منو
 کاربر Online
465 کاربر online
تاریخچه ی: ایزومری

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-31Lines: 1-38
-||r />ترکیباتی که دارای فرمولهای بسته مشابه ولی فرمولهای گسترده متفاوت باشند را ایزومری می‌گویند.|| />!یدکلی />این کلمه از واژه یونانی isos به اضافه meros به معنای ( ساخته شده از بخش‌های یکسان ) گرفته شده است. ایزومرها ا هت وی فییکی ی صفات شیمیایی با یکدیگر اا ان. />!هدی />سیای ا ((شیمیانن)) ایزمها ا ب دو ده ی میکند: />!!((ایزومر ساختمانی)) />این ایزومرها او فرموهی ساختمانی از یکدیر مایزد. عبا یگر این ایزومرا ا ر شیو اال اها متفاوتند، که شل انواع زیر هد:
*__((ایزومر زنیری|ایزومرهای نجری))__ و یا د ترکی ((فرول مولکوی)) یکسان که ا ر ادار دن ((نیر کری)) با یکدیگر مفاوتند ت به هم یزور زیی ستند. نارای ال این رکیبات در شکل ی ات.


*__((ایزومر موی|یورای می))__ این ایورا ه یک خانوا ((ترکیبا لی)) تل دند و ها تافان مویت رو ی است.


*__((ایزومر گروههای املی|ایوهای گههای املی))__ این ایزومرها به خانواده‌های متفاوتی از ترکیبات آلی مربوط می‌شوند که تنها فرمولهای مولکولی مشابه دارند. بطور مثال ((الکل)) {TEX()} {C_2H_5OH} {TEX} و ((اتر)) {TEX()} {CH_3OCH_3} {TEX} با هم ایزومر گروه عاملی هستند.
!!((ایزومر فضایی|ایزومرهی ایی))
این ایزومرها ارای رولهای گستده م یکانی ند وی در آرایش فایی امهای تیل دنده متفاوتند. />*__((ایزومر هندسی|یمرها سی)) ( ایومرهای سیس - ترانس )__ اینگونه یوری در ریبای اهر می‌شو ک اتمن مولک امکان ر ول یوند C - C را بعت وجد یک ((یو دوانه)) یا ب و نر ا ی رده باشد. مثلا برای ترکیب {TEX()} {CH_3CH = CHCH_3} {TEX} دو فرمول گسترده فضایی می‌توان نوشت:
+|| دو ترکیب که ((فرمول مولکولی)) یکسان ولی ((آرایش اتمی)) متفاوت داشته باشد ~~green:ایزومر~~ نامیده می‌شوند. به عبارتی ترکیباتی که دارای فرمولهای بسته مشابه ولی فرمولهای گسترده متفاوت باشند را ایزومری می‌گویند. چنین رکیباتی در خواص شیمیایی و فیزیکی باهم فرق دارند. این کلمه از واژه یونانی isos به اضافه meros به معنای (ساخته شده از بخش‌های یکسان ) گرفته شده است.||
!ریشه لغوی
واژه
ایزومری اولین با ه توسط ~~green:زلیو~~ (J.J.Berzelius) برای مفی رکیات شیمیایی گوناگون دارای ترکیب درصد عناصر یکسان ، به عبارت دیگر تناای سبی یکان نصر زده ورد ستفاه واق شد. این احتمال که یکانی رکیب درصد عناصر سازه بتواند لالت بر جود دو یا چند مه نوان ایزمرهای کدیگر ناید، از تئوری ساختمانهای آلی مشتق شده است. در حالت کلی ، می‌توان ایزومرها را ه دو و __یوی ساختمانی__ و __ایزومری فضایی__ تقسیم‌ بندی نمو. که هر کدام ز ای ایزمرها دارای واع مختلف می‌بان.
!
یزومری ساختمانی />ایزومری ساختانی بوسیله ترکیبای ک ر ((شیمی کوئردینانای کوئوردیناین)) خود لیگاندهای متفاوتی دارند نمش داده می‌شو. انوع زیرا در بر ی‌گیرد:
!!ایزومری یون
د
ر این نوع ایزومری ، ((یون)) ی یونهایی در یک ایومر کر کوئردیناسیون خاجی ار اد در ایزومر یگر در نقش لیگن در کره کوردیناسیون داخلی وارد می‌ود ترکیبهایی که ((نیو کتیون|نین)) در اتار داخلی خای ک کوئوردیناسیون رکت دارد مشه مو.


::pt(NH3)3Cl) I ↔ (pt(NH3)3I) Cl)::
!!
ایزومری هیدراته شدن
مولکول ر ترکی کوئردیاسیون مکن ت مستقیما با ((فلز)) پیوند داشته باشد ی در کره کوئردیایون خارجی به عنوان ((ور ی|ب تبلور)) شرکت کند. ترکیبهایی که ر ساس این تفت ده بندی می‌شوند، یزمرهای هیات (((یدرااسیون))) نمیه می‌شو و ارای خواص یزیکی و ییایی متفاوتی هستند.


::CO(NH3)3(H2O)2 Cl ↔ (CO(NH3)3(H2O) Cl Br) Br.H2O ::
!!
ایزومری وئوردیناسیون
ر ترکیبات یونی که هم کاتیون و هم نیون آنها ((کمپلکس)) مشاهده مود فاوت آنها در توزیع لیگدها اطراف اتمهای مکزی است. این دو ایزومر در اثر تعویض لیگاندها اتم مرکزی بوجود می‌آید.


Cu(NH3
)4 PtCl4 ↔ Pt(NH3)4 CuCl4 ↔ Pt(NH3)3Cl Cu(NH3)Cl3
!!ایزومری اتصال
این ایزومرها به خانواده‌های متفاوتی از ترکیبات آلی مربوط می‌شوند که تنها فرمولهای مولکولی مشابه دارند. بطور مثال ((الکل)) {TEX()} {C_2H_5OH} {TEX} و ((اتر)) {TEX()} {CH_3OCH_3} {TEX} با هم ایزومر گروه عاملی هستند. در ترکیبهایی دیده می‌شود که یک یا چند لیگاند دارای دو اتم کوئوردیناسیون دهنده باشند، برای مثال یون نیتریک NO-2 می‌تواند از طریق یک اتم اکسیژن یا از طریق اتم نیتروژن کوئوردیناسیون بدهد.


زرد NH3)5CO(NO2)) Cl2)) و قرمز NH3)5-CO-ONO) Cl2))
!
ایزومری فضایی
شامل
ایزومری هنسی نوی می‌باشد.
!!ایزومری هندسی
ترکیبات وقتی
ایزومرهای فایی یکدیگرند که در فضای کئوردیاسیون خود لیگاندها یا گروههای یکسان داشته اشند ولی نحوه آرایش آنها در فضا مفو باشد. یک نو این ایزومر یی ، ((ایزومری هندسی)) ، یا ~~green:ایزوری سیس- ترانس~~ ، است. در ((آلکن|آلکنها)) ، وقتی گروههای مشابه در یک طرف ((پیون شیمیایی|پیوند دوگانه)) اشند، ایزومر سیس و اگر در دو طرف پیوند دوگانه باشند، ایزومر تانس است. ار دو گروه مشابه به یک کربن آلکن متصل باشد، ایزمری سیس و ترانس وجود ندارد. اما اگر گروههای مختلف به کربنهای پیوند دوگانه متصل باشند، ایزومری هندسی یمی‌شود.

اگ
ر در آلکنها یک اتم هیروژن و سه عامل جانشینی دیگر داشته باشیم، بجای سیس و ترانس از سیستم Z و E استفاده می‌کنیم. روی ربن متصل به پیوند وگانه و گو وجود دارد یکی ز این دو روه ر دیری اجحیت ارد. آن گروه را مشخص می‌کنیم. مشص کرد نها ه عدد اتمی نصر متصل به کرب بستگی دارد ک هر چه بیشتر باشد، ارجحیت بیشتری دارد. در مورد ترکیبات کوئوردیناسیون ، ای نوع ایزومری ثر اشغال موقعیت‌های مختلف در اطرا اتم مرکزی توسط لیگاند بوجود می‌آید و در گونه‌های مسطح مربعی هشت وجی اهمیت بیشتری دارد. برای ثال در ایزو سیس- دی کلرو ی آمین پلاتین (II) اتم‌های کلر روی گوشه‌های مجاور مرب (ر اتداد یک لع) وع ده‌ان در حالیکه ر یزمر رنس ، اتمهای کلر وشه‌های مقابل دور امتداد را اشغال می‌کنند. مثلا برای ترکیب {TEX()} {CH_3CH = CHCH_3} {TEX} دو فرمول گسترده فضایی می‌توان نوشت: 
 
 {picture file=img/daneshnameh_up/CH_ALI_EZOMERI_03.jpg} {picture file=img/daneshnameh_up/CH_ALI_EZOMERI_03.jpg}
 
 
 
 
 
 
-*__((ایزومر نوری|ایزومرای نوری)) (پیکربندی)__ این نوع ایزومری در ((مولکول کایرال|مولکولهای کایرال)) وجود دارد. اگر دو ترکیب از هر لحاظ با هم مشابه باشند بر یکدیگر منطبق می‌شوند در حالیکه یک مولکول کایرال ممکن است دارای یک ((ایزومر فضایی)) باشد که بر تصویر آینه‌اش منطبق نیست (انانتیومر). تفاوت چنین ایزومرهایی مانند اختلاف دست چپ و راست است. +!!ایزومری نوری
نوع دیگری
ایزومر ضایی ، ((ایزومری نوری)) است. پاره‌ای از مولکولها و یونها در دو شکل که قابل انطباق بر یکدیگر نیستند، رابطه بین آنها مثل رابطه دستهای راست و چپ است وجود دارند و از چنین مولکولها و یونهایی به عنوان نامتقارن یاد می‌شود و این ایزمرها را ~~green:انانتیومر (تصویر آینه‌ای)~~ می‌نامند. این ایزومرها دارای خواص فیزیکی یکسان می‌باشند و تنها تفاوت ایزومرهای نوری تاثیر بر ((قطبش نور|نور قطبی)) شده است.

این نوع ایزومری در ((مولکول کایرال|مولکولهای کایرال)) وجود دارد. اگر دو ترکیب از هر لحاظ با هم مشابه باشند بر یکدیگر منطبق می‌شوند در حالیکه یک مولکول کایرال ممکن است دارای یک ((ایزومر فضایی)) باشد که بر تصویر آینه‌اش منطبق نیست (انانتیومر). تفاوت چنین ایزومرهایی مانند اختلاف دست چپ و راست است. ایزومر راست گردان (d) نور قطبی شده (نوری که در یک صفحه نوسان می‌کند) را به راست و ایزومر چپ گردان (L) آن به چپ می‌چرخاند. مخلوط مساوی از دو ایزومر را ~~green:اسمیک~~ می‌نامند، اثری بر نور قطبی شده ندارد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((ایزومر ساختنی))
*((ایزومر گروهی املی))
*((یومر وضعی))
*((یم ضای))
*((ایزوم
ر نوری))
*((ایزم هنی))
*((رکیبات لی))
*((کرب
ن))
+*((ایزومری وی))
*((ایزومری هی))
*((رکیات هوملوگ))
*((ک نامارن))
*(())
*((هیراتسیون))
 *((مولکول کایرال)) *((مولکول کایرال))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 13 تیر 1384 [06:01 ]   4   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [14:14 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [07:34 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [04:14 ]   1   رضا رادمان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..