منو
 کاربر Online
275 کاربر online
تاریخچه ی: بازی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-75Lines: 1-83
-center>
+V{maketoc}

left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/playingChildren.jpg} +{picture=playingChildren.jpg}
  
 
 
 
 
-V{maketoc} +
 !مقدمه  !مقدمه
 __بازي__ فعاليتي ~~ F46A04:مفرح~~ است، كه از يك يا چند ((بازيكن)) تشكيل شده است. و عبارت است از:  __بازي__ فعاليتي ~~ F46A04:مفرح~~ است، كه از يك يا چند ((بازيكن)) تشكيل شده است. و عبارت است از:
 الف: هدفي كه بازيكنان در پي به دست آوردن آن هستند. الف: هدفي كه بازيكنان در پي به دست آوردن آن هستند.
 ب: يك سري از قوانين و مقررات كه مشخص مي كند، بازيكنان چه كاري را بايد انجام ب: يك سري از قوانين و مقررات كه مشخص مي كند، بازيكنان چه كاري را بايد انجام
 دهند. دهند.
 بازي عموماً براي كسب لذت و ((سرگرمی)) انجام مي شود.  بازي عموماً براي كسب لذت و ((سرگرمی)) انجام مي شود.
 بازي ها ممكن است شامل يك بازيكن انفرادي باشند. ولي در اغلب اوقات بين دو و يا گروهي از افراد انجام مي شود. انجام فعاليت هايي كه خارج از ((قانون)) و مقررات باشد معمولاً به تغلب و خطا مي انجامد. در ((تاريخ)) بشري، مردم براي سرگرمي و ايجاد اوقاتي شاد به بازي و ((مسابقه)) مبادرت مي ورزيدند؛ و بسياري از اشكال بازي با تمام جزئيات و نحوه انجام آن در جوامع بشري موجود مي باشد. بازي ها ممكن است شامل يك بازيكن انفرادي باشند. ولي در اغلب اوقات بين دو و يا گروهي از افراد انجام مي شود. انجام فعاليت هايي كه خارج از ((قانون)) و مقررات باشد معمولاً به تغلب و خطا مي انجامد. در ((تاريخ)) بشري، مردم براي سرگرمي و ايجاد اوقاتي شاد به بازي و ((مسابقه)) مبادرت مي ورزيدند؛ و بسياري از اشكال بازي با تمام جزئيات و نحوه انجام آن در جوامع بشري موجود مي باشد.
 !نظريه ها !نظريه ها
 ((پروفسور)) ((ديويد كلي)) در مقدمه كتاب معروف خود به نام __((هنر استدلال))__، مفهوم بازي را به عنوان يك ((تفريح)) و سرگرمي قانونمند كه به وسيله يك هدف مورد توجه قرار مي گيرد، تعريف كرده است. ((پروفسور)) ((ديويد كلي)) در مقدمه كتاب معروف خود به نام __((هنر استدلال))__، مفهوم بازي را به عنوان يك ((تفريح)) و سرگرمي قانونمند كه به وسيله يك هدف مورد توجه قرار مي گيرد، تعريف كرده است.
 اين تعريف به خوبي اكثر مفاهيم بازي را دارد اما كاملاُ تمام جوانب آن را دربر نمي گيرد. براي مثال ((بازي هاي جنگي)) و ((ورزش| ورزش هايي)) كه اغلب براي سرگرمي و لذت انجام نمي شوند، از اين مقوله مجزا هستند. اين تعريف به خوبي اكثر مفاهيم بازي را دارد اما كاملاُ تمام جوانب آن را دربر نمي گيرد. براي مثال ((بازي هاي جنگي)) و ((ورزش| ورزش هايي)) كه اغلب براي سرگرمي و لذت انجام نمي شوند، از اين مقوله مجزا هستند.
 در بررسي هاي علمي كه توسط دكتر (( لودوينگ ويتگنس تين)) انجام گرفته است اشاره مي شود كه نمي توان مفهوم بازي را به يك نوع تعريف و مفهوم ساده بيان كرد بلكه آن بازي ها را بايد تحت قوانين و مقررات و شباهت هاي بين آنها مورد بررسي قرار داد. در بررسي هاي علمي كه توسط دكتر (( لودوينگ ويتگنس تين)) انجام گرفته است اشاره مي شود كه نمي توان مفهوم بازي را به يك نوع تعريف و مفهوم ساده بيان كرد بلكه آن بازي ها را بايد تحت قوانين و مقررات و شباهت هاي بين آنها مورد بررسي قرار داد.
 در جاي ديگر((استفان لينهارت)) مي گويد «مردم مي گويند بايد، بين __بازي__ و __زندگي واقعي__ يكي را برگزينند، ولي من فكر مي كنم كه اين ادعاي دوگانه بسيار خطرناك است».  در جاي ديگر((استفان لينهارت)) مي گويد «مردم مي گويند بايد، بين __بازي__ و __زندگي واقعي__ يكي را برگزينند، ولي من فكر مي كنم كه اين ادعاي دوگانه بسيار خطرناك است».
 بسياري از رشته هاي فني و علمي به مطالعه آثار بازي و سرگرمي پرداخته اند كه ((احتمال))، ((آمار)) و ((اقتصاد)) از جمله اين ((علوم)) هستند.  بسياري از رشته هاي فني و علمي به مطالعه آثار بازي و سرگرمي پرداخته اند كه ((احتمال))، ((آمار)) و ((اقتصاد)) از جمله اين ((علوم)) هستند.
 !انواع بازي !انواع بازي
 *((بازي هاي واقعي جمعي)) *((بازي هاي واقعي جمعي))
 *((بازي هاي صفحه اي)) *((بازي هاي صفحه اي))
 *((بازي هاي ماشيني)) *((بازي هاي ماشيني))
 *((بازي هاي بچه گانه)) *((بازي هاي بچه گانه))
 *((بازي هاي شاد)) *((بازي هاي شاد))
 *((بازي هاي كامپيوتري)) *((بازي هاي كامپيوتري))
 *((بازي هاي فکری)) *((بازي هاي فکری))
 *((بازي هاي آموزشي)) *((بازي هاي آموزشي))
 *((بازي هاي نمايشي)) *((بازي هاي نمايشي))
 *((بازي هاي نوبتي)) *((بازي هاي نوبتي))
 *((بازي هاي آبي)) *((بازي هاي آبي))
 *((بازي هاي گروهي)) *((بازي هاي گروهي))
 *((بازي هاي گروهي پويا)) *((بازي هاي گروهي پويا))
 *((بازي هاي حدثي)) *((بازي هاي حدثي))
 *((بازي هاي اينترنتي)) *((بازي هاي اينترنتي))
 *((بازي هاي پستي)) *((بازي هاي پستي))
 *((بازیهای ریاضی)) *((بازیهای ریاضی))
 +**((فلک زاگون))
 +**((بازی 4*4))
 +**((معمای 8 وزیر))
 +**((اسپروتس))
 *((بازي هاي تحت شبكه)) *((بازي هاي تحت شبكه))
 *((بازي هاي باز و آزاد)) *((بازي هاي باز و آزاد))
 *((بازي با كاغذ و مداد)) *((بازي با كاغذ و مداد))
 *((بازي با كلمات)) *((بازي با كلمات))
 *((بازي هاي ارسالي)) *((بازي هاي ارسالي))
 *((بازي هاي سياسي)) *((بازي هاي سياسي))
 *((بازی پازل)) *((بازی پازل))
-*((تست ها)) +*((بازی تست ها))
 *((بازي هاي خواندني)) *((بازي هاي خواندني))
 *((بازي هاي گفتاري)) *((بازي هاي گفتاري))
 *((بازي هاي همراه با طناب و ريسمان)) *((بازي هاي همراه با طناب و ريسمان))
 *((بازي هاي روميزي)) *((بازي هاي روميزي))
 *((بازي هاي سفالي)) *((بازي هاي سفالي))
 *((بازي هاي سنتي)) *((بازي هاي سنتي))
 *((بازي هاي طبقه بندي نشده)) *((بازي هاي طبقه بندي نشده))
 *((بازي هاي سينمايي)) *((بازي هاي سينمايي))
 *(( بازي هاي جنگي)) *(( بازي هاي جنگي))
 **صفحه اي **صفحه اي
 ** كامپيوتري ** كامپيوتري
 *((بازي هاي سنتي ايراني)) *((بازي هاي سنتي ايراني))
 !همچنين ببنيد !همچنين ببنيد
 *((منطق در بازي ها)) *((منطق در بازي ها))
 *((اجراي بدني در بازي هاي)) *((اجراي بدني در بازي هاي))
 *((مهارت هاي بدني در بازي ها)) *((مهارت هاي بدني در بازي ها))
 *((مهارت در بازي ها)) *((مهارت در بازي ها))
 *((استراتژي در بازي ها)) *((استراتژي در بازي ها))
 *((وضعيت در بازي ها)) *((وضعيت در بازي ها))
-*((نقش آفريني)) +*((نقش آفريني در بازی))
*((نقش بازی در تربیت فرزند))
*((یک بازی فکری چینی
))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [20:13 ]   8   حمید حسن نیا      جاری 
 دوشنبه 28 دی 1383 [12:40 ]   7   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 دی 1383 [10:54 ]   6   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 26 دی 1383 [04:55 ]   5   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 شنبه 26 دی 1383 [04:52 ]   4   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 شنبه 26 دی 1383 [04:51 ]   3   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 دی 1383 [20:54 ]   2   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 دی 1383 [04:52 ]   1   حمید حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..