منو
 کاربر Online
382 کاربر online
تاریخچه ی: بادام زمینی «داروئی»

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-134Lines: 1-46
 !کلیات گیاه شناسی !کلیات گیاه شناسی
-
+بادام زمینی گیاه بومی برزیل بوده و از آنجا به نقاط دیگر دنیا راه یافته است. آب و هوای گرم برای کشت این گیاه مناسب می‌باشد. بادام زمینی گیاهی است یکساله دارای ساقه‌ای راست که ارتفاع آن در حدود 30 سانتیمتر می‌باشد. برگهای آن مرکب از دو زوج برگچه است گلهای آن دو نوع متفاوت به رنگ زرد می‌باشد که پس از تلقیح ، دم گل خم شده و به سطح خاک می‌رسد و سپس به تدریج در خاک فرو رفته و میوه در داخل خاک تشکیل می‌شود.

میوه بادام زمینی به طول تقریبی 4 سانتیمتر است و دارای پوسته شکننده به رنگ خاکستری مایل به زرد می‌باشد. بر روی پوسته یک تا سه برجستگی مشاهده می‌شود که هر یک محل دانه‌ها را نشان می‌دهد. دانه بادام زمینی تقریبا مانند فندق برنگ سفید مایل به زرد بوده ولی تخم مرغی شکل است. پوسته نازکی دانه را پوشانده که به رنگ قرمز قهوه‌ای است.
!ترکیبات شیمیایی
بادام زمینی دارای موادی مانند آراشین Arachin ، کوناراشین Conarachin ، چربی ، ((پروتئین)) و ویتامینهای مختلف است. بادام زمینی بسته به محل کشت آن بین 40 تا 50 درصد روغن دارد که به نام روغن آراشین معروف است. این روغن از ((اسید چرب|اسیدهای چرب)) اشباع شده مانند اسید استئاریک ، اسید پالمتیک و اسیدهای جرب اشباع نشده مانند اسید لینوئیک تشکیل شده است. مقدر چربیهای اشباع شده در روغن آراشین تقریبا 30 درصد می‌باشد. برای تهیه روغن آراشین ابتدا پوسته آن را شکسته و دانه‌ها را جدا می‌کنند.

سپس پوسته نازک قرمز رنگ را نیز خارج کرده و دانه‌ها را در ماشینهای مخصوصی خرد کرده و به صورت خمیری درمی‌آورند و بعد آنرا در دستگاه فشار ریخته و بدون استفاده از حرارت روغن آنرا با فشار خارج می‌کنند که به نام روغن فشار اول معروف است. برای بدست آوردن روغن فشار دوم ، باقیمانده خمیر فشار اول را ابتدا با آب مخلوط کرده و می‌گذارند مدتی بماند و سپس در دستگاه فشار قرار داده و روغن فشار دوم را از آن تهیه می‌کنند. از باقیمانده فشار دوم تحت اثر گرما روغنی بدست می‌آید که به نام روغن فشار سوم معروف است و فقط به مصرف صابون‌سازی می‌رسد. روغن آراشین دارای بو و طعمی ملایم و به رنگ زرد روشن می‌باشد.dir align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/badam zamini.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/2/27/badam.JPG}
  
 
 
 
 
-
بادام زمینی گیا بمی ((ری)) بد و ا نا نا دیگر نیا راه یافه است .آب هوای گر ای کت ی گی ناسب می بشد . دام زمینی یهی است یکسه رای ی را ک ارتفاع آن ر دد 30 ((سانتیمر)) می با . برگهای کب از د و رچه است گهای آن دو نو متات برگ د می باشد ک پس قی ، م گ خ ده و ب اک می د و سپس ری اک فر رفه و میوه در داخل خک تکیل ی و .میه بادام زمینی ول تریب 4 انیتر است و ریا سته شکننده رگ خاکستی ایل به رد می با .ب روی وسته یک ا ه برتگی مشاهده می شود ک ر یک مل نه ا ا شان می د .انه اام میی تقیب ان ن بگ سفی مایل ه زرد ود لی تخ مرغی شک ات نکی دنه ا پوشانه که رنگ م هوه ی ا .

__
رکیا یمیایی:__ بادام زمینی دارای مدی مد ((آای)) Arachin ، کااین Conarachin ، ((چربی)) ((پوئین)) ((ویامین)) های ت ا .ر رم بادام زمین دن و مو ی ود است :

border=2 align=left>
+!خواص داروئی
بادام زمینی از ظر طب دیم یر تعاد است. چون باام مینی ارای پتئین ی‌باد نابراین از نظر غذایی بسیا مهم است.
*
برای تویت ری و ال مفید است.
*
کلتل ب خن را بالا میبد. />*د معده را از بین می‌برد.
*نرم
ننه سینه است. />*سه ک را طر ی‌کند.

/>*یر را ادران یرده یاد ی‌کند. />*ملین است.
*بس
یر مقوی ا. />*برای ی قوای دی مفید است. />*ب هضم غذا کمک می‌کند. />!رز تی کر دام زمینی
500 گرم
بادام زینی پوست کنه ا ا قر ب خوط کده و بجنی ا کمی په شود ولی له نشود سپس 400 گم ون نارگیل ا ه ن ضاف کره و در داخل مخلو کن برقی ریخته ا کاملا ب وت کره درآید. سپس کمی مک به آن اضافه کنید. کره بادام زمینی یوان دن استفاده از روغن نرگیل تهیه کرد. کی است که ه جای رغن نارگیل آب اضافه کنی.
!مض
رات
با
دام زمینی با ینکه ذای بیار مقوی خوبی است به علت اینکه اای رونهی اشباع شده می‌باشد کسترول خن را الا ده اعث تصب شرائین مید. نابراین آنهایی که اای یاری قلی بوه یا کترول خنا با اس بای از ورد آ خدداری کند. اگ کر دا زمینی می‌ید دق کنید که ازه و ا کرخانه م ا یا ر عضی موارد بادام زمینی و یا کره آن در اثر عدم د در ید ، آلوه به قا م آاوکین Aflatoxin میو ک رطان‌زا ب با رن بد مید. />!حث مبط عو
ir align =center> />


/>


/> /> />

/> />
/> /> /> /> /> /> />

/> /> />/> /> /> />
/> /> />
 
 
  
-آب
/>6 گر />

روتئین

26 گرم

چری
/>48 رم

مواد ناسته ای

16 رم />

یم

600 یی ر />

ر

400 یی رم />
/>هن
/>2 یی ر />

سدی

5 میی ر />

ایم

670 یلی ر

ویاین ب 1
/>1 یی گر />

ویتاین ب2

0/15 یلی رم
/>ویاین 3

16 یی ر
+||
((آرتیشو «داروئى»))|((آقطی سیاه «داروئی»))|((آواو «دارئی»))|((اسطوخودوس «داروئی»))|((اسفناج «دارئی»))|((انار «داروئی»|))((انبه «داروئی»))|((انجیر «داروئی»))|((انگور «داروئی»))|((باباآدم «داروی»))
((بابونه «بابونه»))|((بادام «اروئی»))|((بادام زمینی «داروئی»))|((بادمجان «داروئی»))|((باقلا «داروئی»))|((برن «داروئی»))|((بلوط «داروئی»))|((به «داروئی»))|((پسته «داروئی»))|((پرتقال «داروئی»))
((پیاز «اروئی»))|((تخم کتان «داروئی»))|((ترب و ترب «اروئی»))|((تمبر هندی «داروئی»))|((توس «دارئی»))|((جعری «ارئی»))|((جو «داروئی»))|((جودوسر «داروئی»))|((چای کوهی «داری»))|((چغدر «داروئی»))
((خاک شیر «دارئی»))|((ختی «اروئی»))|((خرما «داروئی»))|((خیار «داروئی»))|((دارچین «داروئی»))|((دم اسب «داروئی»))|((ذرت «اروئی»))|((رازیانه «داروئی»))|((روناس «داروئی»))|((خواص دارویی ریحان))|
((زرد آلو «داروئی»))|((زردچوبه «دارئی»))|((زرشک «دارئی»))|((زعفران «ارئی»))|((زنجبیل «داروئی»))|((زوفا «داروئی»))|((زیتون «داروئی»))|((زیره سبز «داروئی»))|((سبل الطیب «داروئی»))|((سیب «داروئی»))
((سیب زمیی «ارئی»))|((سیر «داروئی»))|((شاه پسند وحشی «داروئی»))|((شبدر رم «داوئی»))|((شلغم «دارئی»))|((شنبلیله «ارئی»))|((شوی «دارئی»))|((شیرین بیان «داروئی»))|((صبر زرد «داروئی»))|((عدس «داروئی»))
((علف هفت بند «دارئی»))|((عاب «داروئی»))|((فندق «داروئی»))|((قاصد «ارئی»))|((قهوه «داروئی»))|((کاهو «داروئی»))|((کدو «داروئی»))|((کنجد «داروئی»))|((کوشاد «داروئی»))|((گاوزبان «داروئی»))
((گردو «داروئی»))|((گریپ فروت «دارئی»))|((گزنه «داروئی»))|((گشنیز «داروئی»))|((گلابی «داروئی»))|((گوجه فرنگی «داروئی»))|((لوبیا «داروئی»))|((لوبیای سویا «دارئی»))|((لیمو ترش «اروئی»))|((مارچوبه «داروئی»))
((مامیران کبیر «داروئی»))|((موز «داروئی»))|((میخک «داروئی»))|((واص داریی نارگیل))|((نخود «اروئی»))|((نعناع «داروئی»))|((هل «داروئی»))|((هلو «داروئی»))|((هندوانه «دارئی»))|((ویج «ارئی»)) />||
  
 
 
 
 
-بادام زمینی بسته به محل کشت آن بین 40 تا 50 درصد روغن درد که بنام روغن آراشین معروف است . این روغن از اسیدهای چرب اشباع شده مانند ((اسید استئاریک)) ، ((اسید پالمتیک)) و اسید های جرب اشباع نشده مانند اسید لینوئکی تشکیل شده است . مقدر چربیهای اشباع شده در روغن آراشید تقریبا 30 درصد می باشد . برای تهیه روغن آراشید ابتدا پوسته آن را شکسته و دانه ها را جدا می کنند . سپس پوسته نازک قرمز رنگ را نیز خارج کرده و دانه ها را در ماشین های مخصوصی خرد کرده و بصورت خمیری در می آورند و بعد آنرا در دستگاه فشار ریخته و بدون استفاده از حرارت روغن آنرا با فشار خارج می کنند که بنام روغن فشار اول معروف است . برای بدست آوردن روغن فشار دوم ، باقیمانده خمیر فشار اول را ابتدا با آب مخلوط کرده و میگذارند مدتی بماند و سپس در دستگاه فشار قرار داده و روغن فشار دوم را از آن تهیه می کنند . از باقیمانده فشار دوم تحت اثر گرما روغنی بدست می آید که بنام ((روغن)) فشار سوم معروف است و فقط به مصرف ((صابون)) سازی می رسد . روغن آراشید دارای بو و طعمی ملایم و برنگ زرد روشن می باشد . 
-__خواص داروئی:__ بادام زمینی از نظر ((طب قدیم ایران)) متعادل است . چون بادام زمینی دارای ((پروتئین)) می باشد بنابراین از نظر غذایی بسیار مهم است . 
-#برای تقویت ریه و ((طحال)) مفید است . 
-#((کلسترول)) خوب خون را بالا می برد . 
-#درد معده را از بین می برد . 
-#نرم کننده سینه است . 
-#سرفه خشک را برطرف می کند . 
-#شیر را در مادران شیر ده زیاد می کند. 
-#ملین است . 
-#بسیار مقو ی است . 
-#برای تقویت قوای دماغی مفید است . 
-#به هضم غذا کمک می کند . 
-__طرز استفاده:__ طرز تهیه کره بادام زمینی Peanut butter500 گرم بادام زمینی پوست کنده رابا مقداری آب مخلوط کرده و بجوشانید تا کمی پخته شود ( ولی له نشود ) سپس 400 گرم روغن نارگیل را به آن اضافه کرده و در داخل مخلوط کن برقی ریخته تا کاملا بصورت کره در آید . سپس کمی ((نمک)) به آن اضافه کنید .کره بادام زمینی را میتوان بدون استفاده از روغن ((نارگیل)) هم تهیه کرد . کافی است که بجای روغن نارگیل آب اضافه کنید . 
-__مضرات :__ بادام زمینی با اینکه غذای بسیار مقوی و خوبی است بعلت اینکه دارای روغن های اشباع شده می باشد ((کلسترول)) خون را بالا برده و باعث تصلب شرائین می شود . بنابراین آنهائیکه دارای بیماری ((قلب))ی بوده و یا کلسترول خونشان بالا است باید از خوردن آن خودداری کنند .اگر کره بادام زمینی میخرید دقت کنید که تازه و از کارخانه مطمئن باشد زیرا در بعضی مواد بادام زمینی و یا کره آن در اثر عدم دقت در تولید ، آلوده به ((قارچ سمی)) افلاتوکسین Aflatoxin می شود که ((سرطان)) زا بوده و باعث سرطان ((کبد)) می شود . 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [03:33 ]   6   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [04:08 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [10:34 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [10:25 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [10:08 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [09:49 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..