منو
 صفحه های تصادفی
نقش آب در بدن
نقش گوگرد در بدن
مزوفیل
خازن کروی
تعادل جسم صلب
مناطق آتشفشانی در ایران
یزید بن معاویه بن ابو سفیان
ادبیات پرتغال
تعمیر کار تلویزیون رنگی
ویزگیهای هندسی مثلث
 کاربر Online
553 کاربر online
تاریخچه ی: اوربیتال مولکولی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-40Lines: 1-94
-||
هنگام ایجاد یک ((پیوند شیمیایی|پیوند)) بین دو اتم ((اوربیتال اتمی|اوربیتال‌های اتمی)) آنها با یکدیگر همپوشانی کرده و اوربیتال‌های مولکولی را پدید می‌آورند. در این اوربیتال‌ها ، ((الکترون|الکترون‌ها)) در یک محیط مولکولی تحت تاثیر دو ((هسته اتم|هسته)) قرار دارند و بر حسب ((قاعده آفبا)) در این اوربیتال‌ها چیده می‌شوند.
||
!م
اوربیتال‌های مولکولی را با توجه به این که از همپوشانی کدام اوربیتال اتمی پدید آمده باشند. باحروف یونانی σ (سیگما) و π (پی) نمایش می‌دهند. موقع تشکیل یک پیوند دو اوربیتال مولکولی حاصل می‌شود که با توجه به ((تراز انرژی|سطح انرژی)) نسبت به اوربیتال‌های اتمی به اوربیتال‌های مولکولی پیوندی و ضد پیوندی شهرت دارند. به همان اندازه که اوربیتال مولکولی پیوندی ، مولکول را پایدار می‌کند، اوربیتال مولکولی ضد پیوندی باعث ناپایداری پیوندی می‌شود. />!چگوگی شکی اوریتالهای کولی و ضد یوندی
ار و ست یدرون B و A در فاصله ین هسی مابی ری تشکیل پیوند H+2 ا گیرن ((ا |اب موج)) مر به اویتال‌های ولوی H+2 را می‌توان ه شک =cψA+dψB نوت. d c امل وزن و نگر نسب سهم ر یک ا اوربیتالهای اتمی در یک تکیب اوربیتالی ین میاشد.

چون اوربیتال امی ورد استده قرار می‌گیرند، س بای د ربیال مولکولی ایاد و. و ((ا یدر|هسته یرو)) یکن هن. ابرای H+2 ، ((چگالی|چالی الکون)) در اا هته A اید براب چگالی کرون د اطرا ه B شد. ارای [d]=[c] است. اا در یک مده c=d و در عادله یگر c=-d مید. اوربیتال مولکولی می‌وان یه رکیب همفاز اوربیتالهای اتمی ور کد. پ AB باشد.


اوربیتال موکوی د یوندی را میتوان ی تکی هما اوربیتال‌ای اتی تو کرد یی ψ*=ψ<sub>A</sub><sub>B</sub> می‌اشد. ψ2 ((نریه تم|اتا یاتن الکترون)) را در یک طه معی ا فا بیان میکند.
:: ψ<sup>2=(ψb>A</sub>+ψB</sub>)=ψub>Aub>+ψ<sub>B</sub>+2ψAsub>ψB::
این عاله ا دد این ات ک چگالی الکرون در ناحیه بین دو هسته افزای یاته ات و در تی ابه هسته هم روی ((اب الکتوی)) افایش یات و پیوند H+</sup>b>2</sub> ایاد ی‌. اا در ((اوربیتال مولکولی ضد پیوندی)) ماده ی برقرار ا.
:: 2=(A+B)=ψAB+2ψAψB::
ای ماده ننگ کاهش چگای اب الکوی د یه بی و هته می‌اشد. در ی الت هتا همدیر را د می‌کنند. یا گالی اچیز ار اکوی در نیه بی دو ه تواایی مابله ین ده ا ندارد و نیه نایی گست یون بین هستها می‌اد. />!چگونگی ای رف اکتون‌ا ر اوربیتالهای مولکولی />وقتی و اوربیتال اتمی تکی می‌شوند، ((اوربیتال مولکولی پیوندی)) نمیانگر ایش سطح انرژی نست ب اوربیتالی ای یا. هر اوربیتال می‌تواند دو ((الکترون)) با ((اسپین الکترون|اسپین)) مخالف را در خود جای دهد. تعدد یودهای ک ((مولکو)) راطه ی دت ید.
::(
تادالتی اوربیتال د پیوندی- عا الکترونهای وبیتال پیوندی) ½ =تداد پیوندها ::
ین ا نن یهد ک ر تعداد الکترونهای ای گرفته در هر دو اوربیتا با هم بربر باشد، پیوندی در مین دو اتم ایاد وه د ک و 4 الکون باید در دو اوربیتال σ1s و σ*1s رر گیر. ناراین وهیم ات. /
>::0=(2-2)1/2=ددپیوند::
ب هی یل ت ک ((گازای نجیب)) می وت اتی می‌باشند. />!انو وبیتاهای مولکوی
اوربیل ای موکولی ا ته ه ای که وشانی چ اوبیا‌هی اتمی اصل شد باشد ه دو سته تی مند. />*__اوربیتاهای مولکولی σ :__
/>وریاهای مولکولی σ ا همپوانی ین دو اوربیتال s (ا ((مولکول هیدروژن))) یا همپوای بن یک اوربیتال s و یک اوربیتال p مپوشانی ی اوربیتال 1s هیدرون و 3p ((کل)) رای ایاد {TEX()} {HCl} {TEX}) یا ا همپنی د اوربیتال Px و مید. اگر تشکیل یک مولکول دو اتمی را از طریق نزدیک شدن م‌ها به یکیگر در امتداد محور x باشد، اوربیتال‌های اتمی Px از ر سر ه یکدر ندیک ده و از همپوشانی نها دو اوربیتال مولکولی پیوند σp و پیوندی σ*p بوجود می‌آید. تمام اوربیتالهای سیگما حول حر بین د هسته متقارن هند و وبیتال‌های σp و σ*p شکلایی مشا ا σs و σ*s دارد.

/>*__اوربیتال های مولکولی π :__
/>اوربیتای مولکو π هم م اوربیتال‌های مولکولی σ دارای اوربیتال‌های یودی و ضد پیوندی یباشد. ین اوربیتال‌ها از هموشای پهلو ه پهلو بین دو اربیتا Pz و Py ا می‌وند. اوربیتالهای π ل محور بین دو هسته متقارن نیستن. دانیته اکونی اوربیتال پی π ‌ای که د هسته ر آ قرا دارن، فر است. اما ((بار الکتریکی بنیای|بار الکترون)) در دو ناحیه بالا و پایین ای صفحه و بین دو هسته رک ی‌ون. اوربیتال *π گای الکتون را در ناحیه بین دو هسته اش می‌دهد. از مپونی دو مموعه اوریتال p ش اوربیتال مولکولی حاصل می‌ود که شامل یک اوریتا σ2p و یک اوربیتا σ*2p و اوربیتال π2p و دو اوربیال π*2p است.
+{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان شیمی معدنی))
*((واژگان شیمی آلی))
*((واژگان شیمی فیزیک))
*((واژگان شیمی تجزیه))
*((واژگان شیمی صنعتی))
__مقالات مرتبط__
*((شیمی معدنی))
*((الکترونگاتیویته))
*((اوربیتال اتمی))
*((اوربیتال مولکولی))
*((اوربیتال هیبریدی))
*((پیوند شیمیایی و انواع آن))
*((عنصر شیمیایی))
*((فلز))
*((مقالات جدید شیمی
|شیمی))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای شیمی معدنی))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47
|انجمن شیمی]__
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://www.shimi.ir|شیمی عمومی]
**[http://www.chemistmag.com |مجله شیمی]
*سایتهای خارجی
**[http://www.newi.ac.uk/buckleyc/atomic.htm|اصول شیمی معدنی]
**[http://www.chemguide.co.uk/atoms/bonding/electroneg.html|در مورد الکترونگاتیویته]
**[http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch8/mo.html|توضیحات جالب در مورد تئوری اوربیتال مولکولی]
**[http://www.orbitals.com/orb/|توضیح شماتیک جالب در مورد اوربیتالهای اتمی]
**[http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch8/valenceframe.html|در مورد پیوند کووالانسی]
**[http://www.webelements.com/|در مورد جدول تناوبی]
**[http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch2/oxnumb.html|آموزش تعیین عدد اکسایش در هرترکیب]
**[http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/applychem/lattice.html|انرژی شبکه]
**[http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/c120/formula.html|فرمول شیمیایی]
**[http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/chem03/chem03480.htm|در مورد عدد جرمی و جرم اتمی]
**[http://www.linguasphere.org/dictionary/n-49839-nonmetal.html|غیر فلزات]
__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]

body=

|~|
{DYNAMICMENU}


||
هنگام ایجاد یک ((پیوند شیمیایی و انواع آن|پیوند)) بین دو اتم ((اوربیتال اتمی|اوربیتال‌های اتمی)) آنها با یکدیگر همپوشانی کرده و اوربیتال‌های مولکولی را پدید می‌آورند. در این اوربیتال‌ها ، ((الکترون|الکترون‌ها)) در یک محیط مولکولی تحت تاثیر دو ((هسته)) قرار دارند و بر حسب قاعده آفبا در این اوربیتال‌ها چیده می‌شوند.||

{picture=cuII_ahomo-small.jpg}

!گا جمای
اوربیتال‌های مولکولی را با توجه به این که از همپوشانی کدام اوربیتال اتمی پدید آمده باشند، باحروف یونانی σ (سیگما) و π (پی) نمایش می‌دهند. موقع تشکیل یک پیوند دو اوربیتال مولکولی حاصل می‌شود که با توجه به ((تراز انرژی|سطح انرژی)) نسبت به اوربیتال‌های اتمی به اوربیتال‌های مولکولی پیوندی و ضد پیوندی شهرت دارند. به همان اندازه که اوربیتال مولکولی پیوندی ، مولکول را پایدار می‌کند، اوربیتال مولکولی ضد پیوندی باعث ناپایداری پیوندی می‌شود.

با ت
وج نارایهای ظری یوند ظریت ، __هوندا__ ر ال 1928 و __ین__ در سال 1931 نظریه یگری بر اسس ل مج ام ر مود چگونگی تشکیل ((پیوند کولانی)) اره ان ک ی ''__اوربیال مولکل__'' نام گرف ست و به کمک آن بسیاری از خو مغناطیسی ، ((ترازهای اری)) ، خواص طیی و ... را به روشنی می‌توان وجیه کرد. در ای نظریه رعکس نظریه پیون (که قط دخالت لی ظرفیت اتمها را در تشکیل پیوند در ن ی‌گیرد) ب اساس این نظریه ، تمام ((اربیتال امی|اوربیتالهای اتم)) می‌تواند در تکیل اوربیتالی مولکولی رکت داشت باشد و ی اوربیتالها ین چدین ات و تی در سراسر مولکول گسترد یا غی ترند.

بای مولکول نی مانند م تراای ارژی در ظر رته ود الکونهی مولکول نه ا طابق ((اص فا)) ، ((اصل طر پائولی)) و ((قاه هوند)) (همانند تراهی ارژی ر اتمها) شغال می‌کنند. علاوه بر اوربیالهای پیونی یر پیوندی اوربیتاهی د یوندی نیز تشکیل پیوند و جیه پایاری یا ناایداری مولکول نر رته می‌شود به تعداد اوربیتالهی اتمی ک کننده ، اوربیتالهای مولکول کیل می‌ود.
!شرایط همپوش
انی ابیالها />رای اینکه اوربیتالهای اتمی وانند در حد تشکیل پیون یکدیگر همپوانی کنند اید د شرط زیر درباره آنها برقرار باشد: />!!شرط انرژی
قط اوربیتالهایی می‌تواند با یکدیگر همپوشای کنن که دریک سطح ارژی قرار داشته و یا سطوح انرژی آنها به اندازه کافی به یکدیگر نزدیک باشد. مثلا اوربیتال 3p یک اتم کلر متواند ق با اوربیا 3p اتم یگ ک هموشانی کن. اوربیتال S اتم H نمیتاند با اوربیتا 1S یا 2S و … اتم کل همپوانی کند، زیرا د سطح انرژی ااتری نسبت به آنها قرار دارد.r />!!شرط تقارنr />فقط اوربیتالهایی می‌وانند با یکیگر همپوشانی کنند که نت به مر الی مولکول تار یکسای داشته باشند. از اینرو ، مثلا اوربیتال S که تقارن کروی دارد، در تشکیل مولکهای خطی می‌تان ا اوربیتال 2P که نسبت به محور اصلی مولکول (محور Z) تقارن کامل دارد همپوشانی داشته باشد.
<table dir align=left>r />{picture=butadienemo.jpg}r />table>
!اناع اوبیتالهای ولکولی
!!
وربیتا کولی پیوندی />اوبیتال مولکلی که ر آن چگالی در ناحیه بین هسته‌ها زید است. انرژی دو ((اکترون)) که در اوبیتال مولکولی پیوندی قرار ی‌گید کمر ا هنگامی است که در ((اوربیال اتمی|وربیتاهای اتمی)) بوجود آورنده آن قرار گرفه باشند. />!!اربیتا مولکولی ضد پیوندیr />اوربیال مولکولی که در آ ((چگالی الکترونی)) در ناحیه بین هستهه ک ست. ارژی دو الکترون که در اوربیتال مولکولی ضد پیوندی قرار می‌گیند بیشتر ا هنای است که در وربیالهای اتمی بوجود آورنده آن قرار گرفته بان.
!!اوربیتال ملکلی غیر پیندی
هر گا دو اتم نوانند ب طریقی بهم نیک شون که امکان همپوشای اوربیالهی نها بوجد آید مپونی اوربیتاها وت نمیگد و در نیج اوربیتالهای اتمی به ورت غیر ندی در مولکول باقی خواهند ماند. اوربیتالهای مولولی را نیز با حروف یونانی δ (ی) ، π (پی) و ... نشانه گذاری می‌کنند.

/>__وربیالهای مولولی سیگما:__ اگر تشکیل یک ولکول دو اتمی را از طریق نزدیک شدن امها در اتداد یکی محورا مثلا x به صورت خطی در ن بگیری، دو ایتا اتمی (مثا 1S) به یکیگ ندیک می‌شوند و د یجه همپوانی ، دو اوربیتال مولکولی پیوندی سیگما و ضد پیونی یگما را به وجود می‌آورند. تام اوربیتالهای سیگم ، نسبت ب حو بین دو هسته کالا مقانند و چرخش مولول به ور این محور ، تغییر قبل مشاهده‌ای ر ک اربیتل بوجود نمیآرد.

نمود
ار راز انرژی تشکیل اوربیتالهای مولکولی 1S δ و *1S δ ز اوربیتالهای اتمی 1S دو اتم ه شکل زی می‌باشد:

/>اوربیتال مولکولی پیوندی نان نه کاهش انرژی سیتم اوربیتال مولکول ضد یونی نشان نده افزایش ارژی ستم ا. هر اوربیتال مولکولی می‌تواند دو الکترون با ((اسپین الکترون|اسپین)) مخالف را در خود جای دهد. د ((وکول هیدروژن)) دو الکترو ( اپینهی فت ده) وربیتال 1S δ را ک اوربیالی در دست با حداقل انری است شغا یکن. اوربیتال δ*1S شغال نشده است. تعداد پیوند (مرتبه پیوند) در هر مولکول عات است از نصف تفاضل الکترونهای پیوندی از الکتونهای پیوندی.


::~~green:(دا کونای د یوندی - تعداد الکترونهای پیونی) 2/1 = مرتبه پیوند~~::

/>برای {TEX()} {H_2} {TEX} داری:

::~~green:1=2/(0-2)
= مربه پیوند~~::

/>در مورد ترکی دو اتم هلیوم باید مو چه الکتر ر د اوبیتال مولکولی ی داده شوند. با جای دادن دو الکترون در اوربیتال δ 1S دو اکترون یگر ناگزیر δ* 1s ا شغال می‌کنند. ا این و متبه پیوند مولکول فضی {TEX()} {He_2} {TEX} عباتست از:

::~~green:0=(2-2)2/1=مه پیوند~~::
ذا هیم وت مولکی {TEX()} {He_2} {TEX} مد وو داشت باشد. ا ا کنده الکتروهای یودی اثر اتصا هنه اکای یونی ا خی میکن. شاد ر دست ست که ا مید ینهای مولکولی {TEX()} {H^+_2} {TEX} و{TEX()} {He^+_2} {TEX} میوانند در ایط ژهای وجود داته اشند. رکیب دو اوربیتال 2S ، اربیتای مولکولی 2S δ و *2S δ را وو یآورند که با اوربیتالهای δ و *δ ناشی از ترکیب دو اوربیتال 1S مشابهند.

ا اوربیتالهای مولولی حاصل ز رکیب اوربیاهای امی 2P کمی پیچیدند. س اوربیتال 2P ه ات در محوهای مختصات دکارتی z y ، x قرار دارند. اگر تشکیل یک مولکول دو اتمی از طریق نزدیک شدن به ر دو اوربیتال اتمی ({TEX()} {P_y} {TEX} و {TEX()} {P_x} {TEX} یا {TEX()} {P_z} {TEX}) ر گیرد ر نیه همپوشانی دو اوربیتال مولکولی 2P δ و *2P δ بوجود می‌آورند. />!!اوربیتالهای مولکی ی (π) />اگر کیل یک مولکول د ای د اوربیتال اتمی (مثلا {TEX()} {P_z} {TEX}) از پهلو ب ندیک شود اوربیتال مولکولی ، یکی اوربیتال وکولی پیوندی ی () دیگی اوربیتال ملکوی د پیوندی ی ستار (*π) ا جود می‌ورند. اوربیتالهای π نبت ب محور بین دو هسته ، تقارن استوانه‌ی ندارن. زدیک ن دو اوربیتال P از پو ، به کیل بیتا π می‌انجامد که تک ا دو نه راکم بار الکترونی ات. این تراکم بار الکترونی در ناحیه بالا و پایین حور بین دو هسته ار دارد.

د
ر ه حا ثر نهیی اوربیتال π ، بهم هاشت مولکول است. وربیتال *π ، در ناحیه بین دو ((هسته)) ، گای اکونی کمی ار. ا نهایی مولکول دا کر دو ات یکدیگ است.
 !((تراز انرژی|سطح انرژی)) اوربیتال‌های مولکولی  !((تراز انرژی|سطح انرژی)) اوربیتال‌های مولکولی
-((انرژی)) یک اوربیتال مولکولی به انرژی اوربیتال‌های اتمی تشکیل دهنده آن و همچنین به انرژی اوربیتال‌های اتمی تشکیل دهنده آن و همچنین به میزان و نوع ((همپوشانی)) اوربیتال‌های اتمی که در تشکیل آن صورت می‌گیرد، بستگی دارد. به این ترتیب ، انرژی هر دو اوربیتال مولکولی σ2s و σ*2s پایین تر از انرژی هر اوربیتال مولکولی است که اوربیتال‌های اتمی 2p حاصل می‌شود. انرژی اوربیتال‌های σ2p و σ*2p پایین تر از انرژی هر یک از دو اوربیتالπ2p می‌باشد. زیرا میزان همپوشانی اوربیتال‌های 2Px بیشتر از میزان همپوشانی 2Py یا 2P,sub>z می‌باشد.

در مولکول‌هایی که اوربیتال‌های مولکولی σ از همپوشانی بین یک اوربیتال Px و s حاصل می‌شود (تاثیر متقابل s-p) ، این همپوشانی اضافی پیوند σ<sub>s به ازای تضعیف پیوند σp ، تقویت می‌شود و همچنین تاثیر متقابل s-p باعث کاهش انرژی اوربیتال σ*s و افزایش انرژی σ*p می‌شود. بنابراین سطح انرژی σ2p برای مولکول‌های جور هسته متشکل از عناصر گروه دوم (به جز {TEX()} {O_2} {TEX} و {TEX()} {F_2} {TEX}) پایین تر از سطح انرژی π2p می‌باشد. البته تاثیر متقابل s-p به میزان نزدیک تر انرژی اوربیتال‌های p , s بستگی دارد. اگر تفاوت انرژی این دو اوربیتال خیلی زیاد باشد (مثل {TEX()} {O_2} {TEX} و {TEX()} {F_2} {TEX}) این تاثیر اضافی مساله بوجود نمی‌آورد.
+((انرژی)) یک اوربیتال مولکولی به انرژی اوربیتال‌های اتمی تشکیل دهنده آن و همچنین به میزان و نوع ((همپوشانی)) اوربیتال‌های اتمی که در تشکیل آن صورت می‌گیرد، بستگی دارد. به این ترتیب ، انرژی هر دو اوربیتال مولکولی σ 2s و σ* 2s پایین تر از انرژی هر اوربیتال مولکولی است که اوربیتال‌های اتمی 2p حاصل می‌شود. انرژی اوربیتال‌های σ 2p و σ* 2p پایین تر از انرژی هر یک از دو اوربیتال π 2p می‌باشد. زیرا میزان همپوشانی اوربیتال‌های 2Px بیشتر از میزان همپوشانی 2Py یا 2P<sub>z می‌باشد.

در مولکول‌هایی که اوربیتال‌های مولکولی σ از همپوشانی بین یک اوربیتال Px و s حاصل می‌شود (تاثیر متقابل s-p) ، این همپوشانی اضافی پیوند σ s به ازای تضعیف پیوند σ p ، تقویت می‌شود و همچنین تاثیر متقابل s-p باعث کاهش انرژی اوربیتال σ*s و افزایش انرژی σ* p می‌شود. بنابراین سطح انرژی σ 2p برای مولکول‌های جور هسته متشکل از عناصر گروه دوم (به جز {TEX()} {O_2} {TEX} و {TEX()} {F_2} {TEX}) پایین تر از سطح انرژی π 2p می‌باشد. البته تاثیر متقابل s-p به میزان نزدیکتر انرژی اوربیتال‌های p , s بستگی دارد. اگر تفاوت انرژی این دو اوربیتال خیلی زیاد باشد (مثل {TEX()} {O_2} {TEX} و {TEX()} {F_2} {TEX}) این تاثیر اضافی مساله بوجود نمی‌آورد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آرایش الکترونی عناصر))
 +*((اتم))
 +*((اتم اولیه))
 *((اسپین الکترون)) *((اسپین الکترون))
-*((الکرو)) +*((اصل فبا))
*((اصل ط
رد پائوی))
 *((اوربیتال اتمی)) *((اوربیتال اتمی))
-*((اوربیتال مولکولی پیوندی)) 
-*((اوربیتال مولکولی ضد پیوندی)) 
 *((اوربیتال هیبریدی)) *((اوربیتال هیبریدی))
-*((انژی))
*((پیوند یمیایی))
*((ابع و))
+*((پیون پی))
*((پیوند یگما))
*((پیون کولانسی))
 *((تراز انرژی)) *((تراز انرژی))
-*((قاعده آب)) +*((قاعده ون))
 *((مولکول)) *((مولکول))
 *((هسته اتم)) *((هسته اتم))
 +*((همپوشانی اوربیتالها))
 +*((هیبریداسیون))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 26 تیر 1385 [15:04 ]   7   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [15:00 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [17:02 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [15:37 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [15:39 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [05:37 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [10:46 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..