منو
 صفحه های تصادفی
تهیه نمونه برای طیف سنجی مادون قرمز
میکروبیولوژی
انقلاب اسلامی - نظریه جیمز دیویس
رشته جریه راه آهن
اسلام و خاور میانه
بنیان گذار علم ارتباطات
مریستم های حد واسط یا کامبیوم مقدماتی
روستانشینی
توبه مفید
باز دانگان
 کاربر Online
524 کاربر online
تاریخچه ی: بادام زمینی «داروئی»

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-137Lines: 1-46
 !کلیات گیاه شناسی !کلیات گیاه شناسی
-
+بادام زمینی گیاه بومی برزیل بوده و از آنجا به نقاط دیگر دنیا راه یافته است. آب و هوای گرم برای کشت این گیاه مناسب می‌باشد. بادام زمینی گیاهی است یکساله دارای ساقه‌ای راست که ارتفاع آن در حدود 30 سانتیمتر می‌باشد. برگهای آن مرکب از دو زوج برگچه است گلهای آن دو نوع متفاوت به رنگ زرد می‌باشد که پس از تلقیح ، دم گل خم شده و به سطح خاک می‌رسد و سپس به تدریج در خاک فرو رفته و میوه در داخل خاک تشکیل می‌شود.

میوه بادام زمینی به طول تقریبی 4 سانتیمتر است و دارای پوسته شکننده به رنگ خاکستری مایل به زرد می‌باشد. بر روی پوسته یک تا سه برجستگی مشاهده می‌شود که هر یک محل دانه‌ها را نشان می‌دهد. دانه بادام زمینی تقریبا مانند فندق برنگ سفید مایل به زرد بوده ولی تخم مرغی شکل است. پوسته نازکی دانه را پوشانده که به رنگ قرمز قهوه‌ای است.
!ترکیبات شیمیایی
بادام زمینی دارای موادی مانند آراشین Arachin ، کوناراشین Conarachin ، چربی ، ((پروتئین)) و ویتامینهای مختلف است. بادام زمینی بسته به محل کشت آن بین 40 تا 50 درصد روغن دارد که به نام روغن آراشین معروف است. این روغن از ((اسید چرب|اسیدهای چرب)) اشباع شده مانند اسید استئاریک ، اسید پالمتیک و اسیدهای جرب اشباع نشده مانند اسید لینوئیک تشکیل شده است. مقدر چربیهای اشباع شده در روغن آراشین تقریبا 30 درصد می‌باشد. برای تهیه روغن آراشین ابتدا پوسته آن را شکسته و دانه‌ها را جدا می‌کنند.

سپس پوسته نازک قرمز رنگ را نیز خارج کرده و دانه‌ها را در ماشینهای مخصوصی خرد کرده و به صورت خمیری درمی‌آورند و بعد آنرا در دستگاه فشار ریخته و بدون استفاده از حرارت روغن آنرا با فشار خارج می‌کنند که به نام روغن فشار اول معروف است. برای بدست آوردن روغن فشار دوم ، باقیمانده خمیر فشار اول را ابتدا با آب مخلوط کرده و می‌گذارند مدتی بماند و سپس در دستگاه فشار قرار داده و روغن فشار دوم را از آن تهیه می‌کنند. از باقیمانده فشار دوم تحت اثر گرما روغنی بدست می‌آید که به نام روغن فشار سوم معروف است و فقط به مصرف صابون‌سازی می‌رسد. روغن آراشین دارای بو و طعمی ملایم و به رنگ زرد روشن می‌باشد.dir align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/badam zamini.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/2/27/badam.JPG}
  
 
 
 
 
-
بادام زمینی گیاه بومی ((برزیل)) به و ز نجا به نقاط دیگر نیا را یاته ات .آب و هوای ر برای کت ای گیا مناسب می باشد . بادام زمینی یاهی است یکاه رای ساه ای ا ک ارا آن ر و 30 ((سانتیمر)) می با . برگهای کب ز دو و رچه است لهی و نو مفا برن رد می اشد که پ از ی دم خ شده و ه س خک می رد و سپس بری ر اک فو رفته و میوه در داخ خاک تشکیل می ود .میوه ادام زمینی بطل تقریبی 4 سانتیمتر است و یا وسته شکننده برنگ خاکستری ایل به زرد می باد .بر روی سته یک تا سه برجستگی ماهده می و ک ر یک ل ه ها ا نا می دد .ن بادام زمینی تریبا ماند فنق برنگ سفی میل ب زرد بو ولی تم مرغی شک ست وته ازکی داه را وشاده ک برنگ قرم قهو ای است .

__ت
ریبات یمیایی:__ بادا مینی داای دی نن ((رای)) Arachin کونراشین Conarachin ، ((چربی)) ((پروتئی)) و ((ویتامین)) های مختلف ات .ر د ر د مینی بون پو اد زی مود است :

بادام زمینی ته به م کت آن بین 40 تا 50 دد روغن ر که بنام غ آرشین مروف است . این روغن ا اسیدای چب اباع شده مانند ((اسید تئایک)) ((اسید پالمیک)) اسید ای جرب اشباع نشده منن اسی یوئکی کیل شده است . مقدر چربیهای باع شده در روغن آراشید قیبا 30 رصد می باشد . رای تی وغن آرای ابدا پوسته آ ا کته و اه ه را دا می کند . پس پوسته ناک قرز نگ را نیز خارج کرده و دانه ها را ر ماین ی مصوصی خرد کرده و صت خمیری در ی ورن بد آرا ر دستگاه فار ریخته و بدون استفاده از ررت روغن آنرا ا ر خارج می کنند که بنام غن ار ول مرف است . برای بدست ود روغن فشا وم اقیمانده می فا ول را ابتد ب ب مخلو کرده و میگان مدتی ماند و پس در ستگا فار قر اد و ن فشار دوم را از آن تی می کنند . ز ایه شار وم حت اثر گرا ونی بدست می آد که نام ((رون)) فار و معروف ا و فق به مصرف ((ابون)) زی می سد . رن آرای داری بو و طمی ملایم و رنگ زرد رون می باشد .

border=2 align=left>
+!خواص داروئی
بادام زمینی از ب قدیم یرا تعاد ات. ن بادام زمینی ارای پین یا بابری ا نر یی بسیر مهم ا. />*برای ی یه و ال مفید است. />*لرل وب خون ا ا می‌بر. />*رد مده ا از ی د.
*نر
م ده ینه اس.
*
رفه خک ر برف می‌کن.

/>*یر ا ر مادرا شیده یاد می‌کند. />*لین است. />*یار قوی است. />*برای تقویت وای دمای ید است. />*ه هضم ا کک ک. />!ز تیه کره اا زمیی />500 بادام زمینی پوست کده را با مدری ب ملط کرده و بجواید ت کمی ته شو لی ه شد سس 400 گرم وغ ناریل ا ب ن اا کده ا ملوط کن رقی ریت تا کاملا ه ور ر آید. کمی نمک به ن ا کنی. ک بادام زمینی می‌ن بدون استفاده روغن نریل هم ی کر. کفی است که به جای روغن ناگی ب اافه کنید. />!ما />ادام یی با اینکه ای بسیر وی و وی است به ل اینکه دارای روغنهای باع ده میباشد کلتر ون را لا بده ا ت شراین می‌شد. نارای نهایی که دارای یمای لی وده و ی کترل ونا با ست اید از ورن آن اری کنند. اگر کره بادام ینی ی‌ری ت کنید که ت و ا کانه ممن ا زیرا د بی مورد ام مینی و ی کره ر ر د در تید ه ارچ می لاوکین Aflatoxin میشود که رانا ود و با ران ک میود. />!ا مربط ا نون
ir align =center> />


/>


/> /> />

/> />
/> /> /> /> /> /> />

/> /> />/> /> /> />
/> /> />
 
 
  
-آب
/>6 گر />

روتئین

26 گرم

چری
/>48 رم

مواد ناسته ای

16 رم />

یم

600 یی ر />

ر

400 یی رم />
/>هن
/>2 یی ر />

سدی

5 میی ر />

ایم

670 یلی ر

ویاین ب 1
/>1 یی گر />

ویتاین ب2

0/15 یلی رم
/>ویاین 3

16 یی ر
+||
((آرتیشو «داروئى»))|((آقطی سیاه «داروئی»))|((آواو «دارئی»))|((اسطوخودوس «داروئی»))|((اسفناج «دارئی»))|((انار «داروئی»|))((انبه «داروئی»))|((انجیر «داروئی»))|((انگور «داروئی»))|((باباآدم «داروی»))
((بابونه «بابونه»))|((بادام «اروئی»))|((بادام زمینی «داروئی»))|((بادمجان «داروئی»))|((باقلا «داروئی»))|((برن «داروئی»))|((بلوط «داروئی»))|((به «داروئی»))|((پسته «داروئی»))|((پرتقال «داروئی»))
((پیاز «اروئی»))|((تخم کتان «داروئی»))|((ترب و ترب «اروئی»))|((تمبر هندی «داروئی»))|((توس «دارئی»))|((جعری «ارئی»))|((جو «داروئی»))|((جودوسر «داروئی»))|((چای کوهی «داری»))|((چغدر «داروئی»))
((خاک شیر «دارئی»))|((ختی «اروئی»))|((خرما «داروئی»))|((خیار «داروئی»))|((دارچین «داروئی»))|((دم اسب «داروئی»))|((ذرت «اروئی»))|((رازیانه «داروئی»))|((روناس «داروئی»))|((خواص دارویی ریحان))|
((زرد آلو «داروئی»))|((زردچوبه «دارئی»))|((زرشک «دارئی»))|((زعفران «ارئی»))|((زنجبیل «داروئی»))|((زوفا «داروئی»))|((زیتون «داروئی»))|((زیره سبز «داروئی»))|((سبل الطیب «داروئی»))|((سیب «داروئی»))
((سیب زمیی «ارئی»))|((سیر «داروئی»))|((شاه پسند وحشی «داروئی»))|((شبدر رم «داوئی»))|((شلغم «دارئی»))|((شنبلیله «ارئی»))|((شوی «دارئی»))|((شیرین بیان «داروئی»))|((صبر زرد «داروئی»))|((عدس «داروئی»))
((علف هفت بند «دارئی»))|((عاب «داروئی»))|((فندق «داروئی»))|((قاصد «ارئی»))|((قهوه «داروئی»))|((کاهو «داروئی»))|((کدو «داروئی»))|((کنجد «داروئی»))|((کوشاد «داروئی»))|((گاوزبان «داروئی»))
((گردو «داروئی»))|((گریپ فروت «دارئی»))|((گزنه «داروئی»))|((گشنیز «داروئی»))|((گلابی «داروئی»))|((گوجه فرنگی «داروئی»))|((لوبیا «داروئی»))|((لوبیای سویا «دارئی»))|((لیمو ترش «اروئی»))|((مارچوبه «داروئی»))
((مامیران کبیر «داروئی»))|((موز «داروئی»))|((میخک «داروئی»))|((واص داریی نارگیل))|((نخود «اروئی»))|((نعناع «داروئی»))|((هل «داروئی»))|((هلو «داروئی»))|((هندوانه «دارئی»))|((ویج «ارئی»)) />||
  
 
 
 
 
-__خواص داروئی:__ بادام زمینی از نظر ((طب قدیم ایران)) متعادل است . چون بادام زمینی دارای ((پروتئین)) می باشد بنابراین از نظر غذایی بسیار مهم است . 
-#برای تقویت ریه و ((طحال)) مفید است . 
-#((کلسترول)) خوب خون را بالا می برد . 
-#درد معده را از بین می برد . 
-#نرم کننده سینه است . 
-#سرفه خشک را برطرف می کند . 
-#شیر را در مادران شیر ده زیاد می کند. 
-#ملین است . 
-#بسیار مقو ی است . 
-#برای تقویت قوای دماغی مفید است . 
-#به هضم غذا کمک می کند . 
-__طرز استفاده:__ طرز تهیه کره بادام زمینی Peanut butter500 گرم بادام زمینی پوست کنده رابا مقداری آب مخلوط کرده و بجوشانید تا کمی پخته شود ( ولی له نشود ) سپس 400 گرم روغن نارگیل را به آن اضافه کرده و در داخل مخلوط کن برقی ریخته تا کاملا بصورت کره در آید . سپس کمی ((نمک)) به آن اضافه کنید .کره بادام زمینی را میتوان بدون استفاده از روغن ((نارگیل)) هم تهیه کرد . کافی است که بجای روغن نارگیل آب اضافه کنید . 
-__مضرات :__ بادام زمینی با اینکه غذای بسیار مقوی و خوبی است بعلت اینکه دارای روغن های اشباع شده می باشد ((کلسترول)) خون را بالا برده و باعث تصلب شرائین می شود . بنابراین آنهائیکه دارای بیماری ((قلب))ی بوده و یا کلسترول خونشان بالا است باید از خوردن آن خودداری کنند .اگر کره بادام زمینی میخرید دقت کنید که تازه و از کارخانه مطمئن باشد زیرا در بعضی مواد بادام زمینی و یا کره آن در اثر عدم دقت در تولید ، آلوده به ((قارچ سمی)) افلاتوکسین Aflatoxin می شود که ((سرطان)) زا بوده و باعث سرطان ((کبد)) می شود . 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [03:33 ]   6   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [04:08 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [10:34 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [10:25 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [10:08 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [09:49 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..