منو
 کاربر Online
618 کاربر online
تاریخچه ی: بافت شناسی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-17Lines: 1-52
-__بافت__ ات است ا تعداد یادی ((ل)) مبه ک ر کار هم قرا گفته اند کار مترکی را انجام می دهند. به نوان مال، ((استخوان|استخوانا)) ا بافت ستخانی، ((ماهیچه|ماهیچه ها)) از بافت ایه ای، و سطح حره های بدن، مثل دا و ینی، ا بافت پوششی دست ده اند. ((بات همبند)) بافتهای متل را ه هم و می کند یی ال ین دو افت غیر همن را ر یکن و به مین ت ن را بافت همبند ی امند.
فای بی سلولها را ماده ای یر زنه که توط وها ترشح می و ر میکند که ن را ((ماده بین سلولی)) می نامن. بی بافتها، مانند ((ات استوانی)) اده بین سلولی زیاد در ری مانند: ((بافت پوشی))، بسیار کم است. اده ین سوی بعی باا اوی ره های باریک سیا زیادی است در بی یر ب ورت مای، تعدادی ا آنها به ورت اه لاین و سرانام، د ار ای دیگر به و ماده ای بسیا سخت وجود دارد.

<center>
{picture=tissue.jpg}
center>

!اناع بافت:

بدن انسان بافتهای گوناگونی وجود دارد. در اینجا چند نمونه را شرح می دهیم.
+
||
بافت شناسی __~~green:(histology)~~__ قمی ا علوم تشریحی است که ساتمان میکوسکوپی اانهای متل بد را مو بحث ررسی رار می‌دهد.||
!
مقدمه
ه
ر باف مموعه‌ای از سلولهای تخصص یافته می‌باشد ک کار مینی را انجام میدهند. بافتهای دن به چهار دسته اصلی به نامهای ((بافت پوششی|پوششی)) ، ((بافت همبند|همبند)) یا پیوندی ، ((بافت مهیچه‌ای|عضلن)) و ((بافت عصبی|عصبی)) تقسیم می‌شوند. ((غضروف|بافتهای غضروفی)) ، ((بافت استخوانی|استخوانی)) ((بافت استخوانی|خونی)) بافهای همبند تخصص یافته مسوب می‌شوند. یادگیری جزئیات ساختانی رگانها و اعضا مختلف برای فهم فعالیت فیزیولویک و تغییرات پاتولوژیک آها ضروری است. بنابراین بافت شناسی نه تنها به عنوان علمی مستقل نمی‌تواند مطرح گردد بلکه بهتر است مرتبط با سایر شاخه‌های علم پزشی و به عوان یکی از پایه‌های اصلی علوم پایه پزشکی مورد توجه قرار گیرد. ابزار کار اصلی در زمینه بافت شاسی اواع میروسکوپها می‌باشد.
{img src=img/daneshnameh_up/1/18/tissue1.JPG}

!بافت پوشش
ی
افت پوشش بیرونی‌ترین و درونی‌ترین سطح هر اندام را می‌پوشاند. مانند آندوتلیوم (پوشش درونی ((رگ|رگهای خونی))) یا مزوتلیوم (پوشش سطح بیرنی ((قلب)) ، ((ریه|شش)) و ((دستگاه گوارشی|دستگاه گوارش))). این نوع بافت ممکن است از اکتودرم ، مزودرم و یا آنودرم منشا بگیرد. برا مثال ((پوست بد|پوشش پوست)) اکتدرمی است ولی پوش رگهای خونی مودرم ات. بافت پوششی اندم ممکن است رای برجستی (جوانه چشایی) ، چین خوردگی (کریپتهای روده) ، و یا پرز (((روده کوچک))) باشد ای ساختارها سطح اندامهای مربوطه را افزایش می‌دهند.

بافتهای پوششی در بدن وظایف معددی دارند بافت پوششی بر روی بخش غیر سللی قرار گفته است که باعث ارتباط پوشش اندام با بافتهای زیرین می‌شو ای قسمت غشای پایه نام دارد که در اغلب اندمها دی می‌شود. ب اتثای ینوزوئیدها و مویگهای لنفی که غشای پایه ممتد ندارند. غشای پایه شامل گلیکوپروتئینهایی به نام __~~green:لمینین~~__ و __~~green:نتاکتین~~__. رشته کلاژن IV رشت‌های شبه کلاژن (بکه ای) است. پروتئینی به ام __~~green:هپارین لفات~~__ و __~~green:فیرونکتین~~__ از دیگر ترکیبات غشای پایه است.
!!ساختار انواع
بافتهای پوششی
بافت پوششی ب
ه دو شکل ساده (تک لایه‌ای) و مطبق (چند ایای) در بدن وجود دارد.
*__~~green:باف پوششی ساده:~~__ این نوع بافت فقط دارای یک ایه سلولی است که بر روی غشای پایه قرار گرفته است این بافت سه نوع است. بافت پوششی ساده مکعبی ، بافت پوششی ساده استوانه‌ای و افت پوششی ساده سنگفرشی از انوع این بافته هستند. />*__~~green:بافت پوشی مطبق~~__ />!!وای بافت پوششی
با
ت پوششی به عنوان محافظ بدن و ترشح مواد مانند غدد ترشحی رون ز برون ریز و دفع مواد مانند بافت پوششی ((کلیه)) و جذب مواد مانند بافت پوششی روده و ریافت حس مانند مخاط بینی و نرم کردن مانند مخاط روده و تکثیر مانند بیضه و تخمدان نقش دارد.
{img src=img/daneshnameh_up/a/a0/conectiontissue.jpg}

!بافت پیوندی
چون این نوع بافت دارای
سلول و ماده زمینه‌ای با ویژگیهای خاصی است لذا قادر به انجام کارهایی است که با نام آن مناسب است. ین نو بف ، ارتباط بین بافتها ا برقرار می‌سازد ضمن اینکه به دلیل وجود سلولهای مانند هیتوسیت ، پلاسوسیت ، ماست ل و ((انواع سلولهای خونی)) ادر به حفاظت و نگهداری بدن نیز هست. در ضمن سلولهایی نظیر فیبروبلاست و مزانشیم تمایز نیافته دارد ک در موقع لزوم کار رمیم ا انجام می‌دهند.
!!
انواع بافت پیوندی
خون ، غضروف و استخوان هر سه خود نوعی
بافت پیونی هستند هر چند که ((بافت خون|خون)) ، سیال غضروف نیمه جامد و استخوان سخت است. کار خن دفاع و تغذیه اندامها و کسیژن رسای است و کبود یا فایش آن باع ایجاد بیماری ی‌د. با وود اینکه گویچه‌های خون در ه لظه از بین می‌روند ولی بخشهایی در بدن وجود دارند که عمال خونسازی را نجام می‌دهند کلیه اعمال خون سازی با تغییر سلول مادر یعنی هموسیتوبلاست اجام می‌گیرد.

((غض
روف)) بفی قبل ترمیم است وممن است نرم ، نظیر غضروف شفاف قاب نعطاف نظیر غضروف ارتجاعی و سخت مانند غضروف رشته‌ای شد. ((استخوان)) یک سخت‌ترین انواع ((بافت همبندافت پیوندی)) ات. سختی آن بیشتر به یک ماده پلاستیکی شباهت ارد تا ب یک سنگ. زیرا کهش ((لسیم)) آن را نم می‌کند و کاتیونهایی نظیر سرب ، استرانیم و رادیم انشن کلسیم می‌شوند و ختی استخان را از بی می‌برند. استخوان نظیر دیگر بافتهی پیونی شامل ماده زمینه‌ای و سلولهای باف استخوانی است. ماده زمینه‌ای به دو صورت بی‌شکل و شکل‌دار وجود دارد.
>
>
<table dir align = left>
r>
>
{img src=img/daneshnameh_up/1/18/musule.JPG}
d>
r>
>>
!بات ماهیای
سه نو
ع ((بافت ماهیچه‌ای)) صاف ، مخطط و ماهیچه قلب وجود دارد ماهیچه قلب وجود دارد. ماهیچه صاف دوکی شکل است و فیلامنتهای آن __~~green:اکتین~~__ ، __~~green:میوزین~~__ و __~~green:دسمین~~__ هستند. علاوه بر تفاوتهایی که در ترکیب شیمیایی فیلامنتها وجود دارد طرز قرار گرفتن فیلامنتها متفاوت است. ماهیچه صاف از نظر عملکرد غیر ارادی است و فعالیت آن را عوامل خارجی کنترل می‌کنند در حالی که عملکرد ماهیچه مخطط ارادی و قابل کنترل است.

هر ماهیچه از چند رشته یا فیبر ساخته شده است که واحد ساختاری ماهیچه‌ها مشابه سلولها در بافتهای دیگر بدن است. هر فیبر ، علاوه بر ویژگیهای سلول بدن ، فیبریل نیز دارد. فیبریلها از فیلامنتها ساخته شده‌اند. ماهیچه قلب تشابه بسیار با ماهیچه مخطط دارد، تفاوتهایی نیز در ساختار آن مشاهده شده است برای مثال سارکولم در دو ماهیچه با یکدیگر تفاوت دارند و به جای تریاد در ماهیچه مخطط ، دیاد در ماهیچه قلب وجود دارد. وجود صفحات ارتباطی تفاوت دیگر ماهیچه قلب و ماهیچه مخطط است.

!بافت عصبی
من ((بافت عصبی)) اکتودرم است و سلولهایی به نام نوروبلاست آن را می‌سازند. واحد ساختاری بافت عصبی ((سلول عصبی|نورون)) است که تحریکات را به تنهایی از راه سیناپس با نورونهای دیگر هدایت می‌کند انواع نورون وجود دارد و هار نوع نورون یک قطبی ، و طبی ، ند قطبی و نورون پورکنژ در بدن وجود دارد. از تنه نورون زوایدی به نام دندریت و اکسون خارج می‌شوند که بر روی آنها غلافهای میلین و شوان قرار دارند.

بر حسب و
جود یا عدم وجود این دو غلاف ، چهار نوع رشته عصبی در بدن یافت می‌شود همنین بر حسب طول آکسون دو نوع رشته عصبی وجود دارد. سیناپسها نیز انواع مختلف دارند برخی آکسوسوماتیک و بعضی آکسودندریتیک هستند. بافت عصبی نیز دارای بافتهای پشتیبان است که منشا آنها در اعصاب مرکزی از لوله عصبی ودر اعصاب محیطی از هلال عصبی است. نوروگلیها یا بافتهای پشتیبان از طریق عمل تبادل مواد ، ((ماکروفاژ)) و تصفیه افت عصبی را حفظ و نهداری می‌کنند.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((اهمیت بافت شناسی و روشهای مطالعه بافتها))
 *((بافت استخوانی)) *((بافت استخوانی))
-*((بافت همبند)) +*((بافت بدن))
 *((بافت پوششی)) *((بافت پوششی))
-*((بافت بی))
*((بافت ماهیچه ای))(نی)
+*((بافت خو))
*((بافت ع
بی))
*((بافت ماهیچهای))
*(
( همبند))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 01 آذر 1384 [18:45 ]   3   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 12 دی 1383 [11:47 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [09:48 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..