منو
 صفحه های تصادفی
حمله سپاه عمر سعد به خیمه ها و مقاومت یاران امام حسین علیه السلام
بهاء الدین ایرانشاه از سلاجقه ی کرمان
آشتی یا قهر
دایره رنگ
چهار ضلعیها وn ضلعیها
یاقوت کبود
شجره نامه ی جعلی غزنویان
حجاج بن یوسف ثقفی
ایزوتوپ های هسته
Krypton
 کاربر Online
338 کاربر online
تاریخچه ی: انسان و دنیا

تفاوت با نگارش: 8

Lines: 1-30Lines: 1-122
-((مم محمد با|امم اقر))(ع) برای رکشی یدگی ه مزارع خو یرون م بود و بواسط ربهی خستگی ه کمک چن فر ک اطراش ودند راه می‌رفت. + ایا مقما بای لی ا خر ن ی ت منر کالا رشن گدد :
V{maketoc}
-ر این حال مردی بنام محمد بن منکدر که از زهاد و عباد بود و تصادفاً به نوحی بیرون ((مدینه)) آمده بود امام را در آن حال دید و در ذهنش آمد که چطور این مرد شریف (امام) دنیا را پی‌جویی می‌کند. و بر آن شد که امام را نصیحتی کند. +!رایز انان
-س نزدیک رت و به مم سلام داد. سس گفت: آیا زاوار است مرد شریی چون شما در لب دنیا بیرن ید آن هم در نین وقتی و در چنین رمایی اگر خدای نخواه در همو حالی مرگ شما را رسد چه وعی برای شما دید واهد مد ایسته شما نیست ک دنبال دنیا بروید و متحمل نج و مت شوید؟

اا بار دستها را از دوش کسان ود بردات و به دیوار کیه د و ت: ^~~darkgreen:__«ار من در همین ا بمیم در ا بادت و انام ویه ا دنیا رفته ام. یرا این ار ین اعت و بندی ات. تو خیال کدی که بدت منر ب کر و نما و دعا و ه ات.من ندگی و خر دام. اگ کار نکنم و زحمت کش. اید دت ا به وی تو و مال تو درا کم. م در ب رز ی م که اتیا ود را ا کس و ناک سلب کنم. وتی بید ا فاسید مر تان باش که در حال میت خلاکاری و ت ا فرمن ای باشم.ن در چنی ی که در ال ات امر دا تم. که مرا مو کرده با دوش دیگان نباشم و ودم را ودم ی کنم.»~~__^
+^__~~brown:بشر حکوم است از غرایز خود پیروی کند . در جود بشر غرایزی نهاده شده‏ تا او را به وی هدفی که در من خلقت منظور است ، بکشاند . البته مقصود این نیست که بشر چشم بسته باید تابع غرایز خود باشد ، مقصود این است ک‏ وجود غرایز ، عبث نیست ، نمی توان آنها را نادیده گرفت ، نمی توان آنها را مهمل گذاشت و نباید به معارضه و مارزه کلی آنها پرداخت . ~~__^

غرایز را باید اصلاح
و تعدیل و رهبری کرد ، که این مطلب دیگری است .

مثلا در انسان تمایل به فرزند هست . این تمایل امر کوچکی نیست ، از شاهکارهای خقت الهی است . ار ای تمایل نبود ، خلقت ادامه نمی یافت‏ . منتها در کارخانه خلقت ، این تمایل به صورت یک امر لذیذ و شیرین در کام هر حیوانی ریخته شده است تا هر نلی‏ در خدمت نسل آینده خویش باشد و از این خدمت نیز لذت ببرد .

این علاقه‏ را تنها در نسل قبلی قرار داده است . در انسان نسل بعد را نیز به نسل‏ قبلی علاقمند گردانیده است ، اما نه به آن شدت که گذشته را به آینده‏ علاقمند کرده است . این علاقه‏ها رمز پیودهاست .

یکی دیگر از غرایز بشری ، حس حقیقت جویی و دا
نش طلبی و کاوش است . ممکن است مردم را در زمانی موقت از تحقیق و دانش و کاوش منصرف رد ، اما برای همیشه می توان بر ضد روح حقیقت جویی و دانش طلبی بشر قیام‏ رد .

!
مال دوستی

از جمله غرا
ی انسان مال دوستی است . البته مال دوستی ی غریزه‏ مستقیم ر انسان نیست ، یعنی اینچنین نیست که انسان مال را به خاطر مال‏ دوست بدارد و مورد علاقه او باشد ، اما چون به حسب طبع و غریزه ، حوایج‏ مادی زندگی خود را می‏وهد رفع کند و در پاره‏ای اجتماعات ماند اجتماع‏ ما وسیله رفع حوایج ، پول و ثروت است اگر انسان پول داشته باشد کلید همه قفلها را در دست دارد و اگر نداشته باشد همه درها ب رویش بسته‏ می‏ماند از این نظر ، آدمی پول را به عنوان کلید همه قفلها از نظر مادیات‏ زندگی دوست می‏دارد .

هم
چنانکه گفتیم با یک امر طبیعی و ریزی نمی توان مبارزه کرد ، بدین‏ معنی که برای همیشه نمی توان آ را تعطیل کرد هرچند ممکن است در یک‏ مدت مدود جامعه را بدان و کشاند و هم ممکن است افرادی مدود ا برای‏ همیشه بدان سو کشاند ، اما بشر و جامعه بشری را نمی توان از مقتضیات یکی‏ از غرایز برای همیشه منصرف کرد ، مثلا:

__ ~~brown:امکان ندارد که بتوانیم همه افراد را برای همی
شه قانع‏ کنیم که راضی شوند همه درها به رویشان بسته باشد و از آن کید مرموز وجادویی به نام " پول " یا " ثروت " به عنوان یک شی‏ء پلید و منفور دوری گزینند . ~~__

حالا اگر با نام خدا و با نام د
ین ، با این غرایز مبارزه شود ، اگر تحت‏ نام و عنوان دین ، تجرد و رهبانیت مقدس شمرده شود و ازدواج پلیدی ، اگر تحت آن نام و عنوان ، جهل موب نجات معرفی گردد و لم بب گمراهی ، اگر با آن نام و عنوان ، ثروت و قدرت و تمکن مایه بدبختی شناخته شود و فقر و ضعف و دستنارسی مایه سعادت و خوشبختی ، چه عوارضی دست می‏دهد ؟

اسای را در نظر بگیرید که از طری تحت تأثیر جاذبه دینی و تلقینات‏ دینی است و از طرف دیگر تحت تأثیر جاذبه شدید این امور ، بالاخره یا این طرف را می‏گیرد یا آن طرف را و یا مانند بسیاری از مردم در کشاکش‏
این
دو جاذبه گرفتار می‏شود ، از کسانی می‏ود که درباره‏ان فته‏ان :

یک دس
ت به مصحفیم و یک دست به ام ::ه نزد حلالیم و گهی نزد حرام::

روحیه مبذب پیدا می‏کند : " « لا الی هؤلاء و ل الی هؤلاء »" . در واقع ، ی بیار روانی درست و حسابی می‏شود با همه عوارض و آثارش .

^
~~darkorange:کار ین و رسالت دین محو غرایز نیست ، تعدیل و اصلاح و رهبری و حکومت‏ و تسلط بر آنهاست . چون غرایز را نمی توان و ناید از بی برد ، قهرا در اجتماعاتی که ا نام خدا و دین و مذهب برای نبودی غرایز یام می‏کنن و خداپرستی را با زندگی ، متضاد معرفی می کنند ، خود این مانی و مفاهیم عالی شکست می‏خوند و ماتریایسم و سایر مکتبهای ضد خدایی و د دینی رواج می‏گیرد . ~~


^

لهذا بدون تردید باید گفت که زاهد مابان اهل هر محیطی که بدبختانه در میان خود ما هم زیاد هستند از عوامل مهم رایش مردم ه مادیگری می‏باشند .

اسل می‏گوید تعلیمات کلیسایی ، بشر را در میان دو بدبختی و حرمان قرار می‏ده :
یا بدبختی دنیا و رمان از نعمتهای آن ، و یا بدبختی و حرمان از آخرت و حور و قصور آن .

می‏گو
ید از نظر کلیسا انسان الزاما باید یکی ز دو بدبختی را تحمل کند : یا به دبتی دنیا تن دهد و خود را محروم و منوی نگه ارد و در مقاب ر آخرت و جهان دیگر از لذتها بهره‏مند گردد ، یا گر خواست در دنیا از نعمتها و لت بهره‏مند باد باید بپذیرد که در آخرت محروم خواهد ماند .

ولین سؤال و ایرادی ه بر این منطق وار است از ناحیه منطق و توحید و خداشناسی است .

آ
خر چا خدا لزاما بشر را به تحمل یی از و دبختی‏ محکوم کرده است ؟

چ
را جمع میان دو خوشبختی نا ممکن است ؟

مگر خداوند بخیل است ؟ ! مگر از خزانه رحمت ا کم می‏شد !

!چه م
انعی دارد خد ، هم خوشبختی نیا برای ما بخواهد و هم وشبختی آخرت را ؟

اگر خدایی در کار است که از
وجود و قرت غیر مناهی لبریز است ، بایستی سعادت کامل‏ ما را بخواهد و ار سعات کال ما را می‏خاهد ، هم خوشبختی دنیای ما را می‏اهد و هم خوشبختی آخرت ما را .

برتراند راسل ا
ز کسای است ک این عیم کلیسایی سخت او را آزار می‏داده ات و شاید این علیم أثیر فراوانی در گرایشهای ضد خدایی و د دینی او داشته است .

کسانی که این فکر را تبلیغ کرده و می‏کنند ، خیال کده‏اند که علت اینکه‏ در دین یک سلسله چیزها از قبیل شراب و قمار و زنا و ظلم و غیره نهی شده‏ این است که این امور سعادت و خشبختی و بهت می‏آورد و دین با وشی و بهجت مخالف ست و خدا واسته او در دنیا خوشی و سعادت مسرت نداشته‏ باش ت تواند در آخرت خوشبخت باشد ! حال اینکه امر ، درست برعکس‏ این است .

!علت
حرامها و حلالها

این جلوگیریها و
مودیتها ب خاطر ای است که این امور موجب بدبختی و تیگی زدگی ی‏گردد . اگ خدا گفت شراب مور ، معنایش ای یست که‏ اگر شراب بخوری در دنیا خوشبخت می‏شوی و خوشبختی دنیا با خشبختی خرت‏ ناسازار است ، بلکه چون شراب موجب بدبختی است ، م دیا و هم در خرت از آن جلوگیری ه ات .

__~~orange:تم
ام محرمات ینچنین اند ، یعنی: اگر وب بدبختی نبودند حرام نمی شدند ~~. __

و
همچنین در مورد واجبات ، یعنی:

__ ~~orange:واجبات چون
موب خشبختی هستند و در همین زندگی دنیا نیز اثر نیک دارند ، واجب شده‏اند ، نه اینکه واجب‏ شده‏ان تا قدری از خوشبختی دنی بکاهند . ~~__

قرآ
ن با کمال صراحت فواید و مح وجبات و مضار و مفاسد محرمات را وضیح می‏دهد . مثلا و آی نیروبخشی نماز و روزه را بیان می‏کند ، می‏فرماید :
-زاه شنیدن این عبا متوجه اتباه خود د فهی که را لطی را یوه. +__~~green:« اینوا بال و اللاه و ها کبیه اا لی اخاشعی » ~~__ ( به / . 45)
   
 +__~~green: از شکیبایی و نماز کمک جویید و آن نماز بسی سنگین است مگر برای‏ خشوع پیشگان . ~~__
 +و درباره روزه می‏فرماید :
 +__~~green:« یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم‏ لعلکم تتقون »~~ __( بقره / . 183 )
 +__~~green:ای کسانی که ایمان آورده‏اید ! روزه بر شما نوشته شده است ، همچنانکه‏ بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد ، شاید که با تقوی شوید . ~~__
 +یعنی نماز بخوانید و روزه بگیرید تا روحتان نیرومند گردد و اخلاق زشت‏ از شما زدوده شود . نماز و روزه نوعی کار و عمل و نوعی تمرین و تربیت‏ اند که جلوی فحشاء و کارهای زشتتان را می‏گیرند .
 +در این تعلیمات ، نه تنها مسائل زندگی و مسائل معنوی را با یکدیگر متناقض نمی داند ، بلکه مسائل معنوی را وسیله سازش بیشتر با یک محیط زندگی سعادتمندانه معرفی می‏کند .
 +تعلیمات خلاف حقیقت برخی مبلغین ، موجب گشت که مردم از دین فراری‏ شوند و خداشناسی را مستلزم قبول محرومیت و تحمل بدبختی و ذلت این جهانی‏ بپندارند .
 +منبع : علل گرایش به مادیگری
 +نویسنده : استاد مرتضی مطهری
 +صفحه 164
- ماخذ: بحار‌الانوار ج 11صفحه: 82 داستان راستان صفحه: 78-76 
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
 *(( متصوفه)) *(( متصوفه))
 *(( طلب دنیا)) *(( طلب دنیا))
 *((اخلاق و دنیاپرستی )) *((اخلاق و دنیاپرستی ))
 *((تفسیر غلط از زهد و ترک دنیا )) *((تفسیر غلط از زهد و ترک دنیا ))
 *((حقیقت رابطه دنیا و آخرت)) *((حقیقت رابطه دنیا و آخرت))
 *((کاربردهای مختلف دنیا در قرآن)) *((کاربردهای مختلف دنیا در قرآن))
 *((بردگان و آزادگان)) *((بردگان و آزادگان))
 *((حقیقت زهد)) *((حقیقت زهد))
 *((دنیا مزرعه آخرت)) *((دنیا مزرعه آخرت))
 *((خداپرستی یا زندگی)) *((خداپرستی یا زندگی))
-*((ی ا تکل و سا یی )) +*((ا علی لیه اللا و نامغب رین ما )) و ((پرهیز از تکلف))
/>

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [15:56 ]   14   یاسر ناظم نیا      جاری 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:49 ]   13   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:48 ]   12   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:46 ]   11   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [16:54 ]   10   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [13:17 ]   9   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [17:01 ]   8   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [16:54 ]   7   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [15:23 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [15:20 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 خرداد 1384 [13:35 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 خرداد 1384 [04:41 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [05:06 ]   2   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [04:35 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..