منو
 صفحه های تصادفی
ماهواره‌های هواشناسی
هوا میتواند چوب را پایین نگه دارد
قانون گاوس در مغناطیس
اصل استقرای ریاضی
واژگان علوم گیاهی
قالب نیمایی
مراحل دوم و سوم ظهور امام مهدی علیه السلام
شیمی در کشاورزی
اسهال‌ حاد
ضرورت دستیابی به فناوری هسته‌ای
 کاربر Online
636 کاربر online
تاریخچه ی: باد خورشیدی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-10Lines: 1-79
-دانشمندان قرن نودهم ((خرشید)) را سرچشمه جویباری از ذرات ابرگونه ای ک در فضای بین ((یارات)) روان است. می نداشتن و بر این اتقد بدند که پدیه هائی ون فروزه های قطبی و توفان های مغناطیسی (که اختلالاتی را در یدان مناطیس زمین موجب می گردد.) از برخورد ابرگونه مزبور با جو ((زمین)) دی می آی.
ای نی در ال 1900 بویله ((ایور لو)) نگلیسی چاپ و متشر گردید حدود سی سال بعد یعنی در سال 1932 جی. بارتلز خاطر شا ساخت ک ارتباطی میان وفان های مغناطیسی و فالی مشعل های خورشیدی موو نیت و احتمالاً این پدیده را بایستی با دره رخش 27 روزه خورشید مبوط دانست. به گمان بارتلز اختلالات مغناطیسی زمین بر اثر فعالیت منطقی از خورشید که نها ا ناطق می نامید، ایجاد می گردد.
نتایج حاص از بررسی دنا یا گیسوی ستارگان دنباله دا بر نظریه گسیلش ذرات خورشیدی نیرو بخشید و در سال 1958 این پرکر ثابت نمو که ذرتی از تاج خرشیدی دا گردیه و از هر سو در فضای بی سیارات به رکت می یند و پدیده ای ا بنام باد خرشیدی ه جود می آورند. به گمان پارک، دمای فوق لعاده زیاد ج های خورشیدی، فشارهای زیادی را موجب گردیده و ب جریان برونسوی ماد خوریدی می نجامد. از آنجائی که هیچ مانع خارجی در سر را مواد مزبور وجود ندارد. لذا از سرعت ریا نها کاسته می گدد و به ان گلوله ای که در سراشیب غلطان است، همچنان به راه خود امه می دهند. مناء ای پدیده همانا تاج خورشیدی است که بسا ر سرشت خود همواره در انبساط و پراکنش بوده و برای جایگزینی مواد از دست رفه از لایه ای زیرین خویش تغذیه می کند. اما ینه مکانیم تغذی قیقاً چگونه عمل می کند؟ هنوز به درستی روش نیت.
نتای بدست آمه از کاوش های فضائی کوهائی چن ((تحاد جایر شروی)) و ((آمیکا)) (به ویژه مارینر2) مداومت باد خورشیدی را ثابت ی سازد ا آغاز عصر فضا، تحقیق در زمینه ائی ا ای مایم با جدیت هرچه تمتر نبال می گردد و هر روز برآگاهی ا در ورد شاخت پیده باد خرشیدی اوده می شود.
+{DYNAMICMENU()} />__وژهامه__ />*((واژگا نوم)) />*((اژان ات یی)) />*((واژگان کیان ناسی)) />*((واژگان ییک ا))
__مقا رب__ />*((نوم|رست اات نوم)) />*((ا خورشید)) />*((وید)) />*(( خورشیدی)) />__کابهای مرتط__ />*((کاای نجوم))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انج ن]__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|سوالا و نظرات خود را اینا مر کید.] />__ایهای رتب__ />*یهای اخی />**[http://www.nojum.ir|مله جوم] />**[http://parssky.com|پار اکای] />**[http://www.hupaa.com|که فیزیک هوا] />**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ماصدر] />**[http://www.sact.ir/home.htm|مکز عوم و ستر ناسی هان] />*سایتهای خای />**[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مه astronomy] />**[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|سامان هوا - فای آریکا] />**[http://www.esa.int/esaCP/index.html|ان ایی ارو]
**[http://www.space-frontier.org|بنید مزهای فضا] />**[http://www.challenger.org|کو ا] />**[http://www.heavens-above.com/skychart.asp|ش آمان شب] />**[http://www.windows.ucar.edu/windows.html|ره ی ام]
__
ای تیر__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|الری و] />**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|اری وم]
-!ویژگی های باد خورشیدی +body=
-باد خورشیدی بطور پیوسته و با سرعت بین 200 تا 900 کیلومتر در ثانیه در فضای میان سیارات می وزد (رقم بین 400 تا 500 کیلومتر در ثانیه را می توان سرعت متوسط با دهای خورشید محسوب داشت) و ذراتی که بوسیله باد خورشیدی حمل می شوند حدود 4 تا 5 روز وقت لازم دارند تا به زمین برسند. باد خورشیدی شامل تعدادی ((الکترون)) و ((پروتون)) همراه با مقدار کمی یون های سنگین می باشد. مهمترین ذرات بادخورشیدی در فاصله خورشید تا ((زمین)) را ذرات آلفا (هسته هلیوم) تشکیل می دهند که حدود 4 تا 5 درصد مجموع ذرات را به خود اختصاص داده اند. تراکم متوسط این ذرات چیزی حدود در متر مکعب است که این رقم با فاکتوری معادل بیش از صد در تغییر است. (به طور مثال تراکم ذرات مزبور در سطح دریای زمین برابر در متر مکعب می باشد). />دمای پلاسمای باد خورشیدی که بر حسب پراکنش سرعت ذرات بیان می گردد. در نزدیکی های زمین حدود ((کلوین)) است. با این ترتیب ظاهراً زمین در لفافی از پلاسمای بسیار گداخته و بسیار رقیق پوشیده شده، این وضعیت نشان می دهد که خورشید از جرم خود حدود کیلوگرم در ثانیه می کاهد و آن را به پدیده ای بنام باد خورشیدی مبدل می سازد. با این روند مدتی معادل حدود سال وقت لازم است تا تمام جرم خورشید بر باد رود. جالب اینجاست که این مدت تقریباً 10 بار طولانی تر از مدت زمان آغاز پیدایش و فعالیت خورشید تا زمان حاضر است. +|~|
{DYNAMICMENU}
!مقدمه
دانشمندان قرن نوزدهم ، ((خورشید)) را سرچشمه جویباری از ذرات ابر گونه‌ای که در فضای بین ((سیاره|سیارات)) روان است، می‌پنداشتند و بر این اعتقاد بودند که پدیده‌هائی چون فروغهای قطبی و ((توفان مغناطیسی|توفانهای مغناطیسی)) (که اختلالاتی را در ((میدان مغناطیس زمین)) موجب می‌گردد.) از برخورد ابر گونه مزبور با ((جو زمین)) پدید می‌آیند.
{img src=img/daneshnameh_up/e/eb/magnetosphere.jpg}
!نظریات
این نظریه در سال 1900 بوسیله __الیور لوچ__ انگلیسی چاپ و منتشر گردید و حدود سی سال بعد یعنی در سال 1932 __جی. بارتلز__ خاطر نشان ساخت که ارتباطی میان توفانهای مغناطیسی و فعالیت مشعلهای خورشیدی موجود نیست و احتمالاً این پدیده را بایستی با دوره چرخش 27 روزه خورشید مربوط دانست. به گمان بارتلز اختلالات مغناطیسی زمین بر اثر فعالیت مناطقی از خورشید که آنها را مناطق می‌نامید، ایجاد می‌گردد.

نتایج حاصله از بررسی دنباله یا گیسوی ستارگان دنباله‌دار بر نظریه گسیلش ذرات خورشیدی نیرو بخشید و در سال 1958 __ای.ان پارکر__ ثابت نمود که ذراتی از ((تاج خورشیدی)) جدا گردیده و از هر سو در ((فضای بین سیارات)) به حرکت در می‌آیند و پدیده‌ای را به نام __باد خورشیدی__ بوجود می‌آورند. به گمان پارکر ، دمای فوق العاده زیاد تاجهای خورشیدی ، فشارهای زیادی را موجب گردیده و به جریان برونسوی مواد خورشیدی می‌انجامد.

از آنجائی که هیچ مانع خارجی در سر راه مواد مزبور وجود ندارد. لذا از سرعت جریان آنها کاسته می‌گردد و به سان گلوله‌ای که در سراشیب غلطان است، همچنان به راه خود ادامه می‌دهند. منشأ این پدیده همانا تاج خورشیدی است که بسا در سرشت خود همواره در انبساط و پراکنش بوده و برای جایگزینی مواد از دست رفته از لایه‌های زیرین خویش تغذیه می‌کند. اما اینکه مکانیسم تغذیه دقیقاً چگونه عمل می‌کند؟ هنوز به درستی روشن نیست.
{img src=img/daneshnameh_up/e/e2/magnetosphere1.jpg}
نتایج بدست آمده از ((کاوش فضایی|کاوشهای فضائی)) کشورهایی چون اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا (بویژه مارینر2) مداومت باد خورشیدی را ثابت می‌سازد و با آغاز عصر فضا ، تحقیق در زمینه آشنایی با این مکانیسم با جدیت هر چه تمامتر دنبال می‌گردد و هر روز بر آگاهی با در مورد شناخت پدیده باد خورشیدی افزوده می‌شود.
!ویژگیهای باد خورشیدی
باد خورشیدی بطور پیوسته و با سرعت بین 200 تا 900 کیلومتر در ثانیه در فضای میان سیارات میوزد (رقم بین 400 تا 500 کیلومتر در ثانیه را میتوان سرعت متوسط بادهای خورشید محسوب داشت) و ذراتی که بوسیله باد خورشیدی حمل میشوند حدود 4 تا 5 روز وقت لازم دارند تا به زمین برسند. باد خورشیدی شامل تعدادی ((الکترون)) و ((پروتون)) همراه با مقدار کمی یون های سنگین میباشد.

مهمترین ذرات باد خورشیدی در فاصله خورشید تا زمین را ((ذره آلفا|ذرات آلفا)) (هسته هلیوم) تشکیل میدهند که حدود 4 تا 5 درصد مجموع ذرات را به خود اختصاص دادهاند. تراکم متوسط این ذرات چیزی حدود در متر مکعب است که این رقم با فاکتوری معادل بیش از صد در تغییر است. (به طور مثال تراکم ذرات مزبور در سطح دریای زمین برابر در متر مکعب می باشد).>>دمای پلاسمای باد خورشیدی که بر حسب پراکنش سرعت ذرات بیان میگردد. در نزدیکیهای زمین حدود ((مقیاس دمای کلوین|کلوین)) است. با این ترتیب ظاهراً زمین در لفافی از پلاسمای بسیار گداخته و بسیار رقیق پوشیده شده، این وضعیت نشان میدهد که خورشید از جرم خود حدود کیلوگرم در ثانیه میکاهد و آن را به پدیدهای بنام ~~green:باد خورشیدی~~ مبدل میسازد. با این روند مدتی معادل حدود سال وقت لازم است تا تمام جرم خورشید بر باد رود. جالب اینجاست که این مدت تقریباً 10 بار طولانیتر از مدت زمان آغاز پیدایش و فعالیت خورشید تا زمان حاضر است.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((احیاء خورشید))
*((تاج خورشید))
*((تولد ستاره))
*((خورشید))
*((درخشندگی ستاره))
*((رنگ ستاره))
*((زندگی خورشید))
*((طیف خورشید))
*((غول سرخ))
*((کوتوله سفید))
*((لک خورشیدی))
*((همجوشی هسته‌ای))
*((مرگ ستاره))
*((واکنشهای هیدروژن سوزی خورشید))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 06 تیر 1385 [14:46 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 03 دی 1384 [17:04 ]   2   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [08:35 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..