منو
 کاربر Online
601 کاربر online
تاریخچه ی: انقلاب روسیه

تفاوت با نگارش: 13

Lines: 1-177Lines: 1-201
 !انقلاب روسیه  !انقلاب روسیه
-در مارس 1917م، انقلابی در روسیه، ((تزار)) روسی ((نیکولاس دوم )) را سرنگون ساخت. یک ((دولت لیبرال ))اداره امور را در دست گرفت.((بلشویکها)) به رهبری ((لنین)) و ((تروتسکی)) از ((شوراهای)) کاگری خواستند تا قدرت را در دست گیرند. بلشویکها در طی انقلابی مجدد در نوامیر 1917 کنترل دولت را در اختیار گرفتند. نها به حرکت خود برای تاسیس اولین ((دولت کمونیستی ))ادامه دادند.
+در مارس 1917م، انقلابی در روسیه، ((تزار)) روسی ((نیکولای دوم )) را سرنگون ساخت. یک ((دولت لیبرال ))اداره امور را در دست گرفت.((بلشویکها)) به رهبری ((لنین)) و ((تروتسکی)) از ((شوراهای)) کارگری خواستند تا قدرت را در دست گیرند. بلشویکها در طی انقلابی مجدد در نوامیر 1917 کنترل دولت را در اختیار گرفتند. آنها به حرکت خود برای تاسیس اولین ((دولت کمونیستی ))ادامه دادند.
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//enghelab_roosieh.jpg} +{picture=enghelab_roosieh.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 رهبران انقلابی

 رهبران انقلابی

 در نوامبر 1917، لنین وتروتسکی
رهبران حزب بلشویک بودند.
 در نوامبر 1917، لنین وتروتسکی
رهبران حزب بلشویک بودند.
  
  
  
  
 
 
 
 
 +__شوراها__
 +شورا (soviet) نامی بود که توسط کارگران در کارخانه ها و یا سربازان در واحدهایشان به کمیته انقلابی منتخب داده شد. در طی انقلاب روسیه، شوراها از سر تا سر کشور نمایندگانی را به مجلسی که تمام اعضای آن زا شوراهای روسیه بودند، فرستادند، که مانند یک مجلس انقلابی گردید.
 +__بلشویکها __
 +حزب بلشویک که توسط لنین در سال 1903 تشکیل شد، خود را وقف انقلاب روسیه و نهایتا انقلاب جهانی نموده بود. در سال 1918 بلشویکها نام خود را به حزب کمونیست تغییر دادند. انقلاب روسیه در نوامبر 1917، اغلب انقلاب بلشویک خوانده می شود.
 __15 مارس 1917م__  __15 مارس 1917م__
-بعد از اینکه سربازان از سرکوب تظاهرات کارگران در پتروگراد (((سنت پترزبورگ ))امروزی) خودداری کردند، تزار روسیه، نیکلای دوم، از سلطنت استعفا می دهد. یک دولت موقت قدرت را در اختیار می گیرد. +بعد از اینکه سربازان از سرکوب تظاهرات کارگران در پتروگراد ((«سنت پترزبورگ ))امروزی) خودداری کردند، تزار روسیه، نیکلای دوم، از سلطنت استعفا می دهد. یک دولت موقت قدرت را در اختیار می گیرد.
 __آوریل 1917__ __آوریل 1917__
 لنین از تبعید در ((سوئیس)) به روسیه باز می گردد. او خواستار انقلابی دیگر برای ایجاد دولت کارگری می شود. لنین از تبعید در ((سوئیس)) به روسیه باز می گردد. او خواستار انقلابی دیگر برای ایجاد دولت کارگری می شود.
 __7 نوامبر 1917__ __7 نوامبر 1917__
-گارد سرخ بلشویک (کارگران مسلح) و سربازان انقلابی و ملوانان اداره امور پتروگراد را در دست می گیرند. لنین در راس دولت انقلابی بلشویک، رهبر روسیه می گردد. +گارد سرخ بلشویک (کارگران مسلح) و سربازان انقلابی و ملوانان ، اداره امور پتروگراد را در دست می گیرند. لنین در راس دولت انقلابی بلشویک، رهبر روسیه می گردد.
 __5 ژانویه 1918__ __5 ژانویه 1918__
 مجمع موسسان برگزیده دموکراتیک، یک روز پیش از تعطیل شدن توسط دولت بلشویک تشکیل جلسه می دهد. مجمع موسسان برگزیده دموکراتیک، یک روز پیش از تعطیل شدن توسط دولت بلشویک تشکیل جلسه می دهد.
 __تابستان 1918__ __تابستان 1918__
-جنگهای داخلی در روسیه بین ارتش سرخ بلشویک و ارتشهای سفید مختلف که توسط حامیان تزار و قدرتهای خارجی مخالف بلشویک پشتیبانی می شدند، آغاز شد. فجایع و قتل عامهای بسیاری از هر دو طرف رخ داد. بلشویکها تزار و خانواده اش را در اکاترینبورگ واقع در اورال (((قزاقستان)) امروزی) کشتند. +جنگهای داخلی در روسیه بین ((ارتش سرخ ))بلشویک و ((ارتشهای سفید)) مختلف که توسط حامیان تزار و قدرتهای خارجی مخالف بلشویک ها ، پشتیبانی می شدند، آغاز شد. فجایع و قتل عامهای بسیاری از هر دو طرف رخ داد. بلشویکها تزار و خانواده اش را در اکاترینبورگ واقع در ((اورال)) ((«قزاقستان)) امروزی) کشتند.
 __1920__ __1920__
-بلشویکها در جنگ های داخلی پیروز شدند و تسلط خود را بر اکثر نواحی امپراتوری روسیه سالق بررار کردند. +بلشویکها در جنگ های داخلی پیروز شدند و تسلط خود را بر اکثر نواحی امپراتوری روسیه سابق بررار کردند.
 __مارس 1921__ __مارس 1921__
-ملوانان در ((شورشکرونستاد))، خواستار بازگشت دموکراسی شدند. ارتش سرخ، شورش را با خونریزی بسیار سرکوب می کند. +ملوانان در ((شورش کرونستاد))، خواستار بازگشت دموکراسی شدند. ارتش سرخ، شورش را با خونریزی بسیار سرکوب می کند.
 __1921__ __1921__
 اقتصاد در حال ویرانی است. لنین سیاسیت اقتصادی جدید خود را معرفی می نماید و بازار آزاد به شکل محدود را مجاز می شمارد. با این وجود، قحطی حداقل 5 میلیون انسان را در طول زمستان از بین می برد. اقتصاد در حال ویرانی است. لنین سیاسیت اقتصادی جدید خود را معرفی می نماید و بازار آزاد به شکل محدود را مجاز می شمارد. با این وجود، قحطی حداقل 5 میلیون انسان را در طول زمستان از بین می برد.
 __1923__ __1923__
-USSR (اتحاد جماهیر ((سوسیالیست)) شوروی موسوم به اتحاد شوروی، تاسیس می گردد. +USSR (اتحاد جماهیر ((سوسیالیست)) شوروی موسوم به اتحاد ((شوروی))، تاسیس می گردد.
 __1924__ __1924__
-لنین از دنیا می رود، سپس کشمکش بر سر اینکه چه کسی بعد از مرگ او بر اتحاد ((شوروی)) تسلط خواهد یافت، در می گیرد. +لنین از دنیا می رود، سپس کشمکش بر سر اینکه چه کسی بعد از مرگ او بر اتحاد شوروی تسلط خواهد یافت، در می گیرد.
 __1926__ __1926__
-استالین در درگیری قدرت، تروتسکی را شکست می دهد. دو سال بعد، تروتسکی اجبارا به خارج از کشور تبعید می شود. +((استالین)) در درگیری قدرت، تروتسکی را شکست می دهد. دو سال بعد، تروتسکی اجبارا به خارج از کشور تبعید می شود.
 __1929__ __1929__
-استالین همه قدرت را در دست گرفته و حرکتی سریع به سوی صنعتی شدن را آغاز می کند. رعیتها به کار در مزارع اشتراکی وادار می گردند. در نتیجه چیین حرکتی، میلیونها نف ا ی جا می ان. مییونها نر یر اعام شد یا ان ا کنده ی شون. +استالین همه قدرت را در دست گرفته و حرکتی سریع به سوی صنعتی شدن را آغاز می کند. رعیتها به کار در مزارع اشتراکی وادار می گردند. در نتیجه چنین حرکتی، تغییرات سیا یی در ساختار اجتماعی کشر رخ می هد . دهقانن سیاری از زمی های خود رانده می شوند به کار در مزارع شتراکی مجبور می شوند . اا حاص همه اینها غییر ضعیت ک از اتصادی ب مانده ، ب سوی توسعه بیشتر و افزون ر است .
 __38 ـ 1936__ __38 ـ 1936__
-استالین شروع به پاکسازی ارتش و حزب کمونیست می نماید. رهبران کمونیست در طی یک محاکمه نمایشی اعتراف و اقرار می کنند. محکومیت متهمین حتی پیش از محاکمه آنها مشخص شده و مایه استهزا تمام دستگاه قضائی بود. چهار پنم افسران ارشد ارتش اعدام گشتند. +استالین شروع به پاکسازی ارتش و حزب کمونیست می نماید. رهبران کمونیست در طی یک محاکمه نمایشی اعتراف و اقرار می کنند. محکومیت متهمین حتی پیش از محاکمه آنها ، مشخص شده و مایه استهزای تمام دستگاه قضائی بود. بسیاری ز افسران ارشد ارتش اعدام گشتند.
 __اوت 1929__ __اوت 1929__
 استالین توافقنامه ای را با ((هیتلر)) به امضاء می رساند. آنها بر سر تقسیم ((لهستان)) به توافق می رسند. استالین توافقنامه ای را با ((هیتلر)) به امضاء می رساند. آنها بر سر تقسیم ((لهستان)) به توافق می رسند.
 +همان طور که انگلستان و فرانسه ، کمی پیش از شروع جنگ جهانی دوم ، به هیتلر اجازه دادند تا کشور ((چکسلاواکی)) را تصاحب نماید .طبیعی بود که هرکشوری تنها به منافع کشور خود بیاندیشد و از مصالح عمومی جامعه جهانی غافل بماند .
 __ژوئن 1941__ __ژوئن 1941__
 هیتلر در ((عملیات بارباروسا )) به اتحاد شوروی حمله می کند. هیتلر در ((عملیات بارباروسا )) به اتحاد شوروی حمله می کند.
-__ه 1945__ +__1942 1943__
 +هیتلر تمام اروپا را فتح می کند و تنها ارتشی که مقابلش می ایستد ، ارتش سرخ است . تمام اروپا و تمام جهان در وحشت پیروزی نهایی هیتلر بر شوروی فرو رفته است .
 +((آمریکا)) و ((انگلیس))با حمله و تصرف ((ایران ))‌ ، به نیروهای شوروی کمک می رسانند .
 +آمریکا و انگلیس حاضر به حمله مستقیم به هیتلر در خاک اصلی اروپا نیستند . ( از تلفات این نبردها می هراسند و ترجیح میدهند که این تلفات نصیب مردم شوروی شود تا مردم خودشان )
 +نبردهای ((استالینگراد)) چهره جنگ را تغییر می دهند . چندین لشگر آلمانی به محاصره و اسارت نیروهای ارتش سرخ در می آیند .
 +ارتش سرخ شروع به آزادسازی شرق اروپا می کند .
 +در انتهای کار و نزدیک به سقوط نهایی هیتلر ، آمریکا و انگلیس ، جبهه دیگری در خاک ((فرانسه )) می گشایند . به سرعت تلاش می کنند تا از قافله پیروزی بر آلمان ها بی بهره نمانند .
 +__مه 1945__
 پس از شکست ((آلمان)) توسط متفقین، انحاد شوروی اداره امور تمام شرق اروپا ونیمی از آلمان را در ست می گیرد.  پس از شکست ((آلمان)) توسط متفقین، انحاد شوروی اداره امور تمام شرق اروپا ونیمی از آلمان را در ست می گیرد.
 __1953__ __1953__
 استالین می میرد. جانشینان وی، رئیس پلیس مخفی، ((لاورنتی بریا))، را دستگیر و اعدام می کنند. استالین می میرد. جانشینان وی، رئیس پلیس مخفی، ((لاورنتی بریا))، را دستگیر و اعدام می کنند.
 __1956__ __1956__
-رهبر جدید شوروی، ((نکیتا خروشچف ))در بیستمین کنگره حزب کمونیست شوروی، ستمگریهای استالین را افشا می نماید. +رهبر جدید شوروی، ((نکیتا خروشچف ))در بیستمین کنگره حزب کمونیست شوروی، ستمگری های استالین را افشا می نماید.


__حکومت قدرتمند اما بسیار سختگیر استالین__
 +ژوزف استالین در سال 1929 م پس از جدال قدرتی که بعد از مرگ لنین در سال 1924 بر سر جانشینی اش در گرفت، رهبر اتحاد شوروی گشت. حکومت استالین یکی از بدترین حکومتهای استبدایی در طول تاریخ بود. او هر کسی را که مخالف رژیمش بود یا به زندان می انداخت و یا می کشت. پلیس مخفی بسیاری از مردم را به علتهای پوچ و ناچیز دستگیر نمود و به ((گولاگ)) فرستاد. اما در مقابل تغییرات بسیار شدیدی در قدرت نظامی و صنعتی و علمی این کشور پدید آمد . مرزهای شوروی بسیار به پیش رفت و این کشور از کشوری دسته دوم در اروپا ، تبدیل به ابرقدرت جهانی گشت .
-!حکومت ت ستالین +__ ی یگر __
-ژو در ال 1929 م ز جدا قدرتی که بعد از مرگ لنین در س 1924 ب ر انشینی ش در گف رهبر اتد شوروی ت. کمت استلین یکی از بدترین کومتای ستبدایی در ل اریخ و. و ه کس ا که الف یمش بو یا به زندان می ناخت ی می کت. لیس می ییونها نف را ه عتهای و و ن دسگیر نمو و کاک رتا. هم ((کمونیا)) و هم یر کمویستها ه ند ه به ندن افتان، شکنه و یا ا ر ی کشیدند. + عقیده بری مخین ای قربانیان و سکب ه هایی وده که برای توه شدید شوروی پرخته د استچند این می یر انی ، ما به حال شوهای نتی ظی آمریک انگلسا رانسه نی برای عتی شدن و در جریان ه سکوب کارگران خوی و ستثار آا راته بودن . عاوه سیاری از اروایی ها کشای دیگر جها به د استعما کردن و بسیاری ا فیی ها را ب بردگی کشیدند .
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//enghelab_roosieh1.jpg} +{picture=enghelab_roosieh1.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 اردوگاههای زندانی

 اردوگاههای زندانی

 درهنگامیکه استالین بر اتحاد شوروی حکمرانی می نمود،
زندگی برای روس ها بسیار سخت بود. بسیاری
از رعیتها ومخالفان در زندانها جان باختند.
 درهنگامیکه استالین بر اتحاد شوروی حکمرانی می نمود،
زندگی برای روس ها بسیار سخت بود. بسیاری
از رعیتها ومخالفان در زندانها جان باختند.
  
  
  
  
 
 
 
 
-((جنگ جهانی اول ))از دلایل اصلی انقلاب روسیه بود. در سال 1914 م روسیه در مقایسه با اکثر کشورهای اروپایی، کشوری عقب مانده به حساب می آمد که بیشتر مردمانش فقیر بودند. هنگامیکه جنگ جهانی اول شروع شد، حکومت سنتی تزار «((نیکلاس دوم))» (1918- 1866م) قادر به جنگ با دشمنانش نبود. شکستهای نظامی روسیه در جنگ جهانی اول، بر عقب ماندگی این کشور صحه گذاشتند. تا سال 1917 بیشتر مردمان روسیه خواستار برکناری سزار از مقام رهبری شدند. +((جنگ جهانی اول ))از دلایل اصلی انقلاب روسیه بود. در سال 1914 میلادی روسیه در مقایسه با اکثر کشورهای اروپایی، کشوری عقب مانده به حساب می آمد که بیشتر مردمانش فقیر بودند. با این وضع اسفبار ، هنگامیکه جنگ جهانی اول شروع شد، حکومت سنتی تزار «نیکلاس دوم» (1918- 1866م) قادر به جنگ با دشمنانش نبود. شکستهای نظامی روسیه در جنگ جهانی اول، بر عقب ماندگی این کشور صحه گذاشتند. تا سال 1917 بیشتر مردمان روسیه خواستار برکناری سزار از مقام رهبری شدند.
 !انقلاب ماه مارس 1917 !انقلاب ماه مارس 1917
 در ماه مارس 1917، تزار از مقام خود استعفا داده، دولتی موقت در روسیه برپاگشت. دولت آزادیخواه جدید نیز مانند تزار نتوانست از عهده مشکلات روسیه بر آید. در مناطق روستایی، کشاورزان با تصاحب زمنیها برای خودشان انقلابی به پا کرده بودند. ارتشی ها شورش کرده و پست های خود را ترک می نمودند؛ در شهرها گرسنگی و بی کاری موج می زد. در ماه مارس 1917، تزار از مقام خود استعفا داده، دولتی موقت در روسیه برپاگشت. دولت آزادیخواه جدید نیز مانند تزار نتوانست از عهده مشکلات روسیه بر آید. در مناطق روستایی، کشاورزان با تصاحب زمنیها برای خودشان انقلابی به پا کرده بودند. ارتشی ها شورش کرده و پست های خود را ترک می نمودند؛ در شهرها گرسنگی و بی کاری موج می زد.
 !بلشویکها !بلشویکها
-گروهی از تندروهای سیاسی ((مارکسیت))، که ((بلشویک)) نامیده می شدند، با دولت موقت به رهبری ((الکساندر کرنسکی)) (1924- 1881) به مخالفت برخاستند. رهبر بلشویکها، ((ولادیمیر ابلیچ لنین ))(1924 – 1870) اعتقاد داشت که انقلابی سراسری تنها راه حل مشکلات روسیه است. در آغاز، بلشویکها گروه انقلابی کوچکی بودند، اما در سال 1917 سیطره نفوذشان بخصوص در شهرهای بزرگ بیشتر شد، چرا که آنان ظاهرا آنچه را که اکثر مردم بدنبالش بودند نوید می دادند» «صلح، زمین، نان». +گروهی از تندروهای سیاسی ((مارکسیت))، که ((بلشویک)) نامیده می شدند، با دولت موقت به رهبری ((الکساندر کرنسکی)) (1924- 1881) به مخالفت برخاستند. رهبر بلشویکها، ((لنین |ولادیمیر ایلیچ لنین ))(1924 – 1870) اعتقاد داشت که انقلابی سراسری تنها راه حل مشکلات روسیه است. در آغاز، بلشویکها گروه انقلابی کوچکی بودند، اما در سال 1917 سیطره نفوذشان بخصوص در شهرهای بزرگ بیشتر شد، چرا که آنان ظاهرا آنچه را که اکثر مردم بدنبالش بودند نوید می دادند» «صلح، زمین، نان».
 !انقلاب ماه نوامبر !انقلاب ماه نوامبر
 تا ماه نوامبر 1917، بلشویکها در شوراها (کمیته های انقلابی کارگان) صاحب اکثریت شدند. در روز هفتم نوامبر 1917، بلشویکها در یک کودتای نظامی که از جانب کارگران، نظامیان و ملوانان حمایت می شد، قدرت را در روسیه بدست گرفتند. تا ماه نوامبر 1917، بلشویکها در شوراها (کمیته های انقلابی کارگان) صاحب اکثریت شدند. در روز هفتم نوامبر 1917، بلشویکها در یک کودتای نظامی که از جانب کارگران، نظامیان و ملوانان حمایت می شد، قدرت را در روسیه بدست گرفتند.
 !آغاز رهبری لنین !آغاز رهبری لنین
 لنین اعتقادی به دموکراسی نداشت. او بر این باور بود که بلشویکها نماینده «((پرولتاریا))» (طبقه کارگر) بوده و بایستی از زیر سلطه سرمایه داران خارج شوند. لنین یک حکومت «استبداد پرولتاریا» اعلام کرد که در واقع به معنی حکومت استبدادی بلشویک بود. (در سال 1918، حزب بلشویک به حزب کمونیست تغییر نام داد.) لنین اعتقادی به دموکراسی نداشت. او بر این باور بود که بلشویکها نماینده «((پرولتاریا))» (طبقه کارگر) بوده و بایستی از زیر سلطه سرمایه داران خارج شوند. لنین یک حکومت «استبداد پرولتاریا» اعلام کرد که در واقع به معنی حکومت استبدادی بلشویک بود. (در سال 1918، حزب بلشویک به حزب کمونیست تغییر نام داد.)
 !بعد از انقلاب !بعد از انقلاب
 زندگی در روسیه بعد از انقلاب بسیار دشوار گردید. از سال 1918 تا 1920 جنگ شدید داخلی باعث ویرانی کشور گردید. اقتصاد کشور از هم پاشید و مردم برای یافتن غذا شهرا را رها کرده و به روستاها پناه بردند. میلیونها نفر در اثر قحطی جان سپردند. با این همه، بلشویکها به حکومت خود ادامه دادند. زندگی در روسیه بعد از انقلاب بسیار دشوار گردید. از سال 1918 تا 1920 جنگ شدید داخلی باعث ویرانی کشور گردید. اقتصاد کشور از هم پاشید و مردم برای یافتن غذا شهرا را رها کرده و به روستاها پناه بردند. میلیونها نفر در اثر قحطی جان سپردند. با این همه، بلشویکها به حکومت خود ادامه دادند.
 !اتحاد شوروی !اتحاد شوروی
-در دهه 1920، اتحاد شوروی تنها کشور تک حزبی جهان گردید. تمام قدرت در دست حزب کمونیست بود و رهبر حزب، کشور را اداره می کرد، و به هیچگونه جریان مخالف اجازه فعالیت داده نمی شد. با این همه، زندگی برای اکثر روس ها قابل تحمل بود. به کشاورزان حق داشتن زمین و فروش محصولات کشاورزی اعطاء شده بود. مشاغل سرمایه داری نیز به طور جزئی در جریان بودند. +در دهه 1920، اتحاد شوروی کشوری تک حزبی گردید. تمام قدرت در دست حزب کمونیست بود و رهبر حزب، کشور را اداره می کرد، و به هیچگونه جریان مخالف اجازه فعالیت داده نمی شد. با این همه، زندگی برای اکثر روس ها قابل تحمل بود. به کشاورزان حق داشتن زمین و فروش محصولات کشاورزی اعطاء شده بود. مشاغل سرمایه داری نیز به طور جزئی در جریان بودند.
 !تبلیغات بلشویکها !تبلیغات بلشویکها
   
 بلشویکها در نوامبر 1917، قدرت را در روسیه بدست گرفتند. آنها برای پیشبرد افکار سیاسی خود از پلاکاردها و پوستر ها استفاده نمودند. یکی از شعارها چنین بود: قدرتی جدید به نام کمونیزم، در سراسر اروپا در حال شکل گیری است. بلشویکها در نوامبر 1917، قدرت را در روسیه بدست گرفتند. آنها برای پیشبرد افکار سیاسی خود از پلاکاردها و پوستر ها استفاده نمودند. یکی از شعارها چنین بود: قدرتی جدید به نام کمونیزم، در سراسر اروپا در حال شکل گیری است.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//enghelab_roosieh2.jpg} +{picture=enghelab_roosieh2.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 لنین سخن می گوید

 لنین سخن می گوید

 در آوریل 1917 م رهبر بلشویکها از تبعید به روسیه
بازگشت. او از قطار پیاده شد و بلافاصله
برای جمعیت منتظر، سخنرانی نمود.
 در آوریل 1917 م رهبر بلشویکها از تبعید به روسیه
بازگشت. او از قطار پیاده شد و بلافاصله
برای جمعیت منتظر، سخنرانی نمود.
  
  
  
  
 
 
 
 
 !حکومت استالین !حکومت استالین
-در سال 1924، بعد از مرگ لنین، ((ژوزف استالین ))(1953- 1879) به قدرت رسید. از سال 1929 به بعد، استالین کشور را در جهت آشوب و ناآرامی سوق داد. او معتقد بود که اتحاد شوروی باید سرعت صنایع خود را رشد داده و انقلابی در صنعت کشاورزی بوجود آورد. او علیه کشاورزان اعلان جنگ کرد و زمینهایی که آنها در زمان انقلاب گرفته بودند را پس گرفت و مجبورشان کرد که در مزارع اشتراکی کار کنند. این اقدام استالین نتایج دهشتناکی به بار آورد. تولید محصولات بدتر از سایر نقاط بود. با این همه، برنامه صنعتی کردن روسیه یک موفقیت نسبی به شمار می آمد. اتحاد شوروی به سرعت به یک قدرت صنعتی مهم مبدل گشت. +در سال 1924، بعد از مرگ لنین، ((استالین |ژوزف استالین ))(1953- 1879) به قدرت رسید. از سال 1929 به بعد، استالین کشور را در جهت آشوب و ناآرامی سوق داد. او معتقد بود که اتحاد شوروی باید سرعت صنایع خود را رشد داده و انقلابی در صنعت کشاورزی بوجود آورد. او علیه کشاورزان اعلان جنگ کرد و زمینهایی که آنها در زمان انقلاب گرفته بودند را پس گرفت و مجبورشان کرد که در مزارع اشتراکی کار کنند. این اقدام استالین نتایج دهشتناکی به بار آورد. تولید محصولات بدتر از سایر نقاط بود. با این همه، برنامه صنعتی کردن روسیه یک موفقیت بزرگی به شمار می آمد. اتحاد شوروی به سرعت به یک قدرت صنعتی مهم مبدل گشت و خصوصا در جنگ جهانی دوم نشان داد که تبدیل به یکی از ابرقدرت های جهانی شده است .
 !نوسازی روسیه !نوسازی روسیه
-حکومت شوروی بالاخره موفق به نوسازی روسیه گشت، که این کار به قیمت جان افراد بیشماری تمام شد. در این حکومت ، اقتصاد و دولت توسط یک حزب اداره می شدند. بسیاری از کشورهای جهان، این شیوه حکوتی ر وی ود رار داده اند. +حکومت شوروی بالاخره موفق به نوسازی روسیه گشت، که این کار به قیمت جان افراد بیشماری تمام شد. در این حکومت ، اقتصاد و دولت توسط یک حزب اداره می شدند. بسیاری از کشورهای جهان ، در زمان هایی ، از این شیوه برای اصلاح کشور خد بهره گرفته اند . یعنی بصور مرز و برنامه ریزی ده ، ابسامانی ها را تشخیص داده ، به درمانش بپردازند .
اما این شیو
ه ایرادات و کاستی های خاص خودش را نیز دارد .

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 22 دی 1384 [07:49 ]   19   محمد رضا قدوسی      جاری 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [07:46 ]   18   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [07:39 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [07:35 ]   16   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [07:03 ]   15   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [07:09 ]   14   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [06:47 ]   13   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [06:40 ]   12   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [06:38 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [12:16 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [12:13 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [12:01 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [11:52 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [11:45 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [11:19 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [10:58 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [10:39 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [10:19 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [10:03 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..