منو
 کاربر Online
996 کاربر online
تاریخچه ی: انفجارات فضایی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-34Lines: 1-95
-!اطاعا ویه
ا ی ل ا ی تر شاسان برین ی بودن ک ((اجر سمانی|اجسام فضایی)) ار ذشت زما دان غیی ی‌ن ((کال ستارگان)) و ککشانها به قدی هه ات که هیج حو قاب هی ی ان عینی ک آ را می‌تان مشاهه نمد. ر ا خ می‌د. نها درباره ((ستاگان میی)) ک ه وسیله غییرات مک شگیا مخص ی‌ود. درباره ستاانی که در ضمن فرآینهای شدید از خو ماده خار می‌ازن و همچین باره ((نفجا نواختران|نفجا واخرها)) ((ابراختربرنواترها)) که ا اد دن دیر زیادی انرژی هموراه ی‌باشد، ااای دان. تما ین پیه‌ها ز نر علمی بسیار ود تو قرا گفن. ولی اعتاد ر این و که این ویداا اتقی هستن و اهمی نای ندارن.
+{DYNAMICMENU()}
__و
اژ‌نامه__
*((و
اژگن نو))
*((وژگان فیی ج)) />*((وژگا ییک ف)) />*((اژگان کیهان اسی))
__مق
ات مرتبط__
*((آل
ودی ضا)) />*((انفجار نگوسکا)) />*((استان شناسی فضایی)) />*((اف هکشانا)) />*((یچه)) />*((بار بی ستاره‌ای)) />*((کاش فضایی))
*((
نظره انفجار بر)) />__کهای متبط__ />*((کتابهای نو)) />*((کتابی ییک ف)) />*((کبای یزیک ج)) />*((ای کیان شنای)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجم نوم]__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|اا ات خود را اینا م کی.] />__سایتهی مرت__ />*یی اخی />**[http://www.nojum.ir|مله و] />**[http://parssky.com|پارس اای] />**[http://www.hupaa.com|شبکه فییک هوپ] />**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدر] />**[http://www.sact.ir/home.htm|مکز لوم اره نای تهران]
*
ایای خرجی
**[http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l2/black_holes.html|س
اچا‌ها]
**[http://subdomainname.yurisnight.net/messier/galaxy.html
|انوا کهکان] />**[http://www.telescope.org/btl/sg.html|ان ککانها] />**[http://www.kidskonnect.com/CometsMeteors/CometAsteroidMeteorHome.html|دباه داا و ها نها]
**[http://www.imo.net|
ما ین لمللی هاب نگه] />**[http://www.seds.org/nineplanets/nineplanets/asteroids.html|سیارک] />**[http://pluto.space.swri.edu/IMAGE/glossary/ionosphere.html|یونر]
**[http://spaceflight.nasa.gov/home/index.html|
ایتگه فیی و شاتها] />**[http://www.spaceweather.com|ای هو - فضا] />**[http://www.space.com/news/space_junk_010514.html|لود ضایی] />__گای توی__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گاری لوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|
الری نوم]
-در دهه 1950 عقایدی ، جایگزین نظریه‌هایی شد که پدیده‌های متغیر مراحل طبیعی ((تکامل ماده در جهان)) هستند و نقش مهمی در زندگی ((اجسام فضایی)) ایفا می‌نمایند. انواع گوناگونی از رویدادهای شدید و حتی انفجارهائی که باعث آزاد شدن انرژی بسیاری می‌شدند کشف شدند. به ویژه مشخص شد که برخی از کهکشان‌ها منابع پر قدرت انتشار ((امواج رادیویی)) می‌باشند.<br />!((انفجار در کهکشانها))
برخی از کهکشان‌ها منابع پر قدرت انتشار امواج رادیویی می‌باشند، یکی از این گونه کهکشانها ((کهکشان رادیویی|کهکشان رادیویی ماکیان A)) در منطقه ((صورت فلکی ماکیان)) می‌باشد. این کهکشان یک ((ایستگاه رادیویی)) فوق‌العاده پرقدرت است. با آنکه فاصله ما با خورشید حدود هشت ((نجوم|دقیقه نوری)) و فاصله ما با کهکشان حدود 700 میلیون سال نوری است. ((امواج)) این کهکشان به زمین می‌رسند و با ((مشخصات خورشید|انرژی ، جرم سکون خورشید)) برابر
می‌باشند.
+body=
-معلوم شده کل انرژی آزاد شده به وسیله ((الکترون نسبیتی|الکترون‌های نسبیتی)) یعنی الکترونهائی که ((سرعت انتشار)) آنها با ((سرعت نور)) قابل قیاس است و موجب نشر امواج رادیویی کهکشانهای رادیویی می‌شوند، احتمالا زیاد است.
!انفجار در ((صور فلکی))
((سحابی)) گازی شکل کوچک در ((صورت فلکی ثور)) تا در نیمکره شمالی آسمان قرار گرفته ، برای مدتهای طولانی افکار اخترشناسان را به خود جلب نموده است، اختر شناسان به واسطه شکل عجیب این سحابی که به شکل خرچنگ بزرگی با شاخهای متعدد شباهت دارد، آن را خرچنگ نامیده‌اند. شرح وقایع آن حاکی از این است که در بهار سال 1054 ، ستاره‌ای در صورت فلکی ثور دارای روشنایی خیره کننده‌ای شد. درخشندگی این ستاره برای مدت 23 روز به قدری زیاد بود که مردم می‌توانستند، به وضوح آن را در روشنایی روز مشاهده نمایند. دانشمندان به این نتیجه رسیدن که ((سحابی خرچنگ)) بقایای ((انفجار ابر نواختر|انفجار یک ابرنواختر)) می‌باشد.
!نشر رادیوئی کهکشانها
مطالعات بیشتر نشان دادند که سحابی خرچنگ منبع بسیار نیرومند ((امواج رادیویی)) است. همان طور که می‌دانید هر جسم فضایی((کهکشان)) ، ((ستاره)) ، ((سیاره)) یا ((سحابی)) در صورتی که دمایش بالای ((صفر مطلق)) باشد، باید ((امواج الکترومغناطیسی)) را در ناحیه رادیویی (((امواج رادیویی|امواج رادیویی حرارتی))) منتشر نماید. واقعیت حیرت‌انگیزی که در مورد سحابی خرچنگ وجود داشت این بود که نشر امواج رادیویی آن از مقدار نشر امواج رادیویی حرارتی که این سحابی به مناسبت دمایش می‌بایست داشته باشد، بسیار نیرومندتر بود. در چنین موقعیتی یکی از مهمترین فرضیه‌ها مطرح گردید و آن نه تنها ماهیت نشر امواج رادیویی سحابی خرچنگ را توضیح داد، بلکه راه گشای فهم بسیاری از وقایع بود که در جهان رخ می‌دهد. چنین چیزی طبیعی بود، زیرا هر ((اجسام فضایی|جسم فضایی)) نشانگر قوانین کلی فریندهای طبیعی می‌باشد.
!((کهکشان رادیویی|منشا امواج رادیویی کهکشانها))
فرضیه ((تابش الکترومغناطیسی)) غیر حرارتی اجسام فضایی بود که به وسیله الکترونهای نسبیتی در ((میدان مغناطیسی)) به وجود می‌آیند و به طور مقدماتی توسط دانشمندان روسی تهیه گردید. این تابش و نتیجه شباهت با فرآیندهای که در ((شتابدهنده ذرات باردار|شتابدهنده‌های ذرات باردار)) به وجود می‌آیند. ((تابش سینکروترن)) نامیده می‌شود. همچنین مشخص گردید که تابش سینکروترن از مشخصات انواع گوناگونی از وقایع فضایی می‌باشد. به ویژه معلوم شد امواج رادیویی کهکشانهای رادیویی دارای منش سینکروترنی می‌باشد.
+|~|
{DYNAMICMENU}
!
مقدمه

{picture=PH_E_Fazaii_03.jpg}
تا سی چهل سال پیش اختر شناسان بر این
عقیده بودند که ((اجرام آسمانی|اجسام فضایی)) در اثر گذشت زمان چندان تغییر می‌کنند و ((تکامل ستاره‌ای|تکامل ستارگان)) و ((کهکشان|کهکشانها)) به قدری آهسته است که هیج تحول قابل توجهی در طی زمان معینی که گذشت آن را می‌توان مشاهده نمود، در آنها رخ نمی‌دهد. آنها درباره ((پالسار|ستارگان متغییر)) که بوسیله تغییرات مکرر درخشندگیشان مشخص می‌شوند.

درباره ستارگانی که در ضمن فرآیندهای شدید از خود ماده خارج می‌سازند و همچنین درباره ((انفجار نواختران|انفجار نواختر‌ها)) و ((ابر نواختر|ابرنواخترها)) که با آزاد شدن مقادیر زیادی
انرژی هموراه می‌باشند، اطلاعاتی داشتند. تمام این پدیده‌ها از نظر علمی بسیار مورد توجه قرار گرفتند. ولی اعتقاد بر این بود که این رویداد‌ها اتفاقی هستند و اهمیت چندانی ندارند.

در دهه 1950 عقایدی ، جایگزین نظریه‌هایی شد که پدیده‌های متغیر مراحل طبیعی ((تکامل ماده در جهان)) هستند و نقش مهمی در زندگی ((اجسام فضایی)) ایفا می‌نمایند. انواع گوناگونی از رویدادهای شدید و حتی انفجارهائی که باعث
آزاد شدن انرژی بسیاری می‌شدند کشف شدند. به ویژه مشخص شد که برخی از کهکشان‌ها منابع پر قدرت انتشار ((موج رادیویی)) می‌باشند.
!انفجار در کهکشانها
برخی از کهکشان‌ها منابع پر قدرت انتشار موج رادیویی می‌باشند، یکی از این گونه کهکشانها ((کهکشان رادیویی|کهکشان رادیویی ماکیان A)) در منطقه ((صورت فلکی ماکیان)) می‌باشد. این کهکشان یک ((ایستگاه رادیویی)) فوق‌العاده پرقدرت است. با آنکه فاصله ما با خورشید حدود هشت ((نجوم|دقیقه نوری)) و فاصله ما با کهکشان حدود 700 میلیون سال نوری است. ((فیزیک امواج)) این کهکشان به زمین می‌رسند و با ((مشخصات خورشید|انرژی ، جرم سکون خورشید)) برابر می‌باشند.{picture=PH_E_Fazaii_01.jpg}
معلوم شده کل انرژی آزاد شده ب
وسیله ((الکترون نسبیتی|الکترون‌های نسبیتی)) یعنی الکترونهائی که سرعت انتشار آنها با سرعت نور قابل قیاس است و موجب نشر موج رادیویی کهکشانهای رادیویی می‌شوند، احتمالا زیاد است.
!انفجار در صور فلکی
((سحابی)) گازی شکل کوچک در ((صورت فلکی ثور)) تا در نیمکره شمالی آسمان قرار گرفته ، برای مدتهای طولانی افکار اخترشناسان را به خود جلب نموده است، اختر شناسان بواسطه شکل عجیب این سحابی که به شکل خرچنگ بزرگی با شاخهای متعدد شباهت دارد، آن را خرچنگ نامیده‌اند. شرح وقایع آن حاکی از این است که در بهار سال 1054 ، ستاره‌ای در صورت فلکی ثور دارای روشنایی خیره کننده‌ای شد. درخشندگی این ستاره برای مدت 23 روز به قدری زیاد بود که مردم می‌توانستند، به وضوح آن را در روشنایی روز مشاهده نمایند. دانشمندان به این نتیجه رسیدن که ((سحابی خرچنگ)) بقایای ((انفجار ابر نواختر|انفجار یک ابرنواختر)) می‌باشد.
!نشر رادیوئی کهکشانها
مطالعات بیشتر نشان دادند که سحابی خرچنگ منبع بسیار نیرومند ((موج رادیویی)) است. همانطور که می‌دانید هر جسم فضایی کهکشان ، ((ستاره)) ، ((سیاره)) یا ((سحابی)) در صورتی که دمایش بالای ((صفر مطلق)) باشد، باید امواج الکترومغناطیسی را در ناحیه رادیویی (((موج رادیویی|امواج رادیویی حرارتی))) منتشر نماید. واقعیت حیرت‌ انگیزی که در مورد سحابی خرچنگ وجود داشت این بود که نشر موج رادیویی آن از مقدار نشر موج رادیویی حرارتی که این سحابی به مناسبت دمایش می‌بایست داشته باشد، بسیار نیرومندتر بود.

در چنین موقعیتی یکی از مهمترین فرضیه‌ها مطرح گردید و آن نه تنها ماهیت نشر موج رادیویی سحابی خرچنگ را توضیح داد، بلکه راه گشای فهم بسیاری از وقایع بود که در جهان رخ می‌دهد. چنین چیزی طبیعی بود، زیرا هر جسم فضایی نشانگر قوانین کلی فریندهای طبیعی می‌باشد.
{picture=PH_E_Fazaii_02.jpg}

!منشا موج رادیویی کهکشانها
فرضیه تابش الکترومغناطیسی غیر حرارتی اجسام فضایی بود که بوسیله الکترونهای نسبیتی در ((میدان مغناطیسی)) بوجود می‌آیند و بطور مقدماتی توسط دانشمندان روسی تهیه گردید. این تابش و نتیجه شباهت با فرآیندهای که در ((شتاب دهنده ذرات|شتابدهنده‌های ذرات باردار)) بوجود می‌آیند، ((تابش سینکروترن)) نامیده می‌شود. همچنین مشخص گردید که تابش سینکروترن از مشخصات انواع گوناگونی از وقایع فضایی می‌باشد. به ویژه معلوم شد موج رادیویی کهکشانهای رادیویی دارای منش سینکروترنی می‌باشد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آتشفشان در منظومه شمسی)) *((آتشفشان در منظومه شمسی))
-*((ابرنواختر)) +*((ابر نواختر))
 *((اجرام آسمانی)) *((اجرام آسمانی))
-*((وج الترومغناطیسی)) />*((اوج رادیویی))
*((انفار ات)) />*((انفجار بزرگ))
*((انفجار د کهکشانها))
*((نفجار ستار)) />*((نفجا وختران))
*((تاش سینکرترن))
*((ت
کمل ماد در جهان))
*((ستارا تغییر))
*((اره)) />*((سحابی)) />*((سیاره))
*((کهکشا))
*((کهک
شا ادیویی))
+*((وی ا))
*((نری انفجار بزرگ))
*((انفجار ونوکا))
*((استا نای ایی))
*((تصاف ککاها))
*((سیاها))
*((ار بین ستاره‌ای))
*((کاش ایی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 01 مهر 1385 [10:19 ]   9   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 26 فروردین 1385 [15:16 ]   8   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 26 فروردین 1385 [15:07 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 26 فروردین 1385 [15:02 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:20 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [08:05 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [07:59 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [08:37 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [09:40 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..