منو
 صفحه های تصادفی
کارشناس امور بهزیستی
لپ تاپ
نابرابریهای اجتماعی از دیدگاه فونکسیونالیستی
کتابهای روانشناسی اجتماعی
بایت
مهر کردن ریگ
نمودار ون
عدد آووگادرو
اوزون حسن آق قویونلو
تله موش رادرفورد
 کاربر Online
423 کاربر online
تاریخچه ی: بافت ترشحی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-43Lines: 1-45
-
 
-||__ترشح :__ جدا شدن فراورده‌های متابولیسمی یاخته‌های زنده از ((پروتوپلاست)) را ترشح گویند.||  
 !مقدمه  !مقدمه
-سلولهای این بافت موادی را می‌سازند که ممکن است در سلول سازنده باقی بماند و یا به خارج از آن ترشح شود. در مواردی این ترشحات فراورده‌های زاید گیاهی هستند، ولی بعضی از این فرآورده‌ها برای گیاه نقش حیاتی داشته و به شکلهای مختلف دیده می‌شوند. ساختارهای ترشحی از نظر ساخت و محل استقرار در گیاه بسیار متفاوتند. بعضی از این ساختارها در درون گیاه و برخی در بیرون آن قرار دارند. برخی به صورت کرکهای غده‌ای و عده‌ای به صورت مجاری یا حفره‌های درون یاخته‌ای هستند. ((لاتیسیفرها)) (لوله‌های ترشحی) به علت دارا بودن قدرت ترشح ، جز ساختارهای ترشحی در نظر گرفته شده‌اند. +بافت ترشحی یکی از بافتهای اختصاصی گیاهان است. سلولهای این بافت موادی را می‌سازند که ممکن است در سلول سازنده باقی بماند و یا به خارج از آن ترشح شود. در مواردی این ترشحات فراورده‌های زاید گیاهی هستند، ولی بعضی از این فرآورده‌ها برای گیاه نقش حیاتی داشته و به شکلهای مختلف دیده می‌شوند. ساختارهای ترشحی از نظر ساخت و محل استقرار در گیاه بسیار متفاوتند. بعضی از این ساختارها در درون گیاه و برخی در بیرون آن قرار دارند. برخی به صورت کرکهای غده‌ای و عده‌ای به صورت مجاری یا حفره‌های درون یاخته‌ای هستند. __~~green:لاتیسیفرها~~__ (لوله‌های ترشحی) به علت دارا بودن قدرت ترشح ، جزء ساختارهای ترشحی در نظر گرفته شده‌اند.
 !انواع ساختارهای ترشحی  !انواع ساختارهای ترشحی
-بر اساس اینکه مواد مترشحه ساختارهای ترشحی در درون گیاه باقی بمانند یا به خارج از آن ترشح شوند، به دو گروه ''ساختارهای ترشحی درونی'' و ''ساختارهای ترشحی بیرونی'' تقسیم می‌شوند. +بر اساس اینکه مواد مترشحه ساختارهای ترشحی در درون گیاه باقی بمانند یا به خارج از آن ترشح شوند، به دو گروه تقسیم می‌شوند.
 !!ساختارهای ترشحی درونی  !!ساختارهای ترشحی درونی
-مواد مترشحه این ساختارها همواره درون گیاه باقی می‌مانند. به همین مناسبت آنها را ساختارهای ترشحی درونی می‌گویند. مانند یاخته‌های ترشحی ، بافتهای ترشحی ، حفره‌های ترشحی ، مجاری ترشحی و ((لوله‌های ترشحی یا شیرابه‌ای~لاتیسیفرها)).


*__یاخته‌های ترشحی :__

از ویژگیهای مهم یاخته‌های ترشحی فعال می‌توان وجود ((پروتوپلاست)) متراکم و سرشار از مواد پروتئینی ، هسته درشت ، ((واکوئل)) بسیار بزرگ ، ضخامت دیواره و حجم زیاد آنها را نام برد. یاخته‌های مذکور به علت این ویژگیها از ((بافت پاراشیم|یاخته‌های پارانشیم زمینه‌ای)) کاملا قابل تشخیص‌اند.


*__بافتهای ترشحی :__

برخی از یاخته‌های ترشحی گاهی به شکل گروهی در میان اندامهای گیاهی تشکیل می‌شوند و فعالیت ترشحی انجام می‌دهند که در این صورت بافت حاصله را بافت ترشحی می‌گویند.


*__فضاهای ترشحی :__

فضاهای ترشحی به دو صورت حفره‌ها و مجاری دیده می‌شوند.


**__
حفره‌های ترشحی :__

حفره‌ها یا کیسه‌های ترشحی فضاهای مخصوص در داخل بافتهای گیاهی به ویژه پارانشیم هستند که فرآورده‌های ترشحی یاخته‌های اطراف آنها به درون فضای بین یاخته‌ای می‌ریزند. این فضاها ابتدا کوچک و مدورند، سپس بر اثر افزایش مواد درونی ، به حفره وسیع و کیسه‌مانندی تبدیل می‌شوند.


**__مجاری ترشحی :__

اگر یاخته‌های ترشحی در اطراف فضای باریک مجرامانند قرار گیرند و فرآورده‌های ترشحی خود را در آن بریزند، چنین ساختارهایی را مجاری ترشحی گویند. نقش مجرای ترشحی ، هدایت شیره‌های گیاهی است. این مجاری حاوی موادی مانند ((رزین|رزین‌ها)) ، ((اسانس|اسانس‌ها)) و ((صمغ|صمغ‌ها)) هستند.


*__((لوله‌های ترشحی یا شیرابه‌ای~لاتیسیفرها)) :__

لاتیسیفرها از یاخته‌های ترشحی منفرد بسیار دراز و یا از به هم پیوستن عده‌ای از یاخته‌های ترشحی بوجود می‌آیند. فراورده‌های ترشحی این یاخته‌ها که ''شیرابه'' نامیده می‌شود، بر خلاف یاخته‌های مجاری ترشحی در حفره‌های درونی یاخته باقی می‌ماند، لذا در این سیستم ترشحی مجرای مستقلی وجود ندارد.

در حقیقت یاخته‌ها علاوه بر ترشح ، لوله هدایت کننده مواد مترشحه نیز هستند. تفاوت لوله ترشحی و مجاری ترشحی در این است که در لوله‌های ترشحی هر یاخته دراز خود لوله ترشحی به شمار می‌آید، در حالی که در مجاری ترشحی تعدادی یاخته‌های ترشحی کروی و کوچک در کنار هم طوری قرار می‌گیرند که در بین آنها مجرایی برای دریافت مواد ترشحی بوجود می‌آید.

لوله‌های شیرابه‌ای به دو گروه ''بندبند'' (مانند ((برگ سیر))) و ''بدون بند'' (مانند ((فرفیون))) تقسیم می‌شوند.
+مواد مترشحه این ساختارها همواره درون گیاه باقی می‌مانند. به همین مناسبت آنها را ساختارهای ترشحی درونی می‌گویند.


*__~~green:یاخته‌های ترشحی:~~__ از ویژگیهای مهم یاخته‌های ترشحی فعال می‌توان وجود ((سلول گیاهی بدون دیواره سلولی~پروتوپلاست)) متراکم و سرشار از مواد پروتئینی ، ((هسته سلول|هسته درشت)) ، ((واکوئل)) بسیار بزرگ ، ضخامت دیواره و حجم زیاد آنها را نام برد. یاخته‌های مذکور به علت این ویژگیها از ((بافت گیای|یاخته‌های پارانشیم زمینه‌ای)) کاملا قابل تشخیص‌اند.


*__~~green:بافتهای ترشحی:~~__ برخی از یاخته‌های ترشحی گاهی به شکل گروهی در میان اندامهای گیاهی تشکیل می‌شوند و فعالیت ترشحی انجام می‌دهند که در این صورت بافت حاصله را بافت ترشحی می‌گویند.


*__~~green:حفره‌های ترشحی:~~__ حفره‌ها یا کیسه‌های ترشحی فضاهای مخصوص در داخل بافتهای گیاهی بویژه پارانشیم هستند که فرآورده‌های ترشحی یاخته‌های اطراف آنها به درون فضای بین یاخته‌ای می‌ریزند. این فضاها ابتدا کوچک و مدورند، سپس بر اثر افزایش مواد درونی ، به حفره وسیع و کیسه‌مانندی تبدیل می‌شوند.


*__~~green:مجاری ترشحی:~~__ اگر یاخته‌های ترشحی در اطراف فضای باریک مجرامانند قرار گیرند و فرآورده‌های ترشحی خود را در آن بریزند، چنین ساختارهایی را مجاری ترشحی گویند. نقش مجرای ترشحی ، هدایت شیره‌های گیاهی است. این مجاری حاوی موادی مانند ((رزین|رزین‌ها)) ، ((اسانس|اسانس‌ها)) و ((صمغ|صمغ‌ها)) هستند.


*((لوله‌های ترشحی یا شیرابه‌ای~لاتیسیفرها)): لاتیسیفرها از یاخته‌های ترشحی منفرد بسیار دراز و یا از بهم پیوستن عده‌ای از یاخته‌های ترشحی بوجود می‌آیند. فراورده‌های ترشحی این یاخته‌ها که ''شیرابه'' نامیده می‌شود، بر خلاف یاخته‌های مجاری ترشحی در حفره‌های درونی یاخته باقی می‌ماند، لذا در این سیستم ترشحی مجرای مستقلی وجود ندارد.

در حقیقت یاخته‌ها علاوه بر ترشح ، لوله هدایت کننده مواد مترشحه نیز هستند. تفاوت لوله ترشحی و مجاری ترشحی در این است که در لوله‌های ترشحی هر یاخته دراز خود لوله ترشحی به شمار می‌آید، در حالی که در مجاری ترشحی تعدادی یاخته‌های ترشحی کروی و کوچک در کنار هم طوری قرار می‌گیرند که در بین آنها مجرایی برای دریافت مواد ترشحی بوجود می‌آید. لوله‌های شیرابه‌ای به دو گروه بندبند (مانند ((برگ سیر))) و بدون بند (مانند ((فرفیون))) تقسیم می‌شوند.
{img src=img/daneshnameh_up/2/28/epiderm1.JPG}
 !!ساختارهای ترشحی بیرونی  !!ساختارهای ترشحی بیرونی
-ساختارهای ترشحی بیرونی آنهایی هستند که مواد ترشحی خود را به بیرون گیاه می‌ریزند. مهمترین این ساختارها عبارتند از : __کرکهای ترشحی__ و __غده‌های ترشحی__.

کرکهای ترشحی از شیره یا بخشهای زیر بشره‌ای بوجود می‌آیند. بخشهای فعال ترشحی کرکها در سر آنها قرار دارند و ممکن است از یک یا چند یاخته تشکیل شده باشند. بخش ترشحی در بعضی کرکها بسیار رشد می‌کند و کرک را به صورت غده در می‌آورد.
+ساختارهای ترشحی بیرونی آنهایی هستند که مواد ترشحی خود را به بیرون گیاه می‌ریزند. مهمترین این ساختارها عبارتند از : __~~green:کرکهای ترشحی~~__ و __~~green:غده‌های ترشحی~~__. کرکهای ترشحی از شیره یا بخشهای زیر بشره‌ای بوجود می‌آیند. بخشهای فعال ترشحی کرکها در سر آنها قرار دارند و ممکن است از یک یا چند یاخته تشکیل شده باشند. بخش ترشحی در بعضی کرکها بسیار رشد می‌کند و کرک را به صورت غده درمی‌آورد.
 !انواع ترشحات گیاهی  !انواع ترشحات گیاهی
-!!((تانن|تاننها))
تاننها به گروهی از ((کربوهیدرات|هیدراتهای کربن)) تعلق دارند. مزه آنها تلخ است و معمولا در برگها و میوه‌های نرسیده وجود دارند. مزه تلخ چای مربوط به تانن موجود در برگهای این گیاه است. از تاننها استفاده‌های فراوانی می‌شود. از ترکیب تاننها با نمکهای آهن ، جوهر نوشتن می‌سازند. در صنعت چرم سازی به پوست جانداران تانن می‌زنند تا از فساد آن جلوگیری به عمل آید.
+!!تاننها
تاننها به گروهی از ((طبقه بندی کربوهیدراتها|هیدراتهای کربن)) تعلق دارند. مزه آنها تلخ است و معمولا در برگها و میوه‌های نرسیده وجود دارند. مزه تلخ چای مربوط به تانن موجود در برگهای این گیاه است. از تاننها استفاده‌های فراوانی می‌شود. از ترکیب تاننها با نمکهای آهن ، جوهر نوشتن می‌سازند. در صنعت چرم سازی به پوست جانداران تانن می‌زنند تا از فساد آن جلوگیری به عمل آید.
 !!اسانس‌ها  !!اسانس‌ها
-اسانس‌ها مواد معطری هستند که در بعضی از بافتهای ترشحی ساخته می‌شوند. اسانسها ترکیبهای متفاوتی دارند. ((اسانس تربانتین)) در کاج از جنس هیدرات کربن ، اسانس گل سرخ و نعنا از جنس ((الکل)) ، اسانس گل میخک از ((گروه فنل)) است. اسانسها را با عمل تقطیر یا با روشهای دیگر از اندامهای گیاه استخراج و برای تهیه گلاب انواع عطرها و معطر ساختن فراورده‌های بهداشتی و دارویی مورد استفاده قرار می‌دهند. +اسانس‌ها مواد معطری هستند که در بعضی از بافتهای ترشحی ساخته می‌شوند. اسانسها ترکیبهای متفاوتی دارند. اسانس تربانتین در کاج از جنس هیدرات کربن ، اسانس گل سرخ و نعنا از جنس ((الکل)) ، اسانس گل میخک از گروه فنل است. اسانسها را با عمل تقطیر یا با روشهای دیگر از اندامهای گیاه استخراج و برای تهیه گلاب انواع عطرها و معطر ساختن فراورده‌های بهداشتی و دارویی مورد استفاده قرار می‌دهند.
 !!رزین‌ها  !!رزین‌ها
-رزین‌ها به مقدار فراوان در مجاری ترشحی گیاهان ((تیره کاج)) وجود دارد. رزین زرد رنگ است و در آب غیر محلول است، اما الکل و تربانتین حل می‌شود. اضافه کردن رزین به چوب موجب استحکام آن می‌شود. رزین با مقداری تربانتین همراه است که ضمن عمل تقطیر آن را جدا می‌کنند. +رزین‌ها به مقدار فراوان در مجاری ترشحی گیاهان ((رده بندی کاجها|تیره کاج)) وجود دارد. رزین زرد رنگ است و در آب غیر محلول است، اما الکل و تربانتین حل می‌شود. اضافه کردن رزین به چوب موجب استحکام آن می‌شود. رزین با مقداری تربانتین همراه است که ضمن عمل تقطیر آن را جدا می‌کنند.
 !!صمغ‌ها  !!صمغ‌ها
-صمغ‌ها انواع گوناگون دارند. آنها بوسیله سلولهای مخصوص ترشح می‌شوند و یا از تجزیه دیواره سلولی حاصل می‌شوند. صمغها در الکل حل نمی‌شوند، ولی در آب به حالت ژله یا لعاب مانند در می‌آیند. بیشتر صمفها به گروه هیدراتهای کربن تعلق دارند. یکی از گیاهانی که از آن صمغ استخراج می‌شود، ((آکاسیا)) یا صمغ عربی است.
!!((لکالوئید|الکالوئیدها))
این مواد ترکیبات پیچیده نیتروژن‌دار هستند و معمولا تلخ مزه و بسیاری از آنها سمی هستند لکالوئیدها در ریشه ساخته شده و به اندامهای دیگر برده می‌شوند. بعضی از لکالوئیدهای شناخته شده در گیاهان عبارتند از : ((مرفین)) ، ((نیکوتین)) ، ((کافئین)) ، ((کوکائین)) ، ((کتین)) و ... . کالوئیدها اثرات دارویی متفاوت دارند. ''مرفین'' درد را تسکین می‌دهد. ''کوکائین'' موجب بی حسی موضعی می‌شود. ''کافئین'' دانه‌های قهوه و ''((تئین))'' برگهای چای اثرات آرام بخشی دارند.
+صمغ‌ها انواع گوناگون دارند. آنها بوسیله سلولهای مخصوص ترشح می‌شوند و یا از تجزیه ((دیواره سلولی)) حاصل می‌شوند. صمغها در الکل حل نمی‌شوند، ولی در آب به حالت ژله یا لعاب مانند در می‌آیند. بیشتر صمفها به گروه هیدراتهای کربن تعلق دارند. یکی از گیاهانی که از آن صمغ استخراج می‌شود، آکاسیا یا صمغ عربی است.
!!لکالوئیدها
این مواد ترکیبات پیچیده نیتروژن‌دار هستند و معمولا تلخ مزه و بسیاری از آنها سمی هستند لکالوئیدها در ریشه ساخته شده و به اندامهای دیگر برده می‌شوند. بعضی از لکالوئیدهای شناخته شده در گیاهان عبارتند از : ((مرفین)) ، ((نیکوتین)) ، ((کافئین)) ، ((کوکائین)) ، ((تئین)) و ... . لکالوئیدها اثرات دارویی متفاوت دارند. مرفین درد را تسکین می‌دهد. کوکائین موجب بیحسی موضعی می‌شود. کافئین دانه‌های قهوه و تئین برگهای چای اثرات آرام بخشی دارند.
 !!شیرابه‌ها  !!شیرابه‌ها
 شیرابه‌ها معمولا شیری رنگ بوده و مخلوطی از مواد غذایی و مواد زاید هستند. مواد دیگری در شیرابه‌ها یافت می‌شوند. مانند صمغها و ... . شیرابه میوه ((خشخاش)) ، ''تریاک'' نام دارد. پس از استخراج به صورت خمیری قهوه‌ای رنگ در می‌آید.  شیرابه‌ها معمولا شیری رنگ بوده و مخلوطی از مواد غذایی و مواد زاید هستند. مواد دیگری در شیرابه‌ها یافت می‌شوند. مانند صمغها و ... . شیرابه میوه ((خشخاش)) ، ''تریاک'' نام دارد. پس از استخراج به صورت خمیری قهوه‌ای رنگ در می‌آید.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((سا))
*((
کاوئید))
*((
بافت اسکلرانشیم))
*((بافت پرانیم))
+*((ا د آبکش))
*((بافت ون چوبی))
 *((بافت چوب پنبه‌ای)) *((بافت چوب پنبه‌ای))
-*((بافت نی))
*((بافت یستمی گیاه))
*((بافت نگهدارنده))
+*((بافت پن و عدسک))
*((بافت شسی در گیاهان))
*((بافت گیاهی))
 *((بافت هادی)) *((بافت هادی))
-*((ان))
*((
ین))
*(())
*((اییفر))
+*((ات نگهرنده))
*((گین))
*((گیاان ری))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 01 اسفند 1385 [15:02 ]   3   سمیه فارابی اصل      جاری 
 جمعه 23 دی 1384 [07:59 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [12:55 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..