منو
 کاربر Online
598 کاربر online
تاریخچه ی: اهرم

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-26Lines: 1-42
 +
 +||تمام ماشینهای ساده یاد شده اهرم هستند. اهرم از یک میله صلب و یک ((تکیه گاه)) تشکیل شده‌است. نیروی وارد به اهرم در یک نقطه باعث می شود که نیروی دیگری در نقطه دیگری روی اهرم به ((نیروی مقاوم|نیروی مقاوم)) (جسم) وارد شود. این جسم می‌تواند سنگی باشد که باید از زمین بلند شود. ((نیروی محرک)) هم نیرویی است که شخصی جهت بلند کردن سنگ یا جابجایی آن بر دسته اهرم وارد می‌نماید.||
 !دید کلی !دید کلی
-با نگاهی به محل زندگی و کار خود می توانید به راحتی انواع ماشینهای ساده را ببینید. کلید برق ، دستگیره در ، صفحه تلفن ، کارد ، پیچ گوشتی و حتی کلیدهای صفحه کلید کامپیوتر ، همگی وسایلی هستند که کاری که روی آنها انجام ی ود را به کار مفید تبدیل می کنند. هر کس بدون اینکه اطلاعی داشته باشد، انواع متعددی از این ماشینهای ساده را در زندگی روزمره به کار می برد.
هیچ می دانید چرا ...
+با نگاهی به محل زندگی و کار خود میتوانید به راحتی انواع ماشینهای ساده را ببینید. ((کلید برق)) ، دستگیره در ، ((صفحه تلفن)) ، کارد ، پیچ گوشتی و حتی کلیدهای صفحه کلید کامپیوتر ، همگی وسایلی هستند که کار انجام شد روی ود را به کار مفید تبدیل میکنند. هر کس بدون اینکه اطلاعی داشته باشد، انواع متعددی از این ماشینهای ساده را در زندگی روزمره به کار میبرد.
__هیچ میدانید چرا ...__
-*فندق شکن ، فندق را راحت می شکند.
*پنس ، قطعات ریز را راحت بر می دارد.
*چیزی را که چاقو به سختی می برد، قیچی راحت می برد.
*آچار فرانسه خیلی راحت مهره را سفت می کند.
*سیم چین خیلی راحت سیم را می برد یا لخت می کند.

اهرم چیست؟
تمام ماشینهای ساده یاد شده اهرم هستند. اهرم از
ک میله صلب و یک تکیه گاه تشکیل شده است. نیروی وارد به اهرم در یک نقطه باعث می شود که نیروی دیگری در نقطه دیگری روی اهرم به نیروی مقاوم (جسم) وتارد شود. این جسم می تواند سنگی باشد که باید از زمین بلند شود. نیروی محرک هم نیرویی است که شخصی جهت بلند کردن سنگ یا جابه جایی آن بر دسته اهرم وارد می نماید.
مزیت مکانیکی :
هدف از طراحی ماشینهای ساده این است که با اعمال یک نیروی محرک کوچک نیروی بزرگتری تولید شود. به عبارتی ماشین نیرو را زید کد. مقدار افزایش نیرو یا نسبت نیروی مقاوم بر نیروی محرک را مزیت مکانیکی ماشین گویند. در دستگاه قرقره مزیت مکانیکی ماشین برابر است با تعداد طنابهایی که وزنه آویزان را نگه می دارد. مزیت مکانیکی اهرم را می توان با در نظر گرفتن گشتاور نیروهای وارد بر میله به دست آورد.

اگر
گشتاور نیروی تولید شده توسط نیروی محرک حول تکیه گاه برابر Fere باشد که در آن re بازوی محرک فاصله نقطه اثر نیرو تا تکیه گاه است. به طور مابه ، شتاور نیروی تولید شده توسط وزن سنگ جول تکیه گاه برابر Fere است. که در آن re بازوی مقاوم است. اگر دستگاه در حال تعادل دورانی باشد، این دو گشتاور برابرند. یعنی Fere=Fere که با استفاده از آن مزیت مکانیکی اهرم به صورت زیر دریافت می شود. MA=Fe/Fe=re/re
انواع اهرمها :
برای بیشتر اهرمها ، اصطکاک در مح
ل تکیه گاه خیلی کوچک است و بنا براین بازده به صددرصد نزدیک است. در نتیجه نسبت بازوها خیلی نزدیک به نسبت نیروهاست و معمولا هیچگونه تصحیحی در محاسبه مزیت مکانیکی اهرم لازم نیست. سوال مهم دیگری مطح است و آن اینکه آیا قضیه کار و انرژی در مورد اهرمها صادق است؟
اهرمها را بر حسب موقعیت نسبی تکیه گاه ، نیروی مقاوم و نیروی محرک دسته بندی می کنند.

*اهرم نوع اول : تکیه گاه بین نیروی مقاوم و نیروی محرک قرار دارد. مانند انبردست ، آچار فرانسه ، قیچی و ...

*اهرم نوع دوم : نیروی مقاوم بین تکیه گاه و نیروی محرک قرار دارد. مانند فندق شکن

*اهرم نوع سوم : نیروی محرک بین تکیه گاه و نیروی مقاوم قرار دارد. مانند قندگیر ، انبرک ، پنس و ..
.
+*((فندق شکن)) ، فندق را راحت میشکند.
*((پنس)) ، قطعات ریز را راحت بر میدارد.
*چیزی را که ((چاقو)) به سختی میبرد، ((قیچی)) راحت میبرد.
*((آچار فرانسه)) خیلی راحت ((مهره)) را سفت میکند.
*((سیم چین)) خیلی راحت سیم را میبرد یا لخت میکند.
!مزیت مکانیکی
هدف از طراحی ماشینهای ساده این است که با اعمال یک نیروی محرک کوچک نیروی بزرگتری تولید شود. به عبارتی ماشین نیروی محرک کوچک را افزای می‌دد. مقدار افزایش نیرو یا نسبت نیروی مقاوم بر نیروی محرک را ((مزیت مکانیکی)) ماشین گویند. در ((قرقره|دستگاه قرقره)) مزیت مکانیکی ماشین برابر است با تعداد طنابهایی که وزنه آویزان را نگه میدارد. مزیت مکانیکی اهرم را میتوان با در نظر گرفتن ((گشتاور نیرو|گشتاور نیروهای وارد بر میله)) به دست آورد.
 +اگر گشتاور نیروی تولید شده توسط نیروی محرک حول تکیه گاه برابر __Fere__ باشد که در آن __re__ بازوی محرک فاصله نقطه اثر نیرو تا تکیه گاه است. به طور مشابه ، ((گشتاور نیرو|گشتاور نیروی تولید شده توسط وزن)) سنگ حول تکیه گاه برابر __Fere__ است. که در آن __re__ بازوی مقاوم است. اگر دستگاه در حال ((تعادل دورانی)) باشد، این دو گشتاور برابرند. یعنی __Fere=Fere__ که با استفاده از آن مزیت مکانیکی اهرم به صورت زیر دریافت می‌شود.

 +::__~~green:MA=Fl/Fe=re/rl~~__::
 +!انواع اهرمها
 +برای بیشتر اهرمها ، ((اصطکاک)) در محل تکیه گاه خیلی کوچک است و بنا براین بازده به صددرصد نزدیک است. در نتیجه نسبت بازوها خیلی نزدیک به نسبت نیروهاست و معمولا هیچگونه تصحیحی در محاسبه مزیت مکانیکی اهرم لازم نیست. سوال مهم دیگری مطرح است و آن اینکه آیا ((قضیه کار و انرژی)) در مورد اهرمها صادق است؟
 +اهرمها را بر حسب موقعیت نسبی تکیه گاه ، نیروی مقاوم و نیروی محرک دسته بندی می‌کنند.

 +*__((اهرم نوع اول)) :__ تکیه گاه بین نیروی مقاوم و نیروی محرک قرار دارد. مانند ((انبردست)) ، ((آچار فرانسه)) ، ((قیچی)) و ... .

 +::{picture=levertypeoneag.gif}::
 +*__((اهرم نوع دوم)) :__ نیروی مقاوم بین تکیه گاه و نیروی محرک قرار دارد. مانند فندق شکن)) و ... .

 +::{picture=levertypetwoag.gif}::
 +*__((اهرم نوع سوم )):__ نیروی محرک بین تکیه گاه و نیروی مقاوم قرار دارد. مانند ((قندگیر)) ، ((انبرک)) ، ((پنس)) و ... .
 +::{picture=levertypethreeag.gif}::
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آچار فرانسه))
 +*((اصطکاک))
 +*((انبردست))
 +*((انبرک))
 +*((پنس))
 +*((تعادل دورانی))
 +*((تکیه گاه))
 +*((جک هیدرولیک))
 +*((فندق شکن))
 +*((قرقره))
 +*((قندگیر))
 +*((گشتاور نیرو))
 +*((ماشینهای ساده))
 +*((مزیت مکانیکی))
 +*((نیروی مقاوم))
 +*((نیروی محرک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 31 شهریور 1384 [08:44 ]   6   حسین خادم      جاری 
 پنج شنبه 31 شهریور 1384 [08:40 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [04:30 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [16:32 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [15:25 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [04:49 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..