منو
 صفحه های تصادفی
ص ه روسیه
امام باقر علیه السلام و شناخت شیعیان
متوکل خلیفه عباسی
پل طاقی
بلغارستان
اصل شمول و طرد
تاثیر آلودگی بر گیاهان
شهر در کشورهای توسعه نیافته
امام سجاد علیه السلام در مجلس یزید
آشنایی با سیستم اطلاعات
 کاربر Online
614 کاربر online
تاریخچه ی: بازدانگان

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-52Lines: 1-65
-V{maketoc}
+
||بازدانگان (__~~green:Gy
mnosperms~~__) زیر شاخه‌ای از گیاهان گلدار هستند که قدیمی‌تر از نهاندانگان می‌باشند. این زیر شاخه خود به رده‌های متعددی تقسیم می‌شود.||
مقدمه
گیاهان دانه‌دار که قبلا تحت نام پیدازادان یا ((گیاهان گلدار)) مورد مطالعه قرار می‌گرفتند وجود ((دانه)) یکی از صفات مشخص کننده آنهاست. با تشکیل دانه نسل تازه‌ای از گیاه به نام ((تشکیل جنین در گیاهان|رویان)) در درون آن شروع به رشد می‌کند بنابراین در این گیاهان دانه عامل بقا و انتشار این گیاهان بشمار می‌رود. این شاخه تحت دو زیر شاخه بازدانگان (Gymn
osperms) و ((نهاندانگان)) (Angiosperms) مورد مطالعه قرار می‌گیرند.


dir align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/f/f4//Mabad.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/a/ac/gymno.1.JPG}
  
 
 
 
 
-
+

در رده بندیهای قدیمی و کلاسیک بازدانگان را در سه رده __~~green:پرفانروگامها~~__ که دارای آنتروزوئید تاژکدار و تخمک برهنه هستند ، بازدانگان واقعی یا ((گیاهان مخروطی|مخروطداران)) یعنی گیاهانی که تخمک آنها برهنه ولی گامت نر آنها فاقد تاژک است و آنتروزوئید بوسیله لوله گرده هدایت می‌شود و رده __~~green:کلامیدوسپرمها~~__ که آنتروزوئید آنها فاقد تاژک و ((دانه گرده و ساختمان آن|دانه گرده)) واجد لوله گرده و تخمک در محفظه پیاله مانندی که بطور ناقص آن را می‌پوشاند قرار گرفته است تقسیم می‌کنند. کلامیدوسپرمها گیاهان حد واسط بازدانگان و نهاندانگان هستند.
!ساختمان بازدانگان
بازدانگان گیاهان چوبی ، گلدار و دانه‌دار هستند و در مناطق معتدل ، سرد ، یا در کوهستانها می‌رویند. عده‌ای از آنها نیز در ارتفاعات زیاد یا در ((مناطق قطبی)) یافت می‌شوند. شاخه‌های این گیاهان معمولا از یک تنه اصلی منشعب می‌شوند. ((برگ|برگهایشان)) غالبا متناوب و به ندرت متقابل ، معمولا پایا و سوزنی شکل هستند. برخی از بازدانگان دارای برگهایی مرکب از پولکهای ضخیمند و به ندرت در بین آنها انواعی با پهنک مسطح و پهن (__~~green:ژنکگو~~__) دیده می‌شوند. در این گیاهان رگبرگها بدون انشعاب هستند.

بازدانگان همچون ((نهاندانگان)) ساختار پسین دارند. ((بافت آوند چوبی|آوندهای چوبی)) آنها از نوع آوندهای چوبی ناقص (تراکئید) هستند و ((بافت آوند آبکش|بافت آبکشی)) آنها فاقد یاخته‌های همراه آوندهای آبکش است. ولی یاخته‌های آبکشی به دنبال هم قرار می‌گیرند و ((شیره پرورده)) را از خود عبور می‌دهند. مغز فقط در ((ساقه)) آنها وجود دارد ولی ((ریشه)) بدون مغز است این گیاهان یکپایه یا دو پایه‌اند. ((ساختمان گل|گلهای نر ماده)) فاقد گلپوش و دارای وضع مجتمع هستند بطوری که می‌توان مجموعه آنها را یک ((گل آذین)) بشمار آورد.


dir align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/8/86//Vel_vi.jpg}{picture file=img/daneshnameh_up/2/2b//Sarakhs_nakhl.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/3/32/gymno.2.JPG}
  
 
 
 
 
- />


r />r>
>
><br>
<br>

/>

<br>
/>>
<br>
r
>


بر خلاف دی گیاهان بو ، باز دانگان دارای انه هستن ا جمله راوان ترین گن ها گروه کاها هسدکه ا هی خود را ال مرط کاج تولید می نند باز دان ها منین شا:سرخای نی، ر مد و یک نوع گیاه جی رایی ه نا ل وی چیا ستند.

کهای این حه ه ری ا چپ به رات نانگرموارد زیر تند: /
> /
>__درخت عبد:__ /> />ین گون ک نم رسیاوان یی نیز شهرت دارد در ن ما یه و د 80 مییون سا ات ه وود دارد.

__رخ نلی:__ />
ین گیاهن باستنی شیه نله هد و احاا رای یناسورها ا فراه ی کردن. />
__و
ل ی چا:__ /
> /
ین گیا در بیاانها رد می کن و می واند تا ی 2500 سل مر کند. او دارای ی ریه مودی دراز است اا اق ای کتاه درد ف دارای د بگ دراز و ت است .نها در راسر دی یاه ه هسگی رشد ی کنند و انتهایا وسط نو وشید ک می ود و تو ادهای رایی ساید ی رند. ول وی یا ا ر تکی دانه در دا مو ه اجها شبات ارد.

! م:
*''DK multi media''
+

((مادگی و ساختمان آن|مادگی)) فاقد کلاله و تخمدان است به عبارت دیگر مادگی به تخمکهای برهنه روی پولکهای حامل ((تخمک گیاهی|تخمک)) منحصر می‌شود. پولکها هیچ گاه محفظه مسدودی برای پوشاندن تخمکها تشکیل نمی‌دهند از اینرو این گیاهان را بازدانه نامیده‌اند. پولکهای حامل کیسه گرده با برچه‌های بازدانگان همیشه روی محور مشترکی قرار دارند مجموعه‌ای مخروطی بوجود می‌آورند. تعداد لپه‌های جنین بازدانگان معمولا بیش از دو است.
!رده بندی بازدانگان
!!پرفانروگامها
این گروه از گیاهان که از نقطه نظر سیستماتیکی گاه معادل یک شاخه به حساب می‌آیند در دو رده __~~green:پتریدوسپرمها~~__ و __~~green:کوردائیتها~~__ رده بندی می‌شوند. انواع زنده این گیاهان در دو راسته ((سیکاس|سیکادالها)) و ((ژنکوال|ژنکوالها)) قرار می‌گیرند. این گیاهان حد واسط ((نهانزادان آوندی)) و بازدانگان هستند. وجود تخمک و عدم تشکیل دانه یکی از ویژگیهای مهم این گروه گیاهی است.<table dir align = left>
<tr>
<td>
{img src=img/daneshnameh_up/f/f5/pine1.jpg}
td
>
</tr>
</table>
!!مخروطداران
گیاهانی هستند به صورت درخت یا درختچه که در بین آنها گیاهان بزرگی مانند __~~green:درخت غول~~__ به ارتفاع 50 متر هم دیه می‌ود. این گیاهان به روهای زیر ر ند می‌شوند.
*
بازدانگان فسیل که دارای یک استه به نام __~~green:لابیال~~__ است.


*راست
ه پینال که دارای یک تیره به نام ((کاج)) است که این کج داای جنسهای مختلفی است.


*راست
ه کپرسال که ((سرو)) از مهمترین گیاان ای راسته بشمار می‌رود.

/>*راته تاکس که ا ((یره سرخدار)) است.


*
راسته روکایال که شامل ((یر کاج مطبق)) است.
!!ک
لامیدوسپرمها
ا
ین یاهان صفاتی از ((نهاندانگان)) و بازدانگا را تاما شان می‌دهند. ای صات حد واسط در ساخان اری ، شریی و گل نها مهده می‌شود. این گیاهن نی رای راسته‌هایی منند __~~green:افدرا~~__ هستند. این گیاان از قطه نظر ((فیلوژنی)) به سوی نهاندانا تحول یاته‌اند.
!چرخه زندگی بازدانگان
چخه زندگی کج به عنوان نمونه‌ای از بازدانگ شرح داده می‌ود همه مروین دو نوع ((هاگ)) ولید می‌ند: __~~green:میکروسپورها~~__ و __~~green:مگاسپورها~~__. هاگها بر روی مخروطهای نر و ماه که شکل ظاهری متفاوت دارن پدید می‌آیند. کاج مانند بیشتر ((گیاهان مخروطی|مخروطیان)) گیاهی یکپایه است و مخروطهای نر و ماده آن جدا از هم ، ولی ری یکی رخت قرار دارند.

درخت کاج دارای د نوع شاخه (کوتاه و بلند) و و نوع برگ سوزنی ، پولک انند و نو مخروط ر و ماده است. مخروطهای نر ، ((دانه گرده و اختمان آ|داه‌های گرده)) را تولید می‌کنند. روی هر یک از پولکهای تشکیل دهنده مخروط ماده ، دو تخمک وجود دارد. در داخل تخم گامتفی ماده و روی رکگونها و ر داخ آنها گامتای ماده بوجود می‌آیند. پس از آیزش ((گام|گامتها)) ، تخم بر روی امتوفیت ماده می‌روی و تخمک به دانه بالدار تبدیل می‌شود.
!مقایسه ویژگیهای نهاندانگان و بازدانگان
((نهندانگان)) به صورت درخ ، درختچه و یا ((گیاهان لفی|علفی)) ‌هتند. ولی بازدانگان فقط درخت و درختچه هستند. مغز در ((رده بندی گیاهان تک لپه|تک لپه‌ایها)) (به استنای چند نمونه) در ریشه و اقه ولی در ((رده بنی گیاهان دو لپه‌|و لپهیه)) قط در ساقه وجود دارد. در حی که در بازداگان اقه دارای م و ریشه فاقد آن است. در نهاندانگان لیه اینده فقط در گیاها چد ساله وجود دارد در حالی که در بازدانان لای زاینده در همه وهها وجود دارد.

در نهاندانگان گل داری پرچم و مادگی لی در بادانگان مخرو نر و ماده معمولا پولکهای ن و ماده دارد. در نهاندانگان میکوسپور در ((دانه گرده و ساختمان ن|کیه اک)) اس ولی ازدانه میکروسپور در میکروسپورانژ است و در نهاندانگان مگاسپور درون بافت خورش است ولی ماسپور در مگسپورانژ است. در نهاندانه خمک درون تخمدان بسته است ولی در بازدانه تخمک در سطح فلس است.در نهادانگان ((لقح در گیاهان|لقاح ضاعف)) باعث تشکی تخم و یاخته ضمیمه می‌شود ولی ر بازدانگان قاح مضاعف وده و یاخته ضمیمه وجود ندارد.{img src=img/daneshnameh_up/8/8b/gymno.3.jpg}در نه
اندانگان کیسه جنینی (داخ تخمک) به نوان گامتوفیت ماده است ولی در بازدانه گامتوفیت مد درون تخمک است و ر نهاندانه آنتریدی (ندام دارای اسپرم) ود ارد ولی ر بازدانه آنتریدی وجود ندارد. در نهاندانگان فق در لوله گده اسپم غیر متحرک تشکیل می‌شود یاخته‌های قرینه دارای آرکگون‌اند و جنین درون ((دانه|پوسته دانه)) قرار دارد. گامتوفی ماد وود ندارد ولی در بازدانه اسپرم متحرک فقط در چند گونه قیمی ولی می‌شود بقیه انواع اسپرم غیر متحرک تولید و کگون کاملا تحلیل یفته و در گامتوفیت ماده فرو رفته و نین رون گمتوفیت ماده است.
!مق
ایسه نه ذرت (نهاندانه) با دانه کاج (بازدانه)
در ((ذرت|دانه ذرت)) پوسته دانه با د
یواره تخمدان یکپارچه شده است و دانه یک لپهدار غذا در بات ذخیره‌ای آنوسپرم ندخته شده است ریشه‌چه بوسیله غلافی محافظت می‌شود و اولین جواه بوسیله غلاف محاف ی‌ود ولی در ذرت خمدان دیاره ندارد. دانه چند لپه دارد غذا ر امفیت مه اندوته ده است. ریشه‌ه فاقد غلاف است و اولین جوانه بوسیله لپه‌ها محافظت می‌شود.
باحث رتبط ا عنوان
*((خزه‌))
*((
رده بندی گیاهان))
*((سرو))
*((سیستماتیک گیای))
*((ک
)) />*((گیاه شناسی))
*((گیاهان گلدار)) />*((نهانزادان آوندی))
*((نهاندانگان))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 09 آبان 1384 [01:53 ]   4   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 12 دی 1383 [09:40 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [09:38 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 شهریور 1383 [07:37 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..