>>
!درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟
    
 منو
 کاربر Online
331 کاربر online
تاریخچه ی: ایدز

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-70Lines: 1-118
-V{maketoc}
! شرح بیماری
+{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان ویروس شناسی))
*((واژگان میکروبیولوژی))
*((واژگان باکتری شناسی))
*((واژگان سم شناسی))
__مقالات مرتبط__
*((اصطلاحات رایج در ویروس شناسی))
*((ایدز))
*((بحران ایدز))
*((بیماریزایی ویروسی))
*((روشهای انتقال و انتشار ویروسها))
*((ساختمان شیمیایی ویروسها))
*((طبقه بندی ویروسها))
*((عفونتهای HIV در انسان))
*((ویروسهای جانوری))
*((هپاتیت A))
*((هپاتیت B))
*((کنترل بیماریهای ویروسی))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای ویروس شناسی))
__[http://217.218.177.31/
mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|انجمن زیست شناسی]__
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://e.1asphost.com/foolad/forum_topics.asp?FID=3|آموزش میکروبیولوژی و ویروس شناسی]
**[http://microbes.blogfa.com/cat-2.aspx|خانه میکروبیولوژی]
**[http://www.pasteur.ac.ir/ICT/P_index.html|کتابخانه انستیتو پاستور ایران]
**[http://www.irdrug.com/AIDS.htm|در باره ویروس عامل ایدز]
**[http://www.aidsinfo.blogfa.com/|ایرانی بدون ایدز]
**[http://www.mydocuments.ir/article150.html|تاریخچه بیماری ایدز]
**[http://e.1asphost.com/foolad/forum_posts.asp?TID=300&PN=1|آموزش زیست شناسی: هپاتیت]
*سایتهای خارجی
**[http://www.virology.net|چگونه ویروسها را طبقه بندی کنیم.]
**[http://en.wi
kipedia.org/wiki/Virology|ویکی پدیا]
**[h
ttp://www.virology.org/|ویروس شناسی]
**[http://www.lg
cpromochem-atcc.com/common/catalog/animalVirology/animalVirologyIndex.cfm|طبقه بندی ویروسهای جانوری]
**[http://hsc.usf.edu/nocms/medicine/medmicro/virology/page.htm|ویروس شناسی پزشکی]
**[http://www.hopefs.org/Behavior/STD.html|بیما
ریهای جنسی]
**[http://www.aegis.com/|ایدز]
**[http://www.eldis.ids.ac.uk/hivaids/index.htm|راهنمای ایدز]
**[http://www.mcb.uct.ac.za/tutorial/virtut1.html|اطلاعات جامع در مورد ویروس شناسی]
**[http://www.virology.net/|ویروس شناسی]
**[http://nsm1.utdallas.edu/bio/gonzalez/lecture/micro/virology.htm|ویروس شناسی]
**[http://www-micro.msb.le.ac.uk/3035/index.html|بیماریزایی ویروسها]
**[http://web.uct.ac.za/depts/mmi/jmoodie/welcome1.html|ویروس شناسی پزشکی]
**[http://www-micro.msb.le.ac.uk/MBChB/VirGloss.html|اصطلا
حات ویروس شناسی]
**[http://www.ihv.org/|ویروس ایدز]
**[http://www.cdc.gov/|کنترل
بیماریها] />__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=44|گالری زیست شناسی]
-ایدز عبارت‌ است‌ از به‌ وجود آمدن‌ ضعف‌ عمده‌ در ((دستگاه‌ ایمنی‌ بدن‌)) (نقص‌ ایمنی‌). این‌ امر باعث‌ کاهش‌ توانایی‌ بدن‌ در مقابله‌ با ((عفونت))‌ها و توانایی‌ سرکوب‌ ((سلول))‌های‌ غیرطبیعی‌ مثل‌ سلول‌های‌ سرطانی‌ می‌شود. ((ویروس‌)) ایدز سلول‌های‌ ایمنی‌ موجود در ((خون‌)) (لنفوسیت‌ها) و سلول‌های‌ ایمنی‌ موجود در بافت‌ها ((«مغز استخوان))‌، ((طحال))‌، ((کبد)) و ((گره‌های‌ لنفاوی‌))) را درگیر می‌سازد. این‌ سلول‌ها در تولید پادتن‌ برای‌ مقابله‌ با بیماری‌ها و سرطان‌ها نقش‌ دارند. در مجموع‌ باید گفت‌ که‌ ایدز یک‌ نوع‌ نقص‌ ایمنی‌ ثانویه‌ است‌ که‌ در سیر عفونت‌ با ویروس‌ ایدز ایجاد می‌شود. +body=
-! عایم‌ ایع‌ />*عفونت‌ وله‌ با ویروس‌ ایدز مکن‌ ت‌ یچلای‌ ایجد نکند. />*ستگی‌ ، کاه‌ وزن‌ دو‌ توجی عریق‌ بانه‌ />*وت‌های‌ مکرر نفی‌ و پوسی‌
*((تب))
*تورم‌ گر‌های ناوی‌ در مام بدن‌ />*خم‌ در دان‌ />*ییرا ناحیه‌ تناسلی‌ بزرگ شدن‌ ا
*سال
/>! ل‌ /> />وت‌ ا ویو‌ ایدز نوی‌ ررو ویرو ـ که‌ ‌ سلولهای‌ دستگاه‌ ایمی‌ مله‌ کره‌، آنها را نابود میساد و با کاهش مقوت‌ بدن به‌ فونتها و عی ا رانا مید.

! عوامل تشدید کننده بیماری
+|~|
{DYNAMICMENU}
!شرح بیماری
ایدز
عبارت‌ است‌ از بجود آمدن‌ ضعف‌ عمده‌ در ((دستگاه‌ ایمنیدن‌)) (نقص‌ ایمنی‌). این‌ امر باعثکاهش‌ توانایی‌ بدن‌ در مقابله‌ با عفونتها و تواناییرکوب‌ سلولهایغیرطبیعی‌ مثل‌ سلول‌های‌ سرطانی‌ می‌شود. ((ویروس‌ ایدز)) سول‌های‌ ایمنیموو در ((بافت خون|خون)) (نفوسیتها) و لل‌هی‌ ایمنی‌ موجو در بافت‌ها مانند ((مغز ستخوان)) ((طحال))‌، ((کبد)) و ((دستگاه لنفوی|گره‌هایلنفاوی‌))) را درگیر می‌سازد. این‌ لوها در تولید ((ادتن))رای‌ مقابلها بیماریها و ((سرطان|سرطانها)) نقشدارند. ر جموع‌ باید گت‌ کهایدز یکنوع‌ نقص‌ ایمنی‌ ثانویه‌ است‌ که‌ در سیر فون با ویروسیدز ایجاد می‌شود. />{img src=img/daneshnameh_up/5/54/aids1.JPG}

!عل
ت بیمار
عامل بیماری ایدز یک نوع ((ویروس)) از گروه ((رترو ویروسها)) است که باعث کاهش توانایی سیستم ایمنی بدن میزبان میشود. علایم ه ما ر بیاری ایدز میشناسیم مربوط به بیماریهای است ک در اثر نص دستگاه ایمنی بدن تولید می‌شوند. در کثر بیماریهای ویروسی وضع به این منوال است که سلولها مملو از ویروس ویروسها را آزاد کرده و این ویروسها خود را با پادتنهای آماده مواجه میبینند. در چنین وعی بیماری شخص برطرف میشود. اما در مورد یروس ایدز وضع به گونهای دیگر است.

اینجا اولین ویروسی که واد اولین سلول میزبان میشوند از حمله پادتنها در امان می‌مانند. ویروسهای جدیدی که از سلول خارج میشوند بعضا توسط ((پادتنادتنها)) خنثی می‌شوند اما ژنهای اولیه در درون سلول میزبان به تولید ویروس ادامه می‌هند. ممکن است که ویروس در بدو ورود به سلول میزبان به صورت غیر فعال درآید و بعد از گذشت چندن سال به مساعد شدن اوضاع فعالیت بیماریزایی خود را آغاز کند. این ویروس دستگاه ایمنی بدن را تضعیف میکند و ای یک ((سرماخوردگی)) ساده هم میتواند برای شخص مشکل ساز باشد.
!سیر بیاری و علام آن
ابتلا به یاری ایدز در اغلب موارد با عوارض سادها مانند ((اسهال)) خارش وست افزایش خفیف حرارت بدن شروع میشود. ین عوارض پس از چند هفته خودبخود برطرف مو و شخص خیال میکند که به سرماخوردگی دچار بوده است. از آجا که ساخته شدن پادتنهای مور حدود 14 روز طول می‌کشد درین زمان جدال بین ویروسها و پادتنها در جریان است. پس از سپری شدن این مرحله دوان را میرسد که حال شخص بیمار خوب میشود ا در خون او پادتن ضد ایدز را میتوان تشخیص داد و از خون وی ویروس ایدز را بدست آورد.

__~~green:
لنفوسیت T4~~__ که مبتلا شده است شروع به تقسیم می‌کند همین امر باعث تورم ((دستگاه لنفاوی|غدد لنفاوی)) میشود. تورم غدد لنفاوی گاه ماها یا سالها بعد از ابتلای اولیه پدیدار می‌شود و می‌واند مدتها به همان حال باقی بماند. در بسیاری از موارد هم ناراحتیهای جدی دیگری به آن اضافه میشود. بیماران اکثر به شدت لاغر میوند چون دواره روده آنها مواد غذایی را بطور کامل جذب نمی‌کند. در اروپا که تغذیه مردم رضایت بخش است کم شدن وزن چندان مخاطره آمیز نست. ام در بعضی کشورهای جهان سوم که مردم با و تغذه دست به گریبانند کاهش وزن فرد را نحف می‌کند.

عر
ق کدن در شب و احساس خستگی ، اتهاب بیضهها از سایر علایم این بیماری است. مرحله بعدی که در آن تصویر نهای بیماری ایدز به نمایش گذاشته میشود اصل از درهم شکسته شدن کامل سیستم دفاعی بدن است. تعداد سلولهای لنفوسیت T4 به شدت کاهش افته است و ر این حالت انواع یماریها باکریایی ویروی و انگل ادر هستند که فرد مبتلا را از پای بدازند. />


>>
/>


{img src=img/daneshnameh_up/a/a4/aids2.JPG}

!
عوامل تشدید کننده بیماری
 *تماس‌ جنسی‌ با افراد آلوده‌. همجنس‌بازها در معرض‌ بیشترین‌ خطر هستند.  *تماس‌ جنسی‌ با افراد آلوده‌. همجنس‌بازها در معرض‌ بیشترین‌ خطر هستند.
 *بی‌بند و باری‌ جنسی‌  *بی‌بند و باری‌ جنسی‌
-*استفاده‌ از سونهای‌ آلوده‌ برای‌ تزریق‌ موادمخدر
*تزریق‌ خون‌ یا فرآورده‌های‌ خونی‌ آلوده‌ (در حال‌ حاضر به‌ ندرت‌ رخ‌ می‌دهد).
*مواجهه‌ کارکنان‌ بیمارستانها و تکنسینهای‌ آزمایشگاهی‌ با خون‌، مدفوع‌، یا ادرار افراد آلوده‌ به‌ ویروس‌ ایدز. بیشترین‌ خطر مربوط‌ به‌ فرو رفتن‌ اتفاقی‌ سوزن‌آلوده‌ در دست‌ است‌.
__توجه‌__ داشته‌ باشید که‌ تماس‌های‌ عادی‌ غیرجنسی‌ باعث‌ انتقال‌ بیماری‌ نمی‌شود، بنابراین‌ فردی‌ که‌ آلوده‌ به‌ ویروس‌ ایدز است‌ خطری‌ برای‌ جمعیت‌ عمومی‌ محسوب‌ نمی‌شود.

! پیشگیری‌
*از تماس‌ جنسی‌ با افرادآلوده‌ یا افرادی‌ که‌ موادمخدر تزریقی‌ مصرف‌ می‌کنند خودداری‌ شود.
+*استفاده‌ از سنگهای‌ آلوده‌ برای‌ تزریق‌ مواد مخدر
*تزریق‌ خون‌ یا فرآورده‌های‌ خونی‌ آلوده‌
*مواجهه‌ کارکنان‌ بیمارستانها و تکنسینهای‌ آزمایشگاهی‌ با خون ‌، مدفوع‌ ، یا ادرار افراد آلوده‌ به‌ ویروس‌ ایدز.
!پیشگیری‌
*از تماس‌ جنسی‌ با افراد آلوده‌ یا افرادی‌ که‌ مواد مخدر تزریقی‌ مصرف‌ می‌کنند خودداری‌ شود.
 *از کاندوم‌ استفاده‌ شود.  *از کاندوم‌ استفاده‌ شود.
-*بی‌بندوباری‌ جنسی‌ کنار گذاشته‌ شود.
*از تزریق‌ موادمخدر جداً
خوددار شود. سوزن‌های‌ غیراستریل‌ نباید به‌طور اشتراکی‌ مصرف‌ شوند.
+*از بی‌بندوباری‌ جنسی‌ خودداری شود.
 *خون‌ یا فرآورده‌های‌ خونی‌ باید از لحاظ‌ آلودگی‌ بررسی‌ شده‌ باشد.  *خون‌ یا فرآورده‌های‌ خونی‌ باید از لحاظ‌ آلودگی‌ بررسی‌ شده‌ باشد.
-
! عواقب‌ مورد انتظار

این‌ بیماری‌ در حال‌ حاضر غیرقابل‌ معالجه‌ است‌. البته‌ علایم‌ را می‌توان‌ تخفیف‌ داد یا کنترل‌ نمود و تحقیقات‌ علمی‌ در رابطه‌ با این‌ بیماری‌ و درمان‌ آن‌ ادامه‌ دارند. ایدز ممکن‌ است‌ تا سال‌ها پس‌ از مثبت‌
شدن‌ آزمون‌ آلودگی‌ به‌ ویروس‌ خود را نشان‌ ندهد. زمانی‌ که‌ ایدز به‌ صورت‌ آشکار خود را نشان‌ دهد، میانگین‌ بقا مدت‌ متغیراست‌.

! عوارض‌ احت
مالی‌
*عفونت‌ جدی‌ د
ر دستگاه‌های‌ مختلف‌ بدن‌
*((سرطان‌))
*مرگ‌

! درمان‌
__ اصول‌ کلی‌__
*با انجام‌ آزمایش‌ خون‌ و آزمون‌ پادتن‌ ضد ویروس‌ ایدز (ممکن‌ است‌ حتی‌ تا 6 ماه‌ پس‌ از شروع‌ آلودگی‌ مثبت‌ نشود) می‌توان‌
تشخیص را تأیید نمود. در بیماران‌ که‌ آلودگی‌ به‌ ویروس ایدز شخیص‌ داده‌ می‌شود باید وجود سایر بیاری‌های‌ آمیزشی‌ و سایر عفونت‌ها مثل‌ ((ل‌)) نیز مورد بررسی‌ قرار گید.
*
رای‌ مقابله‌ با ((اضطراب‌)) و ((اسردگی‌)) ناشی‌ از ابتلا به‌ این‌ بیماری‌ و احتمال‌ مر‌ باید روان‌درنی‌ یا مشاوره‌ انجام‌ شود.
*در صورت‌ بروز عوارض‌، ممکن‌
است نیز به‌ بستری‌ شدن‌ وجود داشته‌ بشد.
*بعضی‌ از بیماران‌ وارد برنامه‌های‌
تحقیقاتی‌ می‌شوند که‌ با هدف‌ دستیابی‌ به‌ درمان‌های‌ بهتر یا ((واکن‌)) یا بیماری‌ انجام‌ می‌گیرند. در این‌ گونه‌ برنامه‌ها، مراقبت‌ ممکن‌ است‌ به‌طور رایگان نام‌ پیرد.
*توجه‌ دا
شته‌ باشید که تشخیصی‌ زودهنگام‌ کمک‌کننده‌ است‌. اگر در معرض‌ خطر هستید، برای‌ بررسی‌ مراجعه‌ نی، حتی‌ اگر احساس‌ می‌کنید که‌ در سلا‌ کامل‌ به‌ سر می‌برید. اگر می‌خواهید حامله‌ شوید، ی این‌ که‌ حاله‌ هستید، انجام‌ آزمون‌ ویروس‌ ایدز ممکن‌ ست‌ کک‌کنده‌ باشد. در صورت‌ مثبت‌ بودن‌ آزمون‌ ویروس‌ ایدز به‌ هنگام‌ حاملگی‌، با درمن‌ها مخصو می‌توان‌ حتمال عفون‌ در نوزاد را به‌ حداقل‌ رساند.
*در
صرت‌ وجود روه‌های‌ حمایتی‌، به‌ آنها بپیوندید.
*از تماس‌ با افرادی‌ که‌ دچار عفونت‌ هستند، حتی‌ سرماخوردگی‌، پرهیز کنید.
__داروها__

*در حال‌ حاضر داروها در معالجه‌ عفونت‌ ایدز مؤثر نیستند. برای‌ مقابله‌ با عفونت‌ها یا پیشگیری‌ از آنها ممکن‌ است‌ آنتی‌بیوتیک‌ تجویز شود.
*
داروهای‌ ضد ویروسی‌ ((«دیدانوزین‌)) ، ((استاوودین)) ، ((زالسی‌ تابین‌)) ، ((زیدوودین‌)) ) و نیز داروهای‌ مهارکننده‌ ((پروتئاز)) در درمان‌ عفونت‌ با ویروس‌ ایدز مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند و ممکن‌ است‌ پیشرفت‌ بیماری‌ را به‌ تأخیر اندازند. تجویز آنها باید توسط‌ پزشکان‌ با تجربه‌ انجام‌ پذیرد. با این‌ داروها (مثل‌ زیدووین‌) می‌توان‌ انتقال‌ عفونت‌ به‌ نوزادان‌ مادران‌ حامله‌ را کاهش‌ داد.
*
تحقیقات‌ زیادی‌ در رابطه‌ با داروهای‌ جدیدتر و واکسن‌ آن‌ در دست‌ انجام‌ هستند.

! فعالیت در
زمان بتلا به این بیماری
*
عالیت در زمان ابتلا به این یمری به‌ وضعیت‌ لامت‌ هر فرد بستگیدارن. علایمیثل‌ خستگی‌ یا وجود عفونت‌ می‌توانند بعضی‌ از فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری ها را محدود کنند.
*استراحت‌ مهم‌ است‌، اما توصیه‌ می‌شود به‌طور منظم‌ ((ورزش‌)) انجام‌ گیرد.

! رژیم‌ غذایی‌
*تغذیه‌ باید کافی‌ و مناسب‌ باشد. سوءجذب‌، سوخت‌وساز تغییر یافته‌، و کاهش‌ وزن‌ در بیماران‌ مبتلا به‌ ایدز شایع‌ هستند.
*از خوردن‌ ((تخم‌مرغ‌)) خام‌، شیرغیرپاستوریزه‌، یا سایر مواد غذایی‌ بالقوه‌ آلوده‌ خودداری‌ شود.

! درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟
+!تشخیص بیماری
تشخیص این بیماری از ری ((زمای و)) امان‌یر است. وشبتانه در کور ما این میش به صورت رایگان اام می‌شود ا اراد مت از سلامی خو امنن حاص نند.
!درمان
در حال‌ حاضر داروها در معالجه‌ عفونت‌ ایدز مؤثر نیستند. برای‌ مقابله‌ با عفونت‌ها یا پیشگیری‌ از آنها ممکن‌ است‌ آنتی‌بیوتیک‌ تجویز شود. داروهای‌ ضد ویروسی‌ مانند __~~green:دیدانوزین~~__‌ ، __~~green:استاوودین~~__ ، __~~green:زالسی‌ تابین‌~~ __، __~~green:زیدوودین~~__‌ و نیز داروهای‌ مهارکننده‌ پروتئاز در درمان‌ عفونت‌ با ((ویروس‌ ایدز)) مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند و ممکن‌ است‌ پیشرفت‌ بیماری‌ را به‌ تأخیر اندازند. تجویز آنها باید توسط‌ پزشکان‌ با تجربه‌ انجام‌ پذیرد. با این‌ داروها (مثل‌ زیدووین‌) می‌توان‌ انتقال‌ عفونت‌ به‌ نوزادان‌ مادران‌ حامله‌ را کاهش‌ داد. تحقیقات‌ زیادی‌ در رابطه‌ با داروهای‌ جدیدتر و واکسن‌ آن‌ از ری ((مهنی ژیک)) ر دست‌ انام‌ ستند.


/> dir align = left>
>>

{img src=img/daneshnameh_up/3/38/aids3.JPG} />
 *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان‌ علایم‌ عفونت‌ ایدز را دارید.  *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان‌ علایم‌ عفونت‌ ایدز را دارید.
 *اگر پس‌ از تشخیص‌، علایم‌ یک‌ عفونت‌ دیگر ظاهر شوند (تب‌، سرفه‌، یا اسهال‌).  *اگر پس‌ از تشخیص‌، علایم‌ یک‌ عفونت‌ دیگر ظاهر شوند (تب‌، سرفه‌، یا اسهال‌).
 *اگر دچار علایم‌ جدید و غیر قابل‌ توجیه‌ شده‌اید. داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان،‌ عوارض‌ جانبی‌ بسیاری‌ دارند. *اگر دچار علایم‌ جدید و غیر قابل‌ توجیه‌ شده‌اید. داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان،‌ عوارض‌ جانبی‌ بسیاری‌ دارند.
- +!مباحث مرتبط با عنوان
*((اختلالات دستگاه ایمنی بدن))
*((اصطلاحات رایج در ویروس شناسی))
*((بحران ایدز))
*((تکثیر ویروسها))
*((دستگاه ایمنی بدن))
*((راههای انتقال ویروسها))
*((صفات عمومی ویروسها))
*((عفونتهای HIV در انسان))
*((ویروس))
*((ویروس شناسی))
*((ویروسهای جانوری))
*((ویروسهای گیاهی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [07:59 ]   8   سمیه فارابی اصل      جاری 
 دوشنبه 28 آذر 1384 [13:15 ]   6   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [08:53 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [08:50 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:48 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [07:43 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 مهر 1383 [06:28 ]   1   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..