منو
 کاربر Online
825 کاربر online
تاریخچه ی: انواع ستاره شناسی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-55Lines: 1-88
-!دید کلی
((ستار شناسان)) اثر ((مطالعات فضایی)) خود را از طریق ((رصد خانه|رصدخانه‌‌ها)) انجام می‌دهند. ((اتمسفر|جو مین)) ه آمیخته از گازای ت است ، ((نور ستارگان)) را ر جهت‌هی گناگون مکند. به همین جهت است که ((ستاره‌|ستاره‌ها)) در ((آسمان)) سوسو می‌زنند. اگ آنها را از بالای ج مشاهده کنیم ، درخشش ثابتی خواهند دات. برای این منظور از رص خانهی فضایی در خارج ج استفاده می‌و. فضا ((تکو ری|تلسکوپهی نوری)) می‌تاند تصاویر واضحتر و دقیقتری نبت ب ((زمین)) تهیه کنند.
می‌توان ((مهوه‌|مهوارها)) را نیز جهت ج وری ((شعشعات ای|نوا شعشعات)) متوقف شده ر جو به کر گرفت.
!((رادیو نجوم|ستاره شناسی رادیویی))
((کار ینسکی)) در ال 1931 ((موا اییی|امواج ردیویی فضایی)) ا ک نمود. این اموج توط ((تلسکوپ‌ ایویی|تلسکوپ‌های ادیویی)) ، که همان تن‌های بزرگ مننی رو ب آسا هستند ، دریافت می‌شوند. ((آنن)) ، ((امواج رادیویی)) را درست همند متمرک شدن نور توسط ((تلسکوپ انکاری)) ، ممرک می‌کند. نتن‌های ادیویی می‌تونن ((فای بین ستارگان|ابرهای ای می ستارگان)) را که در ((نور مرئی)) یر قال شخید ، را شاسایی کنند. آنها ((اجرام سماوی|عائم اجرام ساوی)) منند ((خورید)) ((کوازار|کوازارها)) ا شاسایی می‌کند. />!((ستاره شناسی ا رادار))
تلسکوپهای ادیویی لاوه بر ریافت امواج ایویی ، می‌توانند ((اواج ادیویی|لائم رادیویی)) را نی منتقل نند. این فوان علائم به سوی جسمی در ((منظومه شمسی)) ارسال می‌شود و ((پژواک)) ن توسط آنتن رادیویی دریاف می‌ود. زان ازت پژوک ، فاص ز جس آسمانی ا برای تاره ناسا مشخص می‌کند. می‌وا ((تجیزات رااری)) را در ((دار زمین)) به ((تیزات رصد)) متصل ر. لئم از زمین منعکس ی‌شود و نقشه های قیقی از سطح زین پید ی‌ورد.
+{DYNAMICMENU()}
__اه‌نامه__ />*((وگا )) />*((واژگان ات ییک)) />*((واژگن کیان شنای)) />*((واژان یک فضا)) />__مقاات م__ />*((و|رس ماات نم))
*((اه)) />*((رصدخانه یی)) />*((تا نای شعه ک))
*((ستاره شناسی رادیوئی))
*((ستار ناسی مادون قرم)) />*((تاه نای امری)) />__کاای متط__ />*((کاهای نوم)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انن نو]__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|ساات و نرات د ر اینا مر کنید.] />__ایهای مرت__ />*ایتهای الی />**[http://www.nojum.ir|مه نجوم] />**[http://parssky.com|پرس اکی]
**[http://www.hupaa.com|
ک یزیک هوا] />**[http://robot.ir/blog/mollasadra|مادر] />**[http://www.sact.ir/home.htm|رکز وم ستاره شناسی هران]
*سایهای اری />**[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مجله astronomy] />**[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|امان وا - فای مریکا] />**[http://www.esa.int/esaCP/index.html|انش فایی اروپا] />**[http://www.space-frontier.org|نیا مزای فا]
**[http://www.challenger.org|
و فضا]
**[http://www.heavens-above.com/skychart.asp|
آسمان ب] />**[http://www.windows.ucar.edu/windows.html|پنره سی ا] />__اری تیر__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گلی عو] />**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|ای و]
-تجهیزات راداری ((کاوشگر ماژلان)) ، که در ((مدار زهره)) می‌چرخد ، نقشه‌ها و تصاویری از سطح این ((سیاره)) که مرتبا با باریکه‌ای از ابر ضخیم پوشیده می‌شود ، تهیه کرده‌است. ((رادار)) همچنان معلوم ساخت که ((زهره)) در خلاف جهت سایر سیارات منظومه شمسی می‌چرخد.<br />!((ستاره شناسی با مایکروویو))
برخلاف امواج رادیویی ، ((امواج مایکرو ویو)) نمی‌توانند به لایه‌های تحتانی جو نفوذ کنند. همانند ماهواره‌ها ، تلسکوپهای مستقر در قلل کوهستان نظیر ((مائوناکیا)) در ((هاوایی)) و ((لاسیلا)) در ((شیلی)) می‌توانند آنها را شناسایی کنند. امواج مایکرو ویو می‌توانند به ستاره شناسان بگویند چه موادی در ابرهای غباری و گازی در بین ستارگان وجود
دارد.
+body=
-تای اات ((کاشگر کوبور زینه کیهانی (کوب))) ک با اج مایکر یو کار می‌کر سال 1992 صت ((ظری افا بزرگ)) ر ی کرد. />!((ار شنسی با اشعه مادون قم)) />مه ارام آسمانی مقداری ((اه مدن ز)) طع ی‌کنند. خار بخشهای حتانی جو ین شعه را ج می‌کن. بنابراین برای ین بی لسکپه در اراات یا روی مهواره‌ها نصب شوند. ستار سان می‌تنند با نجش عه ماون قر اجرای ا مشاده کن ک ابرهای متراک بار نیر ((حی بار)) که ل تولد تاگان ات ، آنه را طه کرد‌اند.

آن همچنین می‌توان ((فای پیرامون تاگان|لقه‌های گی یامون اان)) ک مل کیل سیار هند را نن. ((موه یراس|هوره ستاره شناسی مادون قمز (ایراس))) ر سال 1983 را د و بیش از 200 ار نبع را بری این اشع کف نمو.
!((
تاره شناسی با شعه ماورا بنش))
((س
تارگان ر)) از خود ((وا ماوا بش مارا بفش)) ساطع ی‌کنند، که ممول جو مین ما سین آ مین می‌و. بنراین همیه لکوپه موا نفش بر وی مهوره‌ها نصب ی‌شوند. ه ای ی ک این نو تشعشع ا ب می‌کند ، ا ی ((کانی‌ها|انی)) به نام ((کوارز)) آینههی تکو ا ماند. ی ((ینه‌|ینه)) وشش مصوصی دارند می‌توانند ((اشعه ارا ف)) را نعکس کنند.

((کاوشگر IUE|کاشگر بی امللی مارا بنف IUE)) سال 1978 پرتا د. که تا نون موفق وه و امکن ملعه ام نیر ((ابرو خت|ابرن ختها)) نمو است. />!((ستاره شناسی ب شعه ایک)) />مالعات فضایی دربر ((اشعه ایک)) ط ماهوارها ی ((موشک|وک‌ها)) انجم ی . یا ت این اعه نمی‌تواند ز ج زمین بگر. اعه یک ازهای فوق ااه گم موود در بقایی ابر نور و یا جفت تارای که که یکی ا ن ((کوو ید)) و یا ((حفه یه)) است ، حا می‌د. به خاطر بور اه ایکس ا ((یه|ینه ای معمولی)) لسکوپهی م کنده نه ا وعه‌ای ا ینه‌های انونی و ستواه‌ای ااه مین که اشع را با زایه‌ای من می‌مایند. />در سا 1990 ی خاه بین المللی نام ((ماور وت)) ، رای مشاهده منابع آسمانی شعه ایکس فضا رتا شد.
!((تاه شناسی ا شعه گاا))
اعه گاا ه اوره‌ای مقر دار مین م وری ، حای ((عشعا پرنری|شعات سیا رانژی)) مباد. ن ا ، من کیای گونونی ا مله ((پاار|اسارها)) و ((کهکشا ه ییه ککان ا یی)) داد. انتشار یار وتا ((اشعه گام|اشعه شدید ا)) معر به رانای اشعه گاا ز نگام کش ها ر سا 1967 سار اان را محی کد. زیرا ین شعشعات راکنهان و منا قی نه هنوز ناخته مانده ات.

مط
اله اه اما ه م اکا می‌هد تا بینیم ماک ترین اهی کیی ر کجا وان. ((دخانه اعه امی کامپتن)) نی رین ماهور ینظای ه تاکنون پرتاب ده ا. ین متجاو ز 17 ها کیو می اشد. />!تاره شناسی ائی />ستارگان ه اطر ((ار ور)) قاب ریت ستند و لی ف انواع یگی ز تشع جو اد ک می‌تونی آ ا بینیم. ین ((پرتو‌هی نامری|ی نامرئی)) ای طاعاتی درباره جرامی نیر ((ح یاه)) ا. اگر چ تلسکپ‌های زینی بشی ا این تشعشع را م وری می‌کند ، اا ا ان باید هیتان را ه بالای زین فرد تا امر تری تشعشعات را مالعه کنن. همچنی اید ع نای را ا زار گناگونی ا قبیل تلکوپهای مینی میگند، تا هواره‌ها ایی کنند.
+|~|
{DYNAMICMENU}
!
قدمه
س
تاه شسا رفه‌ای تما و خود را ف اده از ((تلسکو)) نم‌کنند. ممک است ا ماای بسیاری ر ه لیل تصیر اطعا گر د ز رصد گارن. گاهی اوق ام نیست اختر شنان به م تکپ ند. ملا ((لکوپ احاق نیون)) ر جی قناری را من ز کبی نگلیس کرل کرد. ستاره اان غیر رفه‌ای بسیاری یز سمان شب می‌گند و از ن ک می‌یر. جیات ای عده ولا برای کاوش ککانهی دور ه ح کفی پیرفه یت، ولی نها می‌وانن ((منظومه مسی)) را کند.
>
>
dir align=left>

::{picture=Rasad.jpg}::
~~green:نت رصد~~
/>~~green:ستار شنان برای بت الاات~~
/>~~green:مو یزشان اید ا ل یکی از~~

~~green:
رنههای گ مر نو گیر.~~رای ستاره شناسان یر رفه‌ای ، یک دری وب از یک تک کوک اران یم موتر است. با وربین ی‌توان وها و ((اایی ماه|گوای شهنگی ما)) را شاده ک و یشتر از م ی می‌ون اه ی، مصوا «گر وهان به ((ککشان اه یی)) مط ات. ا وبین ، تاران همنان شبیه نقاط نورن هت، وی یرا نزدیک صرت قصهی وم می‌وند. همین می‌توانید هاهای ((ه)) ((کر ا|ما)) را ببینی. یفن سیارات ا تاران وا ا، یرا وقیتان تا غیی ی‌کن ی مات ستاره شناسی و بی ا ملات بور اهینه ه میگین ک ر کجای آسمان در جتجی ه اشی.

ب
ا استفه این الاعات می‌توانند مشاده هار قصر بر ((سیاه مشریی)) بپرازید و حرکاتشا ا ه هنگم گدش به دور این یاره تحت ن گیرند. دوربین همچنین جزئیات یشتری ربار خوشههای ستاگن یر ((خوه پروی|ین)) و ((سحی بار|سحایایی مند جبار)) ر ایا رار میه. ه ماده ((اه داه دا|تاران دناه دا)) رداید چا که ای ستارگان با نا کاف نماری می‌شند. ی وق ابال د نا ای وی، اید شما نی یکی ز ارا شوید.
!ماهه ساگا
اگ چه از درن باغه ی ره میتانید منر بی در سمان ببینید، م گر اید و ا پرو نور های یاا رصدخانه‌ی بیاید، ستاگ ی خاید دید. اگ ه ا ستاره شناسی حل و پیونی ی‌وانید وستای یبید تا ه اتفاقشان ارا را مالعه کنید و سرها عی به شاده ستارگان بردازید. ((نقشه ستارگا)) ه ا کمک می‌کد م ((ارا آسمنی|اجرا اوی)) اص را یید.

همچن
ین برای عیین ان ه سات و رای عیی ه صحیح به (( نما)) اتیا داید. 30 قیقه می‌کد تا چم شم تاریی عا ک، لی رای خوان نقه ران ا راغ قوه ممولی استه ننید ید شبانه خو را ل نکید. وض راغ قوهتان را ب کا ش قز پوید تا نو قمز اع ک. بای اف رای شاه ستارگان ایط ی ا رام ی‌کند، ولی فی مان ی نشنه نکی و اد، س رامو نکید اس گم پوید.

اگر جهی می ندارید، از یانید با چم یر اا سای بیای را یید. می‌تانید هللها ما را نال کنی (( فلکی)) ا بیابید. ی ترگان دارای نگهای متف یز نیر اجبار ، ک ستاره‌ای ه رن آبی فید ((منکب اوا)) که ارای سرخ ات، قابل رؤیت اند. می‌وانید ای و ستاره را ر ص فلکی جبار بیابید.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((لکوپ اکساری))
*((تک رایویی))
*((تلسکوپ نوری))
*((کاوگ IUE))
*((کوار))
*((اره))
*((ستاره شناسان))
*((ستاره شناسی با اشعه ایکس))
*((ستاره شناسی ا شعه ا))
*((ستاره شناسی با اشعه مادون قرمز))
*((ستاره شناسی با اشعه ماورا بن))
*((ستاره شناسی با راار)) />*((ستار شنسی با مایکرویو))
*((ستار
ه شاسی نامرئی))
+*((را آسمانی))
*((اختر ییک))
*((ا
اع ستاره شنای))
*((تلسکوپ))
*((تلسکوپ فیی هابل))
*((دخانه))
*((دخانه فضای))
*((ستاره))
*((ستاره شناسی اشعه ایکس))
*((ستاره شناسی ادیی))
*((ستاره شناسی مادون قرمز))
*((ستاره شناسی مادون مز))
*((سیارا نوه شسی))
 *((سیاره)) *((سیاره))
-*((رشید))
*((
ضای بین ستارگن))
*((ر
ایو نجوم))
*((رصد خاه))
*((م
العات فضایی))
*((
ور ستاران))
*((ماهواره
))
*((منومه شمسی))
+*(( ستاره نای))
*((ص ف))
*((نوم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 06 تیر 1385 [14:15 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 26 فروردین 1385 [15:04 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [16:55 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [09:09 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [13:44 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..