منو
 کاربر Online
563 کاربر online
تاریخچه ی: بافت شناسی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-14Lines: 1-52
-__بافت__ ات است ا تعداد یادی ((ل)) مبه ک ر کار هم قرا گفته اند کار مترکی را انجام می دهند. به نوان مال، ((استخوان|استخوانا)) ا بافت ستخانی، ((ماهیچه|ماهیچه ها)) از بافت ایه ای، و سطح حره های بدن، مثل دا و ینی، ا بافت پوششی دست ده اند. ((بات همبند)) بافتهای متل را ه هم و می کند ینی اله ین دو با یر هنس را پر یکند و به همین جت ن را بافت همبند ی ناند.
فی بی وها ا ماده ای یر زند، که توسط وا ر می شود، ر میکند که آن را ((ماده بین سلولی)) می نامند. در عی بافتها، نند ((بافت استخوانی)) ماده بین لولی زیاد و در بری، مانند: ((بافت پوششی))، بسیا کم است. ماده ین سلولی در بی بافتها اوی رشت های اریک بیار زیادی است و در ری دیگر به وت مای، در تعدادی از نها به ورت ماده ژاتی و رانجام، در ار ای دیگر به صورت ماد ای بسیار ست وجود دارد. /> /> />!انوا باف: /> />ر بد انان بافتی ونونی وجود دارد. در یا چند نمنه را رح می دهیم.
+
||
بافت شناسی __~~green:(histology)~~__ قمی ا علوم تشریحی است که ساتمان میکوسکوپی اانهای متل بد را مو بحث ررسی رار می‌دهد.||
!
مقدمه
ه
ر باف مموعه‌ای از سلولهای تخصص یافته می‌باشد ک کار مینی را انجام میدهند. بافتهای دن به چهار دسته اصلی به نامهای ((بافت پوششی|پوششی)) ، ((بافت همبند|همبند)) یا پیوندی ، ((بافت مهیچه‌ای|عضلن)) و ((بافت عصبی|عصبی)) تقسیم می‌شوند. ((غضروف|بافتهای غضروفی)) ، ((بافت استخوانی|استخوانی)) ((بافت استخوانی|خونی)) بافهای همبند تخصص یافته مسوب می‌شوند. یادگیری جزئیات ساختانی رگانها و اعضا مختلف برای فهم فعالیت فیزیولویک و تغییرات پاتولوژیک آها ضروری است. بنابراین بافت شناسی نه تنها به عنوان علمی مستقل نمی‌تواند مطرح گردد بلکه بهتر است مرتبط با سایر شاخه‌های علم پزشی و به عوان یکی از پایه‌های اصلی علوم پایه پزشکی مورد توجه قرار گیرد. ابزار کار اصلی در زمینه بافت شاسی اواع میروسکوپها می‌باشد.
{img src=img/daneshnameh_up/1/18/tissue1.JPG}

!بافت پوشش
ی
افت پوشش بیرونی‌ترین و درونی‌ترین سطح هر اندام را می‌پوشاند. مانند آندوتلیوم (پوشش درونی ((رگ|رگهای خونی))) یا مزوتلیوم (پوشش سطح بیرنی ((قلب)) ، ((ریه|شش)) و ((دستگاه گوارشی|دستگاه گوارش))). این نوع بافت ممکن است از اکتودرم ، مزودرم و یا آنودرم منشا بگیرد. برا مثال ((پوست بد|پوشش پوست)) اکتدرمی است ولی پوش رگهای خونی مودرم ات. بافت پوششی اندم ممکن است رای برجستی (جوانه چشایی) ، چین خوردگی (کریپتهای روده) ، و یا پرز (((روده کوچک))) باشد ای ساختارها سطح اندامهای مربوطه را افزایش می‌دهند.

بافتهای پوششی در بدن وظایف معددی دارند بافت پوششی بر روی بخش غیر سللی قرار گفته است که باعث ارتباط پوشش اندام با بافتهای زیرین می‌شو ای قسمت غشای پایه نام دارد که در اغلب اندمها دیه می‌شود. به استثنای سیوزوئیدها و مویگهای لنفی که شای پایه ممتد ندارند. شای پایه شامل لیکوپروتئینهایی به نا __~~green:لمینین~~__ و __~~green:نتاکتین~~__. رشته کلاژن IV و رشتهی شبه کلاژن (شبکه ای) است. پروتئینی به نام __~~green:هپارین سلفات~~__ و __~~green:فیبرونکتین~~__ از دیگر ترکیبات غشای پایه است.
!!ساختار ان
واع بافتهای پوششی
بافت پوششی ب
ه دو شکل ساده (تک لایه‌ای) و مطبق (چند لایه‌ای) در بدن وجد دارد.
*__~~green:باف
ت پوشی ساده:~~__ این نوع بافت فقط دارای یک لایه سلولی است که بر روی غشای پایه قرار گرفته است این بافت سه نوع است. بافت پوششی ساده مکعبی ، بافت پوششی ساده استوانه‌ای و بافت پوششی ساده سگفرشی از انواع ای بافتها هستند.
*__~~green:باف پوشی مطبق~~__
!!وظا
ی ات پوششی
با
ت پوششی به عنوان مافظ بدن و ترشح مواد مانند غدد ترشحی رون ریز و برون ریز و دفع مواد مانند با پوشش ((کلیه)) و جذب مواد مانند بافت پوششی روده و دریافت حس مانند مخاط یی و ر کردن مانند ماط روه و کثیر مانند بیضه و تخمدان نقش دارد.
{img src=img/daneshnameh_up/a/a0/conectiontissue.jpg}

!بافت پی
وندی
چون
ن وع بافت دارای سلول و ماده زمینه‌ی با ویژیهای خاصی است لذا قادر به انجام کارهایی است که با نام آن متناسب است. این نوع بافت ، ارتباط بین بافتها را برقرار می‌سازد ضمن اینکه به دلیل وجود سلولهایی مانند هیستوسیت ، پلاسموسیت ، ماست سل و ((انواع سلولهای خونی)) قادر به حفاظت و نگهداری بدن نیز هست. در ضمن سلولهایی نظیر فیبروبلاست و مزانشیم تمایز نیافته دارد که در موقع لوم کار ترمیم را انجام می‌دهند.
!!انواع
بافت پیوندی
خون ، غضروف و استخوان
هر سه خود نوعی باف پیوند تد هر ند که ((بافت خون|خون)) ، سیال غضروف نیمه جامد و استخوان سخت است. کار خون دفاع و تغذیه اندامها و اکسیژن رسانی است و کمبود یا افزایش آن باعث ایجاد بیماری می‌شود. با وجود اینکه گویچه‌های خون در هر لحظه از بین می‌وند ولی بخشهایی در بدن وجود دارند که اعمال خونسازی را انجام می‌دهند کلیه اعمال خون سازی با تغییر سلول مادر یعنی هموسیتوبلاست نجام می‌یرد.

((غضروف))
بافتی قابل ترمیم ست وممکن است نرم ، نظی غضروف شفاف قابل انعطاف نظر غضروف ارتجاعی و سخت مانند غضروف رشته‌ای باشد. ((استخوان)) یکی از سخت‌ترین انواع ((بافت همبند|بافت پیوندی)) است. سختی آن بیشتر به یک ماده پلاستیکی شباهت دارد تا به یک سنگ. زیرا کاهش ((کلسیم)) ن را نرم م‌کند و کاتیونهایی نظیر سرب ، استرانسیم و رایم جانشین کلسیم می‌شوند و سختی استخوان را از بین می‌برند. استخوان نظیر دیگر بافتهای پیوندی ، شامل ماده مینه‌ای و سلولهای بافت استخوانی است. ماده زمینه‌ای به دو صورت بی‌کل و کل‌دار وجود دارد.
{img src=img/daneshnameh_up/1/18/musule.JPG}

!بافت ماه
یچه‌ای />سه نوع ((بافت ماهیچه‌ای)) اف ، مخطط و ماهیچه قلب وجود دارد ماهیچه قلب وجود دارد. ماهیچه صاف دوکی شکل است فیلامنتهای ن __~~green:اکتین~~__ ، __~~green:میوزین~~__ و __~~green:دسمین~~__ هستند. علاوه بر تفاوتهایی که در ترکیب یمیایی فیلامنتها وجود دارد طرز قرار گرفتن فیلامنتها متفاوت است. ماهیچه صاف از نظر عملکرد غیر ارادی است و فعالیت آن را عوامل خارجی کنترل می‌کنند در الی که عملکر ماهیچه مخطط ارادی و قابل نترل است.

هر ماهیچه از چن
رشته یا فیبر ساخته ده است که وحد ساختاری ماهیچه‌ه مابه سلولها در بافتها یر بدن است. هر فیبر ، علوه بر ویژیهای سلول بدن ، فیبریل نیز دارد. فیبریلها از فیلمنتها ساخته شده‌اند. ماهیچه قلب تشابه سیار با ماهیچه مخطط دارد، تفاوتهایی نیز در ساختار آن مشاهده شد است برای ثال سارکولم ر دو مایه با یکدیگر تفاوت دارند و به جای تریاد در ماهیچه مخطط ، دیاد در اهیچه قلب وجود دارد. جود صفحات ارتباطی تفاوت دیگر ماهیچه قلب و ماهیچه مخطط است.
!بافت ع
صبی
منشا ((بافت عصبی)) اکت
ودرم است و سلولهایی به نام نوروبلاست آن را می‌سازند. احد ساختاری بافت عصبی ((سلول عصبی|نورون)) است که تحریکات را به تنهایی از راه سینپس با نورونهای دیگر هدایت می‌کند انواع نورون وجود دارد و چهار نوع نورون یک قطبی ، دو قطبی ، چند قطبی و نورون پورکنژ در بدن وجود دارد. از تنه نورون زوایدی به نام دندریت و اکون خارج می‌شوند که بر روی آنها غلافهی میلین و شوان قرار دارند.

ر حسب وجود یا عد وجود این و غلا ، هار نوع رشته عصبی در بدن یافت ی‌ود و همچنین بر حسب طول آسون دو نوع رشته عصبی وجود دارد. سیناپسها نیز انواع مختلف دارند رخی آکسوماتیک و بعضی آسوددریتیک هستند. بافت عصبی نیز دارای بافتهای پشتیبان است که مشا آنها در اعصاب مکزی از لوله عصبی ودر اعصاب محیطی از هلال عصبی است. نوروگلیها یا بافتهای پشتیبان از طریق عمل تبادل مواد ، ((ماکروفاژ)) و تصفیه افت عصبی را حفظ و نهداری می‌کنند.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((اهمیت بافت شناسی و روشهای مطالعه بافتها))
 *((بافت استخوانی)) *((بافت استخوانی))
-*((بافت همبند)) +*((بافت بدن))
 *((بافت پوششی)) *((بافت پوششی))
-*((بافت بی))
*((بافت ماهیچه ای))(نی)
+*((بافت خو))
*((بافت ع
بی))
*((بافت ماهیچهای))
*(
( همبند))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 01 آذر 1384 [18:45 ]   3   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 12 دی 1383 [11:47 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [09:48 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..