منو
 صفحه های تصادفی
معتمد خلیفه عباسی
صفویه مطالب مربوط
مصاحبت با جبرئیل و میکائیل
منشا میکرو ارگانیسمها
سنتز فاکتور ختم RF2 در مرحله ختم ترجمه
دلایل دکتر معین درباره ماجرای کتابسوزی و رد آن
مواد تبخیر کننده
آنتی گوریت
ثواب زیارت امام حسین علیه السلام از بیان پیامبر
شاه عباس دوم
 کاربر Online
332 کاربر online
Lines: 1-40Lines: 1-63
 ::__~~green: مقدمه~~__::  ::__~~green: مقدمه~~__::
-*** منظور از قالب یک شعر، شکل آرایش مصراعها و نظام قافیه آرایی آن است. شعر به مفهوم عام خود نه در تعریف می گنجد و نه در قالب، ولی شاعران و مخاطبان آنها، به مرور زمان به تفاهم هایی رسیده اند و بدون این که در این تفاهم مجبور باشند، شکلهایی خاص را در مصراع بندی و قافیه آرایی شعر به رسمیت شناخته اند. +*** منظور از قالب یک شعر، شکل آرایش مصراعها و نظام قافیه آرایی آن است. شعر به مفهوم عام خود نه در تعریف می گنجد و نه در قالب، ولی شاعران و مخاطبان آنها، به مرور زمان به تفاهم هایی رسیده اند و شکلهایی خاص را در مصراع بندی و قافیه آرایی شعر به رسمیت شناخته اند.
   
- به این ترتیب در طول تاریخ، چند قالب پدید آمده و شاعران کهن ما کمتر از محدوده این قالبها خارج شده اند. فقط در قرن اخیر، یک تحوّل جهش وار داشته ایم که اصول حاکم بر قالبهای شعر را تا حدّ زیادی دستخوش تغییر کرده است. + به این ترتیب در طول تاریخ، چند قالب پدید آمده و ؛ شاعران کهن ما کمتر از محدوده این قالبها خارج شده اند. فقط در قرن اخیر، یک تحوّل جهش وار داشته ایم که اصول حاکم بر قالبهای شعر را تا حدّ زیادی دستخوش تغییر کرده است.
   
 __~~green:1- قالبهای کهن~~__ __~~green:1- قالبهای کهن~~__
 در قالبهای کهن، شعر از تعدادی مصراع هموزن تشکیل می شود. موسیقی کناری نیز همواره وجود دارد و تابع نظم خاصی است.  در قالبهای کهن، شعر از تعدادی مصراع هموزن تشکیل می شود. موسیقی کناری نیز همواره وجود دارد و تابع نظم خاصی است.
- هر قالب، فقط به وسیله نظام قافیه آرایی خویش مشخّص می شود و وزن در این میان نقش چندانی ندارد. از میان بی نهایت شکلی که می توان برای قافیه آرایی تعدادی مصراع داشت، فقط حدود ده دواده شکل باب طبع شاعران فارسی قرار گرفته و به این ترتیب، ده دوازده قالب شعری رایج را پدید آورده است که م اه ر می کیم. + هر قالب، فقط به وسیله نظام قافیه آرایی خویش مشخّص می شود و وزن در این میان نقش چندانی ندارد. از میان بی نهایت شکلی که می توان برای قافیه آرایی داشت، فقط حدود چهاده شکل باب طبع شاعران فارسی قرار گرفته و به این ترتیب، قالبهای شعری رایج را پدید آورده است :

{img src=img/daneshnameh_up/0/0e/sher22.JPG}

((قصید
ه)) />
((
منوی))
/>(())

((قطع
ه))

((
رجیع ن))

((
رکیب بد)) />
((
مسمط)) />
((
ستزاد))

((رباع
ی)) /> />((دو بیتی))
-((1-قصیده)) 
-((2-مثنوی)) 
-((3-غزل)) 
-((4-قطعه)) 
-((5-ترجیع بند)) 
-((6-ترکیب بند)) 
-((7-مسمط)) 
-((8-مستزاد)) 
-((9-رباعی)) 
-((10-دو بیتی)) 
 ((تصنیف)) ((تصنیف))
-((11-چهارپاره))
((12-مفرد))
((13-تمام مطلع))
((14-تضمین))
+
((چهارپاره))

((مفرد))

((تضمین))
 __~~green:2- قالبهای نوین ~~ __  __~~green:2- قالبهای نوین ~~ __
   
   
- تا اوایل قرن حاضر هجری شی، شاعران ما دو اصل کلی تساوی وزن مصراعهای شعر و نظم ثابت قافیه ها را رعایت کرده اند و اگر هم نوآوری ای در قالبهای شعر داشته اند، با حفظ این دو اصل بوده است. در آغاز این قرن، شاعرانی به این فکر افتادند که آن دو اصل کلّی را به کنار نهند و نوآوری را فراتر از آن حدّ و مرز گسترش دهند. شعری که به این ترتیب سروده شد، شکلی بسیار متفاوت با شعرهای پیش از خود داشت.
در این گونه شعرها، شاعر مقیّد نیست مصراعها را وزنی یکسان ببخشد و در چیدن مصراعهای همقافیه، نظامی ثابت را ـ چنان که مثلاً در غزل یا مثنوی بود ـ رعایت کند. طول مصراع، تابع طول جمله شاعر است و قافیه نیز هرگاه شاعر لازم بداند ظاهر می شود. در این جا آزادی عمل بیشتر است و البته از زیبایی ویژه موسیقی شعر کهن هم خبری نیست.
پدیدآورنده جدی این قالبها را نیما یوشیج می شمارند،. البته پیش از نیما یوشیج نیز اندک نمونه هایی از این گونه شعر در دور و کنار دیده شده است، ولی نه قوّت آن شعرها در حدّی بوده که چندان قابل اعتنا باشد و نه شاعران آنها با جدّیت این شیوه را ادامه داده اند.
نوگرایی نیما و پیروان او، فقط در قالبهای شعر نبود. آنها در همه عناصر شعر معتقد به یک خانه تکانی جدّی بودند و حتّی می توان گفت تحوّلی که به وسیله اینا در عناصر خیال و زبان رخ داد، بسی عمیق تر و کارسازتر از تحوّل در قالب شعر بود.
+ تا اوایل قرن حاضر هجری ی ،شاعران ما دو اصل کلی تساوی وزن مصراعهای شعر و نظم ثابت قافیه ها را رعایت کرده اند و اگر هم نوآوری در قالبهای شعر داشته اند، با حفظ این دو اصل بوده است. در آغاز این قرن، شاعرانی به این فکر افتادند که آن دو اصل کلّی را به کنار گذارندو نوآوری را فراتر از آن حدّ و مرز گسترش دهند. شعری که به این ترتیب سروده شد، شکلی بسیار متفاوت با شعرهای پیش از خود داشت.
در این گونه شعرها، شاعر مقیّد نیست مصراعها را وزنی یکسان ببخشد و در چیدن مصراعهای هم قافیه، نظامی ثابت را ـ چنان که مثلاً در غزل یا مثنوی بود ـ رعایت کند. طول مصراع، تابع طول جمله شاعر است و قافیه نیز هرگاه شاعر لازم بداند ظاهر می شود. در این جا آزادی عمل بیشتر است و البته از موسیقی شعر کهن بی بهره است.
پدیدآورنده جدی این قالبها را نیما یوشیج می شمارند،. البته پیش از نیما یوشیج نیز اندک نمونه هایی از این گونه شعر دیده شده است، ولی نه قوّت آن شعرها در حدّی بوده که چندان قابل اعتنا باشد و نه شاعران آنها با جدّیت این شیوه را ادامه داده اند.
نوگرایی نیما و پیروان او، فقط در قالبهای شعر نبود. آنها در همه عناصر شعر معتقد به یک خانه تکانی جدّی بودند و حتّی می توان گفت تحوّلی که به وسیله این اراد در عناصر خیال و زبان رخ داد، بسیار عمیق تر و کارسازتر از تحوّل در قالب شعر بود.
  شاعران کهن سرا می کوشیدند نظام موسیقیایی را حفظ کنند هرچند در این میانه آسیبی هم به زبان و خیال وارد شود و شاعران نوگرا می کوشند آزادی عمل خویش در خیال و زبان را حفظ کنند هرچند آسیبی متوجه موسیقی شود. پس می توان گفت پیدایش شعر نو، ناشی از یک سبک و سنگین کردن مجدّد عناصر شعر و ایجاد توازنی نوین برای آنها بوده است.  شاعران کهن سرا می کوشیدند نظام موسیقیایی را حفظ کنند هرچند در این میانه آسیبی هم به زبان و خیال وارد شود و شاعران نوگرا می کوشند آزادی عمل خویش در خیال و زبان را حفظ کنند هرچند آسیبی متوجه موسیقی شود. پس می توان گفت پیدایش شعر نو، ناشی از یک سبک و سنگین کردن مجدّد عناصر شعر و ایجاد توازنی نوین برای آنها بوده است.
-((1-قالب نیمایی ))
((2-شعر آزاد ))
((3-شعر سپید))
+((قالب نیمایی ))

((شعر آزاد ))

((شعر سپید))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 07 شهریور 1385 [05:21 ]   15   لیلا مهرمحمدی      جاری 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [11:15 ]   14   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [08:34 ]   13   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [08:33 ]   12   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [08:32 ]   11   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [08:31 ]   10   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [08:30 ]   9   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [07:10 ]   8   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [06:23 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [08:59 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 تیر 1385 [18:27 ]   5   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [07:24 ]   4   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [07:21 ]   3   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [10:10 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [09:22 ]   1   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..