منو
 صفحه های تصادفی
شهر با توپوگرافی جلگه‌ای و ساحلی
تریادلف
علی علیه السلام در قرآن - سوره یس : 12
انواع انرژی
انواع کوه
عالم برزخ
اسانس ریحان
تاریخ مختصر ایران باستان
محاجه امام علی علیه السلام با ابوبکر درباره فدک
ابومنصور فرامرز
 کاربر Online
658 کاربر online
تاریخچه ی: انواع ستاره شناسی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-32Lines: 1-88
-!دید کلی
ستاره شناسا ار اعات ضایی خود را از طریق رصخانه ها نم ی دهند. جو زمین که آیخته از گازای ختلف است ، نور تارگان را ر جهت های گوناگون ی ک. ه همی ت است ک ته ها در آسمان وسو می ز. گ آا را ز باای جو مشاهده کنیم ، درش ثابتی خواهند داشت. برای ای منظور از رصد خانه های فضایی در خارج جو استفاه می شد. در فضا تلسکوپهای نوی می وند تصاوی وضحتر یقی ن به زمی هیه کنند.
می توان ماهواره ا ا نیز جهت جم وری انواع تشعشعات متوقف شده در ج به کار گرفت.
!ستاره شناسی ردیو
کا یانسکی در سال 1931 امواج ریویی فایی را کف نمود. این مواج توسط تلسکوپ های ادیویی ، ک همان تن های بزرگ مننی رو ب آسا هستند ، دریافت می شوند. آنن ، امواج رادیویی را درست همند متمرک شدن نور توسط تلسکوپ انکاری ، ممرک می کند. نتن های ادیویی می تونن ارهای ای می ستارگان را که در نور مرئی غیر ال شخیص ان ، شاسایی کد. آها علام جرام سماوی مانند خورشید و کوازارها ا شاسایی می کند. />!ستاره شناسی ا رادار
تلسکوپهای ادیویی لاوه بر ریافت امواج رادیویی ، می توانند علائ رادیویی ا نیز منتقل کنند. این وران عائم به سوی سمی در منظومه شمسی ارسال می ود و پژواک آن وسط آن رادیویی ریا ی ود. زمن بازگشت ژواک فله ا جس سمانی ا برای ستاره ناسان مشص می کند. ی توان هیزات داری ا در مار زمین به تیزات رصد متصل ر. لئم از زمین منعکس ی شود و نقشه های قیقی از سطح زین پید ی ورد.
+{DYNAMICMENU()}
__واژهناه__ />*((واگن )) />*((واژان ا یزیک)) />*((اژگا کیان نای)) />*((واژگان ییک )) />__مات ت__ />*((نوم| الا جوم)) />*((رخان)) />*((رصدخانه فضایی)) />*((ستاه شاسی ایک)) />*((تار ی یی))
*((ستاره شای مون قر))
*((ستاره شناسی نامری))
__کتاای مر__ />*((کاهای نو)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انن نو]__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|ساات و نرات د ر اینا مر کنید.] />__ایهای مرت__ />*سایهای الی />**[http://www.nojum.ir|مه نجوم] />**[http://parssky.com|ا اک] />**[http://www.hupaa.com|که یزیک ا] />**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملارا] />**[http://www.sact.ir/home.htm|مرکز وم ستاره شناسی هران]
*سایهای اری />**[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مجل astronomy] />**[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|ازمان وا - ضای مریکا] />**[http://www.esa.int/esaCP/index.html|ژان ایی رپ] />**[http://www.space-frontier.org|بید مزا ف] />**[http://www.challenger.org|کاو ا]
**[http://www.heavens-above.com/skychart.asp|
نقه سمان ش] />**[http://www.windows.ucar.edu/windows.html|نه وی الم]
__
الری تیر__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گلی عو] />**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|ای و]
-تجهیزات راداری کاوشگر ماژلان ، که در مدار زهره می چرخد ، نقشه ها و تصاویری از سطح این سیاره که مرتبا با باریکه ای از ابر ضخیم پوشیده می شود ، تهیه کرده است. رادار همچنان معلوم ساخت که زهره در خلاف جهت سایر سیارات منظومه شمسی می چرخد.<br />!ستاره شناسی با مایکروویو
برخلاف امواج رادیویی ، امواج مایکرو ویو نمی توانند به لایه های تحتانی جو نفوذ کنند. همانند ماهواره ها ، تلسکوپهای مستقر در قلل کوهستان نظیر مائوناکیا در هاوایی و لاسیلا در شیلی می توانند آنها را شناسایی کنند. امواج مایکرو ویو می توانند به ستاره شناسان بگویند چه موادی در ابرهای غباری و گازی در بین ستارگان وجود دارد.
نتایج مطالعات کاوشگر تشعشع زمینه کیهانی (کوبه) ، که با امواج مایکرو ویو کار می کرد ، در سال 1992 صحت نظریه انفجار بزرگ را تقویت کرد.
!ستاره شناسی با اشعه مادون قرمز
همه اجرام آسمانی مقداری اشعه مادون قرمز ساطع می کنند. بخار آب بخشهای تحتانی جو این اشعه را جذب می کند. بنابراین برای یافتن آن باید تلسکوپها در ارتفاعات یا روی ماهواره ها نصب شوند. ستاره شناسان می توانند با سنجش اشعه مادون قرمز ، اجرامی را مشاهده کنندکه ابرهای متراکم غبار نظیر سحابی جبار ، که محل تولد ستارگان است ، آنها را احاطه کرده اند. آنها همچنین می توانند حلقه های گازی پیرامون ستارگان ، که محل تشکیل سیارات هستند ، را رصد کنند.
ماهواره ستاره شناسی مادون قرمز (ایراس) در سال 1983 پرتاپ شد و بیش از 200 هزار منبع را برای این اشعه کشف نمود.
!ستاره شناسی با اشعه ماورا بنفش
ستارگان گرم از خود تشعشع ماورا بنفش ساطع می کنند. که معمولا جو زمین مانع رسیدن آن به زمین می شود. بنابراین همیشه تلسکوپهای ماورا بنفش بر روی ماهواره ها نصب می شوند. به جای شیشه که این نوع تشعشع را جذب می کند ، با یک کانی به نام کوارتز آینه های تلسکوپ را می سازند. این آینه ها پوشش مخصوصی دارند که می توانند اشعه ماورا بنفش را منعکس
کنند.
+body=
-کار ین الی ماوا ف IUE 1978 پتاب شد. که ت کنو مق بوده امکان مطاعه ارای نیر ارو اترها ر فاهم نوده ات. />!ستاره شناسی با شعه یک />مالا فایی درار ا ایک ، ت ماها ها یا وک ها انم می د. زیر ت این اشعه نمی وا و ین ذرد. اشه ایکس گزهای و اده ر وو در ایای ب وا و یا تاانی ک ک یکی از نها فید و یا فره یاه اس ، حال می و. ب خاطر عبو اعه ایکس از ینه ای مموی تکوهای جم کده نها ا موه ی از ین هی کنی و استوانه ی اده ی کن که اه را با اوی اد منکس ی نایند.
د سال 1990 یک صا ین اللی ه ماهاره روت برای ا منا سمانی شع ایکس ، ه ا رتاب د. />!ستاره شناسی ب ا گام /> گاا که سط ماوار های مست در م ین وی ده ، ای تشا بسیار نرژی می بشد. ای اش منابع کیهانی گوناگونی مله اسارها و هته کهکشان ه یری دار. انا بسیر کواه شعه شید گاا ، معروف ه ورانای اه گاما ا هنام کش آنا د ا 1967 ستاره ناسان ا یر کرد. زیرا این تات راک اند ا قی ا نو ناشنا ماه ا. ماه ا گا به ما مکان می ده ا ببینیم ماکم رین گای کیهانی در کجا قن. />رخانه ه اای کامپون ، سنگین ترین مهواره غینامی ا که تاکنن پتا شد است. در ین متجاو ا 17 هار کیلور می باشد. />!ستار ای نائی />ستارگان به اطر انار و ا وی هند ی ر ف اناع یگری ت دارد که می توایم را بین. این تش نامئی اوی اای دباره رامی نظیر ره سا ا. اگ چ کوپ ای مینی بشی ای تع را ری می کنند ، اما تاه ناسان باید تجهیزات ا ه بالی و ین برست ا ای رین شعشعات ا ماله کن. /> نی را با اار گوناگنی لکپهای ینی گفه ت ماواه ها ناسایی کنند.
+|~|
{DYNAMICMENU}
!
قدمه
ستا
ره ناسا حر‌ای تمام وق ستفاده از ((تلکو)) نمی‌کد. مکن است آنها ماهای بسیای را ب تحلیل صاویر و ااات گرد آمده از رد گذارند. گاهی اوقت لازم نیست اختر شناسان ه مل تلسکوپ روند. ملا ((تلکوپ ااق نیوتن)) در زایر ناری را می‌و از کمریج نگلس کنتر ک. ستاره شاا غیر حرفهای بسیاری ی به آسمان می‌نگد و از آن عکس می‌گیرن. تهی این عده ممو ای کوش کهکاهای دور به حد کافی پیشفته نیس ولی نها می‌توانند ((نظوه ی)) را رصد ند. />


::{picture=Rasad.jpg}::
~~green:و رصد~~

~~green:ستا
ره اسان برای ب اطا~~
/>~~green:مورد نیاشا اید از ب در یکی از~~
/>~~green:صدخانه‌های بزر ر بت گیرند.~~ />
/>
/>

ری ستاره شناسن ر حرفه‌ای یک وبی خو ا یک تلسکوپ کوچک ارزن یم موثرتر است. با دربین میتن کوها و ((شناسایی مدالهای هابسنگی ماه)) ا ماه کد و بیشتر از چ یر مح ی‌توان ستاره ی مصصا «ر تجتان ه ((کهکشان ه شیری)) معطوف است. با وربی ، تاا همچن شبیه ناط نورانی هستند ولی سیارات نزدیک صو قرصهایی عوم می‌وند. همچنین می‌تواید لالهای ((هره)) ((ک ماه|اه)) ر بیی. یا سیات ز ستارگان شارتر است، یرا وقیت‌شان رتبا غییر می‌کند، ولی مجلات ستاره شناسی و بخی ا ما و ایانه شما ی‌گوید که در کجای آسن در ی ه شید.

با
ستفاده ز ان طلاعات یتونن به مشهده چها قصر بزرگ ((سیاره ری|مشتری)) بپدازید حرکاتش ا به هنگام گش ه در ای سیاره حت ن گیرند. دورین منین ئیا بیتری رباره وشه‌هی ستارگا نر ((خوه روین|پروین)) ((سحابی جبا|حابیهایی مانن جبا)) ر اختیار شا رار می‌ده. ه مشاده ((ستاره نباله دار|ستارگان نباه ر)) بپردازید، چرا که این ستگن ا ام کاشا نامگذاری می‌شوند. یچ از قبا د ا اید نشوی، شاید شما نیز یکی ا اا وید. />!ماه ستاگ />اگ چ از درون باغچه یا پت پنجره می‌توانید مناظر جالبی د سمان ببینی اما گر انید دور از و نو چرهای خیابان دخاه‌ای بیاید، ستارگان بیشتری واهی ید. اگ ه انجن تاه شاسی د یوندید، می‌توانید دوتانی بیاید تا به تفاقشان ستارگان را مطالعه کنید و ر سرهای علمی به مشاهده ستارگا رداید. ((نه ستارگان)) به ما کمک می‌کن مل ((اجرام آسی|ارا ماوی)) اص بیابید.

چنین رای یین زمان ب ساعت و رای یین جهت ی ه ((ب م)) احتیاج دارید. 30 دقیقه طل می‌کشد تا شم ا به اریکی عادت کند لی برای خواندن نقشه رگان ا چاغ قوه معمولی اتاه نکنی و ید بانه و را مختل نکنید. در ض چراغ قوهتا را کاذ شاف ق بپشانید ا نور قرمز ساطع کند. شبهی ف برای شاهده ستگن شرایط ی ا راهم میکنند، ولی صافی آسمان ای نشانه نکی هوا باشد، پس فراموش نکیند لباس گرم بپوشید.

اگر
تجهیزات مصی ناید، با میوید با چش غیر مس جرام سای یری ا یابید. می‌وانید هللهای ه نل کنی ((و فلکی)) را بیابید. شای تارگان دارای رنگای مختلف نیز نی جل لجبار ، ک ستارهای رنگ آبی و فی است ((منکب اجوزا)) که ستارهای رخ است، قابل رؤیت باشند. می‌توانید این دو ستاره را در صورت فلکی جبار بیابید.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*
*
*
+*((اجرام آسمانی))
*((اختر فیزیک))
*((انواع ستاره شناسی))
*((تلسکوپ))
*((تلسکوپ فضایی هابل))
*((رصدخانه))
*((رصدخانه فضایی))
*((ستاره))
*((ستاره شناسی اشعه ایکس))
*((ستاره شناسی رادیوئی))
*((ستاره شناسی مادون قرمز))
*((ستاره شناسی مادون قرمز))
*((سیارات منظومه شمسی))
*((سیاره))
*((علم ستاره شناسی))
*((صور فلکی))
*((نجوم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 06 تیر 1385 [14:15 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 26 فروردین 1385 [15:04 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [16:55 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [09:09 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [13:44 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..