منو
 صفحه های تصادفی
شبکه اعصاب انسان
مثالهایی از گراف ها
بلژیک
تجارت برده
امام صادق
انتروپیون
علوم سیاسی
اصل عدم کفایت دلیل
باتری خورشیدی
ابومنصور فرامرز
 کاربر Online
466 کاربر online
تاریخچه ی: اوره

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-68Lines: 1-108
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان زیست شیمی))
 +*((واژگان بیوشیمی بالینی))
 +*((واژگان بیوشیمی ساختمانی))
 +*((واژگان متابولیسم))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((آنزیم))
 +*((اسید چرب))
 +*((انسولین))
 +*((بیوشیمی))
 +*((بیوشیمی بالینی))
 +*((تنفس سلولی))
 +*((طبقه بندی آنزیمها))
 +*((طبقه بندی چربیها))
 +*((نقش زیستی آب))
 +*((هورمون رشد))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای زیست شیمی))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|انجمن زیست شناسی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.ibb.ut.ac.ir/|انستیتو بیوشیمی و بیوفیزیک]
 +**[http://www.pasteur.ac.ir/|انستیتو پاستور ایران]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://acsinfo.acs.org/journals/bichaw/|بیوشیمی]
 +**[http://www.google.com/Top/Science/Biology/Biochemistry_and_Molecular_Biology/|بیوشیمی]
 +**[http://www.biochemistry.org/|علم بیوشیمی]
 +**[http://www.jlr.org/|ژورنالی در مورد چربیها]
 +**[http://bcs.whfreeman.com/lehninger/default.asp?s=&n=&i=&v=&o=&ns=0&uid=0&rau=0|بیوشیمی لنینگر]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]
 +**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=44|گالری زیست شناسی]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 !مقدمه !مقدمه
-واکنشهای مختلفی که در داخل ((سلول انسانی|سلول)) انجام می‌گیرد به تشکیل ترکیبات زاید در سلول منتهی می‌شود. خروج این ترکیبات از سلول باعث تغییر ترکیب و خواص محیط اطراف سلول می‌شود. به تدریج آن را برای ادامه زندگی نامساعد می‌باشد. در اثر تخریب ((اسید آمینه|اسیدهای آمینه)) که طی آن گروه یا گروههای آمین اسید آمینه طبیعی بدن موجودات طی ((اکسایش)) برداشته می‌شوند و در صورتی که جهت سنتز ((ترکیبات نیتروژن‌دار)) جدید یا در سایر کنش و ((متابولیسم|واکنشهای متابولیسمی)) یاخته به مصرف نرسند مجتمع شده و به شکل قابل ترشح درمی‌آیند. +واکنشهای مختلفی که در داخل ((سلول انسانی|سلول)) انجام می‌گیرد به تشکیل ترکیبات زاید در سلول منتهی می‌شود. خروج این ترکیبات از سلول باعث تغییر ترکیب و خواص محیط اطراف سلول می‌شود. به تدریج آن را برای ادامه زندگی نامساعد می‌باشد. در اثر تخریب ((اسید آمینه|اسیدهای آمینه)) که طی آن گروه یا گروههای آمین اسید آمینه طبیعی بدن موجودات طی ((اکسیداسیون-احیا|اکسایش)) برداشته می‌شوند و در صورتی که جهت سنتز ((تثبیت نیتروژن|ترکیبات نیتروژن‌دار جدید)) یا در سایر کنش و ((متابولیسم|واکنشهای متابولیسمی)) یاخته به مصرف نرسند مجتمع شده و به شکل قابل ترشح درمی‌آیند.
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 ::{img src=img/daneshnameh_up/d/da/urea3.JPG}:: ::{img src=img/daneshnameh_up/d/da/urea3.JPG}::
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 __ساختمان اوره__ __ساختمان اوره__
  
  
  
 
 
 
 
 !اشکال دفع نیتروژن در موجودات زنده !اشکال دفع نیتروژن در موجودات زنده
 در جانوران مختلف ، نیتروژن گروه آمینو به یکی از سه شکل اصلی زیر ترشح می‌شود. اکثر موجودات آبزی نیتروژن را به صورت ((آمونیاک)) (NH3) آزاد می‌سازنند. آمونیاک ترکیبی بسیار سمی است ولی به علت محلول بودن در آب سمیت آن برای موجود زنده کاهش می‌یابد. ((پرنده|پرندگان)) و برخی از ((خزندگان)) نیتروژن را به صورت ((اسید اوریک)) ترشح می‌کنند. اسید اوریک سمی نیست ولی در آب نامحلول است و به همین دلیل به صورت جاودانه موجود دفع می‌شود.

سایر موجودات ، نیتروژن را به صورت اوره به خارج ترشح می‌کنند اوره نسبت به NH3 سمیت کمتری دارد و در آب نیز حل می‌شود. ((بافت خون|خون)) مواد نیتروژن‌دار مثل __~~green:اوره~~__ و __~~green:اسید اوریک~~__ را می‌گیرد و در حین گردش در بدن همواره از ((کلیه|کلیه‌ها)) می‌گذرد. در کلیه‌ها مواد نیتروژن‌دار زاید آب اضافی و مواد دفعی دیگر از خون گرفته شده و به خارج دفع می‌گردد. غلظت اوره در ((پلاسمای خون)) 0.03 و مقدار آن را در ((ادرار)) 2 درصد است.
 در جانوران مختلف ، نیتروژن گروه آمینو به یکی از سه شکل اصلی زیر ترشح می‌شود. اکثر موجودات آبزی نیتروژن را به صورت ((آمونیاک)) (NH3) آزاد می‌سازنند. آمونیاک ترکیبی بسیار سمی است ولی به علت محلول بودن در آب سمیت آن برای موجود زنده کاهش می‌یابد. ((پرنده|پرندگان)) و برخی از ((خزندگان)) نیتروژن را به صورت ((اسید اوریک)) ترشح می‌کنند. اسید اوریک سمی نیست ولی در آب نامحلول است و به همین دلیل به صورت جاودانه موجود دفع می‌شود.

سایر موجودات ، نیتروژن را به صورت اوره به خارج ترشح می‌کنند اوره نسبت به NH3 سمیت کمتری دارد و در آب نیز حل می‌شود. ((بافت خون|خون)) مواد نیتروژن‌دار مثل __~~green:اوره~~__ و __~~green:اسید اوریک~~__ را می‌گیرد و در حین گردش در بدن همواره از ((کلیه|کلیه‌ها)) می‌گذرد. در کلیه‌ها مواد نیتروژن‌دار زاید آب اضافی و مواد دفعی دیگر از خون گرفته شده و به خارج دفع می‌گردد. غلظت اوره در ((پلاسمای خون)) 0.03 و مقدار آن را در ((ادرار)) 2 درصد است.
 !چرخه اوره !چرخه اوره
 در جانورانی به نام اورئوتلیک ، آمونیاک حاصل از ‌اسید آمینه (گروه آمین به علت داشتن 'pk بالا در PH خون به صورت ((یون آمونیوم)) است)، در ((کبد)) بوسیله یک مکانیسم چرخه‌ای به اوره تبدیل می‌شود. ‌این چرخه نخستین بار توسط که __~~green:بس و همکارانش~~__ کشف و به نام چرخه اوره نامگذاری شد. سه ترکیب اصلی این چرخه اسید امینه‌ها هستند. این سه ترکیب عبارتند از: ((آرژنین)) که جزء اسیدهای آمینه اصلی سازنده ((پروتئین|پروتئینها)) است. ((اورنیتین)) و ((سیترولین)) دو اسید آمینه کمیاب‌اند و منحصرا در‌این چرخه وارد می‌شوند. آمونیاک حاصل از اسید آمینه در مجاورت ATP با CO2 ترکیب شده و ترکیبی به نام __~~green:کربومویل فسفات~~__ می‌دهد.

 در جانورانی به نام اورئوتلیک ، آمونیاک حاصل از ‌اسید آمینه (گروه آمین به علت داشتن 'pk بالا در PH خون به صورت ((یون آمونیوم)) است)، در ((کبد)) بوسیله یک مکانیسم چرخه‌ای به اوره تبدیل می‌شود. ‌این چرخه نخستین بار توسط که __~~green:بس و همکارانش~~__ کشف و به نام چرخه اوره نامگذاری شد. سه ترکیب اصلی این چرخه اسید امینه‌ها هستند. این سه ترکیب عبارتند از: ((آرژنین)) که جزء اسیدهای آمینه اصلی سازنده ((پروتئین|پروتئینها)) است. ((اورنیتین)) و ((سیترولین)) دو اسید آمینه کمیاب‌اند و منحصرا در‌این چرخه وارد می‌شوند. آمونیاک حاصل از اسید آمینه در مجاورت ATP با CO2 ترکیب شده و ترکیبی به نام __~~green:کربومویل فسفات~~__ می‌دهد.

 ::__~~green:CO2 + NH4+ + 2ATP + H2O → 2ADP + Pi~~__:: ::__~~green:CO2 + NH4+ + 2ATP + H2O → 2ADP + Pi~~__::
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/b/b7/urea2.JPG} {img src=img/daneshnameh_up/b/b7/urea2.JPG}
  
 
 
 
 
 !مراحل چرخه اوره !مراحل چرخه اوره
 !!مرحله اول !!مرحله اول
 آغاز چرخه با اورنیتین است که در مجاورت کربومویل فسفات به سیترولین مبدل می‌شود. آنزیم اورنتین ترانس کربامیلاز واکنش را کاتالیز می‌کند. این مرحله در ((میتوکندری|ماتریکس میتوکندری)) انجام می‌گیرد مراحل بعدی در ((سیتوپلاسم|سیتوسل)) صورت می‌گیرد.

 آغاز چرخه با اورنیتین است که در مجاورت کربومویل فسفات به سیترولین مبدل می‌شود. آنزیم اورنتین ترانس کربامیلاز واکنش را کاتالیز می‌کند. این مرحله در ((میتوکندری|ماتریکس میتوکندری)) انجام می‌گیرد مراحل بعدی در ((سیتوپلاسم|سیتوسل)) صورت می‌گیرد.

 ::__~~green:Pi + سیترولین<-------اورنیتین ترانس کربامیلاز------کربومویل فسفات + اورنیتین~~__:: ::__~~green:Pi + سیترولین<-------اورنیتین ترانس کربامیلاز------کربومویل فسفات + اورنیتین~~__::
 !!مرحله دوم !!مرحله دوم
 مرحله‌ای است که در طی آن سیترولین با مصرف انرژی با آسپارتات ترکیب شده و آرژینینو سوکسینات می‌دهد. آنزیم آرژینییو سوکسینات واکنش را کاتالیز می‌کند. مرحله‌ای است که در طی آن سیترولین با مصرف انرژی با آسپارتات ترکیب شده و آرژینینو سوکسینات می‌دهد. آنزیم آرژینییو سوکسینات واکنش را کاتالیز می‌کند.
 ::__~~green:ADP+H+ آرژینینو سوکسینات<-----آرژینینو سوکسینات سنتتاز ---ATP + آسپارتات + سیترولین~~__:: ::__~~green:ADP+H+ آرژینینو سوکسینات<-----آرژینینو سوکسینات سنتتاز ---ATP + آسپارتات + سیترولین~~__::
 !!مرحله سوم !!مرحله سوم
 مرحله تبدیل آرژینینو سوکسینات به آرژنین تحت اثر آنزیم لیاز است طی‌این واکنش فومارات - که یکی از واسطه‌های چرخه کربس است نیز حاصل می‌شود. مرحله تبدیل آرژینینو سوکسینات به آرژنین تحت اثر آنزیم لیاز است طی‌این واکنش فومارات - که یکی از واسطه‌های چرخه کربس است نیز حاصل می‌شود.
 ::__~~green:فومارات + آرژنین<-------لیاز-------آرژنینو سوکسینات~~__:: ::__~~green:فومارات + آرژنین<-------لیاز-------آرژنینو سوکسینات~~__::
 !!مرحله چهارم !!مرحله چهارم
 در ‌این مرحله تحت اثر آنزیم آرژیناز ، اوره فرآورده آغازگر چرخه اوره یعنی اورنیتین ساخته می‌شود. در ‌این مرحله تحت اثر آنزیم آرژیناز ، اوره فرآورده آغازگر چرخه اوره یعنی اورنیتین ساخته می‌شود.
 ::__~~green:اوره + اورنیتین <----آرژیناز--------H2O + آرژنیتین~~__:: ::__~~green:اوره + اورنیتین <----آرژیناز--------H2O + آرژنیتین~~__::
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/f/f7/urea1.JPG} {img src=img/daneshnameh_up/f/f7/urea1.JPG}
  
 
 
 
 
 !نقصهای ژنتیکی چرخه اوره میتوانند زندگی افراد را به خطر اندازند !نقصهای ژنتیکی چرخه اوره میتوانند زندگی افراد را به خطر اندازند
 افراد مبتلا به ((بیماریهای ژنتیکی|نقصهای ژنتیکی)) در هر کدام از آنزیمهای شرکت کننده در تولید اوره ، نمی‌توانند غذاهای غنی از ((پروتئین)) را تحمل کنند. اسیدهای آمینه‌ای که بیش از توان مورد نیاز روزانه برای سنتز پروتئین خورده می‌شوند، در کبد دآمینه شده و تولید آمونیاکی می‌کنند که نمی‌تواند به اوره تبدیل و در گردش خون منتقل گردد. آمونیاک شدیدا سمی است. درمانهای متعدی برای مبتلایان به نقص در چرخه اوره صورت می‌پذیرد. تجویز دقیق اسیدهای آروماتیک __~~green:بنزوات~~__ یا __~~green:فنیل استات~~__ در رژیم غذایی می‌تواند به کاهش مقادیر آمونیاک خون کمک کند. افراد مبتلا به ((بیماریهای ژنتیکی|نقصهای ژنتیکی)) در هر کدام از آنزیمهای شرکت کننده در تولید اوره ، نمی‌توانند غذاهای غنی از ((پروتئین)) را تحمل کنند. اسیدهای آمینه‌ای که بیش از توان مورد نیاز روزانه برای سنتز پروتئین خورده می‌شوند، در کبد دآمینه شده و تولید آمونیاکی می‌کنند که نمی‌تواند به اوره تبدیل و در گردش خون منتقل گردد. آمونیاک شدیدا سمی است. درمانهای متعدی برای مبتلایان به نقص در چرخه اوره صورت می‌پذیرد. تجویز دقیق اسیدهای آروماتیک __~~green:بنزوات~~__ یا __~~green:فنیل استات~~__ در رژیم غذایی می‌تواند به کاهش مقادیر آمونیاک خون کمک کند.
 !سندرم اورمی !سندرم اورمی
 دیالیز در مبتلایان به نارسایی حاد کلیه وقتی سطح ((نیتروژن)) ، اوره ((پلاسمای خون|سرم)) (SUN) آنها به 100 - 70 میلیگرم در دسی‌لیتر می‌رسد. یا هنگامی که کلیرانس کراتینین آنها به کمتر از 20 - 15 میلی‌لیتر در دقیقه کاهش می‌یابد، شروع می‌شود. به مجموعه نشانه‌ها و علایمی که به علت آثار سمی افزایش مواد نیتروژنی و دیگر مواد زاید در ((بافت خون|خون)) ایجاد می‌شود، __~~green:سندرم اورمی~~__ گویند. وضعیت عقلانی و روانی این بیماران تغییر می‌کند و عاقبت دچار گیجی شده و نهایتا به اغما می‌روند. دیالیز در مبتلایان به نارسایی حاد کلیه وقتی سطح ((نیتروژن)) ، اوره ((پلاسمای خون|سرم)) (SUN) آنها به 100 - 70 میلیگرم در دسی‌لیتر می‌رسد. یا هنگامی که کلیرانس کراتینین آنها به کمتر از 20 - 15 میلی‌لیتر در دقیقه کاهش می‌یابد، شروع می‌شود. به مجموعه نشانه‌ها و علایمی که به علت آثار سمی افزایش مواد نیتروژنی و دیگر مواد زاید در ((بافت خون|خون)) ایجاد می‌شود، __~~green:سندرم اورمی~~__ گویند. وضعیت عقلانی و روانی این بیماران تغییر می‌کند و عاقبت دچار گیجی شده و نهایتا به اغما می‌روند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آمونیاک)) *((آمونیاک))
 *((اسید آمینه)) *((اسید آمینه))
 *((انواع پروتئین)) *((انواع پروتئین))
 *((پروتئین)) *((پروتئین))
 *((پلاسمای خون)) *((پلاسمای خون))
 +*((تثبیت نیتروژن))
 *((دیالیز)) *((دیالیز))
 *((کبد)) *((کبد))
 *((متابولیسم)) *((متابولیسم))
 *((میتوکندری)) *((میتوکندری))
 +*((نیتروژن))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [09:20 ]   4   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 08 بهمن 1384 [06:43 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [14:16 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 اسفند 1383 [21:37 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..