منو
 کاربر Online
427 کاربر online
تاریخچه ی: اهل بیت

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-30Lines: 1-44
 +{picture=imam_ali_1.jpg height=368 width=524 align=left}
 V{maketoc} V{maketoc}
 !مقدمه !مقدمه
-در سخنان ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا)) و ((ائمه اطهار علیهم السلام)) کلمات اهل بیت، ((عترت پیامبر|عترت))، ((آل محمد - ص- « آل الرسول »|آل محمد))، قربی، آل رسول زیاد به چشم می خورد. />بینیم اینها کیستند و دارای چه خصوصیاتی می اند. +در سخنان ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا)) و ((ائمه اطهار علیهم السلام))، کلمات اهل بیت، ((عترت پیامبر|عترت))، ((آل محمد - ص- « آل الرسول »|آل محمد)) و قربی، آل رسول زیاد به چشم میخورد. اکنون بید دید اینان کیستند و چه خصوصیاتی اند.
-!مثل اهلبیت مث کشتی نوح
رسول خدا لی الله لیه و اله و سلم صدها مرتبه سخن از اهل بیت و عترت خود به میان آورده و راجع به آنها فضائلی را بیان نموده است. از آن جمله روایت زیر، خواندنی است: ((ابوذر|ابوذر)) می گوید شنیدم از رسول خدا که می فرمود: «. . . مَثَل اهل بیت من در میان ما مَثَل کشتی ((ضرت نوح عله اللام|نوح)) ست. هر کس به این کشتی سوار شود، نجات می یابد و هر کس تخلّف کند، غرق می گردد.» و در روایت دیگری، ابوذر گفت: « شنیدم که رسول خدا می فرمود: « اهل بیت مرا مانند سر بدانید نسبت به بدن و مانند دو چشم نسبت به سر؛ چون بدن بدون سر راه نجات نیابد و سر بدون چشم هدایت نمی یابد.»
+!اهل بیت همچن کشتی نوح
رسول خدا اها سخن از اهل بیت و عترت خود به میان آورده و راجع به آنها فضائلی را بیان فرموده ات، ا ن جمله:
-و نی در یث متوتر دیگری آمده ت ک سل ا فرمود: « م ر بین م د چیز گرانا ارزش اقی می گرم. یکی کتاب دا، قآ که یسانی است ز آسمان به مین و یگر ر ن یعنی اهل بیت من. آگاه باشید که این دو هرگز از یکیگر جدا نگردن ا در رز ی بر ن ر ((حض کوثرض کوثر)) وارد شد. ی مرم کب خدا چنگ بزنید ک ن هدت و ن ست. و شما ر مور ا بی گاهی می د. م را مورد اهل بی ذکر می د شما را در ورد اهل بیتم سارش می نم +((ابور|ور)) مگوید وی ی فرمود:«. . . مثَل هل بیت من یان ا َل کشی ((رت نو یه لسام|نوح)) است. ه کس به ین کتی ور د، نجات می‌یابد و هر ک نپذیرد ر /> نی رو:ا یت مر مند بدانید ت ه بدن، و مان و چشم نت ه سر چ ب د راه نت نمی‌یاب ر بد چشم دایت میردد
-!اهلبیت عترت چه کانی هستند
اهل بیت، (عترت) چه کسانی هستند؟ ((عبدالله بن عباس|ابن عباس)) می گوید: « روزی رسول خدا برای ما خطبه ای خواند و فرمود: «. . . ای گروه مردم! اهل بیت من افراد خصوصی و اقوام نزدیک من و لاد من هستند. آنها گوشت من و خون من و سپرده منند. از شما در ((روز قیامت)) نب ه آنها سؤال می شود. مراقب اشید که با آنها چه رفتاری خواهید داشت. هر کس آنها را آزار کند مرا آزار نموده و هر کس به آنها ستم کند به من ستم کرده یاری آنها یاری من و عزّت آنها عزّت من است؛ و هر کس هدایتی را از غیر آنها طلب کند، مرا تکذیب کرده است. از خدا بترسید که هر کس با آنها دشمنی کند من با او دشمنم و هر کس را که من دشمن او باشم وای بر او!»
+و نیز در حدیث ((متواتر)) دیگری آمده است که رسول خدا فرمود:«من در بین شما دو چیز گرانبها و پرارزش باقی می‌گذارم: یکی کتاب خدا، قرآن، که ریسمانی است از آسمان به زمین، و دیگری عترت (اهل بیت) من. آاه باشید که ای دو هرگز از یکیگر جدا نمی‌گردند تا در روز قیامت بر من در ((حوض کوثر|حوض کوثر)) وارد شوند. ای مردم، به کتاب خدا چنگ بزنید چرا که در آن هدایت و نور است، و شما را در مورد اهل بیتم سفارش می‌کنم.» و این جمله را سه بار تکرار فرمود.

!
اهل بیت (عترت) پیامبر چه کسانی هستند؟

::{picture=ahlbeit.jpg height=314 width=419}::

((عبدالله بن عباس|ابن عباس)) میگوید: />روزی رسول خدا برای ما خطبهای خواند و فرمود:«. . . ای گروه مردم! اهل بیت من اقوام نزدیک من و فزدانم هستند. آنها گوشت و خون منند. از شما در ((روز قیامت)) ربه آنها سؤال میشود. بانید که با آنها چه رفتاری خواهید داشت. هر کس آنها را آزار کند مرا آزار کرده و هر کس به آنها ستم کند به من ستم کرده ست. یاری آنها یاری من و عزّت آنها عزّت من است. هر کس «هدایت» را از غیر آنها طلب کند، مرا تکذیب کرده است. از خدا بترسید، که هر کس با آنها دشمنی کند من با او دشمنم و هر کس را که من دشمن او باشم وای بر او!»
 !آل محمد در تفسیر فخر رازی !آل محمد در تفسیر فخر رازی
-یکی از علمای بزرگ ((اهل سنت|اهل تسنّن))، ((فخر رازی)) است که در تفی کیرش می گوید: آل محمد یعنی کسانی که بیشترین تعلّق را به رسول خدا دارند و شکی نیست که ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|علی)) و ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|فاطمه)) و ((حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام|حسن)) و ((حضرت امام حسین علیه السلام|حسین)) دیدتری عّقا ا آن رت دارند و این ماًله بسیار معلوم و متواتر است که آنها آل محمد اگر کسی بگوید آل محمد اام ن حضرتند، باز هم آن چهار نفر مد هتد. و اگر کسی بگوید آل محمد امّت ضرت اند، باز هم آن چهار نفر آل محمد هستند. پس در هر حال و در جمیع تقدیرات، علی و فاطمه و حسن و حسین آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند. +((فخر رازی)) یکی از علمای بزرگ ((اهل سنت|اهل تسنّن)) است که در کت فسیرش میگوید:«آل محمد یعنی کسانی که بیشترین تعلّق را به رسول خدا دارند و شکی نیست که ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|علی)) و ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|فاطمه)) و ((حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام|حسن)) و ((حضرت امام حسین علیه السلام|حسین)) ا ایی نیک‌ترند. و این امی بسیار معلوم و متواتر است که آنها آل محمدند. اگر کسی بگوید آل محمد بستگا یامرند، باز هم آن چهار نفر ند د. و اگر کسی بگوید آل محمد امّت پیرند، باز هم آن چهار نفر آل محمد هستند. پس در هر حال، علی و فاطمه و حسن و حسین، آل محمد هستند.»
 !قربی در تفسیر بیضاوی !قربی در تفسیر بیضاوی
-و نیز بیضاوی در تفسیر خود این روایت را آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را تلاوت فرمود : « __قل لا أسألکم علیه اجراً الا الموده فی القربی__ » (شوری آیه 23) بگو من هیچ اجری برای رسالتم از شما نمی خواهم. مگر محبّت و مودّت نسبت به قربای من که در احادیث زیادی آنها را حضرت معرفی فرموده است.» ابن عباس میگوید: « وقتی این آیه نازل شد، به رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم عرض کردم: « رای شما مظر کیست که خداوند دوستی آنها را بر ما واجب کرده است؟»
رت فرمود: « علی و فاطمه و فرزندان آنها » و این جواب را سه بار تکرار فرمود.
+و نیز بیضاوی در تفسیر خود این روایت را آورده است که: />
رسول خدا این آیه را تلاوت فرمود : « __قل لا أسألکم علیه اجراً الا الموده فی القربی__ » _وره شور آیه 23_ (بگو من هیچ اجری برای رسالتم از شما نمیخواهم، مگر محبّت و مودّت نسبت به اندانم.»
ابن عباس می گوید:« وقتی این آیه نازل شد، به رسول خدا عرض کردم:« منر ز خاندان شما کسانی هستند که خداوند دوستی آنها را بر ما واجب کرده است؟»
پیمر فرمود:« علی و فاطمه و فرزندان آنها »
و این جواب را سه بار تکرار فرمود.
 !عترت پیامبر !عترت پیامبر
-و نیز ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) از پدرشان نقل می کنند که وقی رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم فرمود: « من از میان شما می روم و دو چیز ارزشمند در بین شما باقی می گذارم کتاب خدا و عترت و اهل بیتم.»
((ابرن عبدالله انصاری|جابربن عبدالله انصاری)) برخاست و پرسید: « یا رسول الله! عترت شما کیانند؟ » رسول خدا فرمود: « علی و حسن و حسین و امامان از فرزندان حسین که نهمین آنها ((حضرت امام مهدی ارواحنا له الفداء|مهدی)) است که قیام خواهد نمود. »
+و نیز ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) از پدرانش نقل می کند که روی رسول خدا فرمود:«من از میان شما میروم و دو چیز ارزشمند در بین شما باقی میگذارم: کتاب خدا و عترت و اهل بیتم.»
ر ین هنگام ((جابربن عبدالله انصاری)) برخاست و پرسید:«یا رسول الله! عترت شما کیانند؟»
رسول خدا فرمود:«علی و حسن و حسین و امامان از فرزندان حسین که نهمین آنها ((حضرت امام مهدی ارواحنا له الفداء|مهدی)) است که قیام خواهد نمود.»

مراجعه کنید به:
((اهل سنت و اهل بیت))
-((!اهل سنت و اهل بیت)) 
 منابع: منابع:
 بحار الانوار، ج 23، باب 7، ص 104 تا 166. بحار الانوار، ج 23، باب 7، ص 104 تا 166.
 بحار الانوار، ج 23، باب 13، ص 228 تا 253. بحار الانوار، ج 23، باب 13، ص 228 تا 253.
 بحار الانوار، ج 25، باب 6، ص 212 تا 236. بحار الانوار، ج 25، باب 6، ص 212 تا 236.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [05:00 ]   11   محمد ورهرام      جاری 
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [04:56 ]   10   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [04:56 ]   9   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مرداد 1384 [11:01 ]   8   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [19:52 ]   7   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [19:49 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [19:48 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [05:48 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [05:45 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [12:00 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 شهریور 1383 [09:21 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..