منو
 کاربر Online
436 کاربر online
تاریخچه ی: اهمیت نماز اول وقت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-23Lines: 1-29
 V{maketoc} V{maketoc}
 !شفاعت رسول الله در قیامت !شفاعت رسول الله در قیامت
-یکی از مهمترین دستورات و فرائضی که در اسلام سفارش زیادی به آن شده نماز است که ن ا ستون دین معرفی ده اند. در نم ها یا و سئ ثیری ب مشد که ما اً رصد یان آنها نیتیم، که ط در مورد اهیت م ال و ا ای ی کی. ی میتی سبک شمرد نماز، صوهای ملی داد ک یکی ز می آا تأخیر در وان . +یکی از مهمترین دستوراتی که در اسلام سفارش زیادی به آن شده نماز است. در اهمی نمز و اینکه ستون دین معرفی شد خی بسیار فتهاند، اما در این نها ر مو اهمیت نما اول قت س می‌وییم. سبک مدن نماز شک‌های مختلفی دارد که یکی از همری آنها، تأًیر د واندن آن است.
درای
ن مورد روایت زیادی از مصومن ورد شد است که ب چد مورد از آنها اشار ی‌شد:
((حضر
ت حم مطفی صلی اله علیه و آه|سول ا ی الله عیه آه و لم)) فود:«از من نیست کسی ک نماز را سبک بشمارد. ب خدا قسم هر کس نماز وبش را اول قت، به تأخیر بینداد، در ((حوض کثر|حوض کور)) نزد م ود آد ((شفات)) ن در ((وز قیا)) نصیب نمی‌گ.»
-دراین مود رای زیادی ارد ات. در اینا ب د نمونه از آنها اشاره می شد: ((حضرت حمد مصطفی صلی اله علیه و آله|رول خد صلی اله علیه و آه و لم)) فموند: ز من نیست کسی که نماز را سک شمارد. ب ق هر کس نماز اش را ز ال وقت أخیر بیند د ((حض کر|حو کو)) بر ن وار نمیود ((اعت)) من ر ((رو قیام)) صیب او نمیگردد. +((ای|یطا)) ا انای نمازهای اه ر د ال و خوند میترس ما هر کس که نمازای و را تخیر بیفکند پید ی‌ک و و ب ارک ان زرگ ودا ینماید.
 !نماز امیرالمومنین در معرکه صفین !نماز امیرالمومنین در معرکه صفین
-((ین)) ز اانی ک اای ن گه ا در وقت خاند ی ر گاه ه نها ر ایع کرد و ب انا ندا جرت پیدا میکد و ا ب اکا گاا زرگ ادار می نماید. +(( ایالمؤمنین عی عی الام|امیرامؤمنین لی یه لسلام)) در ((نگ ین|ن ین)) ر جگ گاه‌به‌اه ه خوری نگاه میکرد. ((عبدا ن عباس|ابن باس)) دیل این کا ر پرسید. امام فرمود:«می‌خاهم بدانم کی ظر می‌ود ا نماز بخانیم.»
ان با گت:«مگر حاا قت نمز است؟ ما در حال جنگیم!»
ا
ام فرمود:«ما برای نماز منیم!»
-((حضرت ایرالمؤمنین ی لیه لسلام|میرلمؤمنین لیه ام)) ر ((گ ی| ّین)) در الی که مغول گی و ه رشید نگا میکد. ((عبداله بن عباس|اب عباس)) علّت را رسید. حضرت فرمود: "می وام بدانم که چه وق ظهر می شد تا نماز بخیم. " ن بس گفت: "مگ حالا وق نماز است ما ر حال جنگیم!" ت د: "ما ری مز می یم!" +!الین ل ر حساری ز
((
ضرت ار لیه ل| ا ممد بار علیه اسلا)) فرمود:«وین چیی ک از ب بسی می‌و نماز است ار نم شد، اعمال یگر ول می
-!اولین یزی که از بنه حسابرسی می شود
((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|حضرت امام محمد باقر علیه السلام)) فرمود: "اولین چیزی که از بنده حسابرسی میشود نماز است، اگر نمازش قبول شد، اعمال دیگرش قبول میشود وقتی که
نماز در وقت خودش به آسمان بالا رود، به صورت درخشان به سوی صاحبش باز می گردد و میگوید:مرا حفظ کردی، خدا ترا حفظ کند!" اما اگر در غیر وقت آن خوانده شود، به صورت سیاهی تاریکی به سوی صاحبش باز میگردد و میگوید:مرا ضایع و تباه کردی، خدا ترا ضایع و تباه گرداند!"
+اگر نماز در وقت خودش به آسمان بالا رود، به صورتی درخشان به سوی صاحبش باز میگردد و مگوید:«مرا حفظ کردی، خدا تو را حفظ کند!» اما اگر در غیر وقت آن خوانده شود، به صورتی تاریک به سوی صاحبش باز مگردد و مگوید:«مرا تباه کردی. خدا تو را تباه گرداند!»
-حضرت صادق علیه السلام فرمود: ((شیعه|شیعیان)) ما را در مواقع نماز امتحان کنید ک رعایتشان در مورد نماز چگونه است. +حضرت صادق علیه السلام فرمود:«((شیعه|شیعیان)) ما را در مواقع نماز امتحان کنید ببینید رعایتشان در مورد خواندن نماز چگونه است.»
 !آخرین کلمات امام صادق علیه السلام در آستانه شهادت !آخرین کلمات امام صادق علیه السلام در آستانه شهادت
-ام حمیده ا چشم گریان ر شهادت امام صادق علیه السلام میفرمود: ضرت در موقع جان سپردن چشمهای مبارک را باز کرد و فرمود: تمام اقوام مرا جمع کنید. پس از اینکه همه به بالین ن حضرت آمدند، حضرت نگاهی به آنها کرد و فرمود: شفاعت ما ((اهل بیت، عترت، آل رسول، قربی|اهل بیت)) به کسی که نماز را سبک بشمارد، نمی رسد. و روشن است که یکی از مصادیق سبک شمردن نماز، آن است که خواندن آن را از اول وقت به تأخیر افکنیم. +ام حمیده پ ا شهادت امام صادق علیه السلام مفرمود: />م در موقع جان سپردن چشمهای مبارک خود را باز کرد و فرمود«تمام اقوام مرا نزد من جمع کنید.» پس از اینکه همه به بالین آمدند، نگاهی به آنها کرد و فرمود:«شفاعت ما ((اهل بیت، عترت، آل رسول، قربی|اهل بیت)) به کسی که نماز را سبک بشمارد، نمیرسد.» />و روشن است که یکی از مصادیق سبک شمردن نماز، آن است که خواندن آن را از اول وقت به تأخیر افکنیم.
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
 ((نماز برترین عبادات)) ((نماز برترین عبادات))
 ((نماز در ادیان الهی و اسلام)) ((نماز در ادیان الهی و اسلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 12 مرداد 1384 [15:15 ]   6   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 چهارشنبه 12 مرداد 1384 [14:59 ]   5   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [09:33 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [09:32 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [07:49 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 تیر 1383 [10:21 ]   1   آزاده امیری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..