منو
 صفحه های تصادفی
ماده آلی در شهابسنگها
انعقاد داخل عروق منتشر
پایان فرمانروایی اسپهبدان طبرستان
حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیه
نماز جمعه
امام خمینی - حق‌پذیری
تاریخچه ورزش
پاسخ امام حسین علیه السلام به نامه های کوفیان
جهاد آن حضرت
پاراملسبرژیت
 کاربر Online
437 کاربر online
تاریخچه ی: بازدانگان

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-53Lines: 1-65
-V{maketoc}

+
||بازدانگان (__~~gr
een:Gymnosperms~~__) زیر شاخه‌ای از گیاهان گلدار هستند که قدیمی‌تر از نهاندانگان می‌باشند. این زیر شاخه خود به رده‌های متعددی تقسیم می‌شود.||
>مقدمه
گیاهان دانه‌دار که قبلا تحت نام پیدازادان یا ((گیاهان گلدار)) مورد مطالعه قرار می‌گرفتند وجود ((دانه)) یکی از صفات مشخص کننده آنهاست. با تشکیل دانه نسل تازه‌ای از گیاه به نام ((تشکیل جنین در گیاهان|رویان)) در درون آن شروع به رشد می‌کند بنابراین در این گیاهان دانه عامل بقا و انتشار این گیاهان بشمار می‌رود. این شاخه تحت دو زیر شاخه بازدانگان (Gymnosperms) و ((نهاندانگان)) (Angiosperms) مورد مطالعه قرار می‌گیرند.
>
dir align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/f/f4//Mabad.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/a/ac/gymno.1.JPG}
  
 
 
 
 
-
/>
r />
r />
r />
/
>>
>

+

در رده بندیهای قدیمی و کلاسیک بازدانگان را در سه رده __~~green:پرفانروگامها~~__ که دارای آنتروزوئید تاژکدار و تخمک برهنه هستند ، بازدانگان واقعی یا ((گیاهان مخروطی|مخروطداران)) یعنی گیاهانی که تخمک آنها برهنه ولی گامت نر آنها فاقد تاژک است و آنتروزوئید بوسیله لوله گرده هدایت می‌شود و رده __~~green:کلامیدوسپرمها~~__ که آنتروزوئید آنها فاقد تاژک و ((دانه گرده و ساختمان آن|دانه گرده)) واجد لوله گرده و تخمک در محفظه پیاله مانندی که بطور ناقص آن را می‌پوشاند قرار گرفته است تقسیم می‌کنند. کلامیدوسپرمها گیاهان حد واسط بازدانگان و نهاندانگان هستند.
!ساختمان بازدانگان
بازدانگان گیاهان چوبی ، گلدار و دانه‌دار هستند و در مناطق معتدل ، سرد ، یا در کوهستانها می‌رویند. عده‌ای از آنها نیز در ارتفاعات زیاد یا در ((مناطق قطبی)) یافت می‌شوند. شاخه‌های این گیاهان معمولا از یک تنه اصلی منشعب می‌شوند. ((برگ|برگهایشان)) غالبا متناوب و به ندرت متقابل ، معمولا پایا و سوزنی شکل هستند. برخی از بازدانگان دارای برگهایی مرکب از پولکهای ضخیمند و به ندرت در بین آنها انواعی با پهنک مسطح و پهن (__~~green:ژنکگو~~__) دیده می‌شوند. در این گیاهان رگبرگها بدون انشعاب هستند.

بازدانگان همچون ((نهاندانگان)) ساختار پسین دارند. ((بافت آوند چوبی|آوندهای چوبی)) آنها از نوع آوندهای چوبی ناقص (تراکئید) هستند و ((بافت آوند آبکش|بافت آبکشی)) آنها فاقد یاخته‌های همراه آوندهای آبکش است. ولی یاخته‌های آبکشی به دنبال هم قرار می‌گیرند و ((شیره پرورده)) را از خود عبور می‌دهند. مغز فقط در ((ساقه)) آنها وجود دارد ولی ((ریشه)) بدون مغز است این گیاهان یکپایه یا دو پایه‌اند. ((ساختمان گل|گلهای نر ماده)) فاقد گلپوش و دارای وضع مجتمع هستند بطوری که می‌توان مجموعه آنها را یک ((گل آذین)) بشمار آورد.


dir align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/8/86//Vel_vi.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/3/32/gymno.2.JPG}
  
 
 
 
 
- />بر خاف دیگر گیاان د ل ز دانگا اری دنه تند ز مله فراان تری گوه ها گ کاجه دکه دانه ی ود را ا مخرط کاج تولید ی ن باز دانه ها ین امل:سرهای نی، رت د و یک و گی عجی ایی به نا ول وی چیا ستند.

های این حه ه رتی از ه رست شانگارد زی هسند:
/>__درخت بد:__r />
ین وه که ه نم پرسیوان یی نی رت ا د چین منا یا و د 80 ییون ا است ک وجود د. /> />__ نی:__

center>
+

((
ادگی و ساختان ن|مادگی)) اد لله و مدان است ب بار ی دگی ه خمکهای برنه روی وکهای ا ((تخمک گیاهی|خمک)) نر ی‌شود. پولکها ی گاه فظه مدودی برای پوان تخکها تشکیل نمدهند از ایرو این یاان ا بازدانه نامیدهاند. لای امل کیسه گره ا برچه‌های بازدانگ همیه رو مور مترکی ر دارند مجموعه‌ای خروی جود مورند. اد لپه‌های جنین بازدانگا معمولا بیش از د است.
!رده بندی بازدانگان
!!پفانرومها />این گه گیهان که از ه نظر یستاتیکی گ عادل یک اخه به حسب می‌آیند در د ده __~~green:پریوسرمها~~__ و __~~green:کوردائیتها~~__ ده بنی مون. انواع زد این گیهان ر د راسته ((یکا|یکادلها)) و ((کوال|ژنکوالها)) قرار می‌گیرن. این گیا حد واسط ((نهنزادا آدی)) و ازداگان هستد. وجود مک و دم تشکیل نه یکی ویژگیهای مهم این گه گیاهی است.
>
>
dir
align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/2/2b//Sarakhs_nakhl.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/f/f5/pine1.jpg}
  
 
 
 
  -
این گیاهن باتای شبیه نا هستن اتالا رای دایناسورها ا راهم می کرد.

__ول وی چیا:__

ین گیاه در بیانها رد می کند می تواند تا یش ا 2500 سل عمر کند. او دارای یک ریشه مودی دراز ات اا ساقه ی کتاه دارد و فقط دارای دو بگ دراز و ف است .نها در سرار زندگی گیاه ه آهستگی رد می نند و انتهایان تسط نر خوشید خک می ود و توس بادهای حرایی اییده می گردند. ول وی چیا از نر تکیل دانه در دال مخرو ه اجها شبات ارد.

! م:
*''DK multi media''
+!!مخروطداران
گیاهانی هستند به صورت درخت یا درختچه که در بین آنها گیاهان بزرگی مانن __~~green:درخت غول~~__ به ارتاع 50 متر هم دیده می‌شود. این گیاهان به گروههای زیر رده بنی ی‌شند.
ازدانگان فسیل که دارای یک راسته به نم __~~green:ابیال~~__ ات.


*راس
ت پینال که دارای یک یره به نام ((کاج)) است که این کاج دارای جنسهای مختلفی است.


*راسته ک
وپرسال که ((سرو)) از مهمین گیاهان ای راسته بشمار می‌رود.

/>*راسته تاکسال که شامل ((تیره سرخدار)) است.


*راست
روکاریال که شامل ((تیره کاج مطبق)) است.
!!کلامیدوسپرمها
این گیاهان صفاتی از ((نهاندانگان)) و بازدانگان را تواما نشان می‌دهند. این صفات حد واسط در ساختمان ظاهری ، تشریحی و گل آنها مشاهده می‌شود. این یاهان یز دارای راسته‌هایی مانند __~~green:افدرا~~__ هستند. این گیاهان از نقطه نظر ((فیلوژنی)) به سوی نهاندانگان تحول یافته‌اند.
!چرخه زندگی بازدانگان
چخه زندگی کاج به عنوان نمونه‌ای از بازدانگان شرح داده می‌شود همه مخروطیان دو نوع ((هاگ)) تولید می‌کنند: __~~green:میکروسپورها~~__ و __~~green:مگاسپورها~~__. هاگها بر روی موطهای نر و ماده که شکل ظاهری متفاوت دارن پدید می‌آیند. کاج مانند بیشتر ((گیاان مخروطی|مخروطیان)) گیاهی یکپایه است و مخروطهای نر و ماده آن جدا از هم ، ولی روی یکی درخت قرار ارند.

درخت کاج دارا
ی دو نوع شاخه (کوتاه و لند) و دو نوع برگ سونی ، و پولک مانند و دو نوع مخروط نر و ماده است. مخروطهای نر ، ((دانه گرده و ساختمان آن|دانه‌های گرده)) را تولید می‌کنند. روی هر یک از پولکهای تشکیل دهنده مخروط ماده ، دو تخمک وجود دارد. در داخل تخمک ، گامتوفیت ماده و روی آن آرکگونها و در داخل آنها گامتهای ماده بوجود می‌آیند. پس از آمیزش ((گامت|گامتها)) تخم بر روی گامتوفیت ماده می‌روید و تخمک به دانه بالدار تبدیل می‌شود.
!مقایسه ویژگیهای نهاندانگان و ب
ازدانگان />((نهانانگان)) به صورت درخت ، درختچه و یا ((گیاان علفی|علفی)) ‌هستند. ولی بازدانگان فقط درخت و درختچه هتند. مغز در ((رده بندی گیاهان تک په|تک لپه‌ایها)) (به استثنای چند نمونه) در ریشه و ساقه ولی در ((رده بندی گیاهان دو لپه‌|دو لپه‌ایها)) فقط در ساقه وجود دارد. در حالی که در بزدانگان ساقه دارای مغز و یشه فقد آن است. ر نهاندانگان لایه زاینده فقط در گیاهان چند ساله وجود دارد در حالی که ر بازدانگان لایه زاینده در همه گونه‌ها وجود دارد.

در نهاندانگان گل دار
ی پرچم و مادگی ولی در بازدانگان مخروط نر و ماده ممولا پولکهای نر و ماده دارد. در نهاندانگان میکروسپور در ((دانه گرده و ساختمان آن|کیسه بساک)) است ولی بازدانه میروسپور ر میکروسپورانژ است و در نهندانگان مگاسپور درون بافت خورش است ولی ماسپور در مگاسپورانژ است. در نهاندانه تخمک درون تخمدان بسته است ولی ر بازدانه تخک در سطح فلس است.در ناندانگان ((لقاح در گیاهان|لقاح مضاعف)) باعث تشکیل تخم و یخته ضمیمه می‌شود ولی در بازدانگان لقاح مضاعف نبوده و یاخه ضمیمه وجود ندارد.{img src=img/daneshnameh_up/8/8b/gymno.3.jpg}در نهاندانگان
کیسه جنینی (داخل تخمک) به عنوان گامتوفیت مده است ولی در بازدانه گامتوفیت ماده درون تخمک است و در نهاندانه آنتریدی (اندام دارای اسپم) وجود دارد ولی در بازدانه آنتریدی وجود ندارد. در نهاندانگان فقط در لوله گرده اسپرم غیر محرک تشکیل می‌شود و یاخته‌های قرینه ارای آرکگون‌اند و جنین درون ((دانه|پوسته دانه)) قرار دارد. گامتوفیت ماده وجود ندارد ولی در بازدانه اسپرم متحر فقط ر چن ونه قدیمی تولید می‌شود بقیه انواع اسپرم غیر متحر تولید و آرکگو کاملا تحلیل یافته و در گامتوفیت ماده فرو رفته و جنین درون گامتوفیت ماده است.
!مقایسه دانه ذرت (نهاندانه) با دانه کاج (ب
ازدانه) />در ((ذرت|دانه رت)) پوسته انه با دیواره تخمدان یکپارچه شده است و دانه یک لپه‌دار و غذا در بافت ذخیره‌ای آندوسپرم اندخته شده است ریشه‌چه بوسیله غلافی محافظت می‌شود و اولین وانه بوسیله غلاف محافظ می‌شود ولی در ذرت تخمدان دیواره ندارد. دانه چند لپه دارد غذا در گامتوفی مده اندوخته شده است. ریشه‌ه فاقد غلاف است و اولین جوانه بوسیله لپه‌ها محافظت می‌شود.
باحث رتبط ا عنوان
*((خزه‌))
*((
رده بندی گیاهان))
*((سرو))
*((سیستماتیک گیای))
*((ک
)) />*((گیاه شناسی))
*((گیاهان گلدار)) />*((نهانزادان آوندی))
*((نهاندانگان))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 09 آبان 1384 [01:53 ]   4   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 12 دی 1383 [09:40 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [09:38 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 شهریور 1383 [07:37 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..