منو
 کاربر Online
526 کاربر online
تاریخچه ی: انواع سلولهای خون

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-40Lines: 1-64
 !مقدمه !مقدمه
-((خون)) را باید بافتی به شمار آورد که زنده و فعال است و فعالیتهای حیاتی کلیه اندامهای بدن به نحوی با فعالیت و سلامت این بافت بستگی دارد. اگر مقدار خون از یک انسان بگیریم و درون لیوانی بریزیم و آنرا در یخچال نگهداری کنیم تا منعقد شود پس از مدتی بخشی از خون رسوب می‌کند و محتوای لیوان به دو بخش مشخص تقسیم می‌شود.

بخش بالایی که مایعی شفاف و به رنگ زرد بسیار کم رنگ است ((پلاسمای خون|پلاسما)) نام دارد و در زیر پلاسما ، توده قرمز رنگی دیده می‌شود که محتوی ((گلبو قرمز|گلبولهای قرمز)) است بین پلاسما و توده گلبولهای قرمز یک لایه بی‌رنگ دیده می‌شود که از اجتماع ((گلبو سفید|گلبولهای سفید خون)) تشکیل شده است.


-=::انواع سلولهای خون : گلبولهای سفید ، گلبولهای قرمز و ((پلاکت|پلاکتها))::=-

+((بافت خون|خون)) را باید بافتی به شمار آورد که زنده و فعال است و فعالیتهای حیاتی کلیه اندامهای بدن به نحوی با فعالیت و سلامت این بافت بستگی دارد. اگر مقدار خون از یک انسان بگیریم و درون لیوانی بریزیم و آنرا در یخچال نگهداری کنیم تا منعقد شود پس از مدتی بخشی از خون رسوب می‌کند و محتوای لیوان به دو بخش مشخص تقسیم می‌شود. بخش بالایی که مایعی شفاف و به رنگ زرد بسیار کم رنگ است ((پلاسمای خون|پلاسما)) نام دارد و در زیر پلاسما ، توده قرمز رنگی دیده می‌شود که محتوی ((گویچ‌های قرمز خون|گلبولهای قرمز)) است بین پلاسما و توده گلبولهای قرمز یک لایه بی‌رنگ دیده می‌شود که از اجتماع ((گویچ‌های سفید خون|گلبولهای سفید خون)) تشکیل شده است.


-=::__~~green:انواع سلولهای خون:~~__ گلبولهای سفید ، گلبولهای قرمز و پلاکتها::=-
>>

{picture=t.8.jpg}
 !گلبولهای سفید !گلبولهای سفید
-این گلبولها در ((مغز استخوان)) ، ((تیموس)) ، ((دستگاه لنفاوی|گره‌های لنفاوی)) و ((طحال)) تولید می‌شوند گلبولهای سفید کلیه اجزای یک ((سلول جانوری)) را دارند و همه نوع فعالیتهای حیاتی را انجام می‌دهند. تعداد گلبولهای سفید در هر میلیمتر مکعب خون انسان در حدود هفت هزار است که در مقایسه با تعداد گلبولهای قرمز این مقدار بسیار کم است. گلبولهای سفید به دو گروه ~~green:گرانولوسیت~~ (دانه دار) و ~~green:آگرانولوسیت~~ (بدون دانه) تقسیم می‌کنند.
!گرانولوسیتها
هسته چند قسمتی و ((سیتوپلاسم)) آنها دانه دار است و 70% از گلبولهای سفید خون را تشکیل می‌دهند. این گلبولها خاصیت بیگانه خواری دارند و به هنگام گردش در خون باکتریها و سایر مواد خارجی را با ایجاد پاهای کاذب و عمل ((فاگوسیتوز)) به درون خود می‌کشند و آنها را هضم می‌کنند و از بین می‌برند. این گلبولها همچنین می‌توانند از میان سلولهای پوششی جدار ((مویرگ|مویرگها)) عبور کرده و وارد فضای بین سلولی شوند و این عمل سلولهای سفید را دیاپ می‌گویند. گرانولوسیتها به سه گروه سلولهای ((نوتروفیل)) ، ((بازوفیل)) و ((ائوزینوفیل)) تقسیم می‌شوند.
!!نووفیلها
+این گلبولها در ((مغز استخوان)) ، ((تیموس)) ، ((دستگاه لنفاوی|گره‌های لنفاوی)) و ((طحال)) تولید می‌شوند گلبولهای سفید کلیه اجزای یک ((سلول انسانی|سلول جانوری)) را دارند و همه نوع فعالیتهای حیاتی را انجام می‌دهند. تعداد گلبولهای سفید در هر میلیمتر مکعب خون انسان در حدود هفت هزار است که در مقایسه با تعداد گلبولهای قرمز این مقدار بسیار کم است. گلبولهای سفید به دو گروه ~~green:گرانولوسیت~~ (دانهدار) و ~~green:آگرانولوسیت~~ (بدون دانه) تقسیم می‌کنند.
!!گرانولوسیتها
هسته چند قسمتی و ((سیتوپلاسم)) آنها دانهدار است و 70 درصد از گلبولهای سفید خون را تشکیل می‌دهند. این گلبولها خاصیت بیگانه خواری دارند و به هنگام گردش در خون ، ((باکتری|باکتریها)) و سایر مواد خارجی را با ایجاد پاهای کاذب و عمل ((فاگوسیتوز)) به درون خود می‌کشند و آنها را هضم می‌کنند و از بین می‌برند. این گلبولها همچنین می‌توانند از میان ((مویرگ|سلولهای پوششی جدار مویرگها)) عبور کرده و وارد فضای بین سلولی شوند و این عمل سلولهای سفید را دیاپ می‌گویند. گرانولوسیتها به سه گروه تقسیم می‌شوند.
*__~~green:نووفیلها~~__
 سلولهای کروی ، ((هسته سلول|هسته)) دارای دو یا چهار لب پیوسته به هم توسط رشته‌های باریک است. 15 - 12 میکرومتر قطر دارند. و کار فاگوسیتوز (ریزه خواری) ((موجودات میکروسکوپی|جانداران میکروسکوپی)) را انجام می‌دهند. سلولهای کروی ، ((هسته سلول|هسته)) دارای دو یا چهار لب پیوسته به هم توسط رشته‌های باریک است. 15 - 12 میکرومتر قطر دارند. و کار فاگوسیتوز (ریزه خواری) ((موجودات میکروسکوپی|جانداران میکروسکوپی)) را انجام می‌دهند.
-!!بازوفیلها
سلولهای کروی ، هسته با دو لب نامشخص و 12 - 10 میکرومتر قطر دارند. و ((هیستامین)) که باعث التهاب می‌شود و ((هپارین)) که جلوگیری از تشکیل لخته می‌کند را آزاد می‌سازند.
!!ائوزونوفیلها
سلولهای کروی ، هسته‌ها اغلب دو لب دارند، 1 - 12 میکرومتر قطر دارند و ((مواد شیمیایی)) که باعث کاهش التهاب می‌شود ترشح می‌کنند و به ((انواع کرم|کرمهای انگلی)) معینی حمله می‌کنند.
!آگرانولوسیتها
هسته نسبتا درشت و ((سیتوپلاسم)) یکنواخت دارند و شامل لنفولیستها و مونوسیتها هستند.
!!لنفوسیتها
سلولهای کروی با هسته گرد ، سیتوپلاسم تشکیل حلقه باریک را در اطاف هسته می دهد 8 - 6 میکرومتر قطر دارند. ((لنفوسیت|لنفوسیتها)) در افراد بالغ حدود 25 درصد از ((گلبو سفید|گلبولهای سفید)) را تشکیل می‌دهند. و بیشتر در ((دستگاه لنفاوی)) یافت می‌شوند. لنفوسیتها دو نوعند : نوع B که در ((مغز استخوان)) تولید و بالغ می‌شوند. اما در گره‌های لنفاوی جای می‌گیرند و نوع T که پس از ساخته شدن در مغز استخوان در ((تیموس)) مراحل رشد و نمو خود را طی می‌کنند.

ظاهر لنفوسیتها T , B در زیر ((میکروسکوپ)) به هم شبیه است اما فاصله‌های آنها متفاوت است. سلولهای B آنتی کور (((پادتن))) ترشح می‌کنند. آنتی کورها ملکولهای پروتئینی و از نوع ((گلوبولین|گلوبولین‌ها)) هستند. سلولهای T بر خلاف سلولهای B در سطح فرد گیرنده‌های آنتی کور مانندی دارد که به کمک آنها به ((آنتی ژن)) میکروبها می‌چسبند. بدین ترتیب سلولهای T متحرک هستند و خود به محل عفونت یافته می‌روند.
!!مونوسیتها
سلولهای کروی یا نامنظم می‌باشند. هسته‌ها گرد یا کلیدی شکل و یا نعل اسبی شکلند. نسبت به لنفوسیتها ، ((سیتوپلاسم)) بیشتری دارند. 15 - 10 میکرومتر دارند. در ((خون)) به عنوان سلولهای فاگوسیت کننده عمل می‌کنند ((یست گردش خون)) را ترک کرده و تبدیل به ((ماکروفاژ|ماکروفاژها)) می‌شوند که باکتریها ، سلولهای مرده ، اجزای سلولی و بقایای درون بافتی را ((فاگوسیتوز)) می‌کنند در بدن بخصوص در ((ج)) ، ((طحال)) و ((دستگاه لنفاوی|گره‌های لنفاوی)) یافت می‌شود.
+*__~~green:بازوفیلها~~__
سلولهای کروی ، هسته با دو لب نامشخص و 12 - 10 میکرومتر قطر دارند. و ((هیستامین و آنتی هیستامین|هیستامین)) که باعث ((التهاب بافت|التهاب بافتها)) می‌شود و ((هپارین)) که جلوگیری از تشکیل لخته می‌کند را آزاد می‌سازند.
*__~~green:ائوزینوفیلها~~__
سلولهای کروی ، هسته‌ها اغلب دو لب دارند، 12 - 1 میکرومتر قطر دارند و مواد شیمیایی که باعث کاهش التهاب می‌شود ترشح می‌کنند و به ((انواع کرم|کرمهای انگلی)) معینی حمله می‌کنند.
{picture=t.11.jpg}

!
!آگرانولوسیتها
هسته نسبتا درشت و ((سیتوپلاسم)) یکنواخت دارند و شامل لنفوسیتها و مونوسیتها هستند.
*__~~green:لنفوسیتها__~~
سلولهای کروی با هسته گرد ، سیتوپلاسم تشکیل حلقه باریک را در اطاف هسته می دهد 8 - 6 میکرومتر قطر دارند. ((لنفوسیت|لنفوسیتها)) در افراد بالغ حدود 25 درصد از ((گویچ های سفید خون|گلبولهای سفید)) را تشکیل می‌دهند. و بیشتر در ((دستگاه لنفاوی)) یافت می‌شوند. لنفوسیتها دو نوعند : نوع B که در ((مغز استخوان)) تولید و بالغ می‌شوند. اما در گره‌های لنفاوی جای می‌گیرند و نوع T که پس از ساخته شدن در مغز استخوان در ((تیموس)) مراحل رشد و نمو خود را طی می‌کنند.

ظاهر لنفوسیتها T , B در زیر ((میکروسکوپ نوری|میکروسکوپ)) بهم شبیه است اما فاصله‌های آنها متفاوت است. سلولهای B آنتی کور (((پادتن))) ترشح می‌کنند. آنتی کورها ملکولهای پروتئینی و از نوع ((گلوبولین|گلوبولین‌ها)) هستند. سلولهای T بر خلاف سلولهای B در سطح فرد گیرنده‌های آنتی کور مانندی دارد که به کمک آنها به ((آنتی ژن)) میکروبها می‌چسبند. بدین ترتیب سلولهای T متحرک هستند و خود به محل عفونت یافته می‌روند.
*__~~green:مونوسیتها~~__
سلولهای کروی یا نامنظم می‌باشند. هسته‌ها گرد یا کلیدی شکل و یا نعل اسبی شکلند. نسبت به لنفوسیتها ، ((سیتوپلاسم)) بیشتری دارند. 15 - 10 میکرومتر دارند. در ((بافت خون|خون)) به عنوان سلولهای فاگوسیت کننده عمل می‌کنند ((ستگا گردش خون)) را ترک کرده و تبدیل به ((ماکروفاژ|ماکروفاژها)) می‌شوند که باکتریها ، سلولهای مرده ، اجزای سلولی و بقایای درون بافتی را ((فاگوسیتوز)) می‌کنند در بدن بخصوص در ((د)) ، ((طحال)) و ((دستگاه لنفاوی|گره‌های لنفاوی)) یافت می‌شود.
{picture=t.6.gif}
 !گلبولهای قرمز !گلبولهای قرمز
 گلبولهای قرمز (اریتروسیتها) به شکل دیسکهای مقعرالطرفین ، بدون هسته و 8 - 7 میکرومتر قطر را دارند در انتقال ((اکسیژن)) و ((دی‌اکسید کربن)) دارند و به تعداد تقریبی 5 میلیون در هر میلیمتر مکعب خون یافت می‌شوند ((گلبول قرمز|گلبولهای قرمز)) زنده‌اند و مواد غذایی را از راه ((تخمیر)) بدست می‌آورند، زیرا ((میتوکندری)) ندارند و همچنین هسته متوسط گلبولهای قرمز 120 روز است برای اینکه میزان گلبولهای قرمز در خون ثابت بماند باید در هر ثانیه حدود یک میلیون گلبول قرمز در مغز استخوان ساخته شود. گلبولهای قرمز در دوره جنینی در ((کبد)) به طحال و گره‌های لنفاوی ساخته می‌شود اما در ماههای آخر دوره جنینی و پس از تولد تنها در مغز قرمز استخوان بوجود می‌آید.

در مغز استخوان بافت زاینده‌ای وجود دارد که با چند تقسیم سلولی گلبولهای قرمز را می‌سازد. سلولهای زاینده در ضمن این تغییرات هسته خود را از دست می‌دهند و مقداری زیادی هموگلوبین در ستوپلاسم خود می‌سازند. ((فعالیت ماهیچه‌ای)) ، صعود به ارتفاعات و گرم شدن هوا تولید گلبولهای قرمز را افزایش می‌دهد سلولهای مولد گلبولهای قرمز در مغز استخوان نسبت به ((اشعه ایکس)) بسیار حساسند و کمبود ((ویتامین B12)) ، ((آهن)) ، ((مس)) در غذا نیز موجب کاهش تولید گلبولهای قرمز می‌شوند.
 گلبولهای قرمز (اریتروسیتها) به شکل دیسکهای مقعرالطرفین ، بدون هسته و 8 - 7 میکرومتر قطر را دارند در انتقال ((اکسیژن)) و ((دی‌اکسید کربن)) دارند و به تعداد تقریبی 5 میلیون در هر میلیمتر مکعب خون یافت می‌شوند ((گلبول قرمز|گلبولهای قرمز)) زنده‌اند و مواد غذایی را از راه ((تخمیر)) بدست می‌آورند، زیرا ((میتوکندری)) ندارند و همچنین هسته متوسط گلبولهای قرمز 120 روز است برای اینکه میزان گلبولهای قرمز در خون ثابت بماند باید در هر ثانیه حدود یک میلیون گلبول قرمز در مغز استخوان ساخته شود. گلبولهای قرمز در دوره جنینی در ((کبد)) به طحال و گره‌های لنفاوی ساخته می‌شود اما در ماههای آخر دوره جنینی و پس از تولد تنها در مغز قرمز استخوان بوجود می‌آید.

در مغز استخوان بافت زاینده‌ای وجود دارد که با چند تقسیم سلولی گلبولهای قرمز را می‌سازد. سلولهای زاینده در ضمن این تغییرات هسته خود را از دست می‌دهند و مقداری زیادی هموگلوبین در ستوپلاسم خود می‌سازند. ((فعالیت ماهیچه‌ای)) ، صعود به ارتفاعات و گرم شدن هوا تولید گلبولهای قرمز را افزایش می‌دهد سلولهای مولد گلبولهای قرمز در مغز استخوان نسبت به ((اشعه ایکس)) بسیار حساسند و کمبود ((ویتامین B12)) ، ((آهن)) ، ((مس)) در غذا نیز موجب کاهش تولید گلبولهای قرمز می‌شوند.
-!((پلاکت|پلاکتها))
این سلولها بسیار ریزند و شامل قطعات سلولی که بوسیله ((غشای سلول|غشای سلولی)) است احاطه شده است و حاوی دانه‌هایی می‌باشند 5 - 2 میکرومتر قطر دارند. و در عمل ((انعقاد خون)) نقش دارند و مواد شیمیایی لازم را برای لخته خون آزاد می‌کنند .
+!پلاکتها
این سلولها بسیار ریزند و شامل قطعات سلولی که بوسیله ((غشای سلولی)) است احاطه شده است و حاوی دانه‌هایی می‌باشند 5 - 2 میکرومتر قطر دارند. و در عمل ((انعقاد خون)) نقش دارند و مواد شیمیایی لازم را برای لخته خون آزاد می‌کنند .
!مطالعه سلولهای خونی در زیر میکروسکوپ
برای مطالعه سلولهای خونی ابتدا قطره‌ای از خون را روی لام شیشه‌ای گذاشته و با استفاده از لام دیگری آن را پخش می‌کنیم (تهیه گسترش خونی یا blood smear). پس از خشک شدن گسترش خونی ، آن را با الکل متیلیک فیکسه کرده و سپس رنگ آمیزی می‌کنیم. برای رنگ آمیزی می‌توان از __گیمسا__ ، __رایت__ و یا __می‌گرون والد__ استفاده کرد. بعد از شستشوی رنگهای اضافی و خشک کردن لام آن را در زیر ((میکروسکوپ نوری|میکروسکوپ)) مطالعه کرده و انواع سلولهای خونی را تشخیص می‌دهیم.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((انعقاد خون)) *((انعقاد خون))
 +*((انواع بیماریهای خونی))
 *((بافت خون)) *((بافت خون))
 *((پلاسمای خون)) *((پلاسمای خون))
-*((پلاکت)) +*((پلاکتهای خون))
 *((تیموس)) *((تیموس))
-*((خون)) +*((خون شناسی))
 *((فاگوسیتوز)) *((فاگوسیتوز))
-*((گلبو سفید))
*((گلبو قرمز)) />*((گلوولین))
*((لنفوسیت
))
+*((گویچ‌های سفید خون))
*((گویچ‌های قرمز ون))
 *((مغز استخوان)) *((مغز استخوان))
 *((نوتروفیل)) *((نوتروفیل))
-*((هیستامین)) +*((هیستامین و آنتی هیستامین|هیستامین))
 *((هموگلوبین)) *((هموگلوبین))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [07:52 ]   2   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [04:14 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..