منو
 صفحه های تصادفی
استان کردستان
مقام شیعیان امام علی علیه السلام در قیامت
الکترون خواهی
میتو کندری
طبقه بندی سن در فوتبال
تمجید امام جواد علیه السلام از علی بن مهزیار
اونونبیوم
جنگ سرد
سوانح مفصلی
پاداش محبت به حسنین علیهماالسلام
 کاربر Online
334 کاربر online
تاریخچه ی: انسان و دنیا

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-30Lines: 1-122
-((مم محمد با|امم اقر))(ع) برای رکشی یدگی ه مزارع خو یرون م بود و بواسط ربهی خستگی ه کمک چن فر ک اطراش ودند راه می‌رفت. + ایا مقما بای لی ا خر ن ی ت منر کالا رشن گدد :
V{maketoc}
-ر این حال مردی بنام محمد بن منکدر که از زهاد و عباد بود و تصادفاً به نوحی بیرون ((مدینه)) آمده بود امام را در آن حال دید و در ذهنش آمد که چطور این مرد شریف (امام) دنیا را پی‌جویی می‌کند. و بر آن شد که امام را نصیحتی کند. +!رایز انان
-س نزدیک رت و به مم سلام داد. سس گفت: آیا زاوار است مرد شریی چون شما در لب دنیا بیرن ید آن هم در نین وقتی و در چنین رمایی اگر خدای نخواه در همو حالی مرگ شما را رسد چه وعی برای شما دید واهد مد ایسته شما نیست ک دنبال دنیا بروید و متحمل نج و مت شوید؟

اا بار دستها را از دوش کسان ود بردات و به دیوار کیه د و ت: ^~~darkgreen:__«ار من در همین ا بمیم در ا بادت و انام ویه ا دنیا رفته ام. یرا این ار ین اعت و بندی ات. تو خیال کدی که بدت منر ب کر و نما و دعا و ه ات.من ندگی و خر دام. اگ کار نکنم و زحمت کش. اید دت ا به وی تو و مال تو درا کم. م در ب رز ی م که اتیا ود را ا کس و ناک سلب کنم. وتی بید ا فاسید مر تان باش که در حال میت خلاکاری و ت ا فرمن ای باشم.ن در چنی ی که در ال ات امر دا تم. که مرا مو کرده با دوش دیگان نباشم و ودم را ودم ی کنم.»~~__^
+^__~~brown:بشر حکوم است از غرایز خود پیروی کند . در جود بشر غرایزی نهاده شده‏ تا او را به وی هدفی که در من خلقت منظور است ، بکشاند . البته مقصود این نیست که بشر چشم بسته باید تابع غرایز خود باشد ، مقصود این است ک‏ وجود غرایز ، عبث نیست ، نمی توان آنها را نادیده گرفت ، نمی توان آنها را مهمل گذاشت و نباید به معارضه و مارزه کلی آنها پرداخت . ~~__^

غرایز را باید اصلاح
و تعدیل و رهبری کرد ، که این مطلب دیگری است .

مثلا در انسان تمایل به فرزند هست . این تمایل امر کوچکی نیست ، از شاهکارهای خقت الهی است . ار ای تمایل نبود ، خلقت ادامه نمی یافت‏ . منتها در کارخانه خلقت ، این تمایل به صورت یک امر لذیذ و شیرین در کام هر حیوانی ریخته شده است تا هر نلی‏ در خدمت نسل آینده خویش باشد و از این خدمت نیز لذت ببرد .

این علاقه‏ را تنها در نسل قبلی قرار داده است . در انسان نسل بعد را نیز به نسل‏ قبلی علاقمند گردانیده است ، اما نه به آن شدت که گذشته را به آینده‏ علاقمند کرده است . این علاقه‏ها رمز پیودهاست .

یکی دیگر از غرایز بشری ، حس حقیقت جویی و دا
نش طلبی و کاوش است . ممکن است مردم را در زمانی موقت از تحقیق و دانش و کاوش منصرف رد ، اما برای همیشه می توان بر ضد روح حقیقت جویی و دانش طلبی بشر قیام‏ رد .

!
مال دوستی

از جمله غرا
ی انسان مال دوستی است . البته مال دوستی ی غریزه‏ مستقیم ر انسان نیست ، یعنی اینچنین نیست که انسان مال را به خاطر مال‏ دوست بدارد و مورد علاقه او باشد ، اما چون به حسب طبع و غریزه ، حوایج‏ مادی زندگی خود را می‏وهد رفع کند و در پاره‏ای اجتماعات ماند اجتماع‏ ما وسیله رفع حوایج ، پول و ثروت است اگر انسان پول داشته باشد کلید همه قفلها را در دست دارد و اگر نداشته باشد همه درها ب رویش بسته‏ می‏ماند از این نظر ، آدمی پول را به عنوان کلید همه قفلها از نظر مادیات‏ زندگی دوست می‏دارد .

هم
چنانکه گفتیم با یک امر طبیعی و ریزی نمی توان مبارزه کرد ، بدین‏ معنی که برای همیشه نمی توان آ را تعطیل کرد هرچند ممکن است در یک‏ مدت مدود جامعه را بدان و کشاند و هم ممکن است افرادی مدود ا برای‏ همیشه بدان سو کشاند ، اما بشر و جامعه بشری را نمی توان از مقتضیات یکی‏ از غرایز برای همیشه منصرف کرد ، مثلا:

__ ~~brown:امکان ندارد که بتوانیم همه افراد را برای همی
شه قانع‏ کنیم که راضی شوند همه درها به رویشان بسته باشد و از آن کید مرموز وجادویی به نام " پول " یا " ثروت " به عنوان یک شی‏ء پلید و منفور دوری گزینند . ~~__

حالا اگر با نام خدا و با نام د
ین ، با این غرایز مبارزه شود ، اگر تحت‏ نام و عنوان دین ، تجرد و رهبانیت مقدس شمرده شود و ازدواج پلیدی ، اگر تحت آن نام و عنوان ، جهل موب نجات معرفی گردد و لم بب گمراهی ، اگر با آن نام و عنوان ، ثروت و قدرت و تمکن مایه بدبختی شناخته شود و فقر و ضعف و دستنارسی مایه سعادت و خوشبختی ، چه عوارضی دست می‏دهد ؟

اسای را در نظر بگیرید که از طری تحت تأثیر جاذبه دینی و تلقینات‏ دینی است و از طرف دیگر تحت تأثیر جاذبه شدید این امور ، بالاخره یا این طرف را می‏گیرد یا آن طرف را و یا مانند بسیاری از مردم در کشاکش‏
این
دو جاذبه گرفتار می‏شود ، از کسانی می‏ود که درباره‏ان فته‏ان :

یک دس
ت به مصحفیم و یک دست به ام ::ه نزد حلالیم و گهی نزد حرام::

روحیه مبذب پیدا می‏کند : " « لا الی هؤلاء و ل الی هؤلاء »" . در واقع ، ی بیار روانی درست و حسابی می‏شود با همه عوارض و آثارش .

^
~~darkorange:کار ین و رسالت دین محو غرایز نیست ، تعدیل و اصلاح و رهبری و حکومت‏ و تسلط بر آنهاست . چون غرایز را نمی توان و ناید از بی برد ، قهرا در اجتماعاتی که ا نام خدا و دین و مذهب برای نبودی غرایز یام می‏کنن و خداپرستی را با زندگی ، متضاد معرفی می کنند ، خود این مانی و مفاهیم عالی شکست می‏خوند و ماتریایسم و سایر مکتبهای ضد خدایی و د دینی رواج می‏گیرد . ~~


^

لهذا بدون تردید باید گفت که زاهد مابان اهل هر محیطی که بدبختانه در میان خود ما هم زیاد هستند از عوامل مهم رایش مردم ه مادیگری می‏باشند .

اسل می‏گوید تعلیمات کلیسایی ، بشر را در میان دو بدبختی و حرمان قرار می‏ده :
یا بدبختی دنیا و رمان از نعمتهای آن ، و یا بدبختی و حرمان از آخرت و حور و قصور آن .

می‏گو
ید از نظر کلیسا انسان الزاما باید یکی ز دو بدبختی را تحمل کند : یا به دبتی دنیا تن دهد و خود را محروم و منوی نگه ارد و در مقاب ر آخرت و جهان دیگر از لذتها بهره‏مند گردد ، یا گر خواست در دنیا از نعمتها و لت بهره‏مند باد باید بپذیرد که در آخرت محروم خواهد ماند .

ولین سؤال و ایرادی ه بر این منطق وار است از ناحیه منطق و توحید و خداشناسی است .

آ
خر چا خدا لزاما بشر را به تحمل یی از و دبختی‏ محکوم کرده است ؟

چ
را جمع میان دو خوشبختی نا ممکن است ؟

مگر خداوند بخیل است ؟ ! مگر از خزانه رحمت ا کم می‏شد !

!چه م
انعی دارد خد ، هم خوشبختی نیا برای ما بخواهد و هم وشبختی آخرت را ؟

اگر خدایی در کار است که از
وجود و قرت غیر مناهی لبریز است ، بایستی سعادت کامل‏ ما را بخواهد و ار سعات کال ما را می‏خاهد ، هم خوشبختی دنیای ما را می‏اهد و هم خوشبختی آخرت ما را .

برتراند راسل ا
ز کسای است ک این عیم کلیسایی سخت او را آزار می‏داده ات و شاید این علیم أثیر فراوانی در گرایشهای ضد خدایی و د دینی او داشته است .

کسانی که این فکر را تبلیغ کرده و می‏کنند ، خیال کده‏اند که علت اینکه‏ در دین یک سلسله چیزها از قبیل شراب و قمار و زنا و ظلم و غیره نهی شده‏ این است که این امور سعادت و خشبختی و بهت می‏آورد و دین با وشی و بهجت مخالف ست و خدا واسته او در دنیا خوشی و سعادت مسرت نداشته‏ باش ت تواند در آخرت خوشبخت باشد ! حال اینکه امر ، درست برعکس‏ این است .

!علت
حرامها و حلالها

این جلوگیریها و
مودیتها ب خاطر ای است که این امور موجب بدبختی و تیگی زدگی ی‏گردد . اگ خدا گفت شراب مور ، معنایش ای یست که‏ اگر شراب بخوری در دنیا خوشبخت می‏شوی و خوشبختی دنیا با خشبختی خرت‏ ناسازار است ، بلکه چون شراب موجب بدبختی است ، م دیا و هم در خرت از آن جلوگیری ه ات .

__~~orange:تم
ام محرمات ینچنین اند ، یعنی: اگر وب بدبختی نبودند حرام نمی شدند ~~. __

و
همچنین در مورد واجبات ، یعنی:

__ ~~orange:واجبات چون
موب خشبختی هستند و در همین زندگی دنیا نیز اثر نیک دارند ، واجب شده‏اند ، نه اینکه واجب‏ شده‏ان تا قدری از خوشبختی دنی بکاهند . ~~__

قرآ
ن با کمال صراحت فواید و مح وجبات و مضار و مفاسد محرمات را وضیح می‏دهد . مثلا و آی نیروبخشی نماز و روزه را بیان می‏کند ، می‏فرماید :
-زاه شنیدن این عبا متوجه اتباه خود د فهی که را لطی را یوه. +__~~green:« اینوا بال و اللاه و ها کبیه اا لی اخاشعی » ~~__ ( به / . 45)
   
 +__~~green: از شکیبایی و نماز کمک جویید و آن نماز بسی سنگین است مگر برای‏ خشوع پیشگان . ~~__
 +و درباره روزه می‏فرماید :
 +__~~green:« یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم‏ لعلکم تتقون »~~ __( بقره / . 183 )
 +__~~green:ای کسانی که ایمان آورده‏اید ! روزه بر شما نوشته شده است ، همچنانکه‏ بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد ، شاید که با تقوی شوید . ~~__
 +یعنی نماز بخوانید و روزه بگیرید تا روحتان نیرومند گردد و اخلاق زشت‏ از شما زدوده شود . نماز و روزه نوعی کار و عمل و نوعی تمرین و تربیت‏ اند که جلوی فحشاء و کارهای زشتتان را می‏گیرند .
 +در این تعلیمات ، نه تنها مسائل زندگی و مسائل معنوی را با یکدیگر متناقض نمی داند ، بلکه مسائل معنوی را وسیله سازش بیشتر با یک محیط زندگی سعادتمندانه معرفی می‏کند .
 +تعلیمات خلاف حقیقت برخی مبلغین ، موجب گشت که مردم از دین فراری‏ شوند و خداشناسی را مستلزم قبول محرومیت و تحمل بدبختی و ذلت این جهانی‏ بپندارند .
 +منبع : علل گرایش به مادیگری
 +نویسنده : استاد مرتضی مطهری
 +صفحه 164
- ماخذ: بحار‌الانوار ج 11صفحه: 82 داستان راستان صفحه: 78-76 
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
 *(( متصوفه)) *(( متصوفه))
 *(( طلب دنیا)) *(( طلب دنیا))
 *((اخلاق و دنیاپرستی )) *((اخلاق و دنیاپرستی ))
 *((تفسیر غلط از زهد و ترک دنیا )) *((تفسیر غلط از زهد و ترک دنیا ))
 *((حقیقت رابطه دنیا و آخرت)) *((حقیقت رابطه دنیا و آخرت))
 *((کاربردهای مختلف دنیا در قرآن)) *((کاربردهای مختلف دنیا در قرآن))
 *((بردگان و آزادگان)) *((بردگان و آزادگان))
 *((حقیقت زهد)) *((حقیقت زهد))
 *((دنیا مزرعه آخرت)) *((دنیا مزرعه آخرت))
 *((خداپرستی یا زندگی)) *((خداپرستی یا زندگی))
-*((ا یستی و پرهیز از تکلف)) +*((مام ی لیه السلام و نامرغوب ترین خرما )) و ((پرهیز از تکلف))
/>

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [15:56 ]   14   یاسر ناظم نیا      جاری 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:49 ]   13   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:48 ]   12   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:46 ]   11   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [16:54 ]   10   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [13:17 ]   9   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [17:01 ]   8   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [16:54 ]   7   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [15:23 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [15:20 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 خرداد 1384 [13:35 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 خرداد 1384 [04:41 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [05:06 ]   2   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [04:35 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..