منو
 کاربر Online
631 کاربر online
تاریخچه ی: اینترنت و خانواده ها

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-22Lines: 1-23
 تأثیرات و پیامدهای مثبت و منفی(( اینترنت ))بعنوان یک پدیده نوین در اجتماعات انسانی در حال گسترش است. هر روز از سوی صاحبنظران و رسانه ها نقش مثبت اینترنت در ((توسعه اقتصادی ))و نقش منفی آن در توسعه فرهنگی برجسته سازی می شود و در جهت بهبود آثار مثبت و کاهش پیامدهای منفی اینترنت نظرات و پیشنهادات فراوانی ارائه می گردد.  تأثیرات و پیامدهای مثبت و منفی(( اینترنت ))بعنوان یک پدیده نوین در اجتماعات انسانی در حال گسترش است. هر روز از سوی صاحبنظران و رسانه ها نقش مثبت اینترنت در ((توسعه اقتصادی ))و نقش منفی آن در توسعه فرهنگی برجسته سازی می شود و در جهت بهبود آثار مثبت و کاهش پیامدهای منفی اینترنت نظرات و پیشنهادات فراوانی ارائه می گردد.
 در سطح کلان اینترنت در بعد ((اقتصاد)) ی به ((تجارت الکترونیک ))، در بعد سیاسی به کاهش اقتدار دولت ها، در بعد اجتماعی به کاهش هزینه های حمل و نقل و در بُعد فرهنگی تسلط ((زبان انگلیسی ))را در پی داشته است. همچنین نقش اینترنت بر امنیت ملی جوامع در سطح کلان بر روند ارتباطی سازمان ها با مشتریان و بر روابط خانوادگی بطور مؤثر در حال ((توسعه)) است. در سطح کلان اینترنت در بعد ((اقتصاد)) ی به ((تجارت الکترونیک ))، در بعد سیاسی به کاهش اقتدار دولت ها، در بعد اجتماعی به کاهش هزینه های حمل و نقل و در بُعد فرهنگی تسلط ((زبان انگلیسی ))را در پی داشته است. همچنین نقش اینترنت بر امنیت ملی جوامع در سطح کلان بر روند ارتباطی سازمان ها با مشتریان و بر روابط خانوادگی بطور مؤثر در حال ((توسعه)) است.
 __اینترنت در خانواده های مختلف کارکردهای مختلفی از جمله احیاءکنندگی، بهبودبخشی، تخریبی و نابودکنندگی داشته است.__ __اینترنت در خانواده های مختلف کارکردهای مختلفی از جمله احیاءکنندگی، بهبودبخشی، تخریبی و نابودکنندگی داشته است.__
 *اینترنت و گفتگوهای خانوادگی  *اینترنت و گفتگوهای خانوادگی
 بدون شک از اوایل قرن بیستم با توسعه ((رسانه های جمعی ))میزان ((ارتباطات میان فردی ))کاهش یافته است در سازمانها، در اجتماعات فامیلی و در خانواده ها ، افراد کمتر گفتگو می کنند و یا اینکه تمایل به گفتگو در بین انسانها کم شده است. اینترنت نقش گفتگو را کمرنگ تر کرده است و زنگ خطرات جدی را برای ارتباطات انسانی به صدا درآورده است.  بدون شک از اوایل قرن بیستم با توسعه ((رسانه های جمعی ))میزان ((ارتباطات میان فردی ))کاهش یافته است در سازمانها، در اجتماعات فامیلی و در خانواده ها ، افراد کمتر گفتگو می کنند و یا اینکه تمایل به گفتگو در بین انسانها کم شده است. اینترنت نقش گفتگو را کمرنگ تر کرده است و زنگ خطرات جدی را برای ارتباطات انسانی به صدا درآورده است.
 امروزه هرکدام از اعضای خانواده وقتی از محل کار به کانون گرم خانواده برمی گردند به اتاق خود رفته و سرگرم فعالیت با کامپیوتر خود و اینترنت می شوند. حتی چای، شام و صبحانه خود را روی میز(( کامپیوتر)) میل می کنند.  امروزه هرکدام از اعضای خانواده وقتی از محل کار به کانون گرم خانواده برمی گردند به اتاق خود رفته و سرگرم فعالیت با کامپیوتر خود و اینترنت می شوند. حتی چای، شام و صبحانه خود را روی میز(( کامپیوتر)) میل می کنند.
 کاهش یا به مفهومی دیگر فقدان گفتگوهای خانوادگی بطور حتم پس از مدتی میزان شناخت افراد خانواده را از یکدیگر کاهش می دهد و به کاهش میزان اعتماد اعضاء خانواده به یکدیگر می انجامد و نتایجی منفی را در پی خواهد داشت. از طرفی این فعالیت اعضای خانواده پس از مدتی به گوشه گیری (نوجوانان بالاخص) می انجامد و رغبت به زندگی اجتماعی و تعامل خانوادگی را کاهش می دهد.  کاهش یا به مفهومی دیگر فقدان گفتگوهای خانوادگی بطور حتم پس از مدتی میزان شناخت افراد خانواده را از یکدیگر کاهش می دهد و به کاهش میزان اعتماد اعضاء خانواده به یکدیگر می انجامد و نتایجی منفی را در پی خواهد داشت. از طرفی این فعالیت اعضای خانواده پس از مدتی به گوشه گیری (نوجوانان بالاخص) می انجامد و رغبت به زندگی اجتماعی و تعامل خانوادگی را کاهش می دهد.
 *اینترنت و اخلاقیات  *اینترنت و اخلاقیات
 یکی از تهاجمات مخالفان اینترنت توسعه پورنوگراف یا تصاویر مستهجن یا خلاف عفت عمومی یا حداقل امکان دسترسی آسان و فوری نوجوانان به این تصاویر است. ازطرفی اینترنت این فرصت را مهیّا کرده است که افراد به راحتی «حق مؤلفان» را زیر پای بگذارند و آشکارا از سایت ها و وبلاگ های دیگران دزدی کنند که توسعه آن می تواند روحیه تجاوز به حقوق دیگران را افزایش دهد. یکی از تهاجمات مخالفان اینترنت توسعه پورنوگراف یا تصاویر مستهجن یا خلاف عفت عمومی یا حداقل امکان دسترسی آسان و فوری نوجوانان به این تصاویر است. ازطرفی اینترنت این فرصت را مهیّا کرده است که افراد به راحتی «حق مؤلفان» را زیر پای بگذارند و آشکارا از سایت ها و وبلاگ های دیگران دزدی کنند که توسعه آن می تواند روحیه تجاوز به حقوق دیگران را افزایش دهد.
 *اعتیاد اینترنتی  *اعتیاد اینترنتی
 یکی از خاصیت های خاص اینترنت جاذبه و گرایش مستمر به سیر و گردش در آن توسط استفاده کنندگان از آن است که پس از مدتی افراد را به شدت به خود وابسته می کند تا حدی که برای برخی افراد ((اعتیاد اینترنتی ))می آورد و زندگی بدون آن برای آنان غیرممکن می شود. لذا افراد بایستی حد و مرز استفاده از اینترنت را مشخص کنند. والدین در این زمینه مسئولیتی جدی برای تعیین زمان و مدت استفاده فرزندان را بعهده دارند. یکی از خاصیت های خاص اینترنت جاذبه و گرایش مستمر به سیر و گردش در آن توسط استفاده کنندگان از آن است که پس از مدتی افراد را به شدت به خود وابسته می کند تا حدی که برای برخی افراد ((اعتیاد اینترنتی ))می آورد و زندگی بدون آن برای آنان غیرممکن می شود. لذا افراد بایستی حد و مرز استفاده از اینترنت را مشخص کنند. والدین در این زمینه مسئولیتی جدی برای تعیین زمان و مدت استفاده فرزندان را بعهده دارند.
 *احتیاط اینترنتی *احتیاط اینترنتی
 خانواده ها همچنین در استفاده فرزندان از اینترنت بایستی آنان را آگاه کنند که اسرار ، محتوا و تصاویر شخصی خانواده ، مختص خانواده است و مصرف عمومی ندارد. فرزندان بایستی آگاه شوند که تمامی محتوا و مطالب اینترنت قابل اعتماد نیست و مورداستفاده عمومی ندارد. خانواده ها همچنین در استفاده فرزندان از اینترنت بایستی آنان را آگاه کنند که اسرار ، محتوا و تصاویر شخصی خانواده ، مختص خانواده است و مصرف عمومی ندارد. فرزندان بایستی آگاه شوند که تمامی محتوا و مطالب اینترنت قابل اعتماد نیست و مورداستفاده عمومی ندارد.
 فرزندان بایستی بیاموزند که حریم شخصی و حریم خانوادگی حرمت دارد و خودگشودگی غیرمحتاطانه می تواند لطماتی جدّی به زندگی خانوادگی بزند. فرزندان بایستی بیاموزند که حریم شخصی و حریم خانوادگی حرمت دارد و خودگشودگی غیرمحتاطانه می تواند لطماتی جدّی به زندگی خانوادگی بزند.
 همچنین ورود به سایت های ناشناخته امکان ویروسی شدن نرم افزارهای کامپیوتر و یا حتی صدمه خوردن ((سخت افزار)) ها و زیان اقتصادی را نیز در پی دارد. همچنین ورود به سایت های ناشناخته امکان ویروسی شدن نرم افزارهای کامپیوتر و یا حتی صدمه خوردن ((سخت افزار)) ها و زیان اقتصادی را نیز در پی دارد.
 با برشمردن برخی از مسایل مرتبط با خانواده ها و اینترنت ، گام اول، آگاهی والدین از چگونگی مصرف اطلاعات اینترنت است و این آگاهی روند بهره مندی از اینترنت را بهبود خواهد بخشید. با برشمردن برخی از مسایل مرتبط با خانواده ها و اینترنت ، گام اول، آگاهی والدین از چگونگی مصرف اطلاعات اینترنت است و این آگاهی روند بهره مندی از اینترنت را بهبود خواهد بخشید.
 +نویسنده:احمد یحیایی ایله ای

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 24 تیر 1385 [10:08 ]   2   کیانی      جاری 
 یکشنبه 18 تیر 1385 [11:49 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..