منو
 کاربر Online
481 کاربر online
تاریخچه ی: اوپال سفید شیری

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-70Lines: 1-70
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Opal_Blanche_de_lait.jpg} +{picture=Opal_Blanche_de_lait.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 اوپال سفید شیری  اوپال سفید شیری
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::اوپال سفید شیری (Opal_Blanche_de_lait)::__ ||__::اوپال سفید شیری (Opal_Blanche_de_lait)::__
-::SiO2.nH2O::
::آمرف::|__::سیستم ((تبلور))::__
::اکسید::|__::رده بندی::__
+::((سیلیکن|Si))O2.nH2O::
::((آمرف))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((اکسید))::|__::رده بندی::__
 |__::رخ::__ |__::رخ::__
-::شیشه ای - مات::|__::((جلا))::__
::صدفی - نامنظم::|__::شکستگی::__
::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
::ترد::|__::نوع سختی::__
+::((شیشه)) ای - مات::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی - نامنظم::|__::((شکستگی))::__
::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
::((ترد))::|__::نوع سختی::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__  |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::قلوه ای شکل - استالاکتیتی - کنکرسیونی - قشری - پسودومورف::|__::اشکال ظاهری::__
:: کمیاب ; نظیر اوپال نوبل در ژیزمان های هیدروترمال یافت میشود::|__::ژیزمان::__
::. KOH , HF محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
+::قلوه ای شکل - ((استالاکتیتی)) - ((کنکرسیون))ی - قشری - ((پسودومورف))::|__::اشکال ظاهری::__
:: کمیاب ; نظیر اوپال نوبل در ژیزمان های ((هیدروترمال)) یافت میشود::|__::((ژیزمان))::__
::. KOH , ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 |__::((ترکیب شیمیایی))::__  |__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::سفید شیری تا سفید - زرد یا سفید - آبی::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید شیری تا سفید - زرد یا سفید - آبی::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
-::سختی - انحلال در اسیدها(اوانسیت) - چگالی-خواص نوری - اشعه ایکس::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::کالسدوئن - اوانسیت::|__::تشابه کانی شناسی::__
::اوپال نوبل - اوپال کامون- هیالیت::|__::پاراژنز::__
+::((سختی)) - انحلال در اسیدها(اوانسیت) - ((چگالی))-خواص نوری - ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((کالسدوئن)) - ((اوانسیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((اوپال نوبل)) - ((اوپال کامون))- ((هیالیت))::|__::((پاراژنز))::__
 ::بعد از آتشفشانی - رسوبی - هیدروترمال::|__::منشا تشکیل::__ ::بعد از آتشفشانی - رسوبی - هیدروترمال::|__::منشا تشکیل::__
 ::خوشه جواهری::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::خوشه جواهری::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::کاربرد::__ |__::کاربرد::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
-::.از نظر رنگ::|__::وجه تسمیه::__|| +::.از نظر ((رنگ))::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 5.5|6.6|2.2|2.7|| 5.5|6.6|2.2|2.7||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 15 مرداد 1384 [05:30 ]   2   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 16 خرداد 1384 [06:55 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..