/>


/>
    
 منو
 کاربر Online
253 کاربر online
تاریخچه ی: انواع ستاره شناسی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-51Lines: 1-88
-!دید کلی
((ستار شناسان)) اثر ((مطالعات فضایی)) خود را از طریق ((رصد خانه|رصدخانه‌‌ها)) انجام می‌دهند. ((جو مین)) ه آمیخته از گازای ت است ، ((نور ستارگان)) را ر جهت‌هی گناگون مکند. به همین جهت است که ((ستاره‌|ستاره‌ها)) در ((آسمان)) سوسو می‌زنند. اگ آنها را از بالای ج مشاهده کنیم ، درخشش ثابتی خواهند دات. برای این منظور از رص خانهی فضایی در خارج ج استفاده می‌و. فضا ((تکو ری|تلسکوپهی نوری)) می‌تاند تصاویر واضحتر و دقیقتری نبت ب ((زمین)) تهیه کنند.
می‌توان ((مهوه‌|مهوارها)) را نیز جهت ج وری ((تشعشع هسته‌ای|واع تشعشعا)) موقف شه ر جو به کر گرفت.
!((رادیو نجوم|ستاره شناسی رادیویی))
((کار ینسکی)) در سال 1931 ((موج رادیویی|ااج رادییی فایی)) ا کشف نمو. ین امو توسط ((تلسکوپ‌ ایویی|تلسکوپ‌های ریویی)) که همان ((نتن‌های متغییر|آنای زرگ منحنی)) و ب آسا هستند ، دریافت می‌شوند. ((آنن)) ، موج رادیویی را درست همند متمرک شدن نور توسط ((تلسکوپ انکاری)) ، ممرک می‌کند. نتن‌های ادیویی می‌تونن ((فای بین ستارهای|برهای ای می ستارگان)) را که در ((نور مرئی)) یر قال شخید ، را شاسایی ک. آا ((رام سماوی|علائم اجرم اوی)) مانند ((خورشید)) و ((کویر|کویزارها)) را شناسایی ی‌کنند.
!((ستاه شناسی ا ردار))
تکوپهای رادیویی علاوه بر ریاف موج رادییی ، ی‌توانند ((و رادیویی|لائم رادیویی)) را نی منتقل نند. این فوان علائم به سوی جسمی در ((منظومه شمسی)) ارسال می‌شود و ((پژواک)) ن توسط آنتن رادیویی دریاف می‌ود. زان ازت پژوک ، فاص ز جس آسمانی ا برای تاره ناسا مشخص می‌کند. می‌وا ((تجیزات رااری)) را در ((دار زمین)) به ((تیزات رصد)) متصل ر. لئم از زمین منعکس ی‌شود و نقشه های قیقی از سطح زین پید ی‌ورد.
+{DYNAMICMENU()}
__اه‌نامه__ />*((وگا )) />*((واژگان ات ییک)) />*((واژگن کیان شنای)) />*((واژان یک فضا)) />__مقاات م__ />*((و|رس ماات نم))
*((اه)) />*((رصدخانه یی)) />*((ستا شنای شه ک))
*((ستاره شناسی رادیوئی))
*((ستار ناسی مادو ر)) />*((تاره شنی نامی)) />__کاهای مر__ />*((کتاهای ن))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|
انمن نو]__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|ساات و نرات د ر اینا مر کنید.] />__ایهای مرت__ />*ایتهای دالی />**[http://www.nojum.ir|مه نجوم] />**[http://parssky.com|پرس اکی]
**[http://www.hupaa.com|
ک یزیک پ]
**[http://robot
.ir/blog/mollasadra|ارا] />**[http://www.sact.ir/home.htm|مرک وم و اره شناسی تران]
*سایهای اری
**[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|له astronomy] />**[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|اما وا - ای مریکا] />**[http://www.esa.int/esaCP/index.html|انش فایی اروپا] />**[http://www.space-frontier.org|نیا مزای فا]
**[http://www.challenger.org|
و فضا]
**[http://www.heavens-above.com/skychart.asp|
آسمان ب] />**[http://www.windows.ucar.edu/windows.html|پنره سی ا] />__اری تیر__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گلی عو] />**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|ای و]
-تجهیزات راداری ((کاوشگر ماژلان)) ، که در ((مدار زهره)) می‌چرخد ، نقشه‌ها و تصاویری از سطح این ((سیاره)) که مرتبا با باریکه‌ای از ابر ضخیم پوشیده می‌شود ، تهیه کرده‌است. ((رادار)) همچنان معلوم ساخت که ((زهره)) در خلاف جهت سایر سیارات ((منظومه شمسی)) می‌چرخد.<br />!((ستاره شناسی با مایکروویو))
بر خلاف موج رادیویی ، ((امواج مایکرو ویو)) نمی‌توانند به لایه‌های تحتانی جو نفوذ کنند. همانند ماهواره‌ها ، تلسکوپهای مستقر در قلل کوهستان نظیر ((مائوناکیا)) در ((هاوایی)) و ((لاسیلا)) در شیلی می‌توانند آنها را شناسایی کنند. امواج مایکرو ویو می‌توانند به ستاره شناسان بگویند چه موادی در ((ابرهای بین ستاره‌ای|ابرهای غباری و گازی در بین ستارگان)) وجود
دارد.
+body=
-تای اات ((کاشگر کوبور مینه کیهانی کوب))) ک با اج مایکریو کار می‌کر سال 1992 ص ((افا بزر|ریه انفار بر)) را قویت ک. />!((ستاره شناسی با شعه مو قر)) />هم ((را سمانی)) مقداری ((اا مدون قمز)) ع یکند. ار های تانی این اشه را می‌ند. اراین ری یا آ باید کها در رتات یا ری مهوارها ن ود. تاره شناسان می‌توانند با سنش اشع مادن قم اجرامی ر مشاهده کنند که ابرهای متراکم غبار نظیر ((سحابی جبار)) ، که ح ((تولد ستارگن)) اس ، آنها را اط که‌ان. />
آ همچنین میوانند (( اران|حلقه‌های گزی پیرامون تارگان)) ، ک ل تیل سیارات هستند ، را رصد کنند. ((مهواره ایراس|ماهواره ستاره شناسی مادون قمز «ایراس))) ر سال 1983 را د و بیش از 200 ار نبع را بری این اشع کف نمو.
!((
تاره شناسی با مورا بن)) />((تاگان گرم)) از خود ((ااج رابنفش|تشعشع مارا بفش)) ساطع ی‌کنند، که ممول جو مین ما سین آ مین می‌و. بنراین همیه لکوپه موا نفش بر وی مهوره‌ها نصب ی‌شوند. ه ای ی ک این نو تشعشع ا ب می‌کند ، ا ی ((کانی‌ها|انی)) به نام ((کوارز)) آینههی تکو ا ماند. ی ((ینه‌|ینه)) وشش مخصوصی ارند می‌توانند ((ااج رابفش)) را نعکس کنند.

((کاوشگر IUE|کاشگر بی امللی مارا بنف IUE)) سال 1978 پرتا د. که تا نون موفق وه و امکن ملعه ام نیر ((ابر وخت|ابرنختها)) نمو است. />!((ستاره شناسی ب شعه ایک)) />مالعات فضایی دربر ((اشعه ایک)) ط ماهوارها ی ((موشک|وک‌ها)) انج می . یا ت این اعه نمی‌تواند ز ج زمین بگر. اعه یک ازهای فوق ااه گم موود در بقایی ابر نور و یا ((تارا وایی|جفت ستارگانی)) ک که یکی ز ها ((کو ید)) و یا ((حفه یه)) است ، حا می‌د. به خاطر بور اه ایکس ا ((یه|ینه ای معمولی)) لسکوپهی م کنده نه ا وعه‌ای ا ینه‌های انونی و ستواهی ااه مین که اشع را با زایه‌ای من می‌مایند.

/>در سا 1990 ی خاه بین المللی نام ((ماور وت)) ، رای مشاهده ((منابع آسمانی شعه ایکس)) فضا رتا شد.
!((تاه شناسی ا شعه گاا))
اعه گاا ه اوره‌ای مقر ((دار مین)) م وری ، حای ((عشعا پرنری|شعات سیا رانژی)) مباد. ن ا ، من کیای گونونی ا مله ((پاار|اسارها)) و ((کهکشا ا ییه ککان ا یی)) داد. انتشار یار وتا ((اشعه گام|اشعه شدید ا)) معر به رانای شعه گاا ز نگام کش ها ر سا 1967 سار اان را محی کد. زیرا ین شعشعات راکنهان و منا قی نه هنوز ناخته مانده ات.

مط
اله اه اما ه م اکا می‌هد تا بینیم ماک ترین اهی کیی ر کجا وان. ((دخانه اعه امی کامپتن)) نی رین ماهور ینظای ه تاکنون پرتاب ده ا. ین متجاو ز 17 ها کیو می اشد. />!((تاره شناسی ائی)) />ستارگان ه اطر ((ار ور)) قاب رئیت ستند و لی ف انواع یگی ز تشع جو اد ک می‌تونی آ ا بینیم. ی ((یف نامری|ی نامرئی)) ای طاعاتی درباره جرامی نیر ((ح یاه)) ا. اگر چ تلسکپ‌های زینی بشی ا این تشعشع را م وری می‌کند ، اا ا ان باید هیتان را ه بالای زین فرد تا امر تری تشعشعات را مالعه کنن. همچنی اید ع نای را ا زار گناگونی قیل ((انوع تلکپها|لکوپهی مینی)) میگند، تا هواره‌ها ایی کنند.
+|~|
{DYNAMICMENU}
!
قدمه
س
تاه شسا رفه‌ای تما و خود را ف فده از ((تلسکو)) نم‌کنند. ممک است ا ماای بسیاری ر ه لیل تصوی و اطعا گر آه ا رصد بگارنن. گاهی وقات لم نیست اختر شناسان ه مل لسکو برن. مثا ((لکپ سحاق نیوتن)) در جزایر ای را می‌وان ز کمی اگلیس کنتر کرد. اره نسان ی رفهای یاری نیز آسمان ش می‌نگرند و از ن ک می‌یرند. جیزا این ه لا برای ک ککشاهای دور کافی یرته نی وی نها می‌توانند ((منم م)) را رد کنند. />

/> dir align=left> />
/>::{picture=Rasad.jpg}::

/> /> />~~green:بت رصد~~
/>~~green:ستاره ناسن برای ت اطا~~

~~green:د نیازشان اید ز بل یکی از~~

~~green:
رصخانه‌های زرگ مرن ت یرند.~~ />
/>
/>
/>
رای ستاره شناسان یر رفه‌ای ، یک دری وب از یک تک کوک اران یم موتر است. با وی می‌وان کهه و ((ناایی ماه|گوداای شابسنگی ما)) را شاده ک و یشتر از م ی می‌ون اه ی، مصوا «گر وهان به ((ککشان اه یی)) مط ات. ا وبین ، تاران همنان شبیه نقاط نورن هت، وی یرا نزدیک صرت قصهی وم میوند. همین می‌توانید هلاای ((زر)) ((کر ا|ما)) را ببینی. یفن سیارات ا تاران وا ا، یرا وقیتان تا غیی ی‌کن ی مات ستاره شناسی و بی ا ملات بور اهینه ه میگین ک ر کجای آسمان در جتجی ه اشی.

ب
ا استفه این الاعات می‌توانند مشاده هار قصر بر ((سیاه متریی)) بپرازید و حرکاتشا ا ه هنگم گدش به دور این یاره تحت ن گیرند. دوربین همچنین جزئیات یشتری ربار وه‌های ستارگان ظی ((شه وی|ین)) و ((سحی بار|سحایایی مند جبار)) ر ایا رار میه. ه ماده ((اه داه دا|تاران دناه ا)) رداید چا که ای ستارگان با نا کاف نماری می‌شند. ی وق ابال د نا ای وی، اید شما نی یکی ز ارا شوید.
!ماهه ساگا
اگ چه از درن باغه ی ره میتانید منر بی در سمان ببینید، م گر اید و ا پرو نور های یاا رصدخانه‌ی بیاید، ستاگ ی خاید دید. اگ ه ا ستاره شناسی حل د پیونی ی‌وانید وستای یبید تا ه اتفاقشان ارا را مالعه کنید و سرها عی به شاده ستارگان بردازی. ((نقشه ستارگا)) ه ا کمک می‌کد م ((ارا آسمنی|اجرا اوی)) اص را یید.

همچن
ین برای عیین ان ه سات و رای عیی ه صحیح به (( نما)) اتیا داید. 30 قیقه می‌کد تا چم شم تاریی عا ک، لی رای خوان نقه ران ا راغ قوه ممولی استه ننید ید شبانه خو را ل نکید. وض راغ قوهتان را ب کا ش قز پوید تا نو قمز اع ک. بای اف رای شاه ستارگان ایط ی ا رام ی‌کند، ولی فی مان ی نشنه نکی و اد، س رامو نکید اس گم وید.

اگر جهی می ندارید، از یانید با چم یر اا سای بیای را یید. می‌تانید هللها ما را نال کنی (( فلکی)) ا بیابید. ی ترگان دارای نگهای متف یز نیر اجبار ، ک ستاره‌ای ه رن آبی فید ((منکب اوا)) که ارای ات ال یت اشند. می‌وانید ای و ستاره را ر ص فلکی جبار بیابید.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((انو سکپها))
*((تکوپ انکساری))
*((تلسکوپ‌ رادیویی))
*((تلسکوپ وی))
*((ک
اشگر IUE))
*((ستاره نی با اشعه ایکس))
*((ستاره نی با اشعه گاا))
*((ستاره شناسی با اشعه مادون قرمز))
*((ستاره شناسی با اشعه ماوا بنفش))
*((ستاره شناسی با رادر))
*((ستاره شناسی با مایکوی))
*((ستاره شناسی اری))
*((فای بین ستارگان))
*((
ادیو نوم)) />*((د خانه))
*((مالات ضایی))
*((ر ستارگن))
*((مهوار))
*((منومه شمسی))
+*((ا آسانی))
*((اختر ییک)) />*((انواع ستاره شناسی))
*((تلسکوپ))
*((تلسکوپ ایی هاب))
*((رانه))
*((رانه ضایی))
*((ستاره))
*((ستاره شناسی اشعه ایک))
*((ستاره شناسی رادیوی))
*((ستاره شناسی ماو رمز))
*((ستاره شناسی ادن قرم))
*((یارا منومه می))
*((یا))
*((ع ستاره ناسی))
*((ور لک))
*((نوم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 06 تیر 1385 [14:15 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 26 فروردین 1385 [15:04 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [16:55 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [09:09 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [13:44 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..