر مت می‌شوند.
!مل قال ایچه‌ه
وقی میچه‌ای قبض می‌ود موعیت یک استخوان را از محل ((مفصل)) ، نسبت به استون دیر ییر می‌هد. ر یشتر موارد یکی ا استخانا ثاب می‌مد. س لاز است ک هر اهیچه اقل و محل صال ساک و حرک داشته د. بیتر ماهیچه‌های ن ه وت گروهی و عک یکیگر مل می‌کند. ثلا اگر میه دو سر بازو استخوا ساعد روی بزو تا م‌کند یگر قادر به برگردانن ن یست و ماهیچه یی (سه سر پشت باز) ی این کا ا ام ه.

بد
ین رتیب ع اباض یکی با استراحت یا ((کشیدگی ضیگی مهیچه)) یگر و بعکس تام ا. همین ل توم مایچه‌ها رکات هماهنگ را در ب اعث می‌وند. ماهیه‌ه ماسب با نوع وفهی ک بر عهده داد ی در گونه‌های مختلفی ید می‌ند.
+انقباض ماهیچه تحت تاثیر ((تحریک عصبی|تحریکات عصبی)) صورت می‌گیرد. آزاد شدن یون کلسیم از ((شبکه آندوپلاسمی|شبکه سارکوپلاسمی)) باعث شروع انقباض می‌شود. شبکه ساکوپلاسمی شبکه‌ای از غشاهای صاف است که میوفیبریلها را احاطه می‌کند. این شبکه مخزن یونهای کلسیم است. شبکه‌های سارکوپلاسمی شبیه به ((شبکه آندوپلاسمی)) است. با این تفاوت که در غشای سارکوپلاسمی ((پروتئین)) خاصی وجود دارد که ((کلسیم)) به آن متصل می‌شود تحریکات عصبی باعث تغییراتی در ((غشای سلولی|غشای پلاسمایی)) سلولهای ماهیچه‌ای می‌شود.

این تحریکات طی مراحلی بر شبکه سارکوپلاسمی تاثیر می‌گذارد که نتیجه آن باز شدن مجرای کلسیم موجود در شبکه سارکوپلاسمی و رها شدن یونهای کلسیم به درون ((سیتوزول)) است. افزایش ATP آز در سرهای میوزین و انقباض ماهیچه می‌گردد. وقتی تحریک عصبی قطع می‌شود فعالیت ATP آزی پمپ کلسیم در غشای سارکوپلاسمی، یونهای کلسیم را به داخل شبکه سارکوپلاسمی هدایت می‌کند و غلظت آن را در سیتوزول کاهش می‌دهد. نتیجه این فرآیند توقف فرآیند انقباض است. />{img src=img/daneshnameh_up/f/f1/heart muscle.jpg}

!ا ماهیچه‌ای قلبی
سهای تیل دنده ((لب|له قلب)) شاه لولهای ماهیچه خ د لی وای مدهای ا لولهای ع مطط دارن ک این اته به ح زی ات. هی مایچه لی سیا ککر از لولهی ماهیچه است. وهی عله لی یک دو ههای ند ک ست رشت نها د مرک سول را ار. مکانیسم انبا د ماهیچه قلبی مانند ماهیچه م ات. وهی ه لبی ی اب سی هتد و سلوهای آسی دیه قلبی توسط ((بافت بند)) ایگین می‌ن ه هی دی یبهای ویع یر قاب بر می‌باشد.
!!یستم ای
ه ب دو نیاز به تی بی ه ور ودکا نب می‌د ای ار اشی ملک سوهی ت یفته‌ای که تغییر سلولهای علنی اصل می‌شند کار نها توید ریک بای ربان لبی و هدیت ای یکا ه ((قل|مهی مت ب)) برای هماهنگی ض هلیزه و با می‌با. این ولهای تصص یاته اختمانهایی را بو می‌ورند ه ر موع یت هدایی را تکی می‌ند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((استخوان))
*((اسکلت))
*((اکتین))
*((انرژی مایچای))
*((بافت پیونی))
+*((بافت استخوانی))
*((اسکلت بدن))
*((بافت پوششی))
*((بافت خو
ن))
*((بات ربی)) />*((بات شاسی))
*((بافت صبی))
 *((بافت همبند)) *((بافت همبند))
-*((رگ خونی)) 
-*((زردپی)) 
-*((سیتوزول)) 
-*((شبکه سارکوپلاسمی)) 
 *((غضروف)) *((غضروف))
-*((کشیدگی عضله)) 
-*((مفصل)) 
-*((میوزین)) 
-*((میوفیبریل)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 09 آبان 1384 [01:53 ]   2   سمیه فارابی اصل      جاری 
 یکشنبه 18 اردیبهشت 1384 [06:23 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..