منو
 کاربر Online
230 کاربر online
تاریخچه ی: اکسیژن

V{maketoc}

>

>

((Nitrogen))__Oxygen__ - ((Fluorine))
 
__O__

((Lithium|Li))  
 
 
{picture=:O_TableImage.png}

((جدول استاندارد |جدول کامل))

__عمومی__
((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست شماره عناصر |شماره))
, ((فهرست علائم عناصر |علامت اختصاری))
H, 1 ,Hydrogen
((گروه شیمیایی)) (( غیر فلز))ات
((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))
((بلوک|s)), ((ردیف 1 عناصر|1)), ((گروه 1 عناصر|IA))
(( جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 0.0899 ((کیلوگرم برمتر مکعب|kg/m3)), ندارد
((color|رنگ)) بی رنگ
(( تصویر:125pxO2C8.jpg))
__خواص اتمی__
((وزن اتمی)) 1.00794 ((واحد جرم اتمی|amu))
(( شعاع اتمی)) (calc) 25 (53) ((پیکومتر|pm))
(( شعاع کووالانسی)) 37 pm
(( شعاع وندروالس)) 120 pm
(( ساختار الکترونی)) 1s1
((الکترون|-e)) بازای هر(( سطح انرژی))2, 5
((درجه اکسیداسیون )) ((«اکسید))) 1، ((«آمفوتریک)))
(( ساختار کریستالی)) شش ضلعی
__خواص فیزیکی__
(( حالت ماده)) گاز
(( نقطه ذوب))
14.025 ((کلوین|K)) ° و (434- ((فارنهایت|F)) ° )
(( نقطه جوش))
20.268 ((کلوین|K)) ° و (423- ((فارنهایت|F)) ° )
(( حجم مولی)) 11.42 ((نماد مهندسی|ש»10-3
««متر مکعب بر مول|m3/mol))
(( گرمای تبخیر)) 0.44936 ((کیلو ژول بر مول|kJ/mol))
(( گرمای هم جوشی)) 0.05868 kJ/mol
(( فشار بخار)) 209 ((پاسگال|Pa)) در 23 K
(( سرعت صوت)) 1270 ((متر بر ثانیه|m/s)) در 298.15 K
__متفرقه__
(( الکترونگاتیویته)) 2.2 ((«درجه پائولینگ)))
(( ظرفیت گرمایی ویژه)) 14304 ((ژول بر کیلوگرم-کلوین|J/«kg*K)))
(( رسانایی الکتریکی)) __ 106/m ((ohm))
(( رسانایی گرمایی)) 0.1815 ((وات بر متر-کلوین|W/«m*K)))
(( پتانسیل یونیزاسیون)) 1312 kJ/mol
__پایدارترین ایزوتوپها__
((ایزوتوپ|ایزو))((وفور طبیعی))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))(( انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))(( محصول فروپاشی|DP))
1H__99.985%__O با 0 ((نوترون)) ((ایزوتوپ پایدار|پایدار)) است H
((Deuterium|2H))0.015% Oبا 1 نوترون پایدار است
((Tritium|3H))((رادیوایزوتوپ مصنوعی|{مصنوعی}))12.33 ((سال|y))((فروپاشی منفی بتا|β-))0.019((helium|3He))
4H{ مصنوعی }نامعلوم((دفع نوترون|n))2.9103H
واحدهای ((SI)) و ((دما وفشار استاندارد|STP)) استفاده شده، مگر آنکه ذکر شده باشد.


اکسیژن یکی از ((عناصر شیمیایی)) در ((جدول تناوبی)) است که نماد آن O و ((عدد اتمی)) آن 8 میباشد. یک عنصر حیاتی بوده و همه جا چه در ((زمین)) و چه در کل ((جهان)) هستی یافت میشود. مولوکول اکسیژن (O2)در زمین از نظر ((ترمو دینامیکی)) ((ناپایدار)) است ولی توسط عمل ((فتوسنتز)) باکتریهای بی هوا زی و در مرحله بعدی توسط عمل فتوسنتز ((گیاه|گیاهان ))زمینی به وجود می آید.

!خصوصیات قابل توجه

اکسیژن در ((دما و فشار استاندارد)) به صورت ((گاز)) میباشد که حاوی دو ((اتم)) اکسیژن به فرمول شیمیایی O2 میباشد. اکسیژن عنصر مهم هوا میباشد و از طریق عمل ((فتوسنتز)) گیاهان تولید شده و برای ((دم و بازدم)) حیوانات لازم است. واژه اکسیژن در دو واژه ((زبان یونانی|یونانی)) ''Oxus''( ((اسید)) ) و ''Gennan '' (تولید) ساخته شده است.
(یک اسم بی مسما ،چون خیلی از اسیدها اکسیژن ندارند.)
اکسیژن مایع و جامد یک رنگ آبی کمرنگ داشته و هر دو بسیار ((پارامگنتیک)) می باشند. اکسیژن مایع معمولا با عمل ((تقطیر)) جزئی هوای مایع به دست می آید.

!کاربردها

اکسیژن به عنوان ((اکسید کننده)) کاربرد بسیار زیادی داشته ،و فقط ((فلوئور)) از آن ((الکترونگاتیو))تر است. اکسیژن مایع به عنوان اکسید کننده در نیروی حرکتی ((موشک|موشکها)) استفاده میشود. از آنجا که اکسیژن برای ((دم و بازدم)) ضروری است در ((پزشکی)) کاربرد دارد. گاهی اوقات کسانی که از ((کوه)) نوردی می کنند یا در ((هواپیما)) پرواز میکنند ،مخازن اکسیژن همراه دارند (به عنوان هوا). همچنین اکسیژن در جوشکاری و ساخت ((فولاد)) و همچنین ((متانول)) کاربرد دارد.

اکسیژن به عنوان یک ماده آرامش بخش ، سابقه استفاده دارد که تا زمان حال نیز ادامه دارد و بارهای اکسیژن در مهمانیها و مجالس امروزی وجود دارد. در قرن 19 اکسیژن معمولا با ((اکسید نیترات)) ترکیب میشد که اثر ((مسکن|تسکین دهنده)) دارد.


! تاریخچه


اکسیژن در سال 1771 توسط داروساز ((سوئد|سوئدی)) ((Karl Wilhelm Scheele )) کشف شد ،ولی این کشف خیلی سریع شناخته نشد و با اکتشاف مستقل ((Joseph Priestley)) به طور گسترده تری شناخته شد ،و توسط ((Antoine Laurent lavoisier)) در سال 1774 نام گذاری شد.

! پیدایش

اکسیژن از نظر فراوانترین عنصر در پوسته کره زمین است و تخمینهایی در این زمینه وجود دارد که مقدار آن را 46.7% ذکر میکنند. اکسیژن 87% اقیانوسها (به صورت آب ،H2o )و 20% درصد جو زمین(به صورت اکسیژن مولوکولی، O2 ،یا O3 ،ازون) را به خود اختصاص میدهد. ترکیبات اکسیژن مخصوصا ((اکسید)) ((فلز|فلزات)) و ((سیلیکات ها)) (SiO44-) و کربناتها (CO32-)معمولا در خاک و صخره ها یافت می شوند.((آب)) یخ زده یک جسم سخت متداول بر روی سیرات دیگر و ((ستاره های دنباله دار| ستاره های دنباله دار)) می باشد. کلاهک های ((یخ)) کره مریخ از ((دی اکسید کربن)) منجمد تولید شده اند.. ترکیبات اکسیژن در تمتم کهکشان یافت می شوند و ((طیف نور)) اکسیژن اغلب در ((ستاره)) ها دیده می شود.

!ترکیبات

الکترون به خاطر وجود الکترونگاتیویتی ،اکسیژن تقریبا با تمام عناصر دیگر ((پیوند شیمیاپی)) تشکیل می دهد( که این مطلب منشا تعریف اصلی اکسید شدن می باشد). تنها عناصری که تحت عمل اکسیداسیون قرار نمیگیرند گازهای اصیل هستند. یکی از معروفترین این اکسیدها اکسید هیدروژن یا ((آب)) است H2O. سایر اکسیدهای معروف دیگر ترکیبات کربن و اکسیژن هستند مانند ((دی اکسید کربن)) ( CO2 ) ، ((الکل|الکلها)) ( R-OH ) ، آلدئیدها ( R-CHO ) و ((کربوکسیلیک اسید|کربوکسیلیک اسیدها)) ( R-COOH ). ((رادیکال «شیمی»|رادیکالهای)) اکسیژن مانند ((کلرات|کلراتها )) (ClO3-) ، ((پرکلرات|پرکلراتها )) (ClO4-) ، ((کرومات|کروماتها )) (CrO42-) ، ((دی کرومات|دی کروماتها )) (Cr2O72-) ، ((پر منگنات|پر منگناتها)) (MnO4-) ،و ((نیترات|نیتراتها )) (NO3-) ، اکسید کننده های قوی میباشند. خیلی از فلزات مانند آهن با اتم اکسژن پیوند برقرار می کنند ((اکسید آهن))(Fe2O3).ازن (O3) ،با عمل تخلیه الکترواستاتیکی در حضور مولکول اکسیژن شکل میگیرد. ملوکول اکسیژن دو تائی (O2)2 نیز شناخته شده ، که از جزء کمی از اکسیژن مایع را تشکیل می دهد. ((اپوکسید|اپوکسیدها)) و ((اتر|اترها)) موادی هستند که در آن اتم اکسیژن قسمتی از یک حلقه سه اتمی هستند.

!ایزوتوپها

اکسیژن سه ((ایزوتوپ)) پایدار و ده ایزوتوپ ((رادیو اکتیو)) دارد . ایزوتوپهای رادیو اکتیوی همه نیمه عمری کمتر از سه دقیقه دارند.

!هشدارها

اکسیژن در ((فشار نسبی|فشارهای نسبی)) بالا می تواند ((سمی)) باشد.

قرارگرفتن طولانی در معرض اکسیژن خالص میتواند برای ریه و سیستم عصبی سمی باشد. تاثیرات ریوی شامل آماس (ورم ریه) کاهش ظرفیت ریه و آسیب به بافتهای ریوی میباشد. تاثیرات بر سیستم عصبی شامل کاهش بینایی تشنج و اغما میشود.

همچنین مشتقات خاصی از اکسیژن ،مانند ازون ( O3 ) ، ((پروکسید)) هیدوژن و ((رادیکالهای هیدروکسیل)) و ((سوپراکسید|سوپراکسیدها)) بسیار سمی می باشند. بدن مکانیزمهائی را برای مقابله با این گونه ها توسعه داده. به عنوان مثال ، عامل طبیعی ((glutathione)) و بیلیروبین که حاصل تقسیم طبیعی هموگلوبین است ،می توانند به عنوان یک ضد اکسید عمل کنند.منابع تمرکزیافته اکسیژن باعث احتراق سریع شده و بنابراین ،در کنار فراورده های سوختی خطر گسترش سریع آتش سوزی و انفجار وجود دارد.

آتشی که خدمه ((آپولو 11)) را کشت به این دلیل سریع گسترش پیدا کرد ،که فشار جوی اکسیژن در حالت معمولی بود ،در حالی که هنگام عملیات پرتاب این فشار باید یک سوم فشار جوی معمولی باشد. ( ببینید ((فشار نسبی)) را ).

!همچنین ببینید
*تست Winkler برای حل اکسیژن (برای تعین مقدار اکسیژن در آب)
• احتراق
• ((اکسیداسیون))

* The role of Oxygen as a diving ((breathing gas)).

!منابع
*[http://periodic.lanl.gov/elements/8.html|Los|Alamos|National Laboratory - Oxygen]

! اتصالات خارجی
* [http://periodic.lanl.gov/elements/8.html Los Alamos National Laboratory - Oxygen]
* [http://www.webelements.com/webelements/elements/text/O/index.html WebElements.com - Oxygen]
* [http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/O.html EnvironmentalChemistry.com - Oxygen]
* [http://education.jlab.org/itselemental/ele008.html It's Elemental - Oxygen]
* [http://www.mtsinai.org/pulmonary/papers/ox-hist/ox-hist-intro.html Oxygen Therapy - The First 150 Years]
* [http://members.tripod.com/tjaartdb0/html/oxygen_toxicity.html Oxygen Toxicity]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 18 فروردین 1386 [08:25 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 شنبه 18 فروردین 1386 [08:24 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [09:56 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [06:33 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..