منو
 کاربر Online
660 کاربر online
تاریخچه ی: بافت استخوانی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-4Lines: 1-65
-قتی یک تک ((استان)) را گاه ی کیم ه نظر ی رد ک مانند سنگ و هن سمی بی جان است ولی د یت استخوان زنده است و ا ((سلو)) تشکیل ه است. دربات استخوانی ماده ن سلولی بسیار سختی وجود دارد که ر ا ستی و مکمی استخوانها می د.
یک نکته الب در مود بافت استوانی ای است که سلولها در ن دایه وا و در چند ردی را می گیرن و در مرکز دایه مای ایکی ود دار که گ تیه کننده سلول د ن ار دارد. ین دایر ا ماد بین سلولی سختی وود دا که سمت ام جم استخوان را تشکیل اه است. ین دایره ای اتانی وتی د عم استوان در ن بگییم، به ورت استوانه هایی دون هم هستند. مموه این استوانه ها و ای وس را ((سیست هاور)) مرای س را ((مرای هاورس)) می نامند. یک استخوان عداد یادی سیستم هاورس ه در کنار هم قرار گرته اد، رست شده اس، ه ه بسیار کوچی از استخوان را تشکیل ی دند. وه اشته باشید که مرای هاورس که ر این کل دید می و، با مجرای وسط استخوان دراز ه ((غ استخوان)) در ن است، ق دارد. این مجرا سیار کوک ت و بن ((میکوسکوپ)) یده نمی شود. />تی ماده بین وی بات استخوانی ه ت وود مار یادی ((کیم)) ر ن است. ای ج کسیم ا ((روده|روده ها)) وجود ((ویمین D)) وی است و کمو این یتاین در رژیم ایی بع کم ن کلسیم ر اه ین سوی استخوان، و نرم ن استخوانها ی شود ک ن را بیماری ((رای یسم)) می نامند. باید تو دات که مرف یاد ویتامین D نی ضرر رد. زیرا نه با وارد شدن کلسیم به مقدار بیشتر از د لازم در استخوانها ی شود، لکه اع رسو کلسیم در رگهای زر، ((کلیه))، نی می د.
+!قدمه
((اس
تخوان)) یکی از سخت‌تری انواع ((بافت همد|بافت پیوندی)) است. سختی آن بیشتر به یک ماده لاستیی شباهت ارد تا به یک سگ. زیرا کاش ((کلسیم)) ن را نرم می‌کند و کاتیونهایی نظیر سرب ، استراسیم و ردیم جانشین کسیم می‌شوند و سختی استخوان را از بین می‌برند. استخوان نظیر دیگر بافتهای پیوندی شامل ماده زمینه‌ای و لولهای بافت استخوانی است. ماده زمینه‌ای به دو صورت بی‌شکل و شکل‌دار وجود دارد.
!ساختار استخو
ان
استوان شامل ماده مینه‌ای و ولهای بات استخوانی است. ماده زمینه‌ای به دو صورت بی‌شکل و شکل‌دار وجود دارد. ماده زمینه‌ای بی‌شکل شامل مواد کانی نظیر ((فسفات)) و ((کربنا کلسیم)) و ((منیزیم)) ، یون سیترات ، یون فلوراید ، ((سدی)) و ((پتاسیم)) است. مواد آلی شامل __~~green:کندروآتین سولفات C و A~~__و پوئینی به نام __~~green:استئوموکوئید~~__ و موا آلی دیری است که عبارتد از: __~~green:استئونکتین~~__ ، که بلورهای کانی را به ((کلاژن)) وصل می‌کنند. استئوکلسین که کلسیم را به خود می‌بندد. سیالوپروتئین و پروتئین شکل دهنده استخوان.{img src=img/daneshnameh_up/9/9a/bone3.JPG}ماده کلدار آن ، کلاژن I است. کلاژن به صورت یک هسته مرکزی است که مواد کانی بر روی آن رسوب کرده‌اند. کل این ترکیبات بلورهای __~~green:هیدروکسی آپاتیت~~__ را تولید می‌کنند. هیدروکسی آپاتیت تیغه‌های استخوانی را به شکل دوایر متحدالمرکز می‌سازد. علاوه بر اینها ماده سومی بنام سیمان وجود دارد که ولا رشته‌های کاژ ا به یکدیگر می‌چسباد، ثانیا سیستمهای هاورسی را به یکدیگر مصل می‌کند و شکل منظمی به آنها می‌دهد. سلولهای بافت استخوای بر هار نوع‌اند که همزمان قابل رویت نیتد.
!سلولهای بافت استخوانی
!!استئوسیتها
این سلولها ستاره‌ای ش
کل‌اند و دو هسته بیضی و پر از کروماتین دارند. هر ستئوسیت در پیرامون خود __~~green:لاکونا~~__ دارد. برای لویری از مرگ سلولی استئوسیتها توسط زواید بسیار ظریف سیتوپلاسمی به یکدیگر مرتبط هستند. استوسیتهایی که در نواحی عمیق یا پیر بات استخوانی قرار دارند دارای ((شبکه آندوپلاسمی|شبکه آندوپلاسمی ناصاف)) و ((دستگاه گلژی)) کمتری هستند. تا زمانی که صدمه‌ای به استخوان وارد نود، استئوسیتها تقسیم نمی‌شوند. با ایجاد ضایه ، تقسیمات سلولها غاز می‌شود. تعدادی از آنها به صورت استئوبلاست ، ماده زمینه‌ای بی‌شل را می‌سازد و خود به استئوسیت تبدیل می‌شوند برخی دیگر ب صرت سلولهای جدادی استخوان باقی می‌مانند.
{img src=img/daneshnameh_up/1/10/bone1.gif}

!!استئوبلاستها
سلولهایی هستند
ن ضلعی با آنزیم فسفاتاز قلیایی فراوان و ((هته سلول|هسته‌ای)) که در خارج از مرکز سلول قرار دارد. این لولها در ملی که فالیت اندگی زیاد است اوان‌اند و داری شبکه ندوپلاسمی ناصاف و دستگاه گلژی هستن. ین دو نشان دهنده فعالیتهای ترشحی‌اند. به همین دلیل حبابهای ترشحی بسیاری در این سلولها دیه می‌ود. هنگام الیت ، تعدادی از استئوبلاستها به صورت سلولهای اجدادی استخوان ذخیره می‌شوند. ینها با وجود آنزیم فسفاتاز قلیایی ، قادرد اده زمینه‌ای بسازند به همین دلیل سلولهای سازنده خوانده می‌شوند. هنگام فعالیت مکعبی شکل و __~~green:ازوفیلی~~__ وهنگام استراحت ، پهن و __~~green:اسیدوفیلی~~__ هستند.
!!
ائوکلاستها />استئوکلاستها از ((گیچه‌های سفید خون|مونوسیتهای خون)) تولید می‌شوند. ائوکلاستها مسئول جزیه ماده زمینه استخوان در هنگام استخوان سازی هستند. نقش استئوکلاستها کس اتئوبلاستهاست ه همین دلیل سلولهای مخرب نامیده ی‌شوند. این سلولها ابتا اده زمینه‌ای ی‌کل و سس کلاژن را تجزیه می‌کنند. ستئوکلاستها معملا سلولهایی غول آسا با ((سیتوپلسم)) وسیع‌اند و تعداد 6 تا 50 هسته دارند.

استئوکلاستهای
جوان ک هته‌ای بوده و در هنگام فعالی بازوفیلی و هنگام ستراحت اسیدوفیل هستند. با وود اسید فسفاتاز دراستئوکلاستها این سلولها می‌توانند ماده زمینهای را تجزیه کنند. ه علاوه هنگامی که میزان کلسیم خون به علت عمل هورمون __~~green:تیروکسین~~__ و __~~green:پاراتورمون~~__ کاهش می‌یابد، استئوکلاست کلسیم ا از استخوان می‌گیرد و ه جریان خون مفرستد. استئوکلاستها نزدیک سطح استخوان از حفره‌ای از ماده استخوانی در حال تخریب قرار دارند.
{img src=img/daneshnameh_up/2/28/bone4.JPG}

!ان
واع استخنها
از نظر تشریح
ی ، دونوع اسخوان در بدن وجود دارد: استخوانهای دراز و استخانهای پهن. استخوانهای درز عمول دارای بات اسخوانی متراکم و استخوانهای پهن دارای بافت اسفنجی هستند.
!!
استخوان متراکم
ا
ستخوان متراکم دارای یک حفره مرکزی به نام ((مغز استخوان)) است که با __~~green:آندوستئوم~~__ پوشیده شده است. در پیرامون استخوان پده ریع قرار دارد که کل ستخوان را حفاظت می‌کند. بین ضریع و مغز استخوان سیستمهای هاورس قرار رفته‌اند.


*__~~green:م
ز استخوان:~~__ مغز استخوان بافتی نرم ، پر از ((ر|رگهای خونی)) و بافت شبکه‌ای است. بر روی این داربست سلولهای مادر خون یعنی همو سیتوبلاستها قرار دارند. ((سرخرگ)) ، که از ضریع سیستمهای هارس می‌گذرد، ورد مغز استخوان می‌شود و سرخرگچه را می‌سد. سرخرگچه انشعاب م‌یابد و ((مویر|مویرگها)) ا می‌سازد. مویرها در راه بازگشت بهم می‌پیوندند و سیاهرگچه را ایجاد می‌کنند و از اتصال سیاهرگچه‌ها ، ((سیاهر)) بوجود می‌آید مویرگهای مغز استخوان از نوع __~~green:سینوزوئیدی~~__ هستند.


*__~~green:آندوستئوم:~~__ آندوستئوم پوشش حف
ره‌هاست. سلولهای آن پهن و همانند سلولهای اجدادی استخوان است.


*__~~green:ضریع:~~__ ضریع بیرونی‌ترین پرده استخوان است. این پرده
شامل دو لایه است: لایه بیرونی شامل کلاژن I و ((بافت همبند|فیبروبلاست)) لایه درنی دارای مانشیم و لولهای پهن ست. کلاژن رشته‌هایی به نام رشته‌های شارپی به درون می‌فرستد تا سیستمهای هاورس را به شکل منظم و متصل بهم حفظ کند. مانشیم در مواقع ضروری سلولهای اجدادی استخوان را می‌سزد و سپس استئوبلاستها ز تغییر این لولها بوجود مآیِند تا استخان سازی صورت گیرد.


*__~~green:سیست
مهای هو:~~__ این سیستم یک مجرای مرکز به نام مجرای هاورس دارد. در اطراف آن تیغه‌های استخوان به صورت دوایر متحدالمرکز قار رفته‌اند. بر ری تیغه‌هی استخوانی ، در فوصل منظم ، استوست قرار دارند. رگهای خونی و اعصاب از مجاری هاوس می‌گذرند. معمولا تعدادی مجاری عرضی وجود دارد که گه و اعصاب ز طری آنها از ضریع به مجاری هورس و سپس ه مغز استخوان می‌رسند.

این مجاری ب
ه نام __~~green:مجاری ولکمن~~__ خوانده می‌شوند. فوت اصلی و مهم بین ریع پری کندریو ، عبور رگهای خونی و اعصاب ضریع است، یعی رگهای و اعصاب تا مغز استخوان نفوذ می‌کنند ر حالی که ((ضرف)) فقط تا پری کندریوم پی می‌روند. در زیر ضریع بینابینی سیستمی هاورس و پیامون آندوستئوم ، سیستمهای هاورس ناقصی دیده می‌شوند ک ه ترتیب به نام یستمهای پریوستئمی سیستمهای بینابینی و سیستمهای آندوستئومی خوانده می‌شوند.
{img src=img/daneshnameh_up/3/39/bonetissue1.JPG}

!!
تخوان اسفنجی />استخوانهای اسفنجی رای حفره‌های کچک و بزرگ و سیستمهای هاوس ناقص هستند. پیرامون حفره‌ها ، آندوستئوم و درون آنها ، رگها و مغز استخوان قرار دارد. نظم خاصی که در سیستمهای هاورس استخوان متراکم وجود دارد در استخوان اسفنجی یه نمی‌شود. پیرامون تخون اسفنجی صفحه نازکی از استخوان متراکم قار دارد.
!استخ
ون سازی
در دورا
ن زدگی یک فرد ، ابتدا استخان سازی بر تخریب استخوان برتری دارد (دوره جنینی). در اواسط عمر ستخوان سازی و تخریب معدل است در اواخر عمر خریب بر استخوان سازی برتری دارد. بطور کلی استخوان سازی ر د نوع ات: استخوان سازی اولیه ی جنینی و استخان ‌سازی ثانوی یا پس از تولد. __~~green:استخواناز اولیه~~__ یا جنینی بر ب نوع استخوانها بر د نوع است. استخوان سازی غشایی و استخوان سازی درون غضرفی.

استخوان
ازی درون غشایی در استخوانهای پهن رخ می‌دهد. به این طریق که مزانشیم تکثیر می‌یابد و پر ا رگهای ونی می‌شود سپس به استئوبلاست تمایز می‌یابد. استئوبلاست با ساختن ماده زمینه‌ای و تبدیل شدن به استئوسیت ، استخوان را می‌سازد. استخو سازی درون غضروف در اتخوانهای دراز رخ می دهد. ابتدا مانشیم غضروف ا می سازد، سپس غضروف به استخوان تبدیل می شود یعنی پری کندریوم طراف غضروف به ضریع مل می‌گردد. رگهای خونی از ضریع به درون غضروف نفوذ کرده کندروسیتها را تخریب می‌کنند.

همرا
ه رگای خنی استئوکلاست و استئوبلا وارد می‌شود. استئوکلاستها پسماندها را می‌بلعند و حجره‌هایی ایجاد می‌کنند. استئوبلاستها ماده زمینه‌ای یا تیغه‌ها را می‌سازند و به استئوست تبدیل میشوند. استخوان سازی در استخوانهای دراز ر دو مرحله جنینی و پس از تولد رخ می‌دهد در حالی که در استخوانهای هن ، در دوارن جنینی استخوان سازی کامل می‌شود ا کنون دلال غاز استخوان سازی روشن نشده است ولی مسلم است که رایط طبیعی و لزم برای استخون سازی وجود مقدار معین کلسیم و فسفر در ((بافت خون|خون)) ، پرتوهای ورشیی ، ((انواع ویتامین|ویتامینهای A ، D و C)) ، کلسیم ، هورمونهای جنسی مونث و مذکر ، پاراتورمون و تیروکسین است.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((استخوان
))
*((
افت خون))
*((بافت چرب
)) />*((بافت شناسی))
*((
افت شناسی و اهمیت آن))
*((بافت عصبی))
*((بافت ماهی
ه‌ی))
*((
افت همبند))
*((غضروف))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 02 آذر 1384 [15:37 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 02 آذر 1384 [15:33 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [11:53 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [11:52 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [10:21 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..