منو
 صفحه های تصادفی
ارتباط با هوشمندان کیهان
اوربیتال های f
بیعت کوفیان و نامه مسلم بن عقیل به امام حسین علیه السلام
بافت اسکلرانشیم
گ.اصطلاحات
اقسام مرکب ناقص
آنورتیت
خر خاکی
شهر تئوتی هوارکان
ایلامیها
 کاربر Online
239 کاربر online
تاریخچه ی: بازگشت ادبی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-12Lines: 1-26
-در اینجا بد نیست اشاره ای کنیم به دوره ای از شعر فارسی که به دوره بازگشت ادبی معروف است. بازگشت ادبی ابته شیوه سبک خاصی نیست بلکه نوعی تقلید از گذشته است. شروع این نهضت از اواخر قرن دوازدهم هجری و مرکز عمده آن ابتدا اصفهان و بعد تهران است. +بازگشت ادبی شیه و سبک خاصی نیست بلکه نوعی تقلید از گذشته است.
-علت ظهور این نهضت نه نه تاسیس دولت قااریه و تشویق و اقه پادشاهان و شاهزادگا اجاریه به مدیحه و شعر درباری است بلکه بنا به قول ((ملک الشعرای هر)) غاب شاعران در ای عصر به علت بعضی ابتذات که ر یو هندی راه می یابد، از آن یوه ملول می ند و به احیای شعر گذشته ایران می پدازد. +این نهضت اوار ق دوازدم جری شروع در ال ک ویه آن هان د.
-من ور که اشاره شد این نهضت ابتدا در اصهان غا می و اعرانی ند سید حمد شعله اصهانی، ی سید علی مشتا طفعلی بیگ آذربیگدلی و ید احمد هتف افهانی ب مخالف با یوه هدی ست به سرودن اشعاری به یوه شاان مد اه ((سعدی )) و ((حاظ )) ی فریابی کمال الین افهانی می زنند سس در ان لطنت آغامما جار، عبدالوهاب نط اصفهانی ان د همن شهر تشکی می دهد و را به رودن اشعاری به یوه قدما ه ه ((بک عرای)) شویق و تحری می کند. +ع هور این نهضت نه تها ایس ول جاریه تیق علاه دشا و اهاگان اایه به دیه و شعر دربری ا ک نا ه قول ((ک رای بار)) غال شاران این دره لت اای ک ر وه هنی اه یا ود، ن شیه ه ودند و به حیای گذته یرا و آورند.
-نی بد در ان فی شا "ن" هان می ید ت آ دشا انی ابی تشکی ی ده به "ا اقان" ک یر نر تح اه ا. این انجمن در اع ر کم م شاعران دربری و ی ی بری . دف شاران در ای انجمن ایی کهن ینی سک خراسانی و ی می اشد. +ای نهت ابدا در صهان ز ی شد و شاعرای مانن ی مد عله صفهانی، میر ید عی متا، لفی یگ آذربیگدی ید احد هات صهانی به مخالف با شیه ند دت به سر اشعاری ب ی اعران متقدم مانند((سعدی )) ((افظ )) می زدن. سپس در ن سطنت آغامحمخا قاجار بدالوها ناط اصفهانی انجمن ادبی در ما هر شکیل می و شاعران را به رودن اری ه یوه قم ه ه ((بک راقی)) ویق کد.
{img src=img/daneshnameh_up/d/d2/sabke-adabi.jpg}

چ
دی بعد در زمان فتحعلی شاه "ناط" به تهران می آمد و به دستور ا انجمنی ابی شکیل می به نم "نمن خاقان" که زیر نظر خود فی شاه کار می کد.
-شاعرانی مانند صبا، ناط، مجر، اب، ((وصا )) الباً ه شیوه شته به م فتحعلی شاه و شاهزادگان و تقلید انواع و قالب های متلف شر پیشینیان رگم می شوند و بدین ترتیب شعر فارسی در تمم قن سیزدهم پی می رود و تا قسمت عمی لطنت ناصرالدین ا ادامه می یابد. +این انم وا د یی ای جم شن شارن درباری و تید یات ع اری د.
-از روف ترین شاعرانی که در قرن سیزدهم و قسمتی از قرن چهاردهم بدین شیوه دست زده ان می توان نام فوغی بسطامی، قاآنی شیازی، سروش اصفهانی و ممود خان ((مللک الشعرا بهار )) را ذکر کرد. این شاعران هر چند گه گاه اشعار نسبتاً خوی هم داند تنها کاری که می کنند این است که شیوه هنی را حکوم می کنن و به تقلید پیشینیان می پردازند. +ف شاعران در این انمن ایای شر کهن، یعنی سبک خاانی و رای ود.
 +شاعرانی مانند صبا، نشاط، مجمر، سحاب، ((وصال شیرازی )) غالباً به شیوه گذشته شعر می سرودند و به مدح فتحعلی شاه و شاهزادگان و تقلید از انواع و قالب های مختلف شعر پیشینیان سرگرم شدند و به این ترتیب روند شعر فارسی در تمام قرن سیزدهم یعنی تا زمان سلطنت ناصرالدین شاه با این رویه پیش می رود.
 +از معروف ترین شاعرانی که در قرن سیزدهم و قسمتی از قرن چهاردهم بدین شیوه شعر سروده اند می توان به(( فروغی بسطامی))، ((قاآنی شیرازی))، ((سروش اصفهانی)) و ((ملک الشعرای بهار )) اشاره کرد.
 +این شاعران هر چند گه گاه اشعار نسبتاً خوبی هم دارند اما بیشتر نیروی خود را صرف محکوم کردن شیوه هندی کرده و اکثراً از پیشینیان تقلید کرده اند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 17 شهریور 1385 [05:40 ]   7   حمیده کاشیان      جاری 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [10:02 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [10:01 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [05:32 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [05:32 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [05:30 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [05:29 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..