منو
 کاربر Online
1268 کاربر online
تاریخچه ی: اوربیتال اتمی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-29Lines: 1-134
-Atomic orbital +{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان شیمی معدنی))
*((واژگان شیمی آلی))
*((واژگان شیمی فیزیک))
*((واژگان شیمی تجزیه))
*((واژگان شیمی صنعتی))
__مقالات مرتبط__
*((شیمی معدنی))
*((کاتالیزور))
*((الکترونگاتیویته))
*((اوربیتال اتمی))
*((اوربیتال مولکولی))
*((اوربیتال هیبریدی))
*((پیوند شیمیایی و انواع آن))
*((عنصر شیمیایی))
*((فلز))
*((مقالات جدید شیمی|شیمی))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای شیمی معدنی))
__[h
ttp://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]__
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://www.sh
imi.ir|شیمی عمومی]
**[http://www.
collegeboard.com|سایت شیمی فارسی]
*سایتهای خارجی
**[http://www.newi.ac.uk|بحثهای جالب در مورد شیمی معدنی ، به‌عنوان مثال در مورد ساختار اتم]
**[http://www.chemistmag.c
om |مجله شیمی]r />**[http://www.rsc.org|در مورد بحثهای اولیه شیمی معدنی]<br />**[http://www.chemistry.co.nz |در مورد شیمی معدنی و کاتالیزورها]
**[http://www.ca
talysis.nl|در مورد کاتالیزورها]
__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
-یک معادلة موجی دقیقاً نمی‌تواند، محل و سرعت یک ((الکترون)) را در یک لحظه خاص تعیین نماید؛ همچنین اجازه ترسیم یک مدار دقیق دور ((هسته)) را به ما نمی‌دهد. در عوض احتمال وجود یک الکترون را در یک محل خاص، روشن می‌سازد. +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 
 
 +{picture=orbital-lumo5.jpg}
 +
 +
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/pz_orbital.jpg} +||از نظر لغوی ، اوربیتال به معنای خانه الکترون می‌باشد و ناحیه‌ای است که احتمال یافتن ((الکترون)) در آن زیاد است. ((معادله شرودینگر)) پایه __مکانیک موجی__ است. این معادله بر حسب یک تابع موجی (ψ) برای الکترون نوشته می‌شود. از حل معادله شرودینگر ((اتم هیدروژن)) یک سلسله جواب به عنوان تابع موج بدست می‌آید. تابع موج ناحیه‌ای در اطراف هسته را نشان می‌دهد که در آن ناحیه ، احتمال یافتن الکترون وجود دارد. تابع موجی یک الکترون ، آنچه را که ~~green:اوربیتال~~ نامیده می‌شود، توصیف می‌کند.||
  
 
 
 
 
-
نایه‌ای از فضا را که احتمال الکترون در آن ی‌ود، ((اوریتال)) یند. />اوریتاای فای سته ا انداه و کل و تریب ار گرتن در اراف هسته، وود دارند. نوع اوربیتالی ک یک الکترون می‌تواند رار داشته باشد، ی انرژی ن الکترون ار. ک این اوریتاها و نگی ار گرن نها نسب ه یکدیر ات که مورد توه ا یباد زیرا سیل نها میتان رایش ایی امای ک لکول و تی واص یمییی موکولها را تعیین مود. /> />ر من رای ان د الکتروها، تویی است که در آن، اکنی الکترون ور سته ب وت ار د نر رفه ‌شود. کن ا تصور ائی که ی اب تیر مات یک الکترون در حا رکت سری باشد. شکل این اب همان ک بیتا است. ای ابر از نر راکندگی یکنوا نبوده در نواحی ک احتمال ود الکترون یتر ات، غلیظ ‌تر م‌باشد، به عبارت یگر قر متوس بار منی، ی دانیت الکترونی ر ن نوای حداکر ی‌باد.

حا ک چند اویتال اتمی را ود ررس رار می‌دیم. اوریتای ک د این‌رین ((ر نرژی)) قرار دار اربیتال 1s وانده می‌شود. شکل ین وبیتال کروی ه و مرک ن ست ((ات)) می‌ا. یک اربیتا مدو مری مشخص ندارد یا تما، گر یی کوچک، یاتن الکونی که الا این ام و یا ی ا بری اتمی دیر دا است، د دارد. به ه ا احتمال و الکترون افا ه ز یک د ی از هسته، به سرعت ک می‌یابد. /
> /
>ر ا انی اار بعدی، وربیتال 2s قرار دارد. ن وربیتال کروی به مرک در هسته م ای دارد. ای اریال به ور طیی ا اوریتال 1s برر است: انرژی بالاتر (یای کمر) ن ه اس میانگی فاصلة‌ بیشتر ین الکترون ته ا که موج ک در ب اکتواساتیکی میود. (به کی که ای انام ود ته نمایید انرژی ب یت ا ی‌ود تا یک الکترون ا ((ته)) ا ار اف در ود.)

اوربیتالهای عدی، سه اوربیتال 2p با انری یکسان ات. اوربیتالهای 2p مبی شک هست ه یک ال دو است و هته ((ا)) ین د قرار می‌گیرد. مور هر ((اوربیتال)) 2p ب مور و اوربیتال یگ مود یباد این اوربیتالها با نامهای 2pz, 2py, 2px ا یکدیر ای می‌شوند که x,y,z اار ب محرای وط ار.


{picture file=img/daneshnameh_up/b/b1//Ch275.jpg}

{picture file=img/daneshnameh_up/c/ca//Ch276.jpg}

+!مقدمه
اوبیتال محدوده‌ای از فضای اطراف ((هسته)) می‌باشد که ((نظریه احتمال|احت یفتن الکترون)) در آن ود دار. این احتمال در زدیک ت بیشترین مقدار را دارد. ولی بری تما قاطی از ا که فاصه مینی ز هسته ارند، احتمال معینی وجود داد. هر اوربیتال می‌واند حداکثر دو ((الکترون)) ا در خود جای د. دو الکترونی ه ر یک اربیتال جای می‌گیرند، دارای ((اپین الکترون|اسپین)) مخالف هستند.

ه الکترون را م‌توان با چهار ((اعداد کونتومی|عدد کوانتومی)) مشخص کرد که به منزله شناسنامه الکترون هستند و فاصله نسبی الکترون از هسته (n) ، لایه فرعی و شکل اوربیتال (L) ، جهت گیری اوربیتال در فضا (s) را بیان می‌کند. بر اساس ((اصل طرد پاولی)) در یک ((اتم)) هیچ دو الکترونی را نمی‌توان یف که ام چار عدد کوانتومی آنها یکسان باشد.
!
ارخچه /> مورد ((اختان اتم)) و نحوه قرار گفتن الکترون‌ها و پوتون‌ها در ن ررسی‌ای زیادی توسط دانشمندان انجام شده و نظریه‌هی مختلفی ارائ شده است. ((تامسون)) اتم را به شل ر‌ای یکنواخت از بارهای بت تا شعاع {TEX()} {10^{-8}} {TEX} تصور می‌ر که باری منفی ر محیط خارجی کره پراکندهاند. ((رادرفورد)) در سال 1911 ب ستفاده از ذرات آلفا دلایل قانع کننده‌ای مبنی بر وجو ((هسته اتم)) ارائه دا. او ((اتم)) را بصورت کره ‌ای تصور می‌کرد که هسته در وسط آن قرار دارد و الکترون‌ه به واصل سبی بینهای زیاد در خارج ز سته قرار دارند. ((نیل وهر|نیلز بوهر)) در سال 1913 ((مدل اتمی بوهر|نظره ساختان لکترونی اتم)) را پیشهد کرد.

این نظریه بر ااس ((مد اتمی رادرفورد)) ((ظری پلانک|نظریه کوانتومی پلانک)) و اده‌های تجربی اصل ز مطالعه ((طیف‌ اتمی|یف‌های اتمی)) قرار داشت، و بیا می‌کرد که الکترون اتم هیدروژن قط می‌تواند در مداری کروی معین (((ز نرژی|مدارها یا ترازی انرژی))) که ر متحدالمرکز دور هسته قرار دارند، وجد داشته باد. ان مدارها تبع محدودی کوانتومی است. ((شرودینگر)) در سال 1926 با طرح معادله‌ای که در آن مدودت کنتومی انی الکترون صور کترون صورت وج ساکن ، با هم تلفیق شده بد، ابع موی الکترون (ψ) را مرفی کرد که متصات مکان لکترون ر فایی که الکترون در آن یافت می‌شود ارژی الکترون ا لاظ ریاضی را به هم مربوط کرد.

اگر الک
ترون را بصورت ((ذر‌|ذرای در حا حرکت)) به ور هسته در نظر بگیری، ψ2 متناسب احتم یافتن الکترون در جزو معینی از فضاست و احتمال یافتن الکترون در ناحیه‌ای ک ((بر الکترونی)) لیظ‌تر باشد بیشتر است.
{img src=img/daneshnameh_up/8/8e/orbitals.jpg}

!تفس
یر مکانیکی اوربیال
((شدت موج|شدت))
هر موج با مجذور ((موج|دامنه)) مسب است. تابع موجی (ψ) ، تابع دانه است. مجذور دامنه یا جذور تابع موجی برای یک حجم کوچک در هر موقعیتی از ضا با ((گلی الکترنی|چگالی بار الکترونی)) در آن حجم متناسب است. می‌توان تصور ر که بار الکترونی به سبب حرکت سریع الکترون بصورت ا باردار در فضای دور ((هسته)) گسترده شد است. این ابر در برخی نواحی غیظ‌تر از برخی نواحی دیگر است.

احتمال یان الکترون در هر ناحیه معین متناسب با چگالی ابر الکترونی ر آن ناحیه ست. این احتمال در نایه‌ای که ابر الکتون غلیظ‌تر ‌باشد، بیشتر خواهد بود. این تفیر کی برای توصیف مسی الکترون به عمل نآورد، بلکه فقط پی‌بینی می‌کند که ((نریه احتمل|احتمال افتن الکترون)) در کجا بیر ست.

از
نظر ((مکانیک کوانومی)) هیچ محدودیتی برای وجود الکرون در ضا اطراف هسته وجود ندارد. پس بی‌نهایت اوربیتال وود دارد.
!اعداد کوانتومی
مکایک موی ک __نظریه شرودینر__ اساس آ ی‌باشد با استفاده از هار عدد کوانتومی ویت الکترون را توصیف می‌کند. این اعداد عبارتند از :
!!عدد ک
انتومی صلی
این عد
د نان‌دهنده ترازهای ((انرژی)) است که الکترونها در آ ترازها به دور هسته گردش می‌کنند عدد صحیحی می‌باشد. این عدد می‌تواند کلیه مقادیر عداد صحیح مثبت به استثای صفر را قبول کد. />!!عد کانومی اندازه حرکت زاویهی مداری />((مر فیل|نولد زمر فیلد)) در سال 1916 پیشنهاد کرد که هر مدار وهر (n) با شرط n>1 از ایه‌هایی فرعی با اختلاف انرژی کم تشکیل شده‌است. به هر لایه فرعی یک دد کوانتومی (L) نسبت داده می‌شود. این عدد نشان دهنده شکل هنسی ویع تابع احتمال پیدا کردن الکترون در فضای طرا هته می‌باشد وکلیه مقادیر L=0,1,2, … , n-1 را اختیار کن. />!!دد کوانتومی غناطیسی مداری
تداد اوربیتالهای یک تراز رعی را می‌وان این عدد استنتاج کرد که در اثر ((یدان مغناطیسی)) هر تراز L به این تراز شکافته می‌ود. بعنو ثال میدان مغناطیسی بر وربیتال کروی S که با عدد L=0 مشخص می‌شود، تاثیری ندارد چون S قارن کروی ارد و تما هتها بطور یسا حت تاثیر خطط نیرو قرار می‌یرد. ای عدد که ا m نشان داده م شود، مقادیر ممکن ای عدد عبارتند از :


::m=+L,…,0,…,-L::


!!عدد
کونومی مغناطیسی اسپینی
این عدد مشخص
کننده ((حرکت تقدیمی الکن)) است {TEX()} {m_s} {TEX} نشان داه می‌شود و متواند مقیر 2/1+ , 2/1- را ختیار کند.
بر لکترونی و مکان الکترون
در
مد یک الکترون در حالت n=1 ((هیروژن)) ابر باردار اتن ((چگای)) ا در زدیکی هسته دارد و بتدریج که فاصله ز هته ازایش می‌یابد، رقیق‌تر می‌شود. احتمال ین الکترون حجم کوچکی از فا ر یکی سته بیشترین مقار را دارد ا افزایش اصله از هسته به سمت میل می‌کند.

لیه‌های کروی یا نزی ا ک یکی پس ا دیگ طور متحدالمرکز به دور هسته قرار دارند، صور کنید. احتمال یات الکترون در واحد حجم فضای نزدیک ب هته بیشتری مقدار ود ا دارد. لی در عوض یک لایه نزدیک به هسته ر مقایسه ا لایه‌های دورتر ، تعداد کمتری واحد حجم را در بر می‌گیرد. احتال شعاعی ر و این وامل را با هم ه حساب می‌آورد. />!نمودار سط مزی />احتمال یافن الکترون در مام نقاطی که از هسته به فاصله {TEX()} {a_0} {TEX} بابر مقری است که از طریق ((نظریه بور)) برای شعاع لایه n=1 تعیین شده است. در ((ریه وهر)) ، {TEX()} {a_0} {TEX} فاله‌ای است که هموره لکترون لیه n=1 از سته دارا اس. ر ((مکانیک وجی)) {TEX()} {a_0} {TEX} فاصلهای از هسته است که الکترون در آن حضور بیشتری ارد.

از آنجا که اصولا در هر فاصله مع
ین از هسته ، الکترون اکان حض دارد، ترسیم ناحیه‌ای با م مشخص که احتمال 100 درصد وجو الکرن ا در بگیرد، نامکن است. ما می‌توان سح مرزی را ترسیم کرد که بتواند نقاط با احتمال یکسان را به هم بپیوند و در برگیرنده می باشد که ر آن ، احتمال یفتن الکترون یاد و مثلا ر حدود 90 درصد است. چین کلی که نمودار سطح مرزی نامیده میشود، برای الکترون اتم هیدروژن در حالت n=1 بصورت کروی می‌باشد.
واع وربیتا
!!
وربیتا S
((ا
ربیتال S|وربیتال‌های S)) دارای تقارن کروی می‌باشد، تراز n=1 حداکثر دارای دو ((الکترون)) ات. ببراین تراز فرعی 1S و 2S و 3S و... هم قارن کوی دار، با ای تفاوت که انداز آنها بزرگتر ز اوربیتال 1S می‌باشد.
!!اوربیتال p
((اوربیتال p)) از سه اوربیتال فعی شکل شده است. هر اوربیتال p به شکل دو کره تغییر شکل یافته است که می‌توان آنها را در امتداد یی از محورهای سه گانه مختصا (z,y,x) تصور کرد از این رو اوربیتالهای p ا با {TEX()} {p_x p_y و p_z} {TEX} مشخص می‌کند که در سه جهت تلف رار گرفتهند. اوربیا‌های p از لحاظ انرژی برابرند و در غیاب ((یدا مغناطیسی)) نمی‌توان تفاوتی بین الکترون‌هیی که این اوربیتال‌ها را اشغال کرده‌اند قایل شد. ولی در ((طیف سنجی|بررسی‌های یی )) که حت تاثیر یک میدا غاطیسی قرار می‌گیرند هر اوربیتال p به ه خط شکافته می‌وند.
{img src=img/daneshnameh_up/9/9a/d_orbitale.jpg}

!!ا
وربیتال d
((
وربیتال d|اوربیتال‌های d)) ز 5 اوربیتال فرعی تشیل شه‌ند که هت گیری‌های متفاوتی در ضا دارند ولی از لحاظ انرژ باهم هم‌رز هستند. این اوربیتالها عبارتند از:
::{TEX()} {d_{z^2}} {TEX}::
::{TEX()} {{d_{x^2-y^2} {TEX}::
::{TEX()} {d_{yz} } {TEX}::
::{TEX()} {d_{xz} } {TEX}::
::{TEX()} {d_{xy} } {TEX}::

||::__اعداد کوانتومی برای ترازهای n=1 , 2 , 3__::
درجه انحطاط یا چندگانگی|تعداد اوربیتال|m|ms|L|نام اوربیتال|n
2|1|0|±1/2|0|S|1
8|4|0|±1/2|0|S|2
8|4|1|±1/2|1- ، 0 ، 1+|P|2
18|9|0|±1/2|0|S|3
18|9|1|±1/2|1- ، 0 ، 1+|
p|3 />18|9|2|±1/2|2 ، 1 ، 0 ، 1- ، 2-|d|3||

!درجه
انطاط />تعداد الکترونهایی که مقدار انرژی برابر داشته باشند، ((رجه اطاط|درج انحطاط ی چندگانگی)) نامیده می‌شوند. حداکثر تعداد الکترونهای هر ترا از فرول {TEX()} {2n^2} {TEX} بدست ی‌آیند. />!مباحث رتیط با عوان
*((آر
ایش اکوی ناصر))
*((
تم))
*((اتم اولیه))
*((ابر الکترونی))
*((اسپین الکترون))r />*((اصل طرد پاولی))
/>*((اعداد کوانتومی))<br />*((الکترون))<br />*((اوربیتال مولکولی))
/>*((اوربیتال هیبریدی))
*((اوربیتال S))
*((اوربیتال p))r />*((اوربیتال d))
/>*((خواص اتم))
/>*((درجه انحطاط))
/>*((ساختمان اتم))
/>*((شیمی معدنی))
*((قاعده هوند))
*((نظریه احتمال))
*((نظریه اوربیتال اتمی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 16 اردیبهشت 1386 [14:28 ]   14   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 17 تیر 1385 [10:41 ]   12   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [16:21 ]   11   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [16:19 ]   10   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [16:17 ]   9   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [16:00 ]   8   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [15:58 ]   7   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [14:58 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [06:02 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 دی 1383 [09:26 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 26 دی 1383 [07:28 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 دی 1383 [13:38 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 شهریور 1383 [10:05 ]   1   رضا رادمان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..