منو
 کاربر Online
1222 کاربر online
Lines: 1-45Lines: 1-51
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/5/58/oil.jpg}
 +
 !دیدکلی !دیدکلی
-بشر از آغاز خلقت بدنبال چیزی بوده است که بتواند از آن حرارت ، روشنایی و نیروی لازم برای گرداندن چرخ زندگی خود را فراهم نماید. برای تامین حرارت نخست شاخ و برگ درختان و ((زغال چوب)) را که در دسترس داشت، بکار می‌برد. روشنایی لازم را نیز با مشعل‌های چوبی یا ((چراغ پیه سوز|چراغهای پیه سوز)) و رفته رفته با چراغهایی که با ((روغن گیاهی|روغنهای گیاهی)) و ((روغن معدن|روغنهای معدنی)) می‌سوخت، تامین می‌کرد.
زغال سنگ منبع انرژی
بشر کم کم ((زغال سنگ)) را کشف نمود. کشف زغال سنگ زندگی بشر را دچار تحولی بزرگ کرد و باعث پیدایش و رشد سریع صنایع گردید. تا اوایل قرن بیستم ((منابع طبیعی انرژی|منبع اصلی انرژی)) ، زغال سنگ بود. اما بعدها ، انسان دریافت که ((نفت خام|نفت)) را که از دیر باز می‌شناخت، و لیکن به مصارف محدود و دیگر می‌رسانید، برای تولید حرارت و ((انرژی)) به مراتب از ((انواع سوختهای جامد|سوختهای جامد)) بهتر است. از این رو شروع به ((استخراج نفت خام|استخراج نفت)) از ((زمین)) نمود.
!نفت اصلی ترین منبع انرژی
امروزه نفت از سایر منابع انرژی و حرارت ، پیشی جسته و مقام نخست را دار است و پیوسته دامنه مصرف آن گسترش می‌یابد. همچنانکه انسان در زندگی پیش می‌رود، احتیاجش به منابع انرژی بیشتر می‌گردد و جوابگوی این تقاضای روز افزون فقط نفت است. وگرنه زغال سنگ و منابع دیگر نیرو نمی‌توانند تکافوی احتیاجات امروزی بشر را بنماید. حتی اگر در سالهای آینده از ((انرژی هسته‌ای)) استفاده بعمل آید، باز نفت همچنان سهم و مقام برجسته در تولید نیرو به عهده خواهد داشت. />((سوخت مایع)) و ((سوخت گازیز)) بهتر از ((سوخت جامد)) است. به همین سبب بشر برای تهیه سوختهای لازم برای ((زندگی صنعتی)) خود ، به نفت روی آورده است.
+بشر از آغاز خلقت ، بدنبال چیزی بوده است که بتواند از آن حرارت ، روشنایی و نیروی لازم برای گرداندن چرخ زندگی خود را فراهم نماید. برای تامین حرارت ، نخست شاخ و برگ درختان و زغال چوب را که در دسترس داشت، بکار می‌برد. روشنایی لازم را نیز با مشعل‌های چوبی یا چراغهای پیه سوز و رفته رفته با چراغهایی که با روغنهای گیاهی و روغنهای معدنی می‌سوخت، تامین می‌کرد.
!زغال سنگ منبع انرژی
بشر کمکم ((زغال سنگ)) را کشف نمود. کشف زغال سنگ زندگی بشر را دچار تحولی بزرگ کرد و باعث پیدایش و رشد سریع صنایع گردید. تا اوایل قرن بیستم ((منابع طبیعی انرژی|منبع اصلی انرژی)) ، زغال سنگ بود. اما بعدها ، انسان دریافت که ((نفت خام|نفت)) را که از دیر باز می‌شناخت و لیکن به مصارف محدود و دیگر می‌رسانید، برای تولید حرارت و ((انرژی)) بهمراتب از سوختهای جامد بهتر است. از این رو شروع به استخراج نفت از زمین نمود.
!نفت ، اصلیترین منبع انرژی
امروزه نفت از سایر منابع انرژی و حرارت ، پیشی جسته و مقام نخست را داراست و پیوسته دامنه مصرف آن گسترش می‌یابد. همچنانکه انسان در زندگی پیش می‌رود، احتیاجش به منابع انرژی بیشتر می‌گردد و جوابگوی این تقاضای روز افزون فقط نفت است، وگرنه زغال سنگ و منابع دیگر نیرو نمی‌توانند تکافوی احتیاجات امروزی بشر را بنمایند. حتی اگر در سالهای آینده از ((انرژی هسته‌ای)) استفاده بعمل آید، باز نفت همچنان سهم و مقام برجسته در تولید نیرو به عهده خواهد داشت.

سوخت مایع و گازی ، بهتر از سوخت جامد است. به همین سبب ، بشر برای تهیه سوختهای لازم برای زندگی صنعتی خود ، به نفت روی آورده است.
 !سوختهای نفتی !سوختهای نفتی
-تعداد ((انواع سوختهای نفتی|سوختهای نفتی)) نیز فوق العاده زیاد است. مثلا در ((پالایشگاه آبادان)) ، صرفنظر از محصولات دیگر سوختهای گوناگون فراوانی از ((بنزین هواپیما)) گرفته تا ((قیر)) تهیه می‌شود. ذکر همه این مواد و موارد مصرف آنها امکانپذیر نیست. بنابراین چند مورد مهم و آشنای آن را مثل ((گاز نف|گاز)) ، ((بنزین)) ، ((نفت سفید)) ، ((نفت دیزل)) ، ((روغن)) و قیر ذکر می کنیم. +تعداد سوختهای نفتی نیز فوق العاده زیاد است. مثلا در پالایشگاه آبادا ، صرفنظر از محصولات دیگر سوختهای گوناگون فراوانی از ((بنزین|بنزین هواپیما)) گرفته تا ((قیر)) تهیه می‌شود. ذکر همه این مواد و موارد مصرف آنها امکانپذیر نیست. بنابراین چند مورد مهم و آشنای آن را مثل ((گاز بیعی|گاز)) ، ((بنزین)) ، ((نفت سفید)) ، ((نفت سیاه|نفت دیزل)) ، ((روغن)) و قیر ذکر میکنیم.
 !!گاز !!گاز
-((گاز نفت)) بطور طبیعی همراه ((نفت خام)) از زمین بیرون می‌آید و یا بر اثر پالایش و تجزیه اجزای نفت حاصل می‌گردد. گاز نفت انواع گوناگون دارد. برخی از آنها در ((فشار)) و دمای عادی گازی شکل هستند. به همین سبب آنها را اصطلاحا ((گاز خشک)) می‌گویند. بعضی نیز در این شرایط مایع هستند لذا اصطلاحا آنها را ((گاز تر)) می‌نامند. گازهای تر مقدار زیادی ((بنزین سبک)) و گرانبها همراه دارند که در موقع پالایش آنها را جدا می‌سازیم. اما گاز خشک یک سوخت حاضر و آماده است. +((گاز طبیعی|گاز نفت)) بطور طبیعی همراه ((نفت خام)) از زمین بیرون می‌آید و یا بر اثر پالایش و تجزیه اجزای نفت حاصل می‌گردد. گاز نفت انواع گوناگون دارد. برخی از آنها در ((فشار)) و دمای عادی گازی شکل هستند، به همین سبب آنها را اصطلاحا __گاز خشک__ می‌گویند. بعضی نیز در این شرایط مایع هستند، لذا اصطلاحا آنها را __گاز تر__ می‌نامند. گازهای تر ، مقدار زیادی بنزین سبک و گرانبها همراه دارند که در موقع پالایش آنها را جدا می‌سازیم، اما گاز خشک یک سوخت حاضر و آماده است.


{img src=img/daneshnameh_up/c/c4/crude.jpg}
 !!بنزین !!بنزین
-((بنزین)) یکی ازفرآورده‌های سبک نفت است که یا بطور طبیعی با گازهای تر همراه است و یا بر اثر ((پالایش نفت خام)) حاصل می‌گردد. در اوایل پیدایش ((صنعت نفت)) که هدف پالایشگران فقط تهیه نفت چراغ بود، بنزین مورد مصرفی نداشت. حتی ماده‌ای زائد و خطرناک بشمار می‌رفت. لذا سعی می‌شد که در موقع پالایش حتی المقدور کمتر ، از آن بوجود آید تا آز آسیب آن در امان باشند. اما با اختراع ((موتور احتراقی درونسوز|موتورهای احتراقی درونسوز)) این وضع دگرگون شد و مصرف بنزین آنچنان گسترش یافت که برای تهیه آن ناگزیر شیوه‌ها و دستگاههای پالایش جدیدی پدید آمد. پالایشگران ناگزیر شدند ملکولهای ترکیبات نفتی را شکسته و تغییراتی در آن دهند تا بنزین بوجود آید. +((بنزین)) ، یکی ازفرآورده‌های سبک نفت است که یا بطور طبیعی با گازهای تر همراه است و یا بر اثر ((پالایش نفت|پالایش نفت خام)) حاصل می‌گردد. در اوایل پیدایش صنعت نفت که هدف پالایشگران فقط تهیه نفت چراغ بود، بنزین مورد مصرفی نداشت. حتی ماده‌ای زائد و خطرناک بشمار می‌رفت. لذا سعی می‌شد که در موقع پالایش حتیالمقدور کمتر ، از آن بوجود آید تا آز آسیب آن در امان باشند.

اما با اختراع موتورهای احتراقی درونسوز ، این وضع دگرگون شد و مصرف بنزین آنچنان گسترش یافت که برای تهیه آن ، ناگزیر شیوه‌ها و دستگاههای پالایش جدیدی پدید آمد. پالایشگران ناگزیر شدند ملکولهای ترکیبات نفتی را شکسته و تغییراتی در آن دهند تا بنزین بوجود آید.
 !!نفت سفید !!نفت سفید
-((نفت سفید)) مایعی بیرنگ و کمی سنگین تر از بنزین است. نفت سفید از آغاز پیدایش صنعت نفت تا 50 سال ، مهمترین فرآورده نفتی بود. نخست بعنوان روغن چراغ بکار می‌رفت و هنوز هم در مواردی برای تولید روشنائی بکار می‌رود. امروزه بیشتر بعنوان منبع تولید نیرو و در برخی ((توربین هواپما|توربینهای هواپیما)) و ((موتور تراکتور|موتور تراکتورهای مخصوص)) بکار می‌رود. +((نفت سفید)) مایعی برنگ و کمی سنگینتر از بنزین است. نفت سفید از آغاز پیدایش صنعت نفت تا 50 سال ، مهمترین فرآورده نفتی بود. نخست بعنوان روغن چراغ بکار می‌رفت و هنوز هم در مواردی برای تولید روشنائی بکار می‌رود. امروزه بیشتر بعنوان منبع تولید نیرو و در برخی توربینهای هواپیما و موتور تراکتورهای مخصوص بکار می‌رود.
 !!سوخت دیزل !!سوخت دیزل
-نفت دیزل چنانکه از نامش پیداست، بعنوان سوخت در ((موتور دیزلی|موتورهای دیزلی)) یعنی موتورهای فشار سوز به مصرف می‌رسد. مقدار ((گوگرد)) موجود در این نوع نفت بیش از میزان موجود در نفت سفید است. +نفت دیزل چنانکه از نامش پیداست، بعنوان سوخت در موتورهای دیزلی یعنی موتورهای فشار سوز بهمصرف می‌رسد. مقدار ((گوگرد)) موجود در این نوع نفت بیش از میزان موجود در نفت سفید است.
 !!روغنهای روان !!روغنهای روان
-یکی دیگر از محصولات نفتی ، ((روغن روان)) است که بیشتر برای روان نگهداشتن اجزای ماشین آلات به مصرف می‌رسد. میزان روغنهای حاصل از نفت کمتر از 2 در صد کلیه فرآورده‌های دیگر است. لذا همین میزان روغن نقشی بر جسته و مهم در صنایع و زندگی امروزی ایفا می‌کند. زیرا از ((قیچی)) و ((چرخ خیاطی)) گرفته تا ((جرثقیل|جرثقیلهای عظیم)) و ماشین آلات غول پیکر همه برای خوب کار کردن باید روغن مصرف کنند. روغن برای اجزا متحرک ماشین آلات بکار رفته و از اصطکاک و فرسوده شدن آنها جلوگیری می‌کند. +یکی دیگر از محصولات نفتی ، روغن روان است که بیشتر برای روان نگهداشتن اجزای ماشینآلات بهمصرف می‌رسد. میزان روغنهای حاصل از نفت ، کمتر از 2 در صد کلیه فرآورده‌های دیگر است. لذا همین میزان روغن ، نقشی بر جسته و مهم در صنایع و زندگی امروزی ایفا می‌کند، زیرا از قیچی و چرخ خیاطی گرفته تا جرثقیلهای عظیم و ماشینآلات غول پیکر همه برای خوب کار کردن باید روغن مصرف کنند. روغن برای اجزای متحرک ماشینآلات بکار رفته ، از اصطکاک و فرسوده شدن آنها جلوگیری می‌کند.


{img src=img/daneshnameh_up/f/f3/184905.jpg}
 !!قیر !!قیر
-قیر هیدروکربنی است که معمولا از تقطیر و پالایش نفت خام معینی ته ظرف پالایش بدست می‌آید. وزن مخصوص آن 1 الی 1.3 و نقطه ذوب آن (140 - 110) درجه سانتیگراد می‌باشد. این ماده بطور طبیعی نیز در برخی از نقاط ((کره زمین)) یافت می‌شود. ((قیر طبیعی)) بر اثر تراوش نفت خام از روزنه و شکافهای سطح زمین به خار و بخار شدن اجزای سبک نفت پدید می‌آید. همین قیر بود که از دیرباز ، مخصوصا در ((ایران)) و ((بین النهرین)) بعنوان ((ملاط)) در ساختمانها و ((استخر|استخرها)) و یا گازهای دیگر به مصرف می‌رسید. قیر حاصل تقطیر ، مادهای است سیاه رنگ یا قهوه‌ای سیر که برحسب مقدار اجزای سبکی که در موقع پالایش از نفت خام گرفته می‌شود، ممکن است خیلی سفت یا به درجات مختلف نرم باشد. قیر بر اثر حرارات نرم و آب می‌شود. اما اگر با ((اکسیژن)) ترکیب شده باشد بصورت نوعی لاستیک در می‌آید که در آنصورت مثل قیرهای دیگر چندان در مقابل ((گرما)) یا در مقابل ((سرما)) سفت نمی‌شود.
!!((قطران طبیعی))
گروهی از نفت‌های خام دارای ((گوگرد)) زیاد ، ویسکوزیته بیشتر و تراکم را قطران طبیعی گویند، که در بعضی مناطق استثنائا آنها را نیز استخراج می‌کنند. قطران در عمق کم زمین و در داخل ماسه‌ها ی نفت دار که به آنها ((ماسه‌ قطران|ماسه‌های قطران)) (Tar SandS) گویند، یافت می‌شود. این قطران‌ها راهنمای خوبی برای پیدا شدن نفت خام محسوب می‌شوند.
!!((موم طبیعی))
موم طبیعی بطور کلی از ((پارافین)) تشکیل می‌شود و می‌تواند درون لوله‌های حامل نفت نیز از متن تفکیک حاصل می‌کند. این ماده به حالت خمیر یا شکننده و برنگ زرد مایل به قهوه‌ای می‌باشد که دارای وزن مخصوص 0.84 الی 0.93 می‌باشد. ((نقطه ذوب)) موم طبیعی 85 الی 100 بوده و در داخل بنزین ، روغن و ((محلول بیتومینی|محلولهای بیتومینی)) حل می‌شود.
+((قیر)) ، هیدروکربنی است که معمولا از ((تقطیر)) و پالایش نفت خام معینی ته ظرف پالایش بدست می‌آید. وزن مخصوص آن 1 الی 1.3 و نقطه ذوب آن (140 - 110) درجه سانتگراد می‌باشد. این ماده بطور طبیعی نیز در برخی از نقاط کره زمین یافت می‌شود. قیر طبیعی ، بر اثر تراوش نفت خام از روزنه و شکافهای سطح زمین به خار و بخار شدن اجزای سبک نفت پدید می‌آید. همین قیر بود که از دیرباز ، مخصوصا در ایران و بینالنهرین بعنوان ملاط در ساختمانها و استخرها و یا گازهای دیگر بهمصرف می‌رسید.

قیر حاصل تقطیر ، ماده ای است سیاه رنگ یا قهوه‌ای سیر که برحسب مقدار اجزای سبکی که در موقع پالایش از نفت خام گرفته می‌شود، ممکن است خیلی سفت یا به درجات مختلف نرم باشد. قیر بر اثر حرارات نرم و آب می‌شود. اما اگر با ((اکسیژن)) ترکیب شده باشد، بصورت نوعی لاستیک در می‌آید که در آنصورت مثل قیرهای دیگر چندان در مقابل گرما یا در مقابل سرما سفت نمی‌شود.
!!قطران طبیعی
گروهی از نفت‌های خام دارای ((گوگرد)) زیاد ، ویسکوزیته بیشتر و تراکم را قطران طبیعی گویند که در بعضی مناطق استثنائا آنها را نیز استخراج می‌کنند. قطران در عمق کم زمین و در داخل ماسه‌های نفت دار که به آنها ماسه‌های قطران (Tar SandS) گویند، یافت می‌شود. این قطران‌ها راهنمای خوبی برای پیدا شدن نفت خام محسوب می‌شوند.
!!موم طبیعی
موم طبیعی بطور کلی از ((پارافین)) تشکیل می‌شود و می‌تواند درون لوله‌های حامل نفت نیز از متن تفکیک حاصل می‌کند. این ماده به حالت خمیر یا شکننده و برنگ زرد مایل به قهوه‌ای می‌باشد که دارای وزن مخصوص 0.84 الی 0.93 می‌باشد. نقطه ذوب موم طبیع 85 الی 100 بوده و در داخل بنزین ، روغن و محلولهای بیتومینی حل می‌شود.
 *((استخراج نفت خام)) *((استخراج نفت خام))
 *((بنزین)) *((بنزین))
-*((بنزین سبک)) 
 *((پارافین)) *((پارافین))
-*((پالایش نفت خام))
*((چغ یه س))
*((
وت جامد))
*((س
خت گازی)) />*((سخت مایع))
+*((پالایش نفت))
*((یه ود‌های فتی))
 *((صنعت نفت)) *((صنعت نفت))
-*((گز خشک))
*((گاز تر))
*((روغن))
*((روغن روان))
*((قطران
طبیعی))
*((مس‌ قران))
+*((قی))
*((گاز طبیعی))
*((ن))
 *((موم طبیعی)) *((موم طبیعی))
 *((نفت خام)) *((نفت خام))
 *((نفت سفید))  *((نفت سفید))
-*((نفت یز)) +*((نفت یاه))
*((نفت گا
ز))
*((نفت و قیر در ایران قدی
))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 05 آذر 1385 [08:37 ]   8   فیروزه نجفی      جاری 
 یکشنبه 05 آذر 1385 [08:34 ]   7   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 آذر 1385 [08:33 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 آبان 1385 [13:00 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 20 آبان 1385 [16:39 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 20 آبان 1385 [16:36 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 20 آبان 1385 [16:35 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [11:48 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..