منو
 کاربر Online
547 کاربر online
تاریخچه ی: ایدز

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-75Lines: 1-118
-V{maketoc}
! شرح بیماری
+{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان ویروس شناسی))
*((واژگان میکروبیولوژی))
*((واژگان باکتری شناسی))
*((واژگان سم شناسی))
__مقالات مرتبط__
*((اصطلاحات رایج در ویروس شناسی))
*((ایدز))
*((بحران ایدز))
*((بیماریزایی ویروسی))
*((روشهای انتقال و انتشار ویروسها))
*((ساختمان شیمیایی ویروسها))
*((طبقه بندی ویروسها))
*((عفونتهای HIV در انسان))
*((ویروسهای جانوری))
*((هپاتیت A))
*((هپاتیت B))
*((کنترل بیماریهای ویروسی))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای ویروس شناسی))
__[http://217.218.177.31/
mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|انجمن زیست شناسی]__
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://e.1asphost.com/foolad/forum_topics.asp?FID=3|آموزش میکروبیولوژی و ویروس شناسی]
**[http://microbes.blogfa.com/cat-2.aspx|خانه میکروبیولوژی]
**[http://www.pasteur.ac.ir/ICT/P_index.html|کتابخانه انستیتو پاستور ایران]
**[http://www.irdrug.com/AIDS.htm|در باره ویروس عامل ایدز]
**[http://www.aidsinfo.blogfa.com/|ایرانی بدون ایدز]
**[http://www.mydocuments.ir/article150.html|تاریخچه بیماری ایدز]
**[http://e.1asphost.com/foolad/forum_posts.asp?TID=300&PN=1|آموزش زیست شناسی: هپاتیت]
*سایتهای خارجی
**[http://www.virology.net|چگونه ویروسها را طبقه بندی کنیم.]
**[http://en.wi
kipedia.org/wiki/Virology|ویکی پدیا]
**[h
ttp://www.virology.org/|ویروس شناسی]
**[http://www.lg
cpromochem-atcc.com/common/catalog/animalVirology/animalVirologyIndex.cfm|طبقه بندی ویروسهای جانوری]
**[http://hsc.usf.edu/nocms/medicine/medmicro/virology/page.htm|ویروس شناسی پزشکی]
**[http://www.hopefs.org/Behavior/STD.html|بیما
ریهای جنسی]
**[http://www.aegis.com/|ایدز]
**[http://www.eldis.ids.ac.uk/hivaids/index.htm|راهنمای ایدز]
**[http://www.mcb.uct.ac.za/tutorial/virtut1.html|اطلاعات جامع در مورد ویروس شناسی]
**[http://www.virology.net/|ویروس شناسی]
**[http://nsm1.utdallas.edu/bio/gonzalez/lecture/micro/virology.htm|ویروس شناسی]
**[http://www-micro.msb.le.ac.uk/3035/index.html|بیماریزایی ویروسها]
**[http://web.uct.ac.za/depts/mmi/jmoodie/welcome1.html|ویروس شناسی پزشکی]
**[http://www-micro.msb.le.ac.uk/MBChB/VirGloss.html|اصطلا
حات ویروس شناسی]
**[http://www.ihv.org/|ویروس ایدز]
**[http://www.cdc.gov/|کنترل
بیماریها] />__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=44|گالری زیست شناسی]
-ایدز عبارت‌ است‌ از به‌ وجود آمدن‌ ضعف‌ عمده‌ در ((دستگاه‌ ایمنی‌ بدن‌)) (نقص‌ ایمنی‌). این‌ امر باعث‌ کاهش‌ توانایی‌ بدن‌ در مقابله‌ با ((عفونت))‌ها و توانایی‌ سرکوب‌ ((سلول))‌های‌ غیرطبیعی‌ مثل‌ سلول‌های‌ سرطانی‌ می‌شود. ((ویروس‌)) ایدز سلول‌های‌ ایمنی‌ موجود در ((خون‌)) (لنفوسیت‌ها) و سلول‌های‌ ایمنی‌ موجود در بافت‌ها ((«مغز استخوان))‌، ((طحال))‌، ((کبد)) و ((گره‌های‌ لنفاوی‌))) را درگیر می‌سازد. این‌ سلول‌ها در تولید پادتن‌ برای‌ مقابله‌ با بیماری‌ها و سرطان‌ها نقش‌ دارند. در مجموع‌ باید گفت‌ که‌ ایدز یک‌ نوع‌ نقص‌ ایمنی‌ ثانویه‌ است‌ که‌ در سیر عفونت‌ با ویروس‌ ایدز ایجاد می‌شود. +body=
-!لیم‌ شایع‌
*عفونت‌ اوی روس‌ اید مکن‌ ا‌ هیچای‌ ا کن. />*گی‌ کا‌ وز‌ بوجی‌، عریق‌ شه />*وت‌های‌ مکر تنفسی‌ و وی‌ />*((ب‌)) />*تو‌ گره‌های‌ لنفاوی‌ در مام‌ دن‌
*
خ‌ در دان‌ />*یراایه‌ نی؛ بگ‌ دن‌ ا />*سها
/
>! علل‌
+|~|
{DYNAMICMENU}
!ح بیماری
ایدز عبارت‌ است‌ از بوجد آدنف‌ عده در ((دستگاه‌ ایمنی‌ بدن‌)) (نق ایمی‌). این‌ ام اعثکاهشایی‌ دن ر مقاله‌ با عونها و ونیی‌ رکسلو‌هایغیرطبیی‌ ثلوهی رطانی‌ می‌شو. ((ویسایدز)) و‌های‌ ایمنی‌ موود در ((بافت خون|خون‌)) (لنفوسیتها) و سول‌هی‌ یمنی‌ موجود ر بافتها مانند ((مغز استخو)) ((طحال))‌، ((کبد)) و ((دستگاه لنفاوی|گره‌های‌ لنفاوی‌))) را درگی میازد. این‌ ولها در تولید ((ادتن))ای مقالهبا بیایها و ((سرطان|سرطانها)) نقشارن. ر جموع‌ بی گفت‌ کهیدز یک‌ نوعنقیمنی‌ ثاویهاست‌ که‌ در سیر عفونت‌ با یروسایدز ایجاد می‌شود.


 
 

-{picture=bIHV1.gif} +

{img src=img/daneshnameh_up/5/54/aids1.JPG}
 
 
-عونت‌ با یروس‌ ایز ـ نوعی‌ رترو ویروس‌ ـ که‌ به‌ سلول‌های‌ دسگاه‌ ایمنی‌ حمه‌ کرده‌، نها را نابود می‌سازد و باع کاه‌ ماومت‌ بدن‌ به‌ ون‌ها و بعضی‌ از سرانها می‌شود.

! عوامل تشدید کننده بیماری
+!عت بیماری
عامل بیماری ایدز یک ن
وع ((ویروس)) از گروه ((رترو ویروسها)) است که باعث کاهش توانایی سیستم ایمنی بدن میزبان میشود. علایمی که ما در بیماری ایدز شناسیم مربوط به بیماریهایی است که در اثر نقص دستگاه ایمنی بدن تولید میشوند. در اکثر بیمریهای ویروسی وضع به این منوال است که سلولهای مملو از یروس ویروسها را آزاد کرده و این ویروسها خود را با پادتنهای آماده مواجه میبینند. در چنین وضعی بیماری شخص برطرف می‌شود. اما در مورد ویروس ایدز وضع به گونه‌ای دیگر است.

د
ر اینجا اولین ویروسی که وارد اولین سلول میزبان میشوند از حله پادتنها در امان میمانند. ویروسهای جدیدی که از سلول خارج میشوند بعضا توسط ((پادتن|پادتنها)) خنثی میشوند اما ژنهای اولیه در درون سلول میزبان به تولید ویروس ادامه میدهند. ممکن است که ویروس در بدو ورود به سلول میزبان به صورت غیر فعال درآید و بعد از گذشت چندین سال به مساعد شدن اوضاع فعالیت بیماریزایی خود را آغاز کند. این ویروس دستگاه ایمنی بدن را تضعیف می‌کند و در این یک ((سماخوردگی)) ساده هم میتواند برای شخص مشکل ساز باشد.
!سیر بیماری و علایم آ
ن
ابتلا به ب
یماری ایدز در اغلب موارد با عوارض سادها مانند ((اسهال)) ، خارش پوست و افزایش خفیف حرارت بدن شروع می‌شد. این عوارض پس از چند هفته خودبخود برطرف میشود و شخص خیال می‌کند که به سرماخوردگی دچار بوده است. از آنجا که ساخته شدن پادتنهای موثر حدود 14 روز طول میکد دران مان جدال بین ویروسها و پادتنها در جریان است. پس از سپری شدن این مرحله دورانی فرا می‌رسد که حال شخص بیمار خوب می‌شود اما در خون او پادتن ضد ایدز را می‌توان تشخیص داد و از خون وی ویروس ایدز را بدست آورد.

__~~green:لنفوسیت
T4~~__ که مبتلا شده است شروع ه تقسیم می‌کند همین امر باعث تورم ((دستگاه لنفوی|غدد لنفاوی)) میشود. تورم غدد نفاوی گاه ماهها یا سالها بعد از ابتلای اولیه پدیدار میشود و می‌تواند مدتها به همان حال باقی بماند. در بسیاری از موارد هم ناراحتیهای جدی دیگری به آن اضافه میشود. بیماران اکثرا به شدت لاغر میشوند چون یاره روده آنه مواد غذایی را بطور کامل جذب نمیکند. در اروپا که تغذیه مردم رضایت بخش است کم شدن وزن چندان مخاطره آمیز نیست. اما در بعضی کشورهای جهان سوم که مردم با سوء تغذیه دست به گریبانند کاهش وزن فرد را نحیف می‌کند.

عرق کردن در شب و احساس خستگی ، التهاب بیضه‌ها
از سایر لایم این بماری است. مرحله بعدی که در آن تصویر نهایی بیماری ایدز به نمایش گذاشته می‌شود حاصل از درهم شکسته شدن کامل سیستم دفاعی بدن است. تعداد سلولهای لنفوسیت T4 به شدت کاهش یافته است و در این حالت انواع بیماریهای باکتریایی ، ویروسی و انگلی قادر هستند که فرد مبتلا را از پای بیاندازند.
>
>
dir align = left>

{img src=img/daneshnameh_up/a/a4/aids2.JPG}

!عوامل تشدید کننده بیماری
 *تماس‌ جنسی‌ با افراد آلوده‌. همجنس‌بازها در معرض‌ بیشترین‌ خطر هستند.  *تماس‌ جنسی‌ با افراد آلوده‌. همجنس‌بازها در معرض‌ بیشترین‌ خطر هستند.
 *بی‌بند و باری‌ جنسی‌  *بی‌بند و باری‌ جنسی‌
-*استفاده‌ از سونهای‌ آلوده‌ برای‌ تزریق‌ موادمخدر
*تزریق‌ خون‌ یا فرآورده‌های‌ خونی‌ آلوده‌ (در حال‌ حاضر به‌ ندرت‌ رخ‌ می‌دهد).
*مواجهه‌ کارکنان‌ بیمارستانها و تکنسینهای‌ آزمایشگاهی‌ با خون‌، مدفوع‌، یا ادرار افراد آلوده‌ به‌ ویروس‌ ایدز. بیشترین‌ خطر مربوط‌ به‌ فرو رفتن‌ اتفاقی‌ سوزن‌آلوده‌ در دست‌ است‌.
__توجه‌__ داشته‌ باشید که‌ تماس‌های‌ عادی‌ غیرجنسی‌ باعث‌ انتقال‌ بیماری‌ نمی‌شود، بنابراین‌ فردی‌ که‌ آلوده‌ به‌ ویروس‌ ایدز است‌ خطری‌ برای‌ جمعیت‌ عمومی‌ محسوب‌ نمی‌شود.

! پیشگیری‌
*از تماس‌ جنسی‌ با افرادآلوده‌ یا افرادی‌ که‌ موادمخدر تزریقی‌ مصرف‌ می‌کنند خودداری‌ شود.
+*استفاده‌ از سنگهای‌ آلوده‌ برای‌ تزریق‌ مواد مخدر
*تزریق‌ خون‌ یا فرآورده‌های‌ خونی‌ آلوده‌
*مواجهه‌ کارکنان‌ بیمارستانها و تکنسینهای‌ آزمایشگاهی‌ با خون ‌، مدفوع‌ ، یا ادرار افراد آلوده‌ به‌ ویروس‌ ایدز.
!پیشگیری‌
*از تماس‌ جنسی‌ با افراد آلوده‌ یا افرادی‌ که‌ مواد مخدر تزریقی‌ مصرف‌ می‌کنند خودداری‌ شود.
 *از کاندوم‌ استفاده‌ شود.  *از کاندوم‌ استفاده‌ شود.
-*بی‌بندوباری‌ جنسی‌ کنار گذاشته‌ شود.
*از تزریق‌ موادمخدر جداً
خوددار شود. سوزن‌های‌ غیراستریل‌ نباید به‌طور اشتراکی‌ مصرف‌ شوند.
+*از بی‌بندوباری‌ جنسی‌ خودداری شود.
 *خون‌ یا فرآورده‌های‌ خونی‌ باید از لحاظ‌ آلودگی‌ بررسی‌ شده‌ باشد.  *خون‌ یا فرآورده‌های‌ خونی‌ باید از لحاظ‌ آلودگی‌ بررسی‌ شده‌ باشد.
-
! اقور انا /> />این‌ یای در حال‌ حاضر یرال‌ معالجه‌ ست‌. ا ایم یوان‌ خیفدا یا کنل‌ نمو و تیای‌ اطا این یمای‌ و ن‌ آن اداه‌ دارند. اید ممکن‌ ست‌ ا ساه س‌ از متدمون ودیهیر را نا‌ ندد. نی‌ ک‌ ای به‌ شکار خود ا نشان‌ ده، مینین‌ ا دت‌ تا.

! ع
اراحمال />*نت‌ دی‌ در گه‌های‌ متدن‌ />*((سران‌))
*

/
>! درمان‌

{picture=Z_D_HIV_01.gif}
>
{img src=img/daneshnameh_up/3/38/aids3.JPG}

+!تشخیص بیماری
تشخیص ی بیماری از طریق ((زمایش خون)) امکانپذیر است. خشبختانه در کشور م این مای به صورت رایگان انجام میشود ا افراد مختلف از سلامتی خد امینان حاصل کنند.
!درمان
در حال‌ حاضر ارها ر معالجه‌ فونت‌ ایدز ر تد. برای‌ مقه ا عفونتها ی یشگیری‌ ا آنها ممکنتآنی‌بیوتیک‌ تیز شد. داوهاید یرسی‌ منن __~~green:یدانوی~~__ __~~green:استاوودین~~__ __~~green:السی‌ تاین~~ __، __~~green:یوین~~__و نز دارهایمهارکننده‌ پروتئاز د درمان‌ فونت‌ ا ((س‌ ایدز)) مو استفدقر میگید و ممنستیشریری‌ را تأخیر اندازد. جی آنها باید توسطپزشکابا ربه‌ مپیرد. ا این‌ داروه (مثل‌ زیدووین‌) می‌ان‌ اتقالعونته نوانادرن‌ حمله را کاهشداد. حیات‌ یادی‌ در ه‌ با داروهای‌ دیدتر اکسنن‌ از طریق ((مهندسی ژنتیک)) در ست‌ انجامستند.dir align = left>
 
 
-__ اصول‌ کلی‌__
*با انجام‌ آزمایش‌ خون‌ و آزمون‌ پادتن‌ ضد ویروس‌ ایدز (ممکن‌ است‌ حتی‌ تا 6 ماه‌ پس‌ از شروع‌ آلودگی‌ مثبت‌ نشود) می‌توان‌ تشخیص‌ را تأیید نمود. در بیمارانی‌ که‌ آلودگی‌ به‌ ویروس‌ ایدز تشخیص‌ داده‌ می‌شود باید وجود سایر بیماری‌های‌ آمیزشی‌ و سایر عفونت‌ها مثل‌ ((سل‌)) نیز مورد بررسی‌ قرار گیرد.
*برای‌ مقابله‌ با ((اضطراب‌)) و ((افسردگی‌)) ناشی‌ از ابتلا به‌ این‌ بیماری‌ و احتمال‌ مرگ‌ باید روان‌درمانی‌ یا مشاوره‌ انجام‌ شود.
*در صورت‌ بروز عوارض‌، ممکن‌ است‌ نیاز به‌ بستری‌ شدن‌ وجود داشته‌ باشد.
*بعضی‌ از بیماران‌ وارد برنامه‌های‌ تحقیقاتی‌ می‌شوند که‌ با هدف‌ دستیابی‌ به‌ درمان‌های‌ بهتر یا ((واکسن‌)) یا بیماری‌ انجام‌ می‌گیرند. در این‌ گونه‌ برنامه‌ها، مراقبت‌ ممکن‌ است‌ به‌طور رایگان‌ انجام‌ پذیرد.
*توجه‌ داشته‌ باشید که‌ تشخیصی‌ زودهنگام‌ کمک‌کننده‌ است‌. اگر در معرض‌ خطر هستید، برای‌ بررسی‌ مراجعه‌ کنید، حتی‌ اگر احساس‌ می‌کنید که‌ در سلامت‌ کامل‌ به‌ سر می‌برید. اگر می‌خواهید حامله‌ شوید، یا این‌ که‌ حامله‌ هستید، انجام‌ آزمون‌ ویروس‌ ایدز ممکن‌ است‌ کمک‌کننده‌ باشد. در صورت‌ مثبت‌ بودن‌ آزمون‌ ویروس‌ ایدز به‌ هنگام‌ حاملگی‌، با درمان‌های‌ مخصوص‌ می‌توان‌ احتمال‌ عفونت‌ در نوزاد را به‌ حداقل‌ رساند.
*در صورت‌ وجود گروه‌های‌ حمایتی‌، به‌ آنها بپیوندید.
*از تماس‌ با افرادی‌ که‌ دچار عفونت‌ هستند، حتی‌ سرماخوردگی‌، پرهیز کنید.
__داروها__
*در حال‌ حاضر داروها در معالجه‌ عفونت‌ ایدز مؤثر نیستند. برای‌ مقابله‌ با عفونت‌ها یا پیشگیری‌ از آنها ممکن‌ است‌ آنتی‌بیوتیک‌ تجویز شود.
*داروهای‌ ضد ویروسی‌ ((«دیدانوزین‌)) ، ((استاوودین)) ، ((زالسی‌ تابین‌)) ، ((زیدوودین‌)) ) و نیز داروهای‌ مهارکننده‌ ((پروتئاز)) در درمان‌ عفونت‌ با ویروس‌ ایدز مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند و ممکن‌ است‌ پیشرفت‌ بیماری‌ را به‌ تأخیر اندازند. تجویز آنها باید توسط‌ پزشکان‌ با تجربه‌ انجام‌ پذیرد. با این‌ داروها (مثل‌ زیدووین‌) می‌توان‌ انتقال‌ عفونت‌ به‌ نوزادان‌ مادران‌ حامله‌ را کاهش‌ داد.
*تحقیقات‌ زیادی‌ در رابطه‌ با داروهای‌ جدیدتر و واکسن‌ آن‌ در دست‌ انجام‌ هستند.

! فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری
*فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری ها به‌ وضعیت‌ سلامت‌ هر فرد بستگی‌ دارند. علایمی‌ مثل‌ خستگی‌ یا وجود عفونت‌ می‌توانند بعضی‌ از فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری ها را محدود کنند.
*استراحت‌ مهم‌ است‌، اما توصیه‌ می‌شود به‌طور منظم‌ ((ورزش‌)) انجام‌ گیرد.

! رژیم‌ غذایی‌
*تغذیه‌ باید کافی‌ و مناسب‌ باشد. سوءجذب‌، سوخت‌وساز تغییر یافته‌، و کاهش‌ وزن‌ در بیماران‌ مبتلا به‌ ایدز شایع‌ هستند.
*از خوردن‌ ((تخم‌مرغ‌)) خام‌، شیرغیرپاستوریزه‌، یا سایر مواد غذایی‌ بالقوه‌ آلوده‌ خودداری‌ شود.

!
درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟ +!درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟  *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان‌ علایم‌ عفونت‌ ایدز را دارید.  *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان‌ علایم‌ عفونت‌ ایدز را دارید.  *اگر پس‌ از تشخیص‌، علایم‌ یک‌ عفونت‌ دیگر ظاهر شوند (تب‌، سرفه‌، یا اسهال‌).  *اگر پس‌ از تشخیص‌، علایم‌ یک‌ عفونت‌ دیگر ظاهر شوند (تب‌، سرفه‌، یا اسهال‌).  *اگر دچار علایم‌ جدید و غیر قابل‌ توجیه‌ شده‌اید. داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان،‌ عوارض‌ جانبی‌ بسیاری‌ دارند. *اگر دچار علایم‌ جدید و غیر قابل‌ توجیه‌ شده‌اید. داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان،‌ عوارض‌ جانبی‌ بسیاری‌ دارند. - +!مباحث مرتبط با عنوان
*((اختلالات دستگاه ایمنی بدن))
*((اصطلاحات رایج در ویروس شناسی))
*((بحران ایدز))
*((تکثیر ویروسها))
*((دستگاه ایمنی بدن))
*((راههای انتقال ویروسها))
*((صفات عمومی ویروسها))
*((عفونتهای HIV در انسان))
*((ویروس))
*((ویروس شناسی))
*((ویروسهای جانوری))
*((ویروسهای گیاهی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [07:59 ]   8   سمیه فارابی اصل      جاری 
 دوشنبه 28 آذر 1384 [13:15 ]   6   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [08:53 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [08:50 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:48 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [07:43 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 مهر 1383 [06:28 ]   1   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..