منو
 صفحه های تصادفی
بهداشت دهان و دندانهای مصنوعی متحرک
مشک
گ.دفاع از دین و مناظرات
بار زنده ساختمان
سرطانزایی ترکیبات آروماتیک چند هسته‌ای
زرادخانه آنتراکس
آثار به جا مانده از تمدن اشکانی
فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی( س ، ش)
گنیس
استجابت دعای امام کاظم علیه السلام درباره فرزند پسر
 کاربر Online
676 کاربر online
تاریخچه ی: بازگشت ادبی

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-19Lines: 1-26
-در اینجا بد نیست اشاره ای کنیم به دوره ای از شعر فارسی که به دوره بازگشت ادبی معروف است. بازگشت ادبی ابته شیوه سبک خاصی نیست بلکه نوعی تقلید از گذشته است. شروع این نهضت از اواخر قرن دوازدهم هجری و مرکز عمده آن ابتدا اصفهان و بعد تهران است. +بازگشت ادبی شیه و سبک خاصی نیست بلکه نوعی تقلید از گذشته است.
-علت ظهور این نهضت نه نه تاسیس دولت قااریه و تشویق و اقه پادشاهان و شاهزادگا اجاریه به مدیحه و شعر درباری است بلکه بنا به قول ((ملک الشعرای هر)) غاب شاعران در ای عصر به علت بعضی ابتذات که ر یو هندی راه می یابد، از آن یوه ملول می ند و به احیای شعر گذشته ایران می پدازد. +این نهضت اوار ق دوازدم جری شروع در ال ک ویه آن هان د.
-من ور که اشاره شد این نهضت ابتدا در اصهان غا می و شارانی منند سید حمد شعه هانی، یر سید علی مشتاق، طفعلی بیگ آذربیگدی و سید احمد هتف اصفهانی ب ماف با شیوه هندی ت ب سردن اعاری به یوه شاعران متقدم خاصه ((سعدی )) و ((حاظ )) و هیر فریابی و کمال لدین اصفهانی می زنند سپس در زمان سلطنت آغامحمدخان قاجار، عبدالوهاب نشاط صفهانی اج ادبی در هما شهر تشکیل می د و شاعران را به رودن شعاری به شیوه قدما خاصه به ((سبک عرای)) شوی و تحریض ی کند.
<br><br>
<table align=left>
<tr>
<td>
{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=20470}
</td>
</tr>
</table>
چندی
بعد در زان فتحعلی اه "نشاط" به تها می آید و به دستور آن پادشان انجمنی ادبی تشکی می دهد به نم "انجمن خاقان" که زیر نظر خود فتحعلی شاه است. این ان ر واقع د کم جمع اعران رباری و دید حیات شر درباری است. دف شاعران در ای جمن احیای شعر هن، ینی سبک خراسانی و ری می باشد.
+ع هور این نهضت نه تها ایس ول اای یق علاق اداهان ااد ااریه ه مدیح و عر ربای است بلکه بنا ه ((مک شعرای بهر)) الب شاعرا ی دور ب عل ابتای که در شیه هنی راه یا ود ن یوه ته شه بدند احیای شعر ذشته یران رو ورد.
-شاعرانی مانند نشا، مجمر، ، ((ل یری )) اا به شیوه ته به دح علی اه و شاهادگان و ید ان اب ا مل ش یینیان رم می ون دین یب ش فاسی ر تم قرن یدهم یش می د و تا مت امی ا طن ناین شاه اامه می یبد. +این نهضت ابتدا در اصفهان آغاز می شد و شاعرانی مانند ی مم شعله افهانی، میر د لی مق، فلی یگ آذریگلی و ید اح هات اصفهانی به مخالفت با شیوه هنی ست به سرد عاری ه شیوه شاران متقدم مانند((سعدی )) و ((اظ )) ی زدند. پ در زمان سن آغاحدخا اجار دالهاب نش اصهنی انجمن دبی در همان شهر تشکیل می اد و شاعران ا ب رودن اری به شیوه قم خاه به ((سبک راقی)) تیق کرد.
{img src=img/daneshnameh_up/d/d2/sabke-adabi.jpg}

چ
نی عد در زمان تحعلی شاه "نشاط" به تهران می د و به دستور او امنی ای تشکیل می دا نم نمن قا" که یر نظر خود فتحعلی شاه کا می کد.
-از معروف ترین شاعرانی که ر رن یدهم و قسمتی از قن چهردهم بدین یوه دست زده اند می توان نام فروغی بسطامی، قاآنی شیراز روش اصفهانی و ممود خان ((ملک الشعرای بهار )) را ذکر کرد. این شاعران هر چن گه اه اشعار نسبتاً وبی م رند تنها کاری که می کنند ین است که شیوه هنی را محکوم می کنند و به قلی پیشینیان می پدازد. +این انن واق ر ایی برای م شدن شاعران دربای دید یات شر دربی د.
 +هدف شاعران در این انجمن احیای شعر کهن، یعنی سبک خراسانی و عراقی بود.
 +شاعرانی مانند صبا، نشاط، مجمر، سحاب، ((وصال شیرازی )) غالباً به شیوه گذشته شعر می سرودند و به مدح فتحعلی شاه و شاهزادگان و تقلید از انواع و قالب های مختلف شعر پیشینیان سرگرم شدند و به این ترتیب روند شعر فارسی در تمام قرن سیزدهم یعنی تا زمان سلطنت ناصرالدین شاه با این رویه پیش می رود.
 +از معروف ترین شاعرانی که در قرن سیزدهم و قسمتی از قرن چهاردهم بدین شیوه شعر سروده اند می توان به(( فروغی بسطامی))، ((قاآنی شیرازی))، ((سروش اصفهانی)) و ((ملک الشعرای بهار )) اشاره کرد.
 +این شاعران هر چند گه گاه اشعار نسبتاً خوبی هم دارند اما بیشتر نیروی خود را صرف محکوم کردن شیوه هندی کرده و اکثراً از پیشینیان تقلید کرده اند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 17 شهریور 1385 [05:40 ]   7   حمیده کاشیان      جاری 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [10:02 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [10:01 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [05:32 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [05:32 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [05:30 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [05:29 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..