منو
 کاربر Online
1229 کاربر online
تاریخچه ی: انفجارات فضایی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-16Lines: 1-95
-!اطاعا ویه
ا ی ل ا ی ا شناسا بی اید ودن که اسا فضایی ار ذش ما چان تییر ی کنن و کا ارگان و کهکان ها به قی آته ت که هیج حو قاب هی _ ی ان عینی ک آ را می تان مشاهه نمد _ در آنه رخ می ها رباه ارگان میی ک ه وسیله غییرات مکر ندگیان مخص ی ن.درباره ستاانی که در ضمن فراین های ید از ود ماه اج می ازند و همچنین رباره انفجار اختر ها و اتونواترها که ا اد آزاد شن قادی زیادی انرژی هموراه ی ان،اطاعاتی اتند.تما ین پیه ها ز نر علمی بسیار ود تو قرا گفن.ولی اعتاد ر این بو که این ویدا ا افقی هستن و اهمی نای ندارن.
+{DYNAMICMENU()}
__و
اژ‌نامه__
*((و
اژگن نو))
*((وژگان فیی ج)) />*((وژگا ییک فضا))
*((و
ژگن کیهن شناسی))
__مق
اات مرتب__
*((آلودگ
ی ضا)) />*((اجار ونوسکا))
*((
استا شناسی فضایی)) />*((اف هکشنها)) />*((یاچاه))
*((
بار بین ستر‌ای)) />*((کوش فایی))
*((
ظری نفار بزرگ)) />__کابهی ت__ />*((کتابهای نو)) />*((کتابی ییک ف)) />*((کبای یزیک ج)) />*((ای کیان شنای)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجم نم]__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|ات و نرا و را اینجا م کی.] />__سایتهی مر__
*
یهای اخی />**[http://www.nojum.ir|مه نوم]
**[http://parssky
.com|پارس اای] />**[http://www.hupaa.com|شبکه فییک هوپا] />**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملدرا]
**[http://www.sact.ir/home.htm|مرک
ز لوم و ستاه نای هران] />*سایتهای ارجی />**[http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l2/black_holes.html|سیااها] />**[http://subdomainname.yurisnight.net/messier/galaxy.html|انوا کهکان] />**[http://www.telescope.org/btl/sg.html|اان و کهکشنا]
**[http://www.kidskonnect.com/CometsMeteors/CometAsteroidMeteorHome.html|
دناله دارها ها سنا] />**[http://www.imo.net|اما ین لمللی ها سنگه] />**[http://www.seds.org/nineplanets/nineplanets/asteroids.html|سیارک] />**[http://pluto.space.swri.edu/IMAGE/glossary/ionosphere.html|یونر]
**[http://spaceflight.nasa.gov/home/index.html|
ایتگه فیی و شاتها] />**[http://www.spaceweather.com|ایت هو - فضا] />**[http://www.space.com/news/space_junk_010514.html|لودی ضایی] />__گای توی__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گاری لوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|
الری نوم]
-در دهه 1950 عقایدی جایگزین نظریه هایی شد که بدیده های متغیر مراحل طبیعی تکمل ماده در جهان هستند و نق مهمی در زندگی اجسام فضایی ایفا می نمایند.انواع گوناگونس از رویداد های شدید و حتی انفجارهائی که باث آزاد شدن انرژی بسیاری می شند کشف شدن.به ویژه مشخص شد که برخی از کهکان ها منابع پر قدرت انتشار اواج رادیوئی می باشند. +body=

|~|
{DYNAMICMENU}
!مقدمه

{picture=PH_E_Fazaii_03.jpg}
تا سی چهل سال پیش اختر شناسان بر این عقیده بودند که ((اجرام آسمانی|اجسام فضایی)) در اثر گذشت زمان چندان تغییر می‌کنند و ((تکامل ستاره‌ای|تکامل ستارگان)) و ((کهکشان|کهکشانها)) به قدری آهسته است که هیج تحول قابل توجهی در طی زمان معینی که گذشت آن را می‌توان مشاهده نمود، در آنها رخ نمی‌دهد. آنها درباره ((پالسار|ستارگان متغییر)) که بوسیله تغییرات مکرر درخشندگیشان مشخص می‌شوند.

درباره ستارگانی که در ضمن فرآیندهای شدید از خود ماده خارج می‌سازند و همچنین درباره ((انفجار نواختران|انفجار نواختر‌ها)) و ((ابر نواختر|ابرنواخترها)) که با آزاد شدن مقادیر زیادی انرژی هموراه می‌باشند، اطلاعاتی داشتند. تمام این پدیده‌ها از نظر علمی بسیار مورد توجه قرار گرفتند. ولی اعتقاد بر این بود که این رویداد‌ها اتفاقی هستند و اهمیت چندانی ندارند.

در دهه 1950 عقاید جایگزین نظریههایی شد که پدیدههای متغیر مراحل طبیعی ((تکمل ماده در جهان)) هستند و نق مهمی در زندگی ((اجسام فضایی)) ایفا مینمایند. انواع گوناگونی از رویدادهای شدید و حتی انفجارهائی که باث آزاد شدن انرژی بسیاری میشدند کشف شدند. به ویژه مشخص شد که برخی از کهکانها منابع پر قدرت انتشار ((وج رادیویی)) میباشند.
 !انفجار در کهکشانها !انفجار در کهکشانها
- برخی از کهکان ها منابع پر قدرت انتشار اواج رادیوئی می باشند،یکی از این گونه کهکشانها _ کهکشان رادیوی ماکیان A _ در منطقه صورت فلکی ماکیان می باشد.این کهکشان یک ایستگاه رادیوئی فوق العاده پر قدرت است.با آنکه فاصله ما با خورشید حدود هشت دقیقه نوری و فاصله ما با کهکشان حدود 700 میلیون سال نوری است.امواج این کهکشان به زمین می رسند و با انرژی جرم سکون خورشید برابر می باشند.
معلوم شده کل انرژی آزاد شده به وسیله الکترون های نسبیتی _ یعنی الکترونهائی که سرعت انتشار آنها با سرعت نور قابل قیاس است و موجب نشر امواج رادیویی کهکشانهای رادیوئی می شوند _ احتمالا زیاد است.
!انفجار در صورت فلکی: (تیتر نا مناسب
سحابی گازی شکل کوچک در صورت فلکی ثور تا در نیمکره شمالی آسمان قرار گرفته،برای مدتهای طولانی افکار اختر شناسان را به خود جلب نموده است،اختر شناسان به واسطه شکل عجیب این سحابی که به شکل چرخنگ بزرگی با شاخ های متعدد شباهت دارد،آن را خرچنگ نامیده اند.شرح وقایع آن حاکی از این است که در بهار سال 1054،ستاره ای در صورت فلکی ثور دارای روشنایی خیره کننده ای شد.درخشندگی این ستاره برای مدت 23 روز به قدری زیاد بود که مردم می توانستند،به وضوح آن را در روشنایی روز مشاهده نمایند.دانشمندان به این نتیجه رسیدن که سحابی خرچنگی بقایای انفجار یک الرنواختر می باشد.
!مکانیسم فیزیکی نشر رادیوئی کهکشان ها رادیوئی
مطالعات بیشتر نشان دادند که سحیبی خرچنگی منبع بسیار نیرومندامواج رادیوئی است.همان طور که می دانید هر جسم فضایی:کهکشان،ستاره،سیاره یا سحابی _ در صورتی که دمایش بالای صفر مطلق باشد _ باید امواج الکترو مغناطیسی را در ناحیه رادیوئی (امواج رادیوئی حرارتی) منتشر نماید.واقعیت حیرت انگیزی که در مورد سحیبی خرچنگی وجود داشت این بود که نشر امواج رادیوئی آن از مقدار نشر امواج رادیوئی حرارتی که این سحابی به مناسبت دمایش می بایست داشته باشد،بسیار نیرومندتر بود.در چنین موقعیتی یکی از مهمترین فرضیه ها مطرح گردید و آن نه تنها ماهیت نشر امواج رادیوئی سحابی خرچنگی را توضیح داد،بلکه راه گشای فهم بسیاری از وقایع بود که در جهان رخ می دهد. چنین چیزی طبیعی بود،زیرا هر جسم فضایی نشانگر قوانین کلی فریندهای طبیعی می باشد.
!منشا امواج رادیوئی کهکشانهای رادیوئی
فرضیه تابش الکترومغناطیسی غیر حرارتی اجسام فضایی بود که به وسیله الکترون های نسبیتی در میدان مغناطیسی به وجود می آیند و به طور مقدماتی توسط دانشمندان روسی تهیه گردید.این تابش و نتیجه شباهت با فریندهای که در شتاب دهنده های ذرات باردار به وجود می آیند.تابش سینکروترن نامیده می شود.همچنین مشخص گردید که تابش سینکردترن از مشخصات انواع گوناگونی از وقایع فضایی می باشد.به ویژه معلوم شد امواج رادیوئی کهکشانهای رادیوئی دارای منش سینکردترنی می باشد.
+برخی از کهکانها منابع پر قدرت انتشار وج رادیویی میباشند، یکی از این گونه کهکشانها ((کهکشان رادیویی|کهکان رادیویی ماکیان A)) در منطقه ((صورت فلکی ماکیان)) میباشد. این کهکشان یک ((ایستگاه رادیویی)) فوقالعاده پرقدرت است. با آنکه فاصله ما با خورشید حدود هشت ((نجوم|دقیقه نوری)) و فاصله ما با کهکشان حدود 700 میلیون سال نوری است. ((فیزیک امواج)) این کهکشان به زمین میرسند و با ((مشخصات خورشید|انرژ جرم سکون خورشید)) برابر میباشند.{picture=PH_E_Fazaii_01.jpg}
معلوم شده کل انرژی آزاد شده بوسیله ((الکترون نسبیتی|الکترون‌های نسبیتی)) یعنی الکترونهائی که سرعت انتشار آنها با سرعت نور قابل قیاس است و موجب نشر موج رادیویی کهکشانهای رادیویی میشوند، احتمالا زیاد است.
!انفجار در صور فلکی
((سحابی)) گازی شکل کوچک در ((صورت فلکی ثور)) تا در نیمکره شمالی آسمان قرار گرفته ، برای مدتهای طولانی افکار اخترشناسان را به خود جلب نموده است، اختر شناسان بواسطه شکل عجیب این سحابی که به شکل خرچنگ بزرگی با شاخهای متعدد شباهت دارد، آن را خرچنگ نامیدهاند. شرح وقایع آن حاکی از این است که در بهار سال 1054 ، ستارهای در صورت فلکی ثور دارای روشنایی خیره کنندهای شد. درخشندگی این ستاره برای مدت 23 روز به قدری زیاد بود که مردم میتوانستند، به وضوح آن را در روشنایی روز مشاهده نمایند. دانشمندان به این نتیجه رسیدن که ((سحابی خرچنگ)) بقایای ((انفجار ابر نواختر|انفجار یک ابرنواختر)) میباشد.
!نشر رادیوئی کهکشانها
مطالعات بیشتر نشان دادند که سحابی خرچنگ منبع بسیار نیرومند ((موج رادیویی)) است. همانطور که میدانید هر جسم فضایی کهکشان ، ((ستاره)) ، ((سیاره)) یا ((سحابی)) در صورتی که دمایش بالای ((صفر مطلق)) باشد، باید امواج الکترومغناطیسی را در ناحیه رادیویی (((موج رادیویی|امواج رادیویی حرارتی))) منتشر نماید. واقعیت حیرت انگیزی که در مورد سحابی خرچنگ وجود داشت این بود که نشر موج رادیویی آن از مقدار نشر موج رادیویی حرارتی که این سحابی به مناسبت دمایش میبایست داشته باشد، بسیار نیرومندتر بود.

در چنین موقعیتی یکی از مهمترین فرضیهها مطرح گردید و آن نه تنها ماهیت نشر موج رادیویی سحابی خرچنگ را توضیح داد، بلکه راه گشای فهم بسیاری از وقایع بود که در جهان رخ میدهد. چنین چیزی طبیعی بود، زیرا هر جسم فضایی نشانگر قوانین کلی فریندهای طبیعی میباشد.
{picture=PH_E_Fazaii_02.jpg}

!منشا موج رادیویی کهکشانها
فرضیه تابش الکترومغناطیسی غیر حرارتی اجسام فضایی بود که بوسیله الکترونهای نسبیتی در ((میدان مغناطیسی)) بوجود میآیند و بطور مقدماتی توسط دانشمندان روسی تهیه گردید. این تابش و نتیجه شباهت با فریندهای که در ((شتاب دهنده ذرات|شتابدهنده‌های ذرات باردار)) بوجود میآیند، ((تابش سینکروترن)) نامیده میشود. همچنین مشخص گردید که تابش سینکروترن از مشخصات انواع گوناگونی از وقایع فضایی میباشد. به ویژه معلوم شد موج رادیویی کهکشانهای رادیویی دارای منش سینکروترنی میباشد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*
+*((آتشفشان در منظومه شمسی))
*((ابر نواختر))
*((اجرام آسمانی))
*((آلودگی فضا))
*((نظریه انفجار بزرگ))
*((انفجار تونگوسکا))
*((باستان شناسی فضایی))
*((تصادف کهکشانها))
*((سیاهچاله))
*((غبار بین ستاره‌ای))
*((کاوش فضایی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 01 مهر 1385 [10:19 ]   9   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 26 فروردین 1385 [15:16 ]   8   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 26 فروردین 1385 [15:07 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 26 فروردین 1385 [15:02 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:20 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [08:05 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [07:59 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [08:37 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [09:40 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..