منو
 صفحه های تصادفی
آرایه ها
طیف جذبی
علوم اطلاعات و کتابخانه ای
هجوم سپاه عمر سعد به امام حسین علیه السلام
برندگان جایزه نوبل شیمی
مکانیک کلاسیک
نظرات دانشمندان درباره اهمیت دین
آب و هواشناسی و سیر تحولی آن
دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان
قضیه دوم یک‌ریختی گروه‌ها
 کاربر Online
789 کاربر online
تاریخچه ی: اوربیتال هیبریدی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-34Lines: 1-89
-!نگاه کلی
ب قانون ، عناصر با تشکیل ((پیوند شیمیایی|پیوند)) با یکدیگر با رسیدن به آرایش هشت تایی ((گاز نجیب)) بعد از خود به پایداری می‌رسند. اما ترکیباتی مهم وجود دارند که این قانون را مکررا نقض می‌کنند. در این ترکیبات اتمهایی وجود دارند که تعداد ((الکترون‌ ظرفیت|الکترون‌های لایه ظرفیت)) آنها بیشتر یا کمتر از هشت ((الکترون)) است. برای توجیه ارتباط بین ((آرایش الکترونی)) حالت اصلی یک ((اتم)) و خواص ساختمانی مشاهده شده ترکیبی که این اتم تشکیل می‌دهد، دانشمندان مفهوم هیبرید شدن را مطرح کرده‌اند. ((هیبریداسیون|هیبرید شدن)) یک مفهوم نظری است که نواقص ساختمان لوئیس یعنی فقدان ارتباط بین ساختمان لوئیس و ساختار هندسی مولکول را بر طرف می‌کند.
+{DYNAMICMENU()}
__واژه‌
نامه__
*((واژ
گان شیمی معدنی))
*((واژگان شیمی آلی))
*((واژگان شیمی فیزیک))
*((واژگان شیمی تجزی
ه)) />*((واژگان شیمی صنعتی))
__مقالات مرتبط__
*((شیمی معدنی))
*((ال
کترونگاتیویته))
*((اوربیتا
ل اتمی))
*((وربیتا مولکولی))
*((اوربیتال هیبریدی))
*((پیوند شیمیایی و انواع آن))
*((عنصر شیمیایی))
*((فلز))
*((م
قالات جدید شیمی|شیمی))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای شیمی معد
نی))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]__
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://www.shimi.ir|شیمی عم
ومی]
**[http://www.chemistmag.com |مجله شیمی]
*سایتهای خارجی
**[http://www.newi.ac.uk/buckleyc/atomic.htm|اصول شیمی معد
نی] />**[http://www.chemguide.co.uk/atoms/bonding/electroneg.html|ر مورد الکترونگاتویته] />**[http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch8/mo.html|توضیحات جالب در مورد تئوری اوربیتال مولکولی]
**[http://www.orbitals.com/orb/|توضیح شماتیک جالب در مورد اوربیتالهای اتمی]
**[http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch8/valenceframe.html|در مورد پیوند کووالانسی]
**[http://www.webelements.com/|در مورد جدول تناوبی]
**[http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch2/oxnumb.html|آموزش ت
عیین عدد اکسایش در هرترکیب]
**[http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/applychem/lattice.html|انرژی شبکه]
**[http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/c120/formula.html|فرمول شیمیایی]
**[http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/chem03/chem03480.htm|در مورد عدد جرمی و جرم اتمی]
**[http://www.linguasphere.org/dictionary/n-49839-nonmetal.html|غیر فلزات]
__گالری ت
صویر__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]

body=

|~|
{DYNAMICMENU}


||ط
بق تعریف ، تمام اوربیتالهایی که در یک مولکول در تشکیل پیوند و نهایتا تشکیل مولکول شرکت می‌کنند، دارای انرژی یکسانی می‌باشند. به این علت که اوربیتالهای اتمهای متفاوت باهم همپوشانی می‌کنند و مخلوط می‌شوند و به اصطلاح هیبرید گردیده و باعث ایجاد "اوربیتالهای هیبریدی" می‌شوند.||


{picture=orbital.jpg}

!دید کلی
طبق قانون ، عناصر با تشکیل
پیوند با یکدیگر با رسیدن به آرایش هشت تایی ((گاز نجیب)) بعد از خود به پایداری می‌رسند. اما ترکیباتی مهم وجود دارند که این قانون را مکررا نقض می‌کنند. در این ترکیبات اتمهایی وجود دارند که تعداد ((الکترون‌ ظرفیت|الکترون‌های لایه ظرفیت)) آنها بیشتر یا کمتر از هشت ((الکترون)) است.

برای توجیه ارتباط بین ((آرایش الکترونی)) حالت اصلی یک ((اتم)) و خواص ساختمانی مشاهده شده ترکیبی که این اتم تشکیل می‌دهد، دانشمندان مفهوم هیبرید شدن را مطرح کرده‌اند. ((هیبریداسیون|هیبرید شدن)) یک مفهوم نظری است که نواقص ساختمان لوئیس یعنی فقدان ارتباط بین ساختمان لوئیس و ساختار هندسی مولکول را برطرف می‌کند.
!بررسی اوربیتالهای مولکول متان با استفاده از نظریه VSEPR
به استثنای مواردی بسیار معدود ، پیش بینی‌هایی که بر اساس نظریه دافعه جفت الکترونی به عمل آمده است، صحیح بوده و با واقعیت ان
طباق دارند. مثلا نظریه مزبور پیش بینی می‌کند که مولکول متان {TEX()} {CH_4} {TEX} ، چهار وجهی است، زیرا اتم مرکزی C در پوسته والانس خود چهار جفت الکترون پیوندی دارد.

شواهد تجربی بسیار ، درستی این پیش بینی را تائید کرده است. در مولکول متان چهار پیوند C-H از لحاظ طول پیوند و استحکام یکسانند و تمام ((زوایای پیوندی)) H-C-H زوایای چهار وجهی '28 ،˚109 است.
!توجیه تشکیل پیوند چهار وجهی متان
طبق ((نظریه پیوند والانس)) ، هر ((پیوند کووالانسی)) ، متشکل از یک جفت الکترون (با اسپینهای مخالف) است که هر دو اتم در آن شرکت دارند. می‌توان تصور کرد پیوند کووالانسی وقتی بوجود می‌آید که یک اوربیتال (حاوی یک الکترون جفت نشده) از یک اتم با اوربیتالی (حاوی یک الکترون جفت نشده) از اتم دیگر همپوشانی
می‌کند. اگر قرار باشد در این چهار چوب فکر کنیم، چگونه می‌توانیم تشکیل پیوند چهار وجهی متان توجه کنیم؟

((آرایش الکترونی)) حالت پایه کربن {TEX()} {1s^2 2s^2 2P^1 2P^1} {TEX} است که نشاندهنده تنها دو الکترون جفت نشده است. شاید این نوع آرایش ، این تصور غلط را ایجاد کند که اتم C ، با اتمهای H تنها دو پیوند کووالانسی بوجود می‌آورد، ولی اگر یکی از الکترونهای 2s به اوربیتال خالی 2p ، ارتقا داده شود، اتم برانگیخته کربن ({TEX()} {1s^2 2s^1 2p^1 2p^1} {TEX}) چهار الکترون جفت نشده لازم برای تشکیل چهار پیوند C-H را تامین خواهد کرد. چگونه می‌توان بر پایه این حالت برانگیخته اتم کربن تشکیل پیوند را در {TEX()} {CH_4} {TEX} توجیه کرد؟

فرض می‌کنیم هر اوربیتال پیوندی مولکول ، نتیجه همپوشانی یک اوربیتال اتمی C و یک اوربیتال 1s اتم H است. چون چهار اوربیتال پیوندی چهار وجهی متان هم ارزند، پس چهار اوربیتال اتمی کربن که آنها را بوجود آورده‌اند، نیز باید دقیقا یکسان باشند و محورشان در امتدادی باشد که با یکدیگر زوایای '28،˚109 تشکیل دهد، اما اوربیتال 2s و اوربیتالهای 2p اتم کربن نه یکسان هستند و نه در امتداد گفته شده ، جهت گیری کرده‌اند. بنابراین نمی‌توانیم نحوه تشکیل پیوند را به این صورت ساده تجسم کنیم.
 !فرآیند هیبریداسیون !فرآیند هیبریداسیون
-در مولکول‌هایی مانند {TEX()} {BeCl_2} {TEX} که اتم مرکزی در حالت اصلی ، ((اوربیتال اتمی|اوربیتال نیمه)) پر (الکترون فرد) برای ایجاد پیوند با اتم دیگر در اختیار ندارد، برای تشکیل پیوند باید ابتدا به صورت برانگیخته در آید. به عنوان مثال در ((برانگیختگی اتم|حالت برانگیخته اتم)) {TEX()} {Be} {TEX} یکی از الکترون‌های اوربیتال 2s به تراز بالاتر یعنی 2p انتقال می‌یابد. بنابراین دو الکترون جفت نشده‌ای برای تشکیل دو پیوند در اختیار {TEX()} {Be} {TEX} قرار می‌گیرد. طبق ((طیف نمایی|بررسی‌های طیف سنجی)) هر دو پیوند {TEX()} {Cl__Be__Cl} {TEX} از نظر طول ، استحکام و انرژی ، هم‌ارز می‌باشند.<BR><BR> بنابراین ((بریلیم)) در حالت برانگیخته با ((کلر)) پیوند برقرار نکرده است، زیرا در این حالت یکی از پیوندها بین اوربیتال 2p کلر با اوربیتال 2s بریلیم و دیگری بین اوربیتال 2p اتم دیگر و اوربیتال 2p بریلیم ایجاد می‌شود و در این صورت پیوندها با هم ، هم‌ارز نخواهند بود. ساختمان این ((مولکول)) را می‌توان با این فرض توضیح داد که یک اوربیتال 2s و یک اوربیتال 2p اتم بریلیم با یکدیگر در آمیخته و به صورت دو اوربیتال هیبریدی در می‌آیند که با یکدیگر هم ارز هستند. سپس اوربیتال 2p هر اتم کلر با هر کدام از این اوربیتال‌های هیبریدی همپوشانی کرده و مولکول کلرید بریلیم ایجاد می‌کنند. +در مولکول‌هایی مانند {TEX()} {BeCl_2} {TEX} که اتم مرکزی در حالت اصلی ، ((اوربیتال اتمی|اوربیتال نیمه)) پر (الکترون فرد) برای ایجاد پیوند با اتم دیگر در اختیار ندارد، برای تشکیل پیوند باید ابتدا به صورت برانگیخته در آید. به عنوان مثال در ((برانگیختگی اتم|حالت برانگیخته اتم)) {TEX()} {Be} {TEX} یکی از الکترون‌های اوربیتال 2s به تراز بالاتر یعنی 2p انتقال می‌یابد. بنابراین دو الکترون جفت نشده‌ای برای تشکیل دو پیوند در اختیار {TEX()} {Be} {TEX} قرار می‌گیرد. طبق ((طیف نمایی|بررسی‌های طیف سنجی)) هر دو پیوند {TEX()} {Cl__Be__Cl} {TEX} از نظر طول ، استحکام و انرژی ، هم‌ارز می‌باشند.<br><br> بنابراین ((بریلیم)) در حالت برانگیخته با ((کلر)) پیوند برقرار نکرده است، زیرا در این حالت یکی از پیوندها بین اوربیتال 2p کلر با اوربیتال 2s بریلیم و دیگری بین اوربیتال 2p اتم دیگر و اوربیتال 2p بریلیم ایجاد می‌شود و در این صورت پیوندها با هم ، هم‌ارز نخواهند بود. ساختمان این ((مولکول)) را می‌توان با این فرض توضیح داد که یک اوربیتال 2s و یک اوربیتال 2p اتم بریلیم با یکدیگر در آمیخته و به صورت دو اوربیتال هیبریدی درمی‌آیند که با یکدیگر هم ارز هستند.

سپس اوربیتال 2p هر اتم کلر با هر کدام از این اوربیتال‌های هیبریدی همپوشانی کرده و مولکول __کلرید بریلیم__ ایجاد می‌کنند.
 !انواع اوربیتال هیبریدی !انواع اوربیتال هیبریدی
 !!اوربیتال هیبریدی sp !!اوربیتال هیبریدی sp
-اوربیتالهای sp درهم آین یک اوربیتال p و یک اوربیتال s حا می‌ون. این وبیتلها 50% خصیت p ش ا یکدیر هما بوده و ت اویه 180 جه سب به یکدیر رار رفته‌ند. این اوربیتالها امتداد مور x ها اوربیتالهی s هماز اوربیتالهای p کیهن. بناری در تشکیل ی همپوانی اوربیتالی بیری نسبت اوربیتالهای ل p ی s ایاد می‌کند. />!!اویتاای sp2 />ای اوربیتال‌ا از ((هیبریدایو|یری ش)) دو اوربیتال p و یک اوربیتال s ال می‌شوند. ر یک ز آنها 3/1 خایت s 3/2 صی p دارند. شک نها می ه زاویه بین ه دو پیوند 120 درجه می‌باشد. تا مولکولهایی ک نها اتم مرکزی ز هیبریداسین sp2 ستفاد ک ت، داری شکل می (ه عی) می‌باشد.
!!اوربیتال‌های هیبریدی sp3
هیبریداسیون sp3 یک نوع مهم و متداول می‌باشد. این اوربیتال‌ها از هیبرید شدن یک اوربیتال s و 3 اوربیتال p تشکیل می‌شوند. هر 4 اوربیتال هیبریدی هم‌ارز بوده هر کدام ¼ خاصیت s و ¾ خصلت p دارند. اوربیتال‌های هیبریدی sp3 به سوی گوشه‌های یک چهار وجهی منتظم جهتگیری می‌کنند. شکل مولکول حاصل از اتم مرکزی دارای اوربیتال sp3 ، چهاروجهی بوده و تمام زوایا برابر با ´28 و ˚109 است.
*اوربیتال هیبریدی sp3 با یک جفت الکترون غیر پیوندی :
در مولکول‌هایی مانند {TEX()} {NH_3} {TEX} می‌توان تصور کرد که ((اتم نیتروژن)) از اوربیتال‌های هیبریدی sp3 استفاده کرده است، که یکی از آنها توسط یک جفت الکترون غیر مشترک اشغال شده است. اتم‌های مولکول {TEX()} {NH_3} {TEX} یک ((هرم|هرم مثلثی)) تشکیل می‌دهند. ولی آرایش 4 اوربیتال N تقریبا به صورت یک 4 وجهی است و زاویه پیوند برابر با ´107 و ˚3 می‌باشد.


*اوربیتال هیبریدی sp3 با دو جفت الکترون غیر پیوندی :
((
اتم اکسیژن)) هم در مولکول {TEX()} {H_2O} {TEX} از اوربیتال‌های sp3 استفاده می‌کند که در آن دو اوربیتال هیبریدی توسط دو جفت الکترون غیر مشترک اشغال شده‌اند. زوایای اتم {TEX()} {H_2O} {TEX} و ˚104.5 می‌باشد که این زاویه به ˚109 نزدیکتر است تا به ˚90 ، که در صورت بکار رفتن اوربیتال خالص p ، انتظار می‌رفت.
!!اوربیتال‌های d2sup>spp>3 />این اوربیتال‌ها از هیبرید شدن 2 اوربیتال d و یک اوربیتال s و 3 اوربیتال p بوجود می‌آیند. 6 اوربیتال هیبریدی ایجاد شده 6/1 خصلت s و 6/3 خصلت p ، و 6/2 خصلت d دارند. هر 6 اوربیتال با یکدیگر هم‌‌ارز بوده و به سوی گوشه‌های یک هشت وجهی منتظم جهتگیری دارند. />*اویا هیریدی d2sp3 با یک جفت الکترون غیر پیوندی :این اوربیتال دارای شکل هرم ، با قاعده مربع وهد بود.

/>*اویتال هیبریی d2sp3 با دو جفت الکترون غیر پیوندی :این اوربیتال دارای شکل مربع مسطح خاه بود.


!!اوربیتال‌های هیبریدی dsp3 />اوربیتال هیبریدی dsp3 از یک اوربیتال d و یک اوربیتال s و 3 اوربیتال p حاصل می‌شود. اوربیتال اتمی dx2-y2 ، در تشکیل این اوربیتال هیبریدی دخالتی ندارد. پنج اوربیتال حاصل با یکدیگر هم‌ارز نیستند. این اوربیتال‌ها در گوشه‌های یک دو هرمی مثلثی جای می‌گیرند. زاویه بین پیوندهایی که در قاعده قرار گرفته‌اند ˚120 و پیوندهای خارج از قاعده ˚90 و زاویه‌ای که دو راس هرم را به هم وصل می‌کند ˚180 می‌باشد.
+یک مجموعه اوربیتالهای هییدی sp (اشی یک اوربیتال s و یک اوربیتال p ا مرکزی) را می‌وان رای ویف نحوه تکیل پوند مولکولهای خی که اتم مکیش و فت الکترون پیوندی ارد (مثل {TEX()} {HgCl_2} {TEX} ا {TEX()} {BeCl_2} {TEX}) کر برد. تد اوربیلهای یبیدی ر ر مور برابر تداد اوربیتالهای می است که در ترکیب ریاضی برای بدست وردن آن بکار گرفته شد ات.
!!
اوربیتال هیریدی {TEX()} {sp^2} {TEX}
درگیر شد
تمام اوربیتالهای پوه ولن ام مرکی یک ولکول ، در تشکیل اربیتای هیبریدی ضروت ندارد. تنها آن تعداد از اوربیتالهای مزبو رای تکی اوربیتالهای هییی مود اتفاده قرار می‌گیرد ک تعداد پیوند لازم و نی کل هندسی مولکول را تا کند. برای مثال توابع موجی س اوربیتال هیبرید {TEX()} {sp^2} {TEX} را میتان از ترکیب ریای توابع جی یک وربی s و دو اوربیتال p بدست آورد. یکی از سه اوربیتال p در این مل شرکت نمی‌کند.

حورهای ه اوبیتال یبریدی {TEX()} {sp^2} {TEX} یک فحه قرار دارند ه گونهای ه گه ه گه‌اند ک زوایای بین آنه ˚120 باشد. این مجموعه برای تصیف حات پیوندی مولکولهای مثلثی که اتم مرکزی نها س فت اکن ی پیون دار (من {TEX()} {BF_3} {TEX}) کار رد می‌شد.
!!اوربیتال هیبریدی {TEX()} {sp^3} {TEX}
هیبریداسیون {TEX()} {sp^3} {TEX} یک نوع مهم و متداول می‌باشد. این اوربیتال‌ها از هیبرید شدن یک اوربیتال s و 3 اوربیتال p تشکیل می‌شوند. هر 4 اوربیتال هیبریدی هم‌ارز بوده هر کدام ¼ خاصیت s و ¾ خصلت p دارند. اوربیتال‌های هیبریدی {TEX()} {sp^3} {TEX} به سوی گوشه‌های یک چهار وجهی منتظم جهت گیری می‌کنند. شکل مولکول حاصل از اتم مرکزی دارای اوربیتال {TEX()} {sp^3} {TEX} ، چهاروجهی بوده و تمام زوایا برابر با ´28 و ˚109 است.


*__اوربیتال هیبریدی {TEX()} {sp^3} {TEX} با یک جفت الکترون غیر پیوندی:__ در مولکول‌هایی مانند {TEX()} {NH_3} {TEX} می‌توان تصور کرد که ((نیتروژن|اتم نیتروژن)) از اوربیتال‌های هیبریدی {TEX()} {sp^3} {TEX} استفاده کرده است، که یکی از آنها توسط یک جفت الکترون غیر مشترک اشغال شده است. اتم‌های مولکول {TEX()} {NH_3} {TEX} یک ((هرم|هرم مثلثی)) تشکیل می‌دهند. ولی آرایش 4 اوربیتال N تقریبا به صورت یک 4 وجهی است و زاویه پیوند برابر با ˚ 107 و ´3 می‌باشد.


*__اوربیتال هیبریدی {TEX()} {sp^3} {TEX} با دو جفت الکترون غیر پیوندی:__ اتم اکسیژن هم در مولکول {TEX()} {H_2O} {TEX} از اوربیتال‌های {TEX()} {sp^3} {TEX} استفاده می‌کند که در آن دو اوربیتال هیبریدی توسط دو جفت الکترون غیر مشترک اشغال شده‌اند. زوایای اتم {TEX()} {H_2O} {TEX} و ˚104.5 می‌باشد که این زاویه به ˚109 نزدیکتر است تا به ˚90 ، که در صورت بکار رفتن اوربیتال خالص p ، انتظار می‌رفت.
!!اوربیتال هیبریدی دارای اوربیتال d
*__
اوربیتال‌های {TEX()} {d^2sp^3} {TEX}:__ این اوربیتال‌ها از هیبرید شدن 2 اوربیتال d و یک اوربیتال s و 3 اوربیتال p بوجود می‌آیند. 6 اوربیتال هیبریدی ایجاد شده 6/1 خصلت s و 6/3 خصلت p ، و 6/2 خصلت d دارند. هر 6 اوربیتال با یکدیگر هم‌‌ارز بوده و به سوی گوشه‌های یک هشت وجهی منتظم جهتگیری دارند. یک نو ایه با یک جفت الکترون غیر پیوندی (این اوربیتال دارای شکل هرم ، با قاعده مربع) وه و نو یگر با دو جفت الکترون غیر پیوندی (این اوربیتال دارای شکل مربع مسطح) ی‌باد.


*__اوربیتال‌های هیبریدی {TEX()} {dsp^3} {TEX}:__ اوربیتال هیبریدی {TEX()} {dsp^3} {TEX} از یک اوربیتال d و یک اوربیتال s و 3 اوربیتال p حاصل می‌شود. اوربیتال اتمی {TEX()} {d x^2 - y^2} {TEX} ، در تشکیل این اوربیتال هیبریدی دخالتی ندارد. پنج اوربیتال حاصل با یکدیگر هم‌ارز نیستند. این اوربیتال‌ها در گوشه‌های یک دو هرمی مثلثی جای می‌گیرند. زاویه بین پیوندهایی که در قاعده قرار گرفته‌اند ˚120 و پیوندهای خارج از قاعده ˚90 و زاویه‌ای که دو راس هرم را به هم وصل می‌کند ˚180 می‌باشد.
!تشریح مولکولها با استفاده از مفهوم اوربیتالهای هیبریدی
مفهوم اوربیتالهای هیبریدی را نیز می‌توان برای تشریح تقریبی مولکولهایی که دارای یک یا چند جفت الکترون ناپیوندی در پوسته والانس اتم مرکزیشان هستند، بکاربرد. مثلا در مولکول {TEX()} {NH_3} {TEX} ، می‌توان تصور کرد که اتم مرکزی N چهار اوربیتال {TEX()} {sp^3} {TEX} را مورد استفاده قرار می‌دهد. یکی از اوربیتالهای {TEX()} {sp^3} {TEX} ، جفت الکترون ناپیوندی را در خود جای می‌دهد و سه اوربیتال دیگر برای تشکیل پیوند با اتمهای H بکار گرفته می‌شوند.

((زوایای پیوندی|زاویه پیوندی)) H-N-H در مولکول {TEX()} {NH_3} {TEX} (برابر ˚107) به زاویه چهار وجهی اوربیتالهای هیبریدی {TEX()} {sp^3} {TEX} (برابر '27 ،˚109) نزدیک است و تفاوت این دو را می‌توان به تاثیر دافعه جفت الکترون ناپیوندی نسبت دا
د.
 !نکات مهم در هیبریداسیون اوربیتال‌ها !نکات مهم در هیبریداسیون اوربیتال‌ها
-*محاسبات نشان می‌دهد که استفاده از اوربیتال‌های هیبریدی به تشکیل پیوندهای قویتر منجر می‌شود.
*انرژی لازم برای ایجاد ((برانگیختگی اتم|حالت برانگیخته)) و هم چنین انرژی لازم برای هیبرید شدن ، بیشتر از انرژی آزاد شده به هنگام تشکیل دو ((پیوند کوالانسی|پیوند نسبتا قوی کوالانسی)) است.
*اوربیتال‌هایی که در آنها دو نوع معینی از هیبریداسیون بکار رفته است، باید از لحاظ انرژی نسبتا به هم نزدیک باشند.
*اوربیتال‌هایی که معمولا در تشکیل پیوند بکار می‌روند اوربیتال‌های d , p , s لایه خارجی و در برخی موارد اوربیتال d لایه ماقبل لایه خارجی هستند. به استثنای این اوربیتال‌های d داخلی ، الکترون‌های اوربیتال‌های داخلی معمولا آن قدر به هسته وابسته هستند که نمی‌توانند در تشکیل پیوند شرکت کنند.
+*محاسبات نشان می‌دهد که استفاده از اوربیتال‌های هیبریدی به تشکیل پیوندهای قویتر منجر می‌شود.


*انرژی لازم برای ایجاد ((برانگیختگی اتم|حالت برانگیخته)) و همچنین انرژی لازم برای هیبرید شدن ، بیشتر از انرژی آزاد شده به هنگام تشکیل دو ((پیوند کوالانسی|پیوند نسبتا قوی کوالانسی)) است.


*اوربیتال‌هایی که در آنها دو نوع معینی از هیبریداسیون بکار رفته است، باید از لحاظ انرژی نسبتا به هم نزدیک باشند.


*اوربیتال‌هایی که معمولا در تشکیل پیوند بکار می‌روند اوربیتال‌های d , p , s لایه خارجی و در برخی موارد اوربیتال d لایه ماقبل لایه خارجی هستند. به استثنای این اوربیتال‌های d داخلی ، الکترون‌های اوربیتال‌های داخلی معمولا آن قدر به هسته وابسته هستند که نمی‌توانند در تشکیل پیوند شرکت کنند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((آرایش الکترونی)) +*((آرایش الکترونی عناصر))
 *((اتم)) *((اتم))
-*((الکتو ظریت)) +*((اتم و))
 *((اوربیتال اتمی)) *((اوربیتال اتمی))
-*((رنگیختگی اتم))
*((پیوند شیمیایی))
*((از نیب))
*((موول))
+*((وریتال مولکولی))
*((پیوند شیمیایی و انواع آن))
*((پیون کووالانسی))
*((
زوایای پیونی))
*((معادله شرویر))
*((نظریه پی
وند والانس))
*((نظریه VSEPR
))
 *((هیبریداسیون)) *((هیبریداسیون))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 26 تیر 1385 [15:01 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [15:19 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 25 تیر 1384 [16:29 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [10:46 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..